SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Oktober 2021

29. oktober 2021

Markedsoperationer

Procedurer for kreditinstitutter, der ikke overholder kravet om at holde mindstereserver og dermed forbundne mindstereservekrav

Den 7. oktober 2021 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2021/45 om den metode, der anvendes til beregning af sanktioner for manglende overholdelse af kravet om at holde mindstereserver og dermed forbundne mindstereservekrav, og forordning ECB/2021/46 om ændring af forordning (EF) nr. 2157/1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner. Begge retsakter træder i kraft 3. november 2021. Med henblik på at sikre retssikkerhed og gennemsigtighed oplyser retsakterne kreditinstitutter om den formel og metode, som ECB anvender (bilag II til afgørelse ECB/2021/45) til at beregne sanktioner, der i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2531/98 pålægges for manglende overholdelse af kravet om at underrette den relevante nationale centralbank om eventuelle restriktioner, der kan forhindre en institution i at likvidere, overføre, tildele eller disponere over sine midler i mindstereserver. Formlen til beregning af sanktioner for misligholdelse af pligten til at holde det påkrævede niveau af mindstereserver (nu i bilag I til afgørelse ECB/2021/45) var oprindelig præciseret i meddelelse 2000/C 39/04 om pålæggelse af sanktioner i tilfælde af misligholdelse af pligten til at holde mindstereserver. Med vedtagelsen af afgørelsen og forordningen er ovennævnte meddelelse blevet tilbagekaldt ved meddelelse 2021/C 418/04, og dens indhold og tilsvarende ændringer indgår nu i afgørelse ECB/2021/45.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Tekniske ændringer af retsgrundlaget for Target2-Securities (T2S)

Den 30. september 2021 tog Styrelsesrådet ændringer vedrørende bilag 6 til T2S-rammeaftalen og T2S-aftalen om valutadeltagelse til efterretning. Disse dokumenters bilag 6 indeholder T2S-serviceaftalen, der bl.a. definerer i) de serviceniveauer, hvorunder Eurosystemet skal levere T2S-tjenester til de deltagende værdipapircentraler og de tilsluttede centralbanker uden for euroområdet, og ii) nøgleresultatindikatorerne. Ændringerne blev udløst som en del af den regelmæssige gennemgang af serviceaftalen.

Rapport om kortsvindel 2015-2019

Den 14. oktober 2021 tog Styrelsesrådet den syvende rapport om kortsvindel til efterretning og gav tilladelse til at offentliggøre den på ECB's websted. I rapporten analyseres tendenser inden for kortsvindel. Fokus for analysen er 2019-data inden for den overordnede ramme af en femårsperiode fra 2015 til 2019, opdelt efter land i det fælles eurobetalingsområde (SEPA). Ifølge rapporten steg den samlede værdi af svigagtige transaktioner udført med kort, der er udstedt i SEPA, ganske vist mellem 2018 og 2019, men relativt set faldt svindel som andel af den samlede værdi af korttransaktioner og lå fortsat tæt på det lave niveau, som blev observeret i 2017. I lighed med tidligere år blev de fleste svigagtige korttransaktioner i 2019 gennemført på afstand, pr. e-mail, telefon eller online. Rapporten er offentliggjort på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om en lov om genindførelse af forbundsloven om oprettelsen af et rådgivende finanspolitisk råd og oprettelse af et produktivitetsråd i Østrig

Den 6. oktober 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/29 på anmodning af Østrigs forbundsfinansministerium.

Corporate governance

Opdatering af offentliggørelsespolitikken for den etiske komités udtalelser om erhvervsaktivitet efter ansættelsens ophør, hvad angår højtstående embedsmænd i ECB

Den 27. september 2021 besluttede Styrelsesrådet at udvide ECB's proaktive offentliggørelse – der blev indført i juli 2020 – af den etiske komités udtalelser i henhold til artikel 17 (regler for aktiviteter efter fratrædelse) i adfærdskodeks for højtstående embedsmænd i Den Europæiske Centralbank 2019/C 89/03, således at udtalelser om tidligere embedsmænd i ECB, hvis embedsperiode var afsluttet før juli 2020, også er omfattet.

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Den 29. september 2021 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2021/44 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland.

Statistik

Retningslinje ECB/2021/47 om ændring af procedurerne for indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisiko

Den 7. oktober 2021 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2021/47 om ændring af retningslinje (EU) 2017/2335 om procedurerne for indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisiko. Med ændringerne får de nationale centralbanker i Eurosystemet yderligere detaljer med hensyn til typen og hyppigheden af revisioner af data om kreditter og referencedata om modparter, der skal overføres til ECB, og det harmoniserede elektroniske overførselsformat for statistiske oplysninger, som indberettes til ECB, præciseres.

ECB Banktilsyn

Efterlevelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) retningslinjer om kriterier for brug af datainput i risikomålingsmodellen

Den 6. oktober 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at ECB vedrørende de signifikante institutter, der er underlagt ECB's direkte tilsyn, vil efterleve EBA's retningslinjer om kriterier for brug af datainput i den risikomålingsmodel, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013 (EBA/GL/2021/07). EBA's retningslinjer er en del af EU's implementering af metoden med interne modeller med hensyn til markedsrisiko, som er udviklet i forbindelse med Baselkomitéen for Banktilsyns grundlæggende revision af handelsbeholdningen. Formålet er at sikre, at dataene er nøjagtige og passende, at de opdateres hyppigt, og at de er fuldstændige. EBA's retningslinjer finder anvendelse fra 1. januar 2022.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt