European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Máj 2022

20. mája 2022

Externá komunikácia

Obnovenie repo linky s Banca Naţională a României

Dňa 27. apríla 2022 ECB oznámila obnovenie repo linky medzi ECB a Banca Naţională a României s platnosťou do 15. januára 2023. Účelom tejto dohody, ktorá nadväzuje na repo linku vytvorenú v roku 2020 s platnosťou do 31. marca 2022, je zmierniť zvýšenú mieru neistoty a riziko regionálneho šírenia nepriaznivých účinkov v spojitosti s vojnou na Ukrajine. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Mimoriadne zasadanie za účasti guvernéra ukrajinskej národnej banky

Dňa 4. mája 2022 ECB vydala tlačovú správu v nadväznosti na mimoriadne zasadanie Generálnej rady ECB, na ktorom sa ako hosť zúčastnil guvernér ukrajinskej národnej banky Kyrylo Ševčenko. Predmetom diskusie boli hospodárske následky vojny na Ukrajine. ECB, Eurosystém a Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) spoločne vyjadrujú svoju podporu obyvateľstvu Ukrajiny.

Operácie na trhu

Zmeny usmernení týkajúcich sa výkonu menovej politiky ECB

Dňa 2. mája 2022 Rada guvernérov prijala: i) usmernenie ECB/2022/17, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (usmernenie o všeobecnej dokumentácii), ii) usmernenie ECB/2022/18, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému, a iii) usmernenie ECB/2022/19, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky. Zmeny týchto usmernení predstavujú prvý krok v postupnom rušení pandemických opatrení na uvoľnenie kolaterálových požiadaviek zavedených v apríli 2020, bližšie špecifikujú kritériá akceptovateľnosti dlhopisov viazaných na udržateľnosť a cenných papierov krytých aktívami a upravujú kolaterálový rámec Eurosystému v nadväznosti na smernicu o krytých dlhopisoch. Všetky právne predpisy sú spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Makroprudenciálna politika a finančná stabilita

Správa o finančnej stabilite z mája 2022

Dňa 18. mája 2022 Rada guvernérov po výmene názorov na otázky finančnej stability v eurozóne na základe správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review) z mája 2022 schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Toto vydanie správy bolo zostavené na pozadí invázie na Ukrajinu a súvisiaceho nárastu cien energií, hospodárskej neistoty a volatility na finančnom trhu. Hodnotí vplyv tohto vývoja na finančnú stabilitu, pokiaľ ide o finančné trhy, udržateľnosť dlhu, odolnosť bánk, nebankový finančný sektor a makroprudenciálnu politiku, a predstavuje aspekty relevantné z hľadiska politiky v krátkodobom i strednodobom horizonte. Správa sa zároveň venuje dvom osobitným témam: nedávnemu rozvoju monitorovania klimatických rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu a rizikám prameniacim z kryptoaktív. Správa má byť zverejnená na internetovej stránke ECB 25. mája 2022.

Infraštruktúra trhu a platobný styk

Zmena usmernenia o systéme TARGET2

Dňa 22. apríla 2022 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2022/20, ktorým sa mení usmernenie 2013/47/EÚ o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2). Nové usmernenie odkladá platnosť zmien zavedených usmernením ECB/2021/30 týkajúcich sa zmlúv uzatvorených s poskytovateľmi sieťových služieb TARGET2‑Securities (T2S) v dôsledku realizácie projektu konsolidácie T2-T2S o tri týždne.

Rozhodnutie ECB o označení systému CORE(FR) za systémovo dôležitý platobný systém

Dňa 22. apríla 2022 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2022/21 o označení systému CORE(FR) za systémovo dôležitý platobný systém podľa nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28) o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2014/37. Nové rozhodnutie bolo vypracované v nadväznosti na zmenu právneho základu označenia systému CORE(FR) za systémovo dôležitý platobný systém.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zavedeniu eura v Chorvátskej republike

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/15 dňa 14. apríla 2022 na žiadosť ministerstva financií Chorvátskej republiky.

Stanovisko ECB k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o právomoci v oblasti dohľadu, sankcie, pobočky z tretích krajín a environmentálne a sociálne riziká a riziká v oblasti správy a riadenia

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/16 dňa 27. apríla 2022 na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k zákazu financovania spoločností vyrábajúcich protipechotné míny, kazetovú muníciu a submuníciu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/17 dňa 28. apríla 2022 z vlastnej iniciatívy.

Stanovisko ECB k stratégii Helénskeho fondu finančnej stability v oblasti odpredaja podielov, jeho štruktúre riadenia a osobitným právam

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/18 dňa 11. mája 2022 na žiadosť gréckeho ministra financií.

Riadenie

Plány zasadaní Rady guvernérov a Generálnej rady ECB v roku 2023

Dňa 2. mája 2022 Rada guvernérov schválila plán svojich zasadaní na rok 2023. Svoj plán zasadaní na ten istý rok schválila aj Generálna rada. Obidva plány budú čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Odporúčanie ECB o externom audítorovi Banco de Portugal

Dňa 17. mája 2022 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2022/24 adresované Rade Európskej únie týkajúce sa externého audítora Banco de Portugal.

Štatistika

Správa o kvalite štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície na úrovni eurozóny a národnej úrovni za rok 2021

Dňa 26. apríla 2022 Rada guvernérov schválila záver hodnotenia správy o kvalite štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície na úrovni eurozóny a národnej úrovni za rok 2021 a jej zverejnenie. Táto dvojročná správa obsahuje kvalitatívnu analýzu štatistických výstupov so zreteľom na: i) metodickú spoľahlivosť, ii) včasnosť, iii) spoľahlivosť a stabilitu, iv) internú konzistentnosť, v) externú konzistentnosť/koherentnosť vo vzťahu k iným porovnateľným štatistickým doménam a vi) asymetrie (v rámci eurozóny a bilaterálne). Správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmena usmernenia ECB/2011/23 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky

Dňa 5. mája 2022 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2022/23, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky. Účelom zmien bolo do rámca usmernenia zahrnúť štatistické informácie o účelových subjektoch v dôsledku ich zvýšeného významu v externej štatistike v posledných rokoch.

Bankový dohľad ECB

Súlad s usmerneniami Európskeho orgánu pre bankovníctvo o spolupráci v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí

Dňa 20. apríla 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), že ECB sa najneskôr od 1. júna 2022 mieni riadiť usmerneniami EBA o spolupráci a výmene informácií medzi orgánmi prudenciálneho dohľadu, orgánmi dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a finančnými spravodajskými jednotkami podľa smernice 2013/36/EÚ (EBA/GL/2021/15).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá