European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Maj 2022

20 maja 2022

Komunikacja zewnętrzna

Wznowienie linii repo z Banca Naţională a României

27 kwietnia 2022 EBC ogłosił wznowienie linii repo między EBC a Banca Naţională a României, która będzie obowiązywać do 15 stycznia 2023. Ta umowa, zastępująca linię repo, która została ustanowiona w 2020 i wygasła 31 marca 2022, ma na celu złagodzenie podwyższonej niepewności i ryzyka regionalnego rozprzestrzeniania się niekorzystnych zjawisk w związku z wojną w Ukrainie. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Doraźne posiedzenie z udziałem prezesa Narodowego Banku Ukrainy

4 maja 2022 EBC wydał komunikat prasowy w następstwie doraźnego posiedzenia Rady Ogólnej EBC, w którym jako gość specjalny uczestniczył prezes Narodowego Banku Ukrainy Kyryło Szewczenko. Podczas posiedzenia omawiano wpływ wojny w Ukrainie na gospodarkę. EBC, Eurosystem i Europejski System Banków Centralnych (ESBC) wspólnie wyrażają poparcie dla narodu Ukrainy.

Operacje rynkowe

Zmiany w wytycznych EBC w sprawie implementacji polityki pieniężnej

2 maja 2022 Rada Prezesów przyjęła: a) wytyczne EBC/2022/17 zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej), b) wytyczne EBC/2022/18 zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu oraz c) wytyczne EBC/2022/19 zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń. Zmienione wytyczne stanowią pierwszy krok w procesie stopniowego wycofywania środków dotyczących złagodzenia zasad kwalifikacji zabezpieczeń, które to środki wprowadzono w kwietniu 2020 w związku z pandemią, a także dookreślają kryteria kwalifikacji obligacji związanych ze zrównoważonym rozwojem i papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz dostosowują zasady Eurosystemu dotyczące zabezpieczeń w świetle dyrektywy w sprawie obligacji zabezpieczonych. Wszystkie powyższe akty prawne, wraz z komunikatem prasowym na ten temat, są dostępne na stronie internetowej EBC.

Polityka makroostrożnościowa i stabilność finansowa

Financial Stability Review – maj 2022

18 maja 2022 w Radzie Prezesów odbyła się wymiana poglądów na temat problemów związanych ze stabilnością finansową strefy euro na podstawie sprawozdania o stabilności finansowej (Financial Stability Review) z maja 2022, po czym Rada zatwierdziła publikację tego sprawozdania na stronie internetowej EBC. To wydanie zostało opracowane w kontekście inwazji na Ukrainę i związanego z tym wzrostu cen energii, niepewności gospodarczej i zmienności na rynkach finansowych. Sprawozdanie obejmuje ocenę skutków tych czynników dla stabilności finansowej, jeśli chodzi o rynki finansowe, obsługiwalność długu, odporność banków, pozabankowy sektor finansowy i politykę makroostrożnościową, a także przedstawia kwestie istotne z punktu widzenia polityki w krótkim i średnim okresie. Zawiera też dwa artykuły tematyczne: jeden dotyczy niedawnych postępów w zakresie monitorowania zagrożeń dla stabilności finansowej wynikających ze zmiany klimatu, a drugi – ryzyk związanych z kryptoaktywami. Sprawozdanie ma się ukazać na stronie internetowej EBC 25 maja 2022.

Infrastruktura rynku i płatności

Zmiana wytycznych dotyczących TARGET2

22 kwietnia 2022 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2022/20 zmieniające wytyczne 2013/47/UE w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2). W nowych wytycznych odroczono o trzy tygodnie wejście w życie zmian wprowadzonych wytycznymi EBC/2021/30 mających zastosowanie do umów zawartych z dostawcami usług sieciowych dla TARGET2-Securities (T2S) w związku z wdrożeniem projektu konsolidacji T2‑T2S.

Decyzja EBC w sprawie identyfikacji CORE(FR) jako systemu płatności o znaczeniu systemowym (SIPS)

22 kwietnia 2022 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2022/21 w sprawie identyfikacji CORE(FR) jako systemu płatności o znaczeniu systemowym (SIPS) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 795/2014 (EBC/2014/28) w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym oraz uchylającą decyzję EBC/2014/37. Nowa decyzja została sporządzona, żeby odzwierciedlić zmianę w podstawie prawnej identyfikacji CORE(FR) jako SIPS.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wprowadzenia euro w Republice Chorwacji

14 kwietnia 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/15 wydaną na wniosek ministerstwa finansów Republiki Chorwacji.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do uprawnień nadzorczych, sankcji, oddziałów z państw trzecich i ryzyka z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego

27 kwietnia 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/16 wydaną na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie zakazu finansowania spółek produkujących miny przeciwpiechotne, amunicję kasetową i podpociski

28 kwietnia 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/17 z własnej inicjatywy.

Opinia EBC w sprawie strategii zbycia, struktury zarządzania oraz specjalnych uprawnień Greckiego Funduszu Stabilności Finansowej

11 maja 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/18 wydaną na wniosek ministra finansów Grecji.

Zarządzanie wewnętrzne

Harmonogramy posiedzeń Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC na rok 2023

2 maja 2022 Rada Prezesów zatwierdziła terminy swoich posiedzeń na rok 2023. Również Rada Ogólna zatwierdziła terminy swoich posiedzeń na ten rok. Oba harmonogramy będą wkrótce dostępne na stronie internetowej EBC.

Zalecenie EBC w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Portugal

17 maja 2022 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2022/24 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Portugal.

Statystyka

Raport na temat jakości statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej na poziomie strefy euro i krajowym za rok 2021

26 kwietnia 2022 Rada Prezesów zatwierdziła ocenę zawartą w raporcie na temat jakości statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej na poziomie strefy euro i krajowym za rok 2021 oraz wyraziła zgodę na publikację tego raportu. Ukazuje się on co dwa lata i przedstawia analizę jakości wyników statystycznych obejmującą następujące elementy: a) rzetelność metodyki, b) terminowość c) wiarygodność i stabilność, d) wewnętrzną spójność, e) zewnętrzną spójność/zgodność z innymi porównywalnymi dziedzinami statystycznymi, f) asymetrie (na poziomie strefy euro i dwustronne). Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Zmiana wytycznych EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej

5 maja 2022 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2022/23 zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie statystyki zagranicznej. Zmiana ma na celu włączenie do zakresu wytycznych informacji statystycznych dotyczących spółek specjalnego przeznaczenia z uwagi na wzrost ich znaczenia w statystyce zagranicznej w ostatnich latach.

Nadzór Bankowy EBC

Zgodność z wytycznymi EUNB dotyczącymi współpracy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

20 kwietnia 2022 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), że EBC zamierza w odniesieniu do istotnych instytucji kredytowych, które nadzoruje bezpośrednio, przestrzegać, najpóźniej od 1 czerwca 2022, wytycznych EUNB w sprawie współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami nadzoru ostrożnościowego, organami nadzoru AML/CFT oraz jednostkami analityki finansowej na podstawie dyrektywy 2013/36/UE (EBA/GL/2021/15).

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami