European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

květen 2022

20. května 2022

Externí komunikace

Obnovení repo linky s Banca Naţională a României

ECB oznámila 27. dubna 2022 obnovení repo linky mezi ECB a Banca Naţională a României do 15. ledna 2023. Tato dohoda, která následuje po repo lince zřízené v roce 2020 s platností do 31. března 2022, má za cíl řešit zvýšenou nejistotu v důsledku války na Ukrajině a související rizika přelévání do zbytku regionu. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Setkání ad hoc s guvernérem Národní banky Ukrajiny

ECB vydala 4. května 2022 tiskovou zprávou,  to po zasedání ad hoc Generální rady ECB, kterého se jako zvláštní host zúčastnil guvernér Národní banky Ukrajiny Kyrylo Ševčenko. Účastníci během zasedání projednali ekonomický dopad války na Ukrajině. ECB, Eurosystém a Evropský systém centrálních bank (ESCB) jako celek svorně podporují lid Ukrajiny.

Tržní operace

Změny obecných zásad ECB pro provádění měnové politiky

Dne 2. května 2022 přijala Rada guvernérů: i) obecné zásady ECB/2022/17, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (obecné zásady o obecné dokumentaci), ii) obecné zásady ECB/2022/18, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému, a iii) obecné zásady ECB/2022/19, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění. Pozměněné obecné zásady představují první krok v postupném upouštění od zmírnění požadavků na zajištění během pandemie, zavedeného v dubnu 2020, vyjasňují kritéria způsobilosti udržitelných dluhopisů a cenných papírů krytých aktivy a přizpůsobují systém zajištění používaný v Eurosystému směrnici o krytých dluhopisech. Všechny právní akty jsou společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Makroobezřetnostní politika a finanční stabilita

Zpráva Financial Stability Review – květen 2022

V Radě guvernérů se 18. května 2022 uskutečnila výměna názorů na otázky finanční stability v eurozóně na základě letošního květnového vydání publikace Financial Stability Review a Rada schválila její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Tentokrát její příprava probíhala v kontextu vpádu na Ukrajinu a souvisejícího nárůstu cen energií, hospodářské nejistoty a volatility na finančních trzích. Hodnotí dopady tohoto vývoje na finanční stabilitu, pokud jde o finanční trhy, udržitelnost dluhu, odolnost bank, nebankovní finanční sektor a makroobezřetnostní politiky, a uvádí aspekty politik v krátko- i střednědobém horizontu. Zpráva také zahrnuje dva speciální články: první se zaměřuje na nedávný pokrok v monitorování rizik ohrožujících finanční stabilitu v důsledku změny klimatu, zatímco druhý se zabývá riziky vyplývajícími z kryptoaktiv. Zveřejnění této zprávy na internetových stránkách ECB je plánováno na 25. května 2022.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Změna obecných zásad o systému TARGET2

Rada guvernérů přijala 22. dubna 2022 obecné zásady ECB/2022/20, kterými se mění obecné zásady 2013/47/EU o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2). V nových obecných zásadách je obsažen třítýdenní odklad uplatňování změn zaváděných obecnými zásadami ECB/2021/30, pokud jde o smlouvy uzavřené s poskytovateli síťových služeb TARGET2-Securities (T2S) v důsledku realizace konsolidačního projektu T2-T2S.

Rozhodnutí ECB o určení CORE(FR) jako systémově významného platebního systému

Rada guvernérů přijala 22. dubna 2022 rozhodnutí ECB/2022/21 o určení CORE(FR) jako systémově významného platebního systému (SIPS) podle nařízení (EU) č. 795/2014 (ECB/2014/28) o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy a o zrušení rozhodnutí ECB/2014/37. Příprava tohoto nového rozhodnutí odráží změnu příslušného právního základu pro určení CORE(FR) jako SIPS.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k zavedení eura v Chorvatsku

Rada guvernérů přijala 14. dubna 2022 stanovisko CON/2022/15 na žádost ministerstva financí Chorvatské republiky.

Stanovisko ECB k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o pravomoci dohledu, sankce, pobočky ze třetích zemí a environmentální, sociální a správní rizika

Rada guvernérů přijala 27. dubna 2022 stanovisko CON/2022/16 na žádost Evropského parlamentu a Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k zákazu financování společností vyrábějících protipěchotní miny, kazetovou munici a submunici

Rada guvernérů přijala 28. dubna 2022 stanovisko CON/2022/17 z vlastního podnětu.

Stanovisko ECB ke strategii odprodeje, struktuře řízení a zvláštním právům Řeckého fondu finanční stability

Rada guvernérů přijala 11. května 2022 stanovisko CON/2022/18 na žádost řeckého ministra financí.

Správa a řízení

Harmonogramy zasedání Rady guvernérů a Generální rady ECB v roce 2023

Rada guvernérů schválila 2. května 2022 harmonogram svých zasedání pro rok 2023. Harmonogram svých zasedání pro uvedený rok schválila také Generální rada. Oba harmonogramy budou v nejbližší době k dispozici na internetových stránkách ECB.

Doporučení ECB o externím auditorovi Banco de Portugal

Rada guvernérů přijala 17. května 2022 doporučení ECB/2022/24 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de Portugal.

Statistika

Zpráva o kvalitě statistik platební bilance eurozóny a jejích států a jejich investiční pozice vůči zahraničí 2021

Rada guvernérů schválila 26. dubna 2022 hodnocení obsažené ve zprávě o kvalitě statistik platební bilance eurozóny a jejích států a jejich investiční pozice vůči zahraničí 2021 a jeho zveřejnění. Tato zpráva, vydávaná každé dva roky, poskytuje analýzu kvality statistických výstupů pokrývajících následující prvky: i) metodická správnost, ii) včasnost, iii) spolehlivost a stabilita, iv) interní konzistentnost, v) externí konzistentnost/koherence s dalšími srovnatelnými statistickými doménami a vi) asymetrie (uvnitř eurozóny a dvoustranné). Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Změna obecných zásad ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky

Rada guvernérů přijala 5. května 2022 obecné zásady ECB/2022/23, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky. Účelem této změny bylo zahrnout statistické informace o jednotkách pro speciální účel do rámce působnosti obecných zásad v důsledku jejich zvýšeného významu pro externí statistiku v uplynulých letech.

Bankovní dohled ECB

Dodržování obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) týkajících se spolupráce v boji proti praní peněz

Rada guvernérů nevznesla 20. dubna 2022 námitky k návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že pokud se jedná o významné úvěrové instituce pod jejím přímým dohledem, ECB se bude nejpozději od 1. června 2022 řídit obecnými pokyny EBA pro spolupráci a výměnu informací mezi orgány obezřetnostního dohledu, orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a finančními zpravodajskými jednotkami podle směrnice 2013/36/EU (EBA/GL/2021/15).

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média