European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

май 2022 г.

20 май 2022 г.

Външни комуникации

Подновяване на репо линията с Banca Naţională a României

На 27 април 2022 г. ЕЦБ обяви подновяване на репо линията с Banca Naţională a României до 15 януари 2023 г. Тази договореност, последвала установената през 2020 г. репо линия, чийто срок изтече на 31 март 2022 г., има за цел да намали засилената несигурност и риска от регионално верижно разпространение вследствие на войната в Украйна. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Извънредна среща с управителя на националната банка на Украйна

На 4 май 2022 г. ЕЦБ публикува прессъобщение след извънредно заседание на Управителния съвет, на което като специален гост присъства г-н Кирило Шевченко, управител на националната банка на Украйна. На срещата участниците са обсъдили икономическото въздействие от войната в Украйна. ЕЦБ, Евросистемата и цялата Европейска система на централните банки (ЕСЦБ) са единни в подкрепата си за народа на Украйна.

Пазарни операции

Изменения на насоките на ЕЦБ за прилагането на паричната политика

На 2 май 2022 г. Управителният съвет прие: i) Насоки ЕЦБ/2022/17 за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки за Общата документация); ii) Насоки ЕЦБ/2022/18 за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата; и iii) Насоки ЕЦБ/2022/19 за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения. Изменените насоки са първа стъпка в постепенното прекратяване на мерките за облекчаване на изискванията към обезпеченията по време на пандемията, въведени през април 2020 г. Те доизясняват критериите за допустимост на свързаните с устойчивост облигации и обезпечени с активи ценни книжа и изменят рамката на Евросистемата за обезпеченията съобразно с Директивата за покритите облигации. На уебсайта на ЕЦБ са публикувани всички правни актове и прессъобщение по темата.

Макропруденциална политика и финансова стабилност

Преглед на финансовата стабилност – май 2022 г.

На 18 май 2022 г. Управителният съвет проведе обмен на мнения по въпроси, свързани с финансовата стабилност в еврозоната, въз основа на изданието на Прегледа на финансовата стабилност от май 2022 г., и разреши публикуването на Прегледа на уебсайта на ЕЦБ. Това издание е изготвено в условията на инвазията в Украйна и свързаното с това поскъпване на енергията, икономическа несигурност и флуктуации на финансовите пазари. В него се разглеждат последиците за финансовата стабилност от тези събития по отношение на финансовите пазари, устойчивостта на дълговете, устойчивостта на банките, небанковия финансов сектор и макропруденциалните политики, и се посочват въпроси за политиките в краткосрочен и средносрочен план. В доклада се съдържат и две специални статии. Първата е посветена на последните постижения в наблюдението на рисковете за финансовата стабилност, породени от изменението на климата. Във втората се разглеждат рисковете, произтичащи от криптоактивите. Предвижда се Прегледът на финансовата стабилност да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 25 май 2022 г.

Пазарна инфраструктура и плащания

Изменения на Насоките за TARGET2

На 22 април 2022 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2022/20 за изменение на Насоки 2013/47/ЕС относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2). С новите Насоки се отлага с три седмици прилагането на измененията, определени с Насоки ЕЦБ/2021/30 що се отнася до договори, сключени с доставчици на мрежови услуги за TARGET2-Securities (T2S). Причината е изпълнението на проекта за консолидиране на T2 и T2S.

Решение на ЕЦБ за идентифицирането на CORE(FR) като системно важна платежна система (СВПС)

На 22 април 2022 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2022/21 за идентифицирането на CORE(FR) като системно важна платежна система съгласно Регламент (ЕС) № 795/2014 (ЕЦБ/2014/28) относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи и за отмяна на Решение ЕЦБ/2014/37. Новото решение е изготвено така, че да отрази промяната в правната основа за определянето на CORE(FR) като СВПС.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно въвеждането на еврото в Република Хърватия

На 14 април 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/15 по искане на Министерството на финансите на Република Хърватия.

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на надзорните правомощия, санкциите, клоновете от трета държава и рисковете с екологичен, социален и управленски характер

На 27 април 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/16 по искане на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно забраната за финансиране на дружества, произвеждащи противопехотни мини, касетъчни боеприпаси и суббоеприпаси

На 28 април 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/17 по собствена инициатива.

Становище на ЕЦБ относно стратегията за освобождаване от активи, управленската структура и специалните права на Гръцкия фонд за финансова стабилност

На 11 май 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/18 по искане на министъра на финансите на Гърция.

Административно управление

Графици на заседанията на Управителния съвет и Генералния съвет на ЕЦБ през 2023 г.

На 2 май 2022 г. Управителният съвет одобри графика на своите заседания през 2023 г. Генералният съвет също одобри графика на заседанията си за същата година. Двата графика ще бъдат публикувани скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Препоръка на ЕЦБ относно външните одитори на Banco de Portugal

На 17 май 2022 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2022/24 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de Portugal.

Статистика

Доклад за качеството на статистиката на националните платежни баланси и международната инвестиционна позиция в еврозоната за 2021 г.

На 26 април 2022 г. Управителният съвет одобри оценката, представена в Доклада за качеството на статистиката на националните платежни баланси и международната инвестиционна позиция в еврозоната за 2021 г., и разреши публикуването му. В доклада се представя анализ на качеството на статистическите данни, обхващащ следните елементи: i) солидност на методологията; ii) навременност; iii) надеждност и стабилност; iv) вътрешна последователност; v) външна последователност и съгласуваност с други сходни статистически области; и vi) асиметрии (вътре в еврозоната и двустранни асиметрии). Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика

На 5 май 2022 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2022/23 за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика. Предназначението на измененията е да бъде включена статистическата информация за дружествата със специална цел в обхвата на насоките, тъй като през последните години те стават все по-важни във външната статистика.

Банков надзор в ЕЦБ

Спазване на Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно сътрудничеството в борбата с изпирането на пари

На 20 април 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ възнамерява да изпълни до 1 юни 2022 г. Насоките на ЕБО относно сътрудничеството и обмена на информация между органите за пруденциален надзор, органите за надзор върху борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризъм и звената за финансово разузнаване съгласно Директива 2013/36/ЕС (EBA/GL/2021/15).

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите