Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2021 m. spalio mėn.

2021 m. spalio 29 d.

Rinkos operacijos

Procedūros, taikomos kredito įstaigoms, nesilaikančioms reikalavimo laikyti privalomąsias atsargas ir susijusių privalomųjų atsargų reikalavimų

2021 m. spalio 7 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2021/45 dėl metodikos, taikomos apskaičiuojant sankcijas, nesilaikius reikalavimo laikyti privalomąsias atsargas ir susijusių privalomųjų atsargų reikalavimų, ir Reglamentą ECB/2021/46, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2157/1999 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas. Abu teisės aktai įsigalioja 2021 m. lapkričio 3 d. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir skaidrumą, šiais teisės aktais kredito įstaigos informuojamos apie formulę ir metodą (Sprendimo ECB/2021/45 II priedas), kuriuos ECB naudoja apskaičiuodamas sankcijas, taikomas pagal Reglamento (EB) Nr. 2531/98 7 straipsnio 3 dalį, už reikalavimo pranešti atitinkamam nacionaliniam centriniam bankui apie visus apribojimus, dėl kurių įstaiga negalėtų savo lėšų, laikomų kaip privalomosios atsargos, likviduoti, pervesti, perleisti ar disponuoti jomis, nesilaikymą. Formulė, pagal kurią apskaičiuojamos sankcijos už reikalaujamo dydžio privalomųjų atsargų nelaikymą (dabar pateikiama Sprendimo ECB/2021/45 I priede), iš pradžių buvo pateikta Pranešime 2000/C 39/04 dėl sankcijų, taikomų pažeidus pareigą laikyti privalomąsias atsargas. Priėmus šį sprendimą ir reglamentą, pirmiau minėtas pranešimas buvo atšauktas Pranešimu 2021/C 418/04, o jo turinys ir atitinkami pakeitimai įtraukti į Sprendimą ECB/2021/45.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

TARGET2-Securities (T2S) teisinės sistemos techniniai pakeitimai

2021 m. rugsėjo 30 d. Valdančioji taryba susipažino su T2S pamatinio susitarimo 6 priedo ir T2S-Securities valiutų dalyvavimo sutarties (T2S CPA) 6 priedo pakeitimais. Šiuose abiejuose prieduose pateikiamas T2S susitarimas dėl paslaugų lygio, kuriame visų pirma nurodomas i) lygis, kuriuo Eurosistema teikia T2S paslaugas dalyvaujantiems centriniams vertybinių popierių depozitoriumams ir susijusiems ne euro zonos centriniams bankams, ir ii) pagrindiniai veiklos rodikliai. Pakeitimai buvo padaryti atlikus reguliarią susitarimo dėl paslaugų lygio peržiūrą.

2015–2019 m. ataskaita apie sukčiavimą naudojant mokėjimo korteles

2021 m. spalio 14 d. Valdančioji taryba susipažino su septintąja ataskaita apie sukčiavimą naudojant mokėjimo korteles ir suteikė leidimą ją skelbti ECB interneto svetainėje. Ataskaitoje analizuojamos sukčiavimo naudojant mokėjimo korteles tendencijos, daugiausia dėmesio iš penkerių metų laikotarpio (2015–2019 m.) skiriant 2019 m. duomenims, suskirstytiems pagal šalis, esančias bendroje mokėjimų eurais erdvėje (SEPA). Iš ataskaitos matyti, kad nors 2018–2019 m. bendra apgaulingų sandorių naudojant SEPA išduotas korteles vertė padidėjo, tačiau palyginti su bendra operacijų kortelėmis verte, ji santykinai sumažėjo ir buvo artima 2017 m. užfiksuotam žemam lygiui. Kaip ir ankstesniais metais, 2019 m. daugiausiai apgaulingų sandorių mokėjimo kortelėmis įvykdyta nuotoliniu būdu – elektroniniu paštu, telefonu ar internetu. Ataskaita paskelbta ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl įstatymo, kuriuo keičiamas Federalinis įstatymas dėl Patariamosios fiskalinės tarybos įsteigimo ir kuriuo įsteigiama Produktyvumo taryba Austrijoje

2021 m. spalio 6 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/29 Austrijos federalinės finansų ministerijos prašymu.

ECB vidaus valdymas

Atnaujinta Etikos komiteto nuomonių dėl ECB aukšto lygio tarnautojų veiklos pasibaigus jų tarnybai skelbimo politika

2021 m. rugsėjo 27 d. Valdančioji taryba nusprendė išplėsti 2020 m. liepos mėn. inicijuoto ECB iniciatyva skelbiamų nuomonių, kurias Etikos komitetas paskelbė vadovaudamasis ECB aukšto lygio tarnautojų elgesio kodekso 2019/C 89/03 17 straipsniu (taisyklės, taikomos pasibaigus tarnybos laikui), sritį, tam, kad būtų įtrauktos ir nuomonės dėl buvusių ECB aukšto lygio tarnautojų, kurių kadencija baigėsi iki 2020 m. liepos mėn.

Rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland išorės auditoriaus

2021 m. rugsėjo 29 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2021/44, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland išorės auditoriaus.

Statistika

Gairės ECB/2021/47, kuriomis iš dalies keičiama neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo tvarka

2021 m. spalio 7 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2021/47, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2017/2335 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo tvarkos. Pakeitimais Eurosistemos nacionaliniams centriniams bankams pateikiama išsamesnė informacija apie kredito duomenų ir kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų, kurie turi būti perduodami ECB, pataisymų rūšis ir dažnumą bei išsamiau paaiškinama apie suderintą elektroninio perdavimo formatą, naudojamą teikiant duomenis ECB.

ECB bankų priežiūra

Europos bankininkystės institucijos (EBI) gairių dėl pradinių duomenų naudojimo taikant rizikos vertinimo modelį kriterijų laikymasis

Iki 2021 m. spalio 6 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB laikysis EBI gairių dėl pradinių duomenų naudojimo taikant rizikos vertinimo modelį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bc straipsnyje, kriterijų (EBA/GL/2021/07). EBI gairėmis prisidedama prie to, kad Europos Sąjungoje rinkos rizikai būtų taikomas vidaus modelių metodas, įtrauktas į Bazelio bankų priežiūros komiteto atliktą esminę prekybos knygos peržiūrą. Jomis siekiama užtikrinti, kad duomenys būtų tikslūs, tinkami, dažnai atnaujinami ir išsamūs. EBI gairės bus taikomos nuo 2022 m. sausio 1 d.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai