European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2022 m. gegužės mėn.

2022 m. gegužės 20 d.

Išorės komunikacija

Atpirkimo sandorių linijos su Banca Naţională a României atnaujinimas

2022 m. balandžio 27 d. ECB paskelbė, kad atpirkimo sandorių linija tarp ECB ir Banca Naţională a României atnaujinama iki 2023 m. sausio 15 d. Šiuo susitarimu pakeičiama nuo 2020 m. veikusi atpirkimo sandorių linija, kurios galiojimas pasibaigė 2022 m. kovo 31 d. Juo siekiama sumažinti dėl karo Ukrainoje padidėjusį neapibrėžtumą ir rizikos plitimą regione. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Ad hoc susitikimas su Ukrainos nacionalinio banko valdytoju

2022 m. gegužės 4 d. įvyko ECB valdančiosios tarybos ad hoc posėdis, kuriame kaip ypatingas svečias dalyvavo Ukrainos nacionalinio centrinio banko valdytojas p. Kyrylas Ševčenka. Posėdžiui pasibaigus ECB išplatino pranešimą spaudai. Posėdžio metu buvo aptartas karo Ukrainoje ekonominis poveikis. ECB, Eurosistema ir visa Europos centrinių bankų sistema (ECBS) vieningai reiškia paramą Ukrainos žmonėms.

Rinkos operacijos

ECB gairių dėl pinigų politikos sistemos įgyvendinimo daliniai pakeitimai

2022 m. gegužės 2 d. Valdančioji taryba priėmė: i) Gaires ECB/2022/17, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės); ii) Gaires ECB/2022/18, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte, ir iii) Gaires ECB/2022/19, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu. Gairių dalinis pakeitimas yra pirmasis žingsnis nuosekliai stabdant pandemijos metu įvestas įkaitui taikytų sąlygų švelninimo priemones, įvestas 2020 m. balandžio mėn. Iš dalies pakeistose gairėse dar nuodugniau paaiškinti su tvarumu susietų obligacijų ir turtu užtikrintų vertybinių popierių tinkamumo kriterijai. Be to, jomis Eurosistemos įkaito sistema pakoreguota atsižvelgiant į Padengtųjų obligacijų direktyvą. Visi teisės aktai ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Makroprudencinė politika ir finansinis stabilumas

Finansinio stabilumo apžvalga – 2022 m. gegužės mėn. („Financial Stability Review – May 2022“)

2022 m. gegužės 18 d. Valdančioji taryba, susipažinusi su 2022 m. gegužės mėn. Finansinio stabilumo apžvalga, aptarė euro zonos finansinio stabilumo klausimus ir suteikė leidimą apžvalgą skelbti ECB interneto svetainėje. Rengiant apžvalgą buvo atsižvelgta į invaziją į Ukrainą ir su tuo susijusį energijos kainų didėjimą, ekonominį neapibrėžtumą ir finansų rinkų svyravimus. Apžvalgoje finansinio stabilumo aspektu vertinami šių veiksnių padariniai finansų rinkoms, skolos tvarumui, bankų atsparumui, nebankiniam finansų sektoriui ir makroprudencinei politikai, taip pat išdėstyti politikos tikslai artimiausiu ir vidutiniu laikotarpiais. Be to, į apžvalgą įtraukti du specializuoti straipsniai: viename daugiausia dėmesio skiriama pastaruoju metu padarytai pažangai stebint klimato kaitos keliamą riziką finansiniam stabilumui, kitame – nagrinėjamos dėl kriptoturto kylančios grėsmės. Apžvalgą planuojama paskelbti ECB interneto svetainėje 2022 m. gegužės 25 d.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

TARGET2 gairių dalinis pakeitimas

2022 m. balandžio 22 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2022/20, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės 2013/47/ES dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2). Atnaujintomis gairėmis trims savaitėms atidėtas Gairėmis ECB/2021/30 nustatytų pakeitimų, susijusių su sutartimis, sudarytomis su TARGET2-Securities (T2S) tinklo paslaugų teikėjais dėl T2-T2S konsolidavimo projekto įgyvendinimo, taikymas.

ECB sprendimas dėl CORE(FR) nustatymo sistemiškai svarbia mokėjimo sistema

2022 m. balandžio 22 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2022/21 dėl CORE(FR) nustatymo sistemiškai svarbia mokėjimo sistema vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) dėl sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų priežiūros reikalavimų ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2014/37. Naujasis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė CORE(FR) nustatymo sistemiškai svarbia mokėjimo sistema pagrindinis teisinis pagrindas.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl euro įvedimo Kroatijos Respublikoje

2022 m. balandžio 14 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/15 Kroatijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl priežiūros įgaliojimų, sankcijų, trečiųjų valstybių filialų ir aplinkosauginės, socialinės ir valdymo rizikos iš dalies keičiama Direktyva 2013/36/ES

2022 m. balandžio 27 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/16 Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl draudimo finansuoti bendroves, gaminančias priešpėstines minas, kasetinius šaudmenis ir antrinius šaudmenis

2022 m. balandžio 28 d. Valdančioji taryba savo iniciatyva priėmė Nuomonę CON/2022/17.

ECB nuomonė dėl Graikijos finansinio stabilumo fondo turto pardavimo strategijos, valdymo struktūros ir specialiųjų teisių

2022 m. gegužės 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/18 Graikijos finansų ministro prašymu.

ECB valdymas

2023 m. ECB valdančiosios tarybos ir bendrosios tarybos posėdžių tvarkaraščiai

2022 m. gegužės 2 d. Valdančioji taryba patvirtino savo 2023 m. posėdžių tvarkaraštį. Tų metų savo posėdžių tvarkaraštį patvirtino ir Bendroji taryba. Abu tvarkaraščiai netrukus bus paskelbti ECB interneto svetainėje.

ECB rekomendacija dėl Banco de Portugal išorės auditorių

2022 m. gegužės 17 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2022/24, skirtą Europos Sąjungos Tarybai, dėl Banco de Portugal išorės auditorių.

Statistika

Euro zonos ir nacionalinių mokėjimų balanso bei tarptautinių investicijų balanso statistikos 2021 m. kokybės ataskaita

2022 m. balandžio 26 d. Valdančioji taryba patvirtino vertinimą, išdėstytą euro zonos ir nacionalinių mokėjimų balanso bei tarptautinių investicijų balanso statistikos 2021 m. kokybės ataskaitoje, ir suteikė leidimą šią ataskaitą paskelbti. Kas dvejus metus rengiamoje ataskaitoje pateikiama statistinių duomenų kokybės analizė, atsižvelgiant į: i) metodikos pagrįstumą; ii) savalaikiškumą; iii) patikimumą ir stabilumą; iv) vidinį nuoseklumą; v) išorės nuoseklumą / suderinamumą su kitų palyginamų statistikos sričių duomenimis ir vi) asimetriją (euro zonoje ir dvišalę). Ataskaita paskelbta ECB interneto svetainėje.

Gairių ECB/2011/23 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje dalinis pakeitimas

2022 m. gegužės 5 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2022/23, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje. Pakeitimas atliktas siekiant į Gairių taikymo sritį traukti statistinę informaciją apie specialiosios paskirties subjektus, nes per praėjusius metus gerokai padidėjo jų aktualumas išorės sektoriaus statistikai.

ECB bankų priežiūra

Europos bankininkystės institucijos (EBI) gairių dėl bendradarbiavimo pinigų plovimo prevencijos klausimais laikymasis

Iki 2022 m. balandžio 20 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB iki 2022 m. birželio 1 d. pradės laikytis EBI gairių dėl prudencinės priežiūros institucijų, už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingų priežiūros institucijų ir finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo ir keitimosi informacija pagal Direktyvą 2013/36/ES (EBA/GL/2021/15).

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai