European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2022. gada maijs

2022. gada 20. maijā

Ārējā komunikācija

Atjauno repo darījumu līniju ar Banca Naţională a României

ECB 2022. gada 27. aprīlī paziņoja par ECB un Banca Naţională a României repo darījumu līnijas atjaunošanu uz laiku līdz 2023. gada 15. janvārim. Šī vienošanās, kas nomaina 2020. gadā izveidoto repo darījumu līniju, kuras termiņš beidzās 2022. gada 31. martā, noslēgta, lai novērstu Ukrainā notiekošā kara izraisīto nenoteiktību un tā ietekmes reģionālas izplatīšanās riskus. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Ad hoc tikšanās ar Ukrainas nacionālās bankas prezidentu

ECB 2022. gada 4. maijā publicēja paziņojumu presei pēc ECB Ģenerālpadomes ad hoc tikšanās, kurā kā īpašais viesis piedalījās Ukrainas nacionālās bankas prezidents Kirilo Ševčenko. Tikšanās laikā dalībnieki pārrunāja Ukrainā notiekošā kara ekonomisko ietekmi. ECB, Eurosistēma un visa Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS) ir vienota atbalstā Ukrainas tautai.

Tirgus operācijas

ECB monetārās politikas īstenošanas pamatnostādņu grozījumi

Padome 2022. gada 2. maijā pieņēma: 1) Pamatnostādni ECB/2022/17, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (vispārējās dokumentācijas pamatnostādni), 2) Pamatnostādni ECB/2022/18, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem, un 3) Pamatnostādni ECB/2022/19, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību. Grozītās pamatnostādnes ir pirmais solis uz 2020. gada aprīlī ieviesto pandēmijas nodrošinājuma atvieglojumu pasākumu pakāpenisku atcelšanu. Tajās sīkāk skaidroti ilgtspējai piesaistīto obligāciju un ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru atbilstības kritēriji un Eurosistēmas nodrošinājuma regulējums pielāgots atbilstoši segto obligāciju direktīvai. Visi tiesību akti pieejami ECB interneta vietnē kopā ar attiecīgo paziņojumu presei.

Makroprudenciālā politika un finanšu stabilitāte

2022. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2022. gada 18. maijā apmainījās viedokļiem par euro zonas finanšu stabilitātes jautājumiem, pamatojoties uz 2022. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", un deva atļauju to publicēt ECB interneta vietnē. Šis izdevums sagatavots apstākļos, kad norisinās iebrukums Ukrainā un attiecīgi pieaug enerģijas cenas, ekonomiskā nenoteiktība un finanšu tirgu svārstīgums. Tajā novērtēta šo norišu ietekme uz finanšu stabilitāti finanšu tirgos, parāda atmaksājamību, banku noturību, nebanku finanšu sektoru un makroprudenciālo politiku un izklāstīti īstermiņa un vidēja termiņa politikas apsvērumi. Pārskatā ietverti arī divi raksti par specifiskām tēmām – pirmajā aplūkoti jaunākie sasniegumi klimata pārmaiņu radīto finanšu stabilitātes risku monitorēšanā, bet otrajā analizēti ar kriptoaktīviem saistītie riski. Pārskatu paredzēts publicēt ECB interneta vietnē 2022. gada 25. maijā.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

TARGET2 pamatnostādnes grozījums

Padome 2022. gada 22. aprīlī pieņēma Pamatnostādni ECB/2022/20, ar ko groza Pamatnostādni 2013/47/ES par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2). Jaunā pamatnostādne nosaka, ka Pamatnostādnes ECB/2021/30 grozīto noteikumu piemērošana attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ar TARGET2 vērtspapīriem (T2V) tīkla pakalpojumu sniedzējiem, T2-T2V konsolidācijas projekta īstenošanas rezultātā jāatliek uz trim nedēļām.

ECB lēmums par to, ka CORE(FR) ir sistēmiski nozīmīga maksājumu sistēma (SNMS)

Padome 2022. gada 22. aprīlī pieņēma Lēmumu ECB/2022/21, ar kuru nosaka, ka CORE(FR) ir sistēmiski nozīmīga maksājumu sistēma (SNMS) saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 795/2014 par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību (ECB/2014/28), un ar kuru atceļ Lēmumu ECB/2014/37. Jaunais lēmums sagatavots, lai atspoguļotu pārmaiņu juridiskajā bāzē, uz kuras pamata CORE(FR) identificē kā SNMS.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par euro ieviešanu Horvātijas Republikā

Padome 2022. gada 14. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2022/15 pēc Horvātijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz uzraudzības pilnvarām, sankcijām, trešo valstu filiālēm un vides, sociālajiem un pārvaldības riskiem

Padome 2022. gada 27. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2022/16 pēc Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par aizliegumu finansēt uzņēmumus, kas ražo kājnieku mīnas, kasešu munīciju un submunīciju

Padome 2022. gada 28. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2022/17 pēc savas iniciatīvas.

ECB atzinums par Grieķijas Finanšu stabilitātes fonda ieguldījumu pārtraukšanas stratēģiju, pārvaldības struktūru un īpašajām tiesībām

Padome 2022. gada 11. maijā pieņēma Atzinumu CON/2022/18 pēc Grieķijas finanšu ministra lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB Padomes un Ģenerālpadomes sanāksmju 2023. gada grafiki

Padome 2022. gada 2. maijā apstiprināja savu sanāksmju 2023. gada grafiku. Arī Ģenerālpadome apstiprināja savu sanāksmju grafiku šim gadam. Abi grafiki drīzumā būs pieejami ECB interneta vietnē.

ECB ieteikums par Banco de Portugal ārējiem revidentiem

Padome 2022. gada 17. maijā pieņēma Ieteikumu ECB/2022/24 Eiropas Savienības Padomei par Banco de Portugal ārējiem revidentiem.

Statistika

2021. gada kvalitātes ziņojums par euro zonas un valsts maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku

Padome 2022. gada 26. aprīlī apstiprināja 2021. gada kvalitātes ziņojumā par euro zonas un valsts maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku sniegto novērtējumu un atļāva to publicēt. Ziņojumā, ko publicē reizi divos gados, sniegta iegūto statistisko datu kvalitātes analīze, aptverot šādus elementus: 1) metodoloģiskā pamatotība, 2) savlaicīgums, 3) ticamība un stabilitāte, 4) iekšējā konsekvence; 5) ārējā konsekvence/saskaņotība ar citām salīdzināmām statistikas jomām un 6) asimetrija (euro zonas iekšējā un divpusējā asimetrija). Ziņojums pieejams ECB interneta vietnē.

Grozījums Pamatnostādnē ECB/2011/23 par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā

Padome 2022. gada 5. maijā pieņēma Pamatnostādni ECB/2022/23, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/23 par Eiropas Centrālās bankas statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ārējās statistikas jomā. Šā grozījuma mērķis bija iekļaut pamatnostādnes tvērumā statistisko informāciju par īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām sakarā ar to pieaugošo nozīmi ārējā statistikā pēdējo gadu laikā.

ECB banku uzraudzība

Atbilstība Eiropas Banku iestādes (EBI) pamatnostādnēm par sadarbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā

Padome 2022. gada 20. aprīlī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka ECB attiecībā uz tās tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām kredītiestādēm ar 2022. gada 1. jūniju paredz nodrošināt atbilstību EBI Pamatnostādnēm par sadarbību un informācijas apmaiņu starp prudenciālajām uzraudzības iestādēm, NILL/TFN uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas vienībām saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES (EBA/GL/2021/15).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem