European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Maj 2022

20. maj 2022

Ekstern kommunikation

Fornyelse af repoaftale med Banca Naţională a României

Den 27. april 2022 meddelte ECB, at repoaftalen mellem ECB og Banca Naţională a României er blevet fornyet indtil 15. januar 2023. Aftalen er efterfølgeren til den repoaftale, der blev indgået i 2020, og som udløb 31. marts 2022, og dens formål er at afhjælpe den øgede usikkerhed og den risiko for regional afsmitning, der er en følge af krigen i Ukraine. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Ad hoc-møde med direktøren for National Bank of Ukraine

Den 4. maj 2022 udsendte ECB en pressemeddelelse efter et ad hoc-møde i ECB's generelle råd, hvor direktøren for National Bank of Ukraine Kyrylo Shevchenko var særligt inviteret til at deltage som gæst. På mødet drøftede deltagerne de økonomiske virkninger af krigen i Ukraine. ECB, Eurosystemet og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) står sammen om at støtte det ukrainske folk.

Markedsoperationer

Ændringer af ECB's retningslinjer om gennemførelse af pengepolitikken

Den 2. maj 2022 vedtog Styrelsesrådet: i) retningslinje ECB/2022/17 om ændring af retningslinje ECB/2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (retningslinjen om dokumentationsgrundlaget), ii) retningslinje ECB/2022/18 om ændring af retningslinje ECB/2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme, og iii) retningslinje ECB/2022/19 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed. De ændrede retningslinjer er det første skridt i en gradvis udfasning af de pandemirelaterede lempelser af kriterierne for sikkerhedsstillelse, som blev indført i april 2020. De præciserer yderligere de belånbarhedskriterier, der gælder for obligationer og asset-backed securities, som er knyttet til bæredygtighedsmål, og tilpasser Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse i lyset af direktivet om dækkede obligationer. Alle retsakter findes på ECB's websted sammen med en pressemeddelelse.

Makroprudentiel politik og finansiel stabilitet

Financial Stability Review – maj 2022

Den 18. maj 2022 drøftede Styrelsesrådet spørgsmål vedrørende finansiel stabilitet i euroområdet på grundlag af maj 2022-udgaven af Financial Stability Review og gav tilladelse til, at publikationen blev offentliggjort på ECB's websted. Denne udgave af Financial Stability Review er udarbejdet på baggrund af invasionen af Ukraine og den stigning i energipriserne, økonomiske usikkerhed og volatilitet på de finansielle markeder, som er relateret til invasionen. Den indeholder en vurdering af de konsekvenser med hensyn til finansiel stabilitet, som denne udvikling har for de finansielle markeder, gældsholdbarheden, bankernes robusthed, den finansielle sektor uden for banksektoren og de makroprudentielle politikker, og redegør for politiske hensyn på både kort og mellemlangt sigt. Publikationen indeholder også to specialartikler. Den første fokuserer på de seneste fremskridt med overvågningen af de risici for den finansielle stabilitet, som stammer fra klimaændringer, og den anden behandler risici, der skyldes kryptoaktiver. Publikationen vil efter planen blive offentliggjort på ECB's websted 25. maj 2022.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Ændring af retningslinjen om Target2

Den 22. april 2022 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2022/20 om ændring af retningslinje 2013/47/EU om Target2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system). Med den nye retningslinje udskydes anvendelsen af de ændringer, der blev indført ved retningslinje ECB/2021/30, hvad angår kontrakter indgået med T2S-netværksleverandører (Target2-Securities), i tre uger på grund af gennemførelsen af projektet med konsolideringen af T2 og T2S.

ECB's afgørelse om identificering af CORE(FR) som et systemisk vigtigt betalingssystem (SIPS)

Den 22. april 2022 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2022/21 om identificering af CORE(FR) som et systemisk vigtigt betalingssystem (SIPS) i henhold til forordning (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer og om ophævelse af afgørelse ECB/2014/37. Den nye afgørelse er udarbejdet for at afspejle ændringen i det underliggende retsgrundlag for at identificere CORE(FR) som et SIPS.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om indførelsen af euro i Republikken Kroatien

Den 14. april 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/15 på anmodning af Republikken Kroatiens finansministerium.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/36/EU for så vidt angår tilsynsbeføjelser, sanktioner, tredjelandsfilialer og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici

Den 27. april 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/16 på anmodning af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om forbud mod finansiering af selskaber, som producerer personelminer, klyngeammunition og submunition

Den 28. april 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/17 på eget initiativ.

ECB's udtalelse om afhændelsesstrategien, ledelsesstrukturen og særlige rettigheder for den græske finansielle stabilitetsfond

Den 11. maj 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/18 på anmodning af den græske finansminister.

Corporate governance

Styrelsesrådets og Det Generelle Råds mødekalendere i 2023

Den 2. maj 2022 godkendte Styrelsesrådet datoerne for sine møder i 2023. Det Generelle Råd godkendte ligeledes sine mødedatoer i 2023. Begge kalendere vil snart være at finde på ECB's websted.

ECB's henstilling om eksterne revisorer for Banco de Portugal

Den 17. maj 2022 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2022/24 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banco de Portugal.

Statistik

Kvalitetsrapport for 2021 om statistik over betalingsbalancen og kapitalbalancen over for udlandet på euroområde- og nationalt plan

Den 26. april 2022 godkendte Styrelsesrådet vurderingen i kvalitetsrapporten for 2021 om statistik over betalingsbalancen og kapitalbalancen over for udlandet på euroområde- og nationalt plan og gav tilladelse til at offentliggøre rapporten. Rapporten, der udkommer hvert andet år, indeholder en kvalitetsanalyse af de statistiske data, der dækker følgende elementer: i) metodologisk pålidelighed, ii) aktualitet, iii) pålidelighed og stabilitet, iv) intern konsistens, v) ekstern konsistens/overensstemmelse med andre sammenlignelige statistiske områder og vi) asymmetrier (euroområdeinterne og bilaterale asymmetrier). Rapporten er offentliggjort på ECB's websted.

Ændring af retningslinje ECB/2011/23 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker

Den 5. maj 2022 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2022/23 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker. Formålet med ændringen var at medtage statistisk information om special purpose entities i retningslinjens anvendelsesområde, idet disse enheder er blevet mere relevante i eksterne statistikker i de seneste år.

ECB Banktilsyn

Efterlevelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) retningslinjer om samarbejde i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Den 20. april 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fremsat af Tilsynsrådet om at meddele EBA, at det, for så vidt angår signifikante kreditinstitutter under ECB's direkte tilsyn, er ECB's hensigt senest 1. juni 2022 at efterleve EBA's retningslinjer om samarbejde og udveksling af oplysninger mellem prudentielle tilsynsmyndigheder, AML/CFT-tilsynsmyndigheder og finansielle efterretningsenheder i henhold til direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2021/15).

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt