Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (osim odluka kojima se određuju kamatne stope)

listopad 2021.

29. listopada 2021.

Tržišne operacije

Postupci u slučaju nepoštovanja zahtjeva za držanje minimalnih pričuva i povezanih odredbi o minimalnim pričuvama

Upravno vijeće donijelo je 7. listopada 2021. Odluku ESB/2021/45 o metodologiji koja se primjenjuje za izračun sankcija za nepoštovanje zahtjeva za držanje minimalnih pričuva i povezanih odredbi o minimalnim pričuvama i Uredbu ESB/2021/46 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2157/1999 o ovlastima Europske središnje banke za izricanje sankcija. Oba pravna akta stupaju na snagu 3. studenoga 2021. Radi pravne sigurnosti i transparentnosti kreditne institucije obavještavaju se tim pravnim aktima o formuli i metodi koje ESB primjenjuje (Prilog II. Odluci ESB/2021/45) za izračun sankcija u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 2531/98 za nepoštovanje zahtjeva u vezi s obavješćivanjem odgovarajuće nacionalne središnje banke o ograničenjima koja bi spriječila instituciju da likvidira, prenese ili dodijeli sredstva koja drži u minimalnim pričuvama ili da raspolaže tim sredstvima. Formula za izračun sankcija za nepoštovanje zahtjeva za držanje potrebne razine minimalnih pričuva (sada u Prilogu I Odluci ESB/2021/45) prvo je određena u Obavijesti 2000/C 39/04 o izricanju sankcija za povrede obveze držanja minimalnih pričuva. Zbog donošenja Odluke i Uredbe ta je obavijest povučena Obaviješću 2021/C 418/04 a njezin sadržaj i izmjene uvršteni su u Odluku ESB/2021/45.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Tehničke izmjene pravnog okvira za platformu TARGET2‑Securities (T2S)

Upravno vijeće primilo je 30. rujna 2021. na znanje izmjene Priloga 6. Okvirnom sporazumu o platformi T2S i Sporazumu o sudjelovanju valute na platformi T2S. Ti prilozi sadržavaju sporazum o razini usluga na platformi T2S, kojim se, prije svega, određuju 1) razine usluga u skladu s kojima će Eurosustav na platformi T2S pružati usluge uključenim središnjim depozitorijima vrijednosnih papira i povezanim središnjim bankama izvan europodručja te 2) ključni pokazatelji uspješnosti. Izmjene su rezultat redovitog postupka preispitivanja sporazuma o razini usluga.

Izvješće o kartičnim prijevarama za razdoblje od 2015. do 2019.

Upravno vijeće primilo je 14. listopada 2021. na znanje sedmo izvješće o kartičnim prijevarama i odobrilo njegovu objavu na mrežnim stranicama ESB‑a. U izvješću se analiziraju trendovi u kartičnim prijevarama raščlanjeni prema državi u sklopu jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA). Naglasak je na podatcima za 2019. unutar duljeg, petogodišnjeg razdoblja od 2015. do 2019. Premda se ukupna vrijednost prijevarnih transakcija u kojima su upotrijebljene kartice izdane u sklopu SEPA‑e u 2019. povećala u odnosu na 2018., njihov se udio u ukupnoj vrijednosti kartičnih plaćanja smanjio i ostao blizu niskoj razini zabilježenoj u 2017. Kao i prethodnih godina, većina prijevarnih kartičnih transakcija u 2019. bila je na daljinu, odnosno poštom, telefonski ili na internetu. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o zakonu o vraćanju na snagu saveznog zakona o osnivanju savjetodavnog vijeća za fiskalna pitanja i osnivanju odbora za produktivnost u Austriji

Upravno vijeće donijelo je 6. listopada 2021. na zahtjev austrijskog saveznog ministarstva financija Mišljenje CON/2021/29.

Upravljanje ESB‑om

Posuvremenjivanje politike objava mišljenja Odbora za etiku o djelatnosti visokih dužnosnika ESB‑a nakon prestanka zaposlenja

Upravno vijeće odlučilo je 27. rujna 2021. proširiti ESB‑ove proaktivne objave mišljenja Odbora za etiku u skladu s člankom 17. (Pravila nakon prestanka zaposlenja) Kodeksa ponašanja za visoke dužnosnike Europske središnje banke (2019/C 89/03), koje su započele u srpnju 2020., te objaviti i mišljenja o bivšim visokim dužnosnicima ESB‑a čiji su mandati završili prije srpnja 2020.

Preporuka Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Ireland

Upravno vijeće donijelo je 29. rujna 2021. Preporuku ESB/2021/44 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Ireland.

Statistika

Smjernica ESB/2021/47 o izmjeni smjernice o postupcima za prikupljanje granularnih podataka o kreditima i podacima o kreditnom riziku

Upravno vijeće donijelo je 7. listopada 2021. Smjernicu ESB/2021/47 o izmjeni Smjernice (EU) 2017/2335 o postupcima za prikupljanje granularnih podataka o kreditima i podacima o kreditnom riziku. Izmjene sadržavaju dodatne pojedinosti o vrstama i učestalosti revizija podataka o kreditima i referentnih podataka o drugoj ugovornoj strani koje nacionalne središnje banke Eurosustava dostavljaju ESB‑u i objašnjenja informacija o usklađenom formatu za elektronički prijenos statističkih informacija koje se dostavljaju ESB‑u.

Nadzor banaka ESB‑a

Usklađenost s EBA‑inim Smjernicama o kriterijima za upotrebu ulaznih podataka u okviru modela za mjerenje rizika

Upravno vijeće 6. listopada 2021. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) kako je postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire usklađeno s EBA‑inim Smjernicama o kriterijima za upotrebu ulaznih podataka u okviru modela za mjerenje rizika iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013 (EBA/GL/2021/07). EBA je te smjernice donijela u sklopu primjene pristupa internog modela na tržišni rizik u EU‑u u skladu s temeljitim preispitivanjem knjige trgovanja (engl. fundamental review of the trading book) Bazelskog odbora za nadzor banaka. Cilj je postići točnost, primjerenost, učestalost ažuriranja i potpunost podataka. EBA‑ine smjernice primjenjuju se od 1. siječnja 2022.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije