Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Październik 2021

29 października 2021

Operacje rynkowe

Procedury wobec instytucji kredytowych nieprzestrzegających wymogu utrzymywania rezerw obowiązkowych oraz powiązanych wymogów dotyczących tych rezerw

7 października 2021 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2021/45 w sprawie metodologii stosowanej do obliczania sankcji za nieprzestrzeganie wymogu utrzymywania rezerw obowiązkowych oraz powiązanych wymogów dotyczących rezerw obowiązkowych i rozporządzenie EBC/2021/46 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2157/1999 w sprawie uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji. Oba akty prawne wchodzą w życie 3 listopada 2021. W celu zagwarantowania pewności i przejrzystości prawa informuje się w nich instytucje kredytowe o wzorze i metodzie stosowanych przez EBC (załącznik II do decyzji EBC/2021/45) do obliczania sankcji nakładanych zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2531/98 za niedopełnienie wymogu powiadamiania odpowiedniego krajowego banku centralnego o ograniczeniach, które uniemożliwiają instytucji likwidację, przeniesienie, przypisanie lub zbycie jej środków utrzymywanych jako rezerwy obowiązkowe. Wzór na obliczenie sankcji za brak utrzymywania wymaganego poziomu rezerw obowiązkowych (obecnie zawarty w załączniku I do decyzji EBC/2021/45) pierwotnie był określony w informacji 2000/C 39/04 w sprawie nakładania sankcji za naruszenie obowiązku utrzymywania rezerw obowiązkowych. W związku z przyjęciem decyzji i rozporządzenia ta informacja została wycofana na mocy informacji 2021/C 418/04, a jej treść wraz ze stosownymi zmianami zawarto w decyzji EBC/2021/45.

Infrastruktura rynku i płatności

Zmiany techniczne w ramach prawnych systemu TARGET2-Securities (T2S)

30 września 2021 Rada Prezesów zapoznała się ze zmianami dotyczącymi załącznika 6 do umowy ramowej w sprawie T2S i załącznika 6 do umowy o udziale waluty w T2S. W tych załącznikach zamieszczono umowy o gwarantowanym poziomie usług T2S, określające przede wszystkim (a) poziom usług T2S świadczonych przez Eurosystem na rzecz centralnych depozytów papierów wartościowych uczestniczących w systemie i banków centralnych spoza strefy euro podłączonych do systemu oraz (b) kluczowe wskaźniki efektywności. Wprowadzenie zmian było następstwem regularnego przeglądu umowy o gwarantowanym poziomie usług.

Raport w sprawie oszustw z wykorzystaniem kart płatniczych za lata 2015−2019

14 października 2021 Rada Prezesów zapoznała się z siódmym raportem w sprawie oszustw z wykorzystaniem kart płatniczych i zgodziła się na jego publikację na stronie internetowej EBC. Raport zawiera analizę trendów w dziedzinie takich oszustw. Skupia się na danych za rok 2019, które przedstawiono na tle pięcioletniego okresu 2015−2019, w podziale na kraje tworzące jednolity obszar płatności w euro (SEPA). Jak wynika z raportu, w latach 2018−2019 łączna wartość oszukańczych transakcji z wykorzystaniem kart płatniczych wydanych w obrębie SEPA wzrosła, ale udział oszustw w łącznej wartości transakcji kartowych zmalał i pozostawał blisko niskiego poziomu z 2017. W 2019, podobnie jak w poprzednich latach, większość oszukańczych transakcji została przeprowadzona zdalnie – pocztą elektroniczną, telefonicznie lub online. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie ustawy o ponownym przyjęciu ustawy federalnej ustanawiającej radę fiskalną i radę ds. produktywności w Austrii

6 października 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/29 wydaną na wniosek austriackiego federalnego ministerstwa finansów.

Zarządzanie wewnętrzne

Aktualizacja zasad publikacji opinii Komitetu ds. Etyki w sprawie działalności pracowników wysokiego szczebla Europejskiego Banku Centralnego po ustaniu zatrudnienia w EBC

27 września 2021 Rada Prezesów postanowiła, że zakres opinii wydawanych przez Komitet ds. Etyki zgodnie z art. 17 (Zasady obowiązujące po ustaniu zatrudnienia) kodeksu postępowania dla pracowników wysokiego szczebla Europejskiego Banku Centralnego 2019/C 89/03, które EBC z własnej inicjatywy podaje do wiadomości publicznej od lipca 2020, zostanie rozszerzony o opinie dotyczące byłych pracowników wysokiego szczebla, których kadencja skończyła się przed lipcem 2020.

Zalecenie udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

29 września 2021 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2021/44 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta banku centralnego Irlandii.

Statystyka

Wytyczne EBC/2021/47 zmieniające procedury zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego

7 października 2021 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2021/47 zmieniające wytyczne (UE) 2017/2335 w sprawie procedur zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego. Celem zmian jest dostarczenie krajowym bankom centralnym z Eurosystemu dodatkowych informacji dotyczących typów i częstotliwości korekt danych dotyczących ekspozycji kredytowych i danych referencyjnych przesyłanych do EBC oraz doprecyzowanie informacji o zharmonizowanym elektronicznym formacie transmisji informacji statystycznych zgłaszanych do EBC.

Nadzór Bankowy EBC

Przestrzeganie wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) dotyczących kryteriów stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka

6 października 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC będzie przestrzegać jego wytycznych dotyczących kryteriów stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/07). Powyższe wytyczne zostały wydane w ramach wdrażania w UE metody modeli wewnętrznych dla ryzyka rynkowego, opracowanej podczas gruntownego przeglądu portfeli handlowych przeprowadzonego przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Mają zagwarantować, że dane będą dokładne, właściwe, często aktualizowane i kompletne. Wytyczne wchodzą w życie 1 stycznia 2022.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami