Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2021. október

2021. október 29.

Piaci műveletek

Eljárásrend olyan hitelintézeteket illetően, amelyek nem tartják be a tartalékképzési kötelezettséget és a kapcsolódó kötelező tartalékképzési követelményeket

A Kormányzótanács 2021. október 7-én elfogadta az EKB/2021/45 határozatot, amely a tartalékképzési kötelezettség és a kapcsolódó kötelező tartalékképzési követelmények be nem tartása esetén alkalmazandó szankciók számításának módszeréről szól, valamint az EKB/2021/46 rendeletet, amely az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló 2157/1999/EK rendelet módosításáról szól. Mindkét jogi aktus 2021. november 3-án lép hatályba. A jogbiztonság és az átláthatóság biztosítása céljából a jogi aktusok tájékoztatják a hitelintézeteket arról a képletről és módszerről (EKB/2021/45 határozat, II. melléklet), amelyet a 2531/98/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése alapján kirótt szankció kiszámításához alkalmaz az EKB azon követelmény nem teljesítése esetén, miszerint az érintett nemzeti központi bankot értesíteni kell bármely olyan korlátozásról, amely megakadályozná a hitelintézetet abban, hogy a kötelező tartalékban tartott pénzeszközeit likviddé tegye, átruházza, engedményezze vagy elidegenítse. A kötelező tartalékot nem teljesítő hitelintézet szankciójának számítási képletét (jelenleg az EKB/2021/45 határozat I. mellékletében) eredetileg a tartalékképzési kötelezettség megsértése esetén kirótt szankciókról szóló 2000/C 39/04 közleményben írták elő. A határozat és a rendelet elfogadásával a fenti közleményt a 2021/C 418/04 közleménnyel visszavontuk, tartalmát és a megfelelő módosításokat az EKB/2021/45 határozatban vezettük be.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A TARGET2-Securities (T2S) jogi keretének technikai módosításai

A Kormányzótanács 2021. szeptember 30-án tudomásul vette a T2S-keretmegállapodás és a T2S-devizarészvételi megállapodás 6. ütemtervéhez kapcsolódó módosításokat. A dokumentumok 6. ütemtervében van előírva a T2S-szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás (SLA), amely elsősorban a következőket határozza meg: (i) a szolgáltatási szinteket, amelyek szerint az eurorendszer a T2S-szolgáltatásokat nyújtja a részt vevő központi értéktáraknak és az euroövezeten kívüli, a rendszerbe kapcsolt központi bankoknak, valamint (ii) a fő teljesítménymutatókat. A módosításokat az SLA felülvizsgálati eljárásának részeként indították el.

A 2015–2019-es jelentés a kártyacsalásról

A Kormányzótanács 2021. október 14-én tudomásul vette a kártyacsalásról szóló hetedik jelentést, és engedélyezte az EKB honlapján való közzétételét. A jelentés a kártyacsalásban megfigyelhető trendeket elemzi, a 2015-től 2019-ig tartó ötéves időszak általános környezetében a 2019-es adatokat helyezve a középpontba, az egységes euro-pénzforgalmi övezet (SEPA) tagországai szerinti bontásban. A jelentésből kiderül, hogy míg a SEPA-n belül kibocsátott kártyákkal elkövetett, csalásnak minősülő ügyletek összértéke 2018 és 2019 között megemelkedett, a csalásnak a kártyás ügyletek összértékéhez viszonyított aránya kisebb lett, és a 2017-ben megfigyelt alacsony szint közelében volt. Az előző évekhez hasonlóan a legtöbb csalásnak minősülő kártyaügyletet 2019-ben is távolból, azaz levélben, telefonon vagy online bonyolították le. A jelentés az EKB honlapján megtekinthető.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB vélemény az Ausztriában a költségvetési tanács létrehozásáról szóló szövetségi törvény ismételt életbe léptetéséről és a nemzeti termelékenységi testület létrehozásáról szóló törvényről

A Kormányzótanács 2021. október 6-án elfogadta a CON/2021/29 véleményt, amelyet az osztrák szövetségi pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Szervezetirányítás

Az Etikai Bizottság azon véleményeire vonatkozó közzétételi irányelv aktualizálása, amelyek az EKB-s felsővezetői munkaviszony megszűnése utáni tevékenységekről szólnak

A Kormányzótanács 2021. szeptember 27-én úgy határozott, hogy kiterjeszti az Etikai Bizottság által kiadott vélemények 2020 júliusában kezdeményezett proaktív közzétételének hatókörét. A vélemények Az EKB vezető tisztségviselőinek szóló magatartási kódex (2019/C 89/03) (a munkajogviszony megszűnését követő szabályokról szóló) 17. cikkét alkalmazzák. A változás értelmében olyan véleményeket is közzétesznek, amelyek 2020 júliusa előtt lejárt hivatali idejű volt vezető tisztségviselőkkel foglalkoznak.

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2021. szeptember 29-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2021/44 ajánlást, amely a Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland külső könyvvizsgálóiról szól.

Statisztika

A részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtésére vonatkozó eljárásokat módosító EKB/2021/47 iránymutatás

A Kormányzótanács 2021. október 7-én elfogadta az EKB/2021/47 iránymutatást a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtésére vonatkozó eljárásokról szóló (EU) 2017/2335 iránymutatás módosításáról. A módosítások tovább részletezik az eurorendszer nemzeti központi bankjai számára, milyen jellegű és gyakoriságú az EKB részére továbbítandó hitelezési adatok és partner-referenciaadatok felülvizsgálata, továbbá egyértelműen tájékoztatják őket az EKB-nak szolgáltatott statisztikai adatok összehangolt elektronikus továbbítási formátumáról.

Az EKB bankfelügyelete

Az Európai Bankhatóság (EBH) bemeneti adatok kockázatmérési modellben történő használatára vonatkozó követelményekről szóló iránymutatásainak tiszteletben tartása

A Kormányzótanács 2021. október 6-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek tekintetében követni fogja a bemeneti adatoknak az 575/2013/EU rendelet 325bc. cikkében említett kockázatmérési modellben történő használatára vonatkozó követelményekről szóló EBH-iránymutatásokat (EBA/GL/2021/07). Az EBH iránymutatásai részét képezik a piaci kockázattal kapcsolatos belső modellen alapuló – a kereskedési könyv Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által végzett mélyreható felülvizsgálata során kidolgozott – megközelítés uniós végrehajtásának. Céljuk, hogy az adatok pontosak, megfelelőek, gyakran aktualizáltak és teljes körűek legyenek. Az EBH iránymutatásai 2022. január 1-től hatályosak.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok