European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Μάιος 2022

20 Μαΐου 2022

Εξωτερική επικοινωνία

Ανανέωση της συμφωνίας επαναγοράς με την Banca Naţională a României

Στις 27 Απριλίου 2022 η ΕΚΤ ανακοίνωσε την ανανέωση της συμφωνίας επαναγοράς μεταξύ της ΕΚΤ και της Banca Naţională a României μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2023. Η εν λόγω συμφωνία, η οποία διαδέχεται τη συμφωνία επαναγοράς που θεσπίστηκε το 2020 και έληξε στις 31 Μαρτίου 2022, στοχεύει στην αντιμετώπιση της αυξημένης αβεβαιότητας και των κινδύνων για περιφερειακές δευτερογενείς επιδράσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκτακτη συνάντηση με τον διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας

Στις 4 Μαΐου 2022 η ΕΚΤ εξέδωσε δελτίο Τύπου έπειτα από την έκτακτη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, στην οποία συμμετείχε και ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας, κ. Kyrylo Shevchenko, ως επίτιμος προσκεκλημένος. Κατά τη συνεδρίαση οι συμμετέχοντες συζήτησαν τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία. Η ΕΚΤ, το Ευρωσύστημα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) ως σύνολο στέκονται ενωμένοι στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας.

Δραστηριότητες αγορών

Τροποποιήσεις των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ

Στις 2 Μαΐου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε: (i) την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2022/17 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος («Γενική Τεκμηρίωση»), (ii) την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2022/18 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, καθώς και (iii) την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2022/19 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών. Οι τροποποιηθείσες κατευθυντήριες αποτελούν το πρώτο βήμα προς τη σταδιακή άρση των μέτρων χαλάρωσης όσον αφορά τις εξασφαλίσεις που θεσπίστηκαν λόγω πανδημίας τον Απρίλιο του 2020, διασαφηνίζουν περαιτέρω τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα ομόλογα που συνδέονται με στόχους βιωσιμότητας και για τις τιτλοποιημένες απαιτήσεις και προσαρμόζουν το πλαίσιο του Ευρωσυστήματος που διέπει τις εξασφαλίσεις με βάση την οδηγία για τα καλυμμένα ομόλογα. Όλες αυτές οι νομικές πράξεις καθώς και σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μακροπροληπτική πολιτική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας – Μάιος 2022

Στις 18 Μαΐου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ με βάση την έκδοση του Μαΐου 2022 της επισκόπησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Financial Stability Review) και ενέκρινε τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Αυτή η έκδοση καταρτίστηκε στον απόηχο της εισβολής στην Ουκρανία και της συναφούς αύξησης των τιμών της ενέργειας, της οικονομικής αβεβαιότητας και της αστάθειας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η εν λόγω έκδοση αξιολογεί τον αντίκτυπο αυτών των εξελίξεων στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τη βιωσιμότητα του χρέους, την ανθεκτικότητα των τραπεζών, τον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα και τις μακροπροληπτικές πολιτικές και παρουσιάζει επίσης παραμέτρους πολιτικής σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης δύο ειδικές ενότητες: η πρώτη εστιάζει στις πρόσφατες εξελίξεις ως προς την παρακολούθηση των κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, ενώ η δεύτερη ερευνά τους κινδύνους που απορρέουν από τα κρυπτοστοιχεία ενεργητικού. Η έκθεση πρόκειται να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 25 Μαΐου 2022.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής για το TARGET2

Στις 22 Απριλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2022/20 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή 2013/47/ΕΕ σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2). Η νέα αυτή κατευθυντήρια γραμμή μεταθέτει χρονικά κατά τρεις εβδομάδες την εφαρμογή των τροποποιήσεων που θεσπίζει η κατευθυντήρια ΕΚΤ/2021/30 όσον αφορά τις συμβάσεις που συνάπτονται με τους παρόχους υπηρεσιών δικτύου του TARGET2-Securities (T2S), λόγω της υλοποίησης του έργου «Τ2-T2S Consolidation Project».

Απόφαση σχετικά με τον χαρακτηρισμό του συστήματος CORE(FR) ως συστημικώς σημαντικού συστήματος πληρωμών (ΣΣΣΠ)

Στις 22 Απριλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2022/21 σχετικά με τον χαρακτηρισμό του συστήματος CORE(FR) ως συστημικώς σημαντικού συστήματος πληρωμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 795/2014 (ΕΚΤ/2014/28) σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών και με την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2014/37. Η νέα απόφαση καταρτίστηκε με σκοπό να αποτυπωθεί η αλλαγή της νομικής βάσης στην οποία στηρίζεται ο χαρακτηρισμός του συστήματος CORE(FR) ως συστημικώς σημαντικού συστήματος πληρωμών (ΣΣΣΠ).

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ στη Δημοκρατία της Κροατίας

Στις 14 Απριλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/15, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εποπτικές εξουσίες, τις κυρώσεις, τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών και τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση κινδύνους

Στις 27 Απριλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/16, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την απαγόρευση της χρηματοδότησης εταιρειών παραγωγής ναρκών κατά προσωπικού, όπλων διασποράς και δευτερευόντων βλημάτων

Στις 28 Απριλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/17, με δική του πρωτοβουλία.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη στρατηγική αποεπένδυσης, τη δομή διακυβέρνησης και τα ειδικά δικαιώματα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Στις 11 Μαΐου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/18 κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Προγράμματα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2023

Στις 2 Μαΐου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα συνεδριάσεών του για το 2023. Το Γενικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης το πρόγραμμα συνεδριάσεών του για το ίδιο έτος. Και τα δύο προγράμματα θα είναι σύντομα διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ προσεχώς.

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de Portugal

Στις 17 Μαΐου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2022/24 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de Portugal

Στατιστική

Έκθεση ποιότητας του 2021 αναφορικά με τις στατιστικές σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ζώνης ευρώ σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών και τη διεθνή επενδυτική θέση

Στις 26 Απριλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αξιολόγηση που περιλαμβάνεται στην έκθεση ποιότητας του 2021 αναφορικά με τις στατιστικές σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ζώνης ευρώ σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών και τη διεθνή επενδυτική θέση και ενέκρινε τη δημοσίευσή της. Η εν λόγω διετής έκθεση παρέχει μια ποιοτική ανάλυση των στατιστικών δεδομένων που καλύπτει τις πτυχές που αφορούν: (i) την αξιοπιστία της μεθοδολογίας, (ii) τον έγκαιρο χαρακτήρα, (iii) την αξιοπιστία και τη σταθερότητα, (iv) την εσωτερική συνοχή, (v) την εξωτερική συνοχή/συνέπεια με άλλα συγκρίσιμα πεδία της στατιστικής και (vi) τις ασσυμετρίες (εντός της ζώνης του ευρώ και διμερείς ασσυμετρίες). Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/23 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα

Στις 5 Μαΐου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2022/23 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα. Στόχος της τροποποίησης ήταν η συμπερίληψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις οντότητες ειδικού σκοπού εντός του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω κατευθυντήριας γραμμής, λόγω της αυξημένης σημασίας τους στις στατιστικές του εξωτερικού τομέα τα προηγούμενα έτη.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη συνεργασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στις 20 Απριλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, σκοπεύει να συμμορφωθεί μέχρι την 1η Ιουνίου 2022 με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών προληπτικής εποπτείας, των εποπτικών αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών βάσει της οδηγίας αριθ. 2013/36/ΕΕ (EBA/GL/2021/15).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου