European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Toukokuu 2022

20.5.2022

Viestintä

Repojärjestely Romanian keskuspankin kanssa

EKP ilmoitti 27.4.2022, että Romanian keskuspankin kanssa tehdään uusi repojärjestely, joka on voimassa 15.1.2023 saakka. Aiempi vuonna 2020 luotu repojärjestely päättyi 31.3.2022. Uuden järjestelyn avulla lievennetään Ukrainan sotaan liittyvää epävarmuutta ja pyritään estämään häiriöiden leviämistä alueella. Aiheesta on julkaistu lehdistötiedote EKP:n verkkosivuilla.

Tapaaminen Ukrainan keskuspankin pääjohtajan kanssa

EKP julkaisi 4.5.2022 lehdistötiedotteen, kun Ukrainan keskuspankin pääjohtaja Kyrilo Ševtšenko osallistui kutsuvieraana EKP:n yleisneuvoston ylimääräiseen kokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin Ukrainassa käytävän sodan taloudellisia vaikutuksia. EKP, eurojärjestelmä ja koko Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) tukevat yksimielisesti Ukrainan kansaa.

Markkinaoperaatiot

Muutoksia rahapolitiikan toteutusta ohjaaviin suuntaviivoihin

EKP antoi 2.5.2022 kolmet rahapolitiikan toteutusta koskevat suuntaviivat. Suuntaviivoilla EKP/2022/17 muutetaan eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettuja suuntaviivoja (EU) 2015/510 (yleisasiakirjasuuntaviivat). Suuntaviivoilla EKP/2022/18 muutetaan eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettuja suuntaviivoja (EU) 2016/65, ja suuntaviivoilla EKP/2022/19 muutetaan eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettuja suuntaviivoja EKP/2014/31. Muutoksilla ryhdytään vähitellen purkamaan vakuusvaatimusten kevennyksiä, joita tehtiin pandemian vuoksi huhtikuussa 2020, selvennetään kestävyystavoitteisiin sidottujen joukkolainojen ja omaisuusvakuudellisten arvopaperien kelpoisuusvaatimuksia sekä otetaan uusi joukkolainadirektiivi huomioon eurojärjestelmän vakuuskäytännössä. Suuntaviivat ja niitä koskeva lehdistötiedote on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Makrovakauspolitiikka ja rahoitusvakaus

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – toukokuu 2022

EKP:n neuvosto keskusteli 18.5.2022 euroalueen rahoitusvakauteen liittyvistä kysymyksistä tuoreen Financial Stability Review ‑selonteon pohjalta ja hyväksyi sen julkaistavaksi EKP:n verkkosivuilla. Selontekoa laadittaessa teemana olivat Ukrainan sota ja siihen liittyvä energian kallistuminen, epävarmuus taloudessa ja rahoitusmarkkinoiden heilahtelu. Tämänkertaisessa numerossa tarkastellaan niiden vaikutusta rahoitusvakauteen, finanssimarkkinoihin, velkakestävyyteen, pankkien kriisinsietokykyyn, muuhun rahoitussektoriin ja makrovakauspolitiikkaan. Lisäksi käsitellään sääntelytarpeita lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Selonteossa on myös kaksi erityisartikkelia. Ensimmäisessä käydään läpi edistystä ilmastonmuutokseen liittyvien rahoitusvakausriskien seurannassa ja toisessa tarkastellaan kryptovaroihin liittyviä riskejä. Selonteko on määrä julkaista EKP:n verkkosivuilla 25.5.2022.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Muutoksia TARGET2-suuntaviivoihin

EKP:n neuvosto antoi 22.4.2022 suuntaviivat EKP/2022/20, joilla muutetaan Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettuja suuntaviivoja 2013/47/EU. T2-T2S-konsolidointihankkeen toteuttamiseen liittyvistä syistä T2S-verkkopalvelujen tarjoajien kanssa tehtyihin sopimuksiin sovellettavia sääntöjä muutetaan suuntaviivoilla EKP/2021/30. Uusilla suuntaviivoilla lykätään suuntaviivojen EKP/2021/30 mukaisten muutosten voimaantuloa kolmella viikolla.

EKP:n päätös CORE(FR):n määrittämisestä systeemisesti merkittäväksi maksujärjestelmäksi

EKP:n neuvosto antoi 22.4.2022 päätöksen EKP/2022/21 CORE(FR)-järjestelmän määrittämisestä systeemisesti merkittäväksi maksujärjestelmäksi systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 795/2014 (EKP/2014/28) mukaisesti ja päätöksen EKP/2014/37 kumoamisesta. Uusi päätös tarvittiin, sillä CORE(FR)-järjestelmän merkittävyysperuste on muuttunut.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto euron käyttöönotosta Kroatian tasavallassa

EKP:n neuvosto antoi 14.4.2022 Kroatian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2022/15.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta valvontavaltuuksien, seuraamusten, kolmannen maan sivuliikkeiden sekä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien riskien osalta

EKP:n neuvosto antoi 27.4.2022 Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2022/16.

EKP:n lausunto jalkaväkimiinoja, rypäleammuksia ja tytärammuksia tuottavien yritysten rahoitusta koskevasta kiellosta

EKP:n neuvosto antoi 28.4.2022 omasta aloitteestaan lausunnon CON/2022/17.

EKP:n lausunto Kreikan rahoitusvakausrahaston investointien purkamista koskevasta strategiasta, hallintorakenteesta ja erityisistä oikeuksista

EKP:n neuvosto antoi 11.5.2022 Kreikan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2022/18.

Hallinto ja valvonta

EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston kokousaikataulut vuodelle 2023

EKP:n neuvosto hyväksyi 2.5.2022 kokousaikataulunsa vuodelle 2023. Myös yleisneuvosto hyväksyi ensi vuoden kokousaikataulunsa. Aikataulut julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suositus Portugalin keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 17.5.2022 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Banco de Portugalin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2022/24).

Tilastot

Vuoden 2021 laaturaportti maksutasetilastoista ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevista tilastoista

EKP:n neuvosto hyväksyi 26.4.2022 vuoden 2021 laaturaportin sisältämät arviot euroalueen ja sen valtioiden maksutasetilastoista ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevista tilastoista. Joka toinen vuosi julkaistavassa raportissa analysoidaan tilastojen laatua ja etenkin käytettyjä menetelmiä, tilastojen ajantasaisuutta, luotettavuutta ja vakautta, yhtenäisyyttä ja vertailtavuutta muiden tilastojen kanssa sekä eroja tapahtumien raportoinnissa eri maissa (ja erojen vaikutusta euroalueen tilastoihin ja kahdenvälisiin tilastoihin). Raportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Muutoksia ulkomaisia tilastoja koskeviin EKP:n tilastovaatimuksiin

EKP:n neuvosto antoi 5.5.2022 suuntaviivat EKP/2022/23, joilla muutetaan ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista annettuja suuntaviivoja EKP/2011/23. Muutoksilla tuodaan erillisyhtiöitä koskevat tilastotiedot suuntaviivojen piiriin, sillä erillisyhtiöiden merkitys ulkomaisissa tilastoissa on kasvanut.

EKP:n pankkivalvonta

Yhteistyötä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisessä koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 20.4.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP aikoo 1.6.2022 alkaen noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita EBA/GL/2021/15 (Ohjeet yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta vakavaraisuusvalvojien, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä valvovien viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten välillä direktiivin 2013/36/EU mukaisesti).

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle