Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

Октомври 2021 г.

29 октомври 2021 г.

Пазарни операции

Процедури за кредитни институции, които не изпълняват изискването за поддържане на минимални резерви и свързаните изисквания за минимални резерви

На 7 октомври 2021 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2021/45 относно методологията за изчисляването на санкциите за неизпълнение на изискването за поддържане на минимални резерви и свързаните изисквания за минимални резерви и Регламент ЕЦБ/2021/46 за изменение на Регламент (ЕО) № 2157/1999 относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции. Двата правни акта влизат в сила на 3 ноември 2021 г. За да се осигури правна сигурност и прозрачност, правните актове посочват за кредитните институции формулата и метода, които ЕЦБ прилага (Приложение II от Решение ЕЦБ/2021/45) при изчисляването на санкциите, наложени по член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2531/98 при неизпълнение на изискването за уведомяване на съответната национална централна банка за ограниченията, които биха попречили на институцията да ликвидира, прехвърли, предостави или да се разпореди със средствата, държани като минимални резерви. Формулата за изчисляване на санкциите за неподдържане на изискваното равнище на минимални резерви (залегнала сега в Приложение I от Решение ЕЦБ/2021/45) първоначално бе посочена в Съобщение 2000/C 39/04 относно налагането на санкции за неизпълнение на задължението за поддържане на минимални резерви. След приемането на Решението и Регламента горепосоченото Съобщение бе оттеглено посредством Съобщение 2021/C 418/04 и неговото съдържание и съответните промени бяха включени в Решение ЕЦБ/2021/45.

Пазарна инфраструктура и плащания

Технически изменения в правната рамка на TARGET2-Ценни книжа (T2S)

На 30 септември 2021 г. Управителният съвет прие за сведение промени в Приложение 6 на Рамковото споразумение за T2S и Споразумението за участие със собствена валута в T2S. Приложение 6 в тези документи съдържа споразумението за ниво на обслужване, което определя по-специално i) нивото, на което Евросистемата предоставя услуги в T2S на участващите централни депозитари на ценни книжа и свързаните централни банки извън еврозоната, както и ii) ключовите показатели за изпълнение. Измененията са резултат от редовния преглед на споразумението за ниво на обслужване.

Доклад относно измамите с банкови карти 2015–2019 г.

На 14 октомври 2021 г. Управителният съвет прие за сведение седмия доклад относно измамите с банкови карти и разреши публикуването му на уебсайта на ЕЦБ. В доклада се анализират тенденциите при измамите при картови плащания с акцент върху данните от 2019 г. в цялостния контекст на петгодишния период от 2015 г. до 2019 г., с разбивка по държави от Единната зона за плащания в евро (SEPA). От него става ясно, че макар общата стойност на измамите с издавените в SEPA банкови карти да е нараснала от 2018 г. до 2019 г., в относителен план като дял от общата стойност на сделките с банкови карти те са намалели и са останали близо до ниското равнище, наблюдавано през 2017 г. Както и в предишните години повечето измами с банкови карти през 2019 г. са извършени дистанционно – по имейл, по телефона или онлайн. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно закон, с който се дава действие на Федералния закон за създаването на Фискален консултативен съвет и с който се създава Съвет по продуктивност в Австрия

На 6 октомври 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/29 по искане на Федералното министерство на финансите на Австрия.

Административно управление

Актуализация на политиката по отношение на публикуването на становищата на Комитета по етика относно дейности след напускането на ЕЦБ на високопоставени нейни служители

На 27 септември 2021 г. Управителният съвет реши да разшири обхвата на започнатото през юли 2020 г. по собствена инициатива публикуване на становищата на Комитета по етика в приложение на член 17 (правила след освобождаване на длъжността) от Кодекса за поведение за високопоставени служители на Европейската централна банка 2019/C 89/03, така че да бъдат включени и становищата относно бивши високопоставени служители на ЕЦБ, чийто мандат е изтекъл преди юли 2020 г.

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

На 29 септември 2021 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2021/44 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland.

Статистика

Насоки относно процедурите за събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск

На 7 октомври 2021 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2021/47 за изменение на Насоки (ЕС) 2017/2335 относно процедурите за събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск. Измененията предоставят на националните централни банки от Евросистемата повече подробности относно видовете и честотата на преразглеждането на данните за кредитите и референтните данни за контрагенти, които се изпращат на ЕЦБ, и изясняват информацията за хармонизирания формат за изпращане по електронен път на статистическа информация, която се докладва на ЕЦБ.

Банков надзор в ЕЦБ

Спазване на Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно критериите за използване на входящи данни в модела за измерване на риска

На 6 октомври 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че за значимите институции под нейния пряк надзор, ЕЦБ ще изпълни Насоките на ЕБО относно критериите за използване на входящи данни в модела за измерване на риска по член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2021/07). Насоките на ЕБО са част от прилагането в ЕС на подхода на вътрешните модели по отношение на пазарния риск, разработен от Базелския комитет за банков надзор в задълбочения преглед на търговските портфейли. Целта е да се гарантира, че данните са точни, уместни, често актуализирани и изчерпателни. Насоките на ЕБО се прилагат от 1 януари 2022 г.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите