Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Lokakuu 2021

29.10.2021

Markkinaoperaatiot

Vähimmäisvarantoja koskevien vaatimusten laiminlyönnistä määrättävät seuraamukset

EKP:n neuvosto antoi 7.10.2021 päätöksen EKP/2021/45 menetelmästä, jota sovelletaan seuraamusten laskentaan vähimmäisvarantojen pitämistä koskevan vaatimuksen ja siihen liittyvien vähimmäisvarantovelvoitteiden noudattamatta jättämisen johdosta, sekä asetuksen EKP/2021/46 Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun asetuksen (EY) N:o 2157/1999 muuttamisesta. Molemmat säädökset tulevat voimaan 3.11.2021. Niissä esitetään oikeusvarmuuden ja avoimuuden periaatteiden mukaisesti luottolaitoksille kaava ja menetelmä, joita EKP soveltaa asetuksen (EY) N:o 2531/98 artiklan 7 kohdan 3 nojalla määrättävien seuraamusten laskennassa, kun jokin luottolaitos laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa kansalliselle keskuspankilleen rajoituksista, jotka ovat esteenä sen vähimmäisvarantoina pitämien varojen realisoinnille, siirtämiselle, luovuttamiselle tai niistä määräämiselle (ks. päätöksen EKP/2021/45 liite II). Vähimmäisvarantojen pitämistä koskevan vaatimuksen noudattamatta jättämisestä määrättävien seuraamusten laskentakaava esitettiin alun perin ilmoituksessa 2000/C 39/04 vähimmäisvarantovelvoitteen rikkomisesta koituvien seuraamusten määräämisestä (nyt päätöksen EKP/2021/45 liitteessä I). Uuden päätöksen ja asetuksen myötä ilmoitus kumottiin ilmoituksella 2021/C 418/04, sillä sama sisältö on nyt tarvittavin muutoksin päätöksessä EKP/2021/45.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Teknisiä muutoksia TARGET2-Securities (T2S) ‑sopimuksiin

EKP:n neuvosto tutustui 30.9.2021 tarkistuksiin, jotka koskevat T2S-puitesopimukseen ja valuutan osallistumista koskevaan T2S-sopimukseen liitettyjä lisäyksiä (Schedules 6). Lisäyksiin sisältyvässä palvelutasosopimuksessa määritellään erityisesti 1) palvelutasot, joiden mukaisesti eurojärjestelmän on määrä tarjota T2S-palveluja järjestelmään osallistuville arvopaperikeskuksille ja järjestelmään liitetyille euroalueen ulkopuolisille pankeille, ja 2) keskeiset suorituskykyindikaattorit. Sopimuksia päätettiin muuttaa palvelutasosopimuksen säännöllisen arvioinnin yhteydessä.

Vuodet 2015–2019 kattava raportti korttipetoksista

EKP:n neuvosto tutustui 14.10.2021 eurojärjestelmän seitsemänteen korttipetoksia koskevaan raporttiin ja hyväksyi sen julkaisemisen EKP:n verkkosivuilla. Raportissa tarkastellaan korttipetosten kehitystä yhtenäisellä euromaksualueella (SEPA) pääasiallisesti vuoden 2019 tietojen perusteella. Tarkastelujaksona ovat vuodet 2015–2019, ja petokset on eritelty maittain. Raportissa tarkastellaan euroalueella liikkeeseen lasketuilla korteilla tehtyjä petoksia. Vaikka korttipetostapahtumien kokonaisarvo kasvoi vuosina 2018–2019, niiden osuus kaikista korttimaksuista pieneni ja oli samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 2017. Vuonna 2019 valtaosa korttipetoksista tehtiin aiempien vuosien tapaan etäyhteydellä eli postin, puhelimen tai internetin välityksellä. Raportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto laista, jolla saatetaan uudelleen voimaan liittovaltion laki talouden neuvoa-antavan komitean ja tuottavuuskomitean perustamisesta Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 6.10.2021 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2021/29.

Hallinto ja valvonta

Muutoksia EKP:n ylimmän johdon jäsenten palvelussuhteen jälkeistä ansiotoimintaa koskevien eettisen komitean lausuntojen julkaisemiseen

EKP on heinäkuusta 2020 alkaen julkaissut eettisen komitean lausunnot, jotka koskevat Euroopan keskuspankin ylimmän johdon jäsenten menettelytapaohjeiden (2019/C 89/03) artiklan 17 (Palvelussuhteen päättymisen jälkeen sovellettavat säännöt) soveltamista. EKP:n neuvosto päätti 27.9.2021 julkistaa myös ennen heinäkuuta 2020 toimikautensa päättäneitä EKP:n ylimmän johdon jäseniä koskevat lausunnot.

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Irlannin keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 29.9.2021 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen EKP/2021/44 Banc Ceannais na hÉireannin / Central Bank of Irelandin ulkopuolisista tilintarkastajista.

Tilastot

Suuntaviivat EKP/2021/47 yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruumenettelyjen muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 7.10.2021 suuntaviivat EKP/2021/47, joilla muutetaan yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruumenettelyjä koskevia suuntaviivoja (EU) 2017/2335. Niissä annetaan eurojärjestelmän kansallisille keskuspankeille tarkempia tietoja EKP:lle toimitettaviin luottotietoihin ja vastapuolten viitetietoihin tehtävien korjausten tyypeistä ja tiheydestä sekä yhdenmukaistetusta sähköisestä tiedonsiirtomuodosta ilmoitettaessa tilastotietoja EKP:lle.

EKP:n pankkivalvonta

Riskienmittausmallin syöttötietojen käyttöä koskevista kriteereistä annettujen Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 6.10.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa EPV:lle, että EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita EBA/GL/2021/07, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bc artiklassa tarkoitetun riskienmittausmallin syöttötietojen käyttöä koskevia kriteerejä. Ohjeet ovat osa sääntelyä, jolla sisäisen mallin menetelmä otetaan EU:ssa käyttöön markkinariskin mittauksessa. Menetelmä on kehitetty Baselin pankkivalvontakomiteassa kaupankäyntivarastoa koskevan vakavaraisuussääntelyn perusteellisen uudistuksen yhteydessä. Tavoitteena on varmistaa, että syöttötiedot ovat tarkkoja, asianmukaisia ja täydellisiä ja että ne päivitetään riittävän usein. EPV:n ohjeet tulevat voimaan 1.1.2022.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle