European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

říjen 2021

29. října 2021

Tržní operace

Postupy vůči úvěrovým institucím, které neplní povinnost držet minimální rezervy a související povinnosti minimálních rezerv

Rada guvernérů přijala 7. října 2021 rozhodnutí ECB/2021/45 o metodice pro výpočet sankcí za nesplnění povinnosti držet minimální rezervy a související povinnosti minimálních rezerv a nařízení ECB/2021/46nařízení (ES) č. 2531/98, kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce. Oba právní akty vstoupí v platnost 3. listopadu 2021. S cílem zajistit právní jistotu a transparentnost stanovují právní akty informace pro úvěrové instituce o vzorci a metodě uplatňované ECB (příloha II rozhodnutí ECB/2021/45) při výpočtu sankcí uvalených podle čl. 7 odst. 3 za nesplnění povinnosti vyrozumět příslušnou národní centrální banku o jakémkoli omezení, které by instituci bránilo v realizaci, převodu, nebo postoupení peněžních prostředků držených na účtech minimálních rezerv či v nakládání s těmito prostředky. Vzorec pro výpočet sankcí za porušení povinnosti držet požadovanou úroveň minimálních rezerv (nyní v příloze I rozhodnutí ECB/2021/45) byl původně uveden v oznámení 2000/C 39/04 o uvalování sankcí za porušování povinnosti držet minimální rezervy. Přijetím rozhodnutí a nařízení bylo výše uvedené oznámení zrušeno oznámením 2021/C 418/04 a jeho obsah a odpovídající změny byly zavedeny rozhodnutím ECB/2021/45.

Tržní infrastruktura a platební styk

Technické úpravy právního rámce systému TARGET2-Securities (T2S)

Rada guvernérů vzala 30. září 2021 na vědomí úpravy související s přílohami 6 rámcové dohody o T2S a dohody o měnové účasti T2S. Přílohy 6 k těmto dokumentům upravují dohodu o úrovni služeb T2S (SLA), která definuje především i) úrovně služeb, podle nichž má Eurosystém poskytovat služby T2S zúčastněným centrálním depozitářům cenných papírů a připojeným centrálním bankám zemí mimo eurozónu, a ii) klíčové výkonnostní ukazatele. Úpravy vznikly v rámci pravidelného procesu přezkumu SLA.

Zpráva o podvodech s platebními kartami v letech 2015–2019

Rada guvernérů vzala 14. října 2021 na vědomí sedmou zprávu o podvodech s platebními kartami a schválila její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Zpráva analyzuje trendy v oblasti podvodů s kartami se zaměřením na údaje z roku 2019, a to v rámci celkového kontextu pětiletého období 2015–2019, v členění podle jednotlivých zemí jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA). Zpráva ukazuje, že i když celková hodnota podvodných transakcí za použití karet vydaných v rámci SEPA mezi lety 2018 a 2019 vzrostla, v relativním vyjádření se podíl podvodných transakcí na celkové hodnotě kartových transakcí snížil a zůstal blízko nízké úrovně zaznamenané v roce 2017. Stejně jako v předchozích letech proběhla v roce 2019 většina podvodných transakcí s kartami na dálku (e-mailem, telefonicky nebo online). Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k zákonu, kterým se opětovně přijímá spolkový zákon o zřízení fiskální rady a zřizuje rada pro produktivitu v Rakousku

Rada guvernérů přijala 6. října 2021 stanovisko CON/2021/29 na žádost rakouského spolkového ministerstva financí.

Správa a řízení

Aktualizace politiky zveřejňování stanovisek Etického výboru k činnostem vysoce postavených úředníků ECB po ukončení pracovního poměru

Rada guvernérů rozhodla 27. září 2021 rozšířit rozsah proaktivního zveřejňování ECB zahájeného v červenci 2020, obsahujícího stanoviska vydaná Etickým výborem při uplatňování článku 17 (pravidla po skončení pracovního poměru) kodexu chování vysoce postavených úředníků Evropské centrální banky (2019/C 89/03) tak, aby zahrnoval také stanoviska k bývalým vysoce postaveným úředníkům ECB, jejichž funkční období skončilo před červencem 2020.

Doporučení Radě Evropské unie o externím auditorovi Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Rada guvernérů přijala 29. září 2021 doporučení ECB/2021/44 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland.

Statistika

Obecné zásady ECB/2021/47 týkající se postupů pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku

Rada guvernérů přijala 7. října 2021 obecné zásady ECB/2021/47, kterými se mění obecné zásady (EU) 2017/2335 o postupech pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku. Změny zajišťují národním centrálním bankám Eurosystému další údaje týkající se druhů a četnosti úprav údajů o úvěrech a referenčních údajů protistran, které se předávají ECB, a vysvětlují informace o harmonizovaném elektronickém formátu předávání statistických informací vykazovaných ECB.

Bankovní dohled ECB

Dodržování obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) ke kritériím pro používání datových vstupů v modelu měření rizika

Rada guvernérů nevznesla 6. října 2021 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že při výkonu přímého dohledu nad významnými institucemi bude ECB splňovat obecné pokyny EBA ke kritériím pro používání datových vstupů v modelu měření rizika uvedeném v článku 325bc nařízení (EU) 575/2013 (EBA/GL/2021/07). Obecné pokyny EBA jsou součástí provádění přístupu interních modelů ze strany EU v oblasti tržního rizika. Tento přístup je obsažen v zásadním přezkumu obchodního portfolia provedeném Basilejským výborem pro bankovní dohled. Jejich cílem je zajistit, aby údaje byly přesné, vhodné, pravidelně aktualizované a úplné. Obecné pokyny EBA se budou uplatňovat od 1. ledna 2022.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média