Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Október 2021

29. októbra 2021

Operácie na trhu

Postupy v prípade úverových inštitúcií, ktoré nedodržiavajú požiadavku udržiavať minimálne rezervy a súvisiace požiadavky na povinné minimálne rezervy

Dňa 7. októbra 2021 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2021/45 o metodike na výpočet výšky sankcií za nedodržanie požiadavky udržiavať povinné minimálne rezervy a súvisiacich požiadaviek na povinné minimálne rezervy a nariadenie ECB/2021/46, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2157/1999 o práve Európskej centrálnej banky ukladať sankcie. Obidva právne predpisy nadobudnú účinnosť 3. novembra 2021. V záujme právnej istoty a transparentnosti tieto právne predpisy informujú úverové inštitúcie o vzorci a postupe (príloha II rozhodnutia ECB/2021/45), ktorý ECB používa pri výpočte výšky sankcií ukladaných na základe článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2531/98 za nedodržanie povinnosti oznámiť príslušnej národnej centrálnej banke akékoľvek obmedzenia, ktoré by inštitúcii bránili v likvidácii, prevode, postúpení alebo použití prostriedkov z minimálnych rezerv. Vzorec na výpočet výšky sankcií za nedodržanie povinnej úrovne minimálnych rezerv (teraz uvedený v prílohe I rozhodnutia ECB/2021/45) bol pôvodne stanovený v oznámení 2000/C 39/04 o ukladaní sankcií za porušenie povinnosti udržiavať minimálne rezervy. Prijatím rozhodnutia a nariadenia bolo uvedené oznámenie zrušené oznámením 2021/C 418/04 a jeho obsah a zodpovedajúce zmeny boli zahrnuté do rozhodnutia ECB/2021/45.

Infraštruktúra trhu a platobný styk

Technické zmeny právneho rámca systému TARGET2-Securities (T2S)

Dňa 30. septembra 2021 Rada guvernérov vzala na vedomie zmeny prílohy 6 rámcovej dohody T2S a dohody o účasti meny v T2S. Príloha 6 týchto dokumentov obsahuje dohodu o úrovni služieb T2S (Service Level Agreement – SLA), ktorá určuje predovšetkým i) úroveň služieb, ktoré Eurosystém v rámci T2S poskytuje zúčastneným centrálnym depozitárom cenných papierov a pripojeným centrálnym bankám krajín mimo eurozóny, a ii) základné výkonnostné ukazovatele. Zmeny boli prijaté v rámci pravidelnej revízie dohody SLA.

Správa o kartových podvodoch za obdobie 2015 – 2019

Dňa 14. októbra 2021 Rada guvernérov vzala na vedomie siedmu správu o kartových podvodoch a schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Správa analyzuje trendy v podvodoch prostredníctvom platobných kariet, pričom sa zameriava na údaje za rok 2019 v kontexte päťročného obdobia od roku 2015 do roku 2019, v členení na jednotlivé krajiny jednotnej oblasti platieb v eurách (Single Euro Payments Area – SEPA). Podľa záverov správy napriek nárastu celkovej hodnoty podvodných kartových transakcií v rámci SEPA od roku 2018 do roku 2019 podiel podvodov na celkovej hodnote kartových transakcií klesol a pohyboval sa v blízkosti úrovne zaznamenanej v roku 2017. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch bola väčšina podvodných kartových transakcií v roku 2019 uskutočnená na diaľku, e-mailom, telefonicky alebo online. Správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zákonu, ktorým sa opätovne vydáva federálny zákon o zriadení fiškálnej rady a zriaďuje sa rada pre produktivitu v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/29 dňa 6. októbra 2021 na žiadosť rakúskeho spolkového ministerstva financií.

Podnikové riadenie

Aktualizácia pravidiel zverejňovania stanovísk etického výboru k aktivitám vysokopostavených úradníkov ECB po skončení pracovného pomeru

Dňa 27. septembra 2021 Rada guvernérov rozhodla, že rozsah stanovísk etického výboru vydávaných na základe článku 17 (pravidlá po skončení pracovného pomeru) Kódexu správania vysokopostavených úradníkov ECB 2019/C 89/03, ktoré ECB z vlastnej iniciatívy zverejňuje od júla 2020, rozšíri o stanoviská týkajúce sa bývalých vysokopostavených úradníkov ECB, ktorých funkčné obdobie sa skončilo pred júlom 2020.

Odporúčanie Rade Európskej únie o externom audítorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Dňa 29. septembra 2021 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2021/44 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland.

Štatistika

Usmernenie ECB/2021/47, ktorým sa menia postupy zberu podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku

Dňa 7. októbra 2021 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2021/47, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2017/2335 o postupoch týkajúcich sa zberu podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku. Národné centrálne banky Eurosystému vďaka prijatým zmenám získajú podrobnejšie informácie o druhu a frekvencii revízií úverových údajov a referenčných údajov protistrán, ktoré sa nahlasujú ECB. Zmeny zároveň objasňujú informácie o formáte harmonizovaného elektronického prenosu štatistických údajov nahlasovaných ECB.

Bankový dohľad ECB

Súlad s usmerneniami EBA ku kritériám používania vstupných údajov v modeli merania rizika

Dňa 6. októbra 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), že v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom sa bude ECB riadiť usmerneniami EBA ku kritériám používania vstupných údajov v modeli merania rizika uvedených v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (EBA/GL/2021/07). Usmernenia EBA sú súčasťou celoúnijnej implementácie prístupu na základe interných modelov pri hodnotení trhového rizika, ktorý v rámci zásadnej revízie obchodnej knihy vyvinul Bazilejský výbor pre bankový dohľad. Cieľom je zabezpečiť presnosť, vhodnosť, častú aktualizáciu a úplnosť údajov. Usmernenia EBA vstupujú do platnosti 1. januára 2022.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá