Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Oktober 2021

29 oktober 2021

Marknadsoperationer

Förfaranden för kreditinstitut där innehavet av minimireserver och tillhörande krav avseende minimireserverna åsidosätts

Den 7 oktober 2021 antog ECB-rådet beslut ECB/2021/45 om metoden för att beräkna sanktioner i de fall då reglerna för innehavet av minimireserver och tillhörande krav avseende minimireserverna åsidosätts. Samma datum antogs även förordning ECB/2021/46 om ändring av förordning (EG) nr 2157/1999 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner. Båda rättsakterna träder i kraft den 3 november 2021. För att säkerställa rättssäkerhet och öppenhet informeras kreditinstitut genom dessa rättsakter om den formel och den metod som ECB tillämpar (bilaga II till beslut ECB/2021/45) för att beräkna sanktioner enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 2531/98. Sådana sanktioner utfärdas vid underlåtelse att informera den berörda nationella centralbanken om varje begränsning som skulle kunna hindra institutet från att likvidera, överlåta, pantsätta eller avveckla medel som ingår i minimireserverna. Formeln som används för att beräkna sanktioner vid åsidosättande av skyldigheten att hålla minimireserver (nu i bilaga I till beslut ECB/2021/45) fastställdes ursprungligen i meddelande 2000/C 39/04 avseende föreläggandet av sanktioner vid åsidosättande av skyldigheten att hålla kassakravsmedel (minimireserver). I och med att beslutet och förordningen har antagits har meddelandet ersatts av meddelande 2021/C 418/04 och dess innehåll och motsvarande ändringar har införts i beslut ECB/2021/45.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Tekniska ändringar i regelverket för Target2-Securities (T2S)

Den 30 september 2021 tog ECB-rådet del av revideringar relaterade till schema 6 för ramavtalet för T2S samt T2S-avtalet för ansluten valuta. I schema 6 för dessa dokument fastställs servicenivåavtalet (SLA) för T2S som framför allt definierar i) servicenivåer för Eurosystemets T2S-tjänster till de deltagande värdepapperscentralerna och till de anslutna centralbankerna utanför euroområdet samt ii) centrala resultatindikatorer. Dessa ändringar är en följd av den återkommande SLA-översynen.

2015–2019 års rapport om kortbedrägerier

Den 14 oktober 2021 tog ECB-rådet del av den sjunde rapporten om kortbedrägerier och godkände att den publiceras på ECB:s webbplats. I rapporten analyseras trender i kortbedrägerier, med fokus på 2019 års uppgifter inom den överordnade ramen av femårsperioden 2015–2019, uppdelat per land i det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA). Enligt rapporten har visserligen det totala värdet av bedrägeritransaktioner med kort utfärdade i SEPA-området ökat mellan 2018 och 2019, men relativt sett minskade andelen bedrägerier i förhållande till korttransaktionernas totala värde och var fortsatt nära 2017 års låga nivå. Precis som tidigare år genomfördes majoriteten av kortbedrägerier 2019 på distans, antingen per post, telefon eller online. Rapporten finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om förnyad federal lagstiftning avseende inrättandet av ett finanspolitiskt råd och en produktivitetspanel i Österrike

Den 6 oktober 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/29 på begäran av Österrikes federala finansministerium.

Organisationsstyrning

Uppdatering av publiceringspolicy för etikkommitténs yttranden om aktiviteter efter avslutad tjänstgöring för högre ECB-tjänstemän

Den 27 september 2021 beslutade ECB-rådet att utöka omfattningen av ECB:s proaktiva publicering, initierad i juli 2020, av etikkommitténs yttranden i enlighet med artikel 17 (regler efter anställningens utgång) i uppförandekoden för medlemmar i organ på hög nivå inom ECB 2019/C 89/03, till att omfatta även yttranden om tidigare högre ECB-tjänstemän vars mandat gått ut före juli 2020.

Rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Den 29 september 2021 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2021/44 till EU-rådet om externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland.

Statistik

Riktlinje ECB/2021/47 om ändring av förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker

Den 7 oktober 2021 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2021/47 om ändring av riktlinje (EU) 2017/2335 om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker. I och med dessa ändringar får de nationella centralbankerna i Eurosystemet mer information om vilken typ av revideringar som ska lämnas till ECB vad gäller data om krediter och referensdata för motparter samt hur ofta det ska ske. Genom ändringarna förtydligas informationen om det harmoniserade elektroniska överföringsformat som används för rapportering av statistiska uppgifter till ECB.

ECB:s banktillsyn

Efterlevnad av Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer avseende kriterier för användningen av indata i riskmätningsmodellen

Den 6 oktober 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att underrätta EBA om att ECB, vad gäller betydande institut som står under dess direkta tillsyn, kommer att efterleva EBA:s riktlinjer avseende kriterier för användningen av indata i riskmätningsmodellen som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/07). EBA:s riktlinjer utgör del av EU:s genomförande av de interna modeller avseende marknadsrisk som utvecklats av Baselkommittén för banktillsyn för genomgripande översyn av handelslagret. De ska säkerställa att data är korrekta, lämpliga, uppdateras tillräckligt ofta och att de är fullständiga. EBA:s riktlinjer gäller fr.o.m. den 1 januari 2022.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media