Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Oktoober 2021

29. oktoober 2021

Turuoperatsioonid

Kohustusliku reservi hoidmise nõuet ja sellega seotud kohustusliku reservi nõuet mittetäitvate krediidiasutuste suhtes kohaldatavad menetlused

7. oktoobril 2021 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2021/45 metoodika kohta, mida kohaldatakse kohustusliku reservi hoidmise nõude ja sellega seotud kohustusliku reservi nõude täitmata jätmise eest rakendatavate sanktsioonide arvutamisel, ning määruse EKP/2021/46, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2157/1999 Euroopa Keskpanga volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks. Mõlemad õigusaktid jõustuvad 3. novembril 2021. Õiguskindluse ja läbipaistvuse tagamiseks teavitatakse nende õigusaktidega krediidiasutusi valemist ja meetodist, mida EKP kohaldab määruse (EÜ) nr 2531/98 artikli 7 lõike 3 kohaselt rakendatavate sanktsioonide arvutamisel juhul, kui asutus ei täida kohustust teavitada asjaomast riigi keskpanka mis tahes piirangutest, mis takistaksid asutusel kohustuslikus reservis hoitavaid vahendeid likvideerida, üle kanda, määrata või välja maksta (otsuse EKP/2021/45 II lisa). Kohustusliku reservi hoidmise nõude täitmata jätmise eest rakendatavate sanktsioonide summa arvutamise valem (mis nüüd on esitatud otsuse EKP/2021/45 I lisas) oli algselt sätestatud teates 2000/C 39/04 sanktsioonide rakendamise kohta kohustusliku reservi hoidmise nõude rikkumise eest. Otsuse ja määruse vastuvõtmise tõttu võeti asjaomane teade tagasi teatega 2021/C 418/04 ning selle sisu ja seonduvad muudatused sätestati otsuses EKP/2021/45.

Turuinfrastruktuur ja maksed

T2Si õigusraamistiku tehnilised muudatused

30. septembril 2021 tutvus EKP nõukogu parandustega T2Si raamlepingu ja T2Si vääringu lisamise lepingu lisades 6. Nende dokumentide lisades 6 on sätestatud T2Si teenusetaseme kokkulepe, milles määratletakse eelkõige i) osalevatele väärtpaberite keskdepositooriumitele ja ühendatud euroalavälistele keskpankadele eurosüsteemi poolt pakutavate T2Si teenuste ulatus ning ii) peamised tulemusnäitajad. Muudatused tehti teenusetaseme kokkuleppe korrapärase läbivaatamise käigus.

2015.–2019. aasta aruanne maksekaardipettuste kohta

14. oktoobril 2021 tutvus EKP nõukogu maksekaardipettuste seitsmenda aruandega ja andis loa avaldada see EKP veebilehel. Aruandes analüüsitakse maksekaardipettuste suundumusi ühtsesse euromaksete piirkonda (SEPA) kuuluvate riikide järgi, keskendudes 2019. aasta andmetele viieaastase ajavahemiku jooksul alates 2015. aastast kuni 2019. aastani. Aruandest ilmneb, et SEPA väljastatud maksekaarte kasutades tehtud petturlike tehingute koguväärtus ajavahemikus 2018–2019 küll suurenes, kuid pettuste suhteline osakaal kaardimaksete koguväärtusest vähenes ja püsis 2017. aastal täheldatud madalal tasemel. Nagu varasematelgi aastatel, tehti 2019. aastal enamik petturlikke kaardipõhiseid maksetehinguid kaugmaksetena posti, telefoni või interneti teel. Aruanne on avaldatud EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus seaduse kohta, millega taasjõustatakse föderaalseadus rahandusalase nõustamise nõukoja asutamise kohta ja asutatakse Austrias tootlikkuse komitee

6. oktoobril 2021 võttis EKP nõukogu Austria Föderaalse Rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/29.

Üldjuhtimine

EKP kõrgetasemeliste töötajate ametiajajärgset tegevust käsitlevate eetikakomitee arvamuste avaldamise põhimõtete ajakohastamine

EKP on alates 2020. aasta juulist ennetavalt avaldanud eetikakomitee arvamusi, mis koostatakse seoses EKP kõrgetasemeliste töötajate tegevusjuhendi 2019/C 89/03 artikli 17 (reeglid pärast ametiaja lõppu) kohaldamisega. 27. septembril 2021 otsustas EKP nõukogu selle raames avaldada ka endisi kõrgetasemelisi töötajaid käsitlevad arvamused, kelle ametiaeg lõppes enne 2020. aasta juulit.

Soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland’i välisaudiitorite kohta

29. septembril 2021 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2021/44 Euroopa Liidu Nõukogule Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland’i välisaudiitorite kohta.

Statistika

Suunis EKP/2021/47, millega muudetakse granulaarsete krediidi- ja krediidiriski andmete kogumise korda

7. oktoobril 2021 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2021/47, millega muudetakse suunist (EL) 2017/2335 granulaarsete krediidi- ja krediidiriski andmete kogumise korra kohta. Muudatustega täpsustatakse eurosüsteemi riikide keskpankade jaoks EKP-le esitatavate krediidiandmete ja vastaspoole viitandmete paranduste liike ja sagedust ning EKP-le esitatava statistilise teabe edastamist harmoneeritud elektroonilise edastusvormi kaudu.

EKP pangandusjärelevalve

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suunised, milles täpsustatakse kriteeriumid andmesisendite kasutamiseks riskimõõtmise mudelis

6. oktoobril 2021 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet, et EKP kavatseb enda järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul täita EBA suuniseid, milles täpsustatakse kriteeriumid andmesisendite kasutamiseks määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bc osutatud riskimõõtmise mudelis (EBA/GL/2021/07). EBA suunistega rakendatakse ELis tururiskiga seotud sisemudeli meetodit, mis on välja töötatud Baseli pangajärelevalve komitee teostatud kauplemisportfelli põhjaliku läbivaatamise raames. Suuniste eesmärk on tagada täpsed, asjakohased, sageli ajakohastatavad ja täielikud andmed. EBA suuniseid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid