Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Octombrie 2021

29 octombrie 2021

Operațiuni de piață

Proceduri pentru instituțiile de credit care nu îndeplinesc cerința de constituire a rezervelor minime obligatorii și cerințele aferente privind rezervele minime obligatorii

La data de 7 octombrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2021/45 privind metodologia aplicată pentru calcularea sancțiunilor pentru neîndeplinirea cerințelor de constituire a rezervelor minime obligatorii și a cerințelor aferente privind rezervele minime obligatorii și Regulamentul BCE/2021/46 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2157/1999 privind competența Băncii Centrale Europene de a impune sancțiuni. Ambele acte juridice intră în vigoare la 3 noiembrie 2021. În vederea asigurării certitudinii juridice și a transparenței, actele juridice informează instituțiile de credit cu privire la formula și metoda aplicate de BCE (anexa II la Decizia BCE/2021/45) pentru calcularea sancțiunilor impuse în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2531/98 pentru neîndeplinirea obligației de a notifica banca centrală națională relevantă cu privire la orice restricții care ar împiedica o instituție să lichideze, să transfere, să atribuie sau să înstrăineze fondurile pe care le deține ca rezerve minime. Formula de calculare a sancțiunilor pentru nerespectarea obligației de a constitui rezerve minime obligatorii la nivelul prevăzut (acum în anexa I la Decizia BCE/2021/45) a fost menționată inițial în Notificarea 2000/C 39/04 cu privire la impunerea de sancțiuni pentru neîndeplinirea obligației de a menține rezerve minime obligatorii. Odată cu adoptarea deciziei și a regulamentului, notificarea de mai sus a fost retrasă prin Notificarea 2021/C 418/04, iar conținutul acesteia și modificările corespunzătoare au fost introduse în Decizia BCE/2021/45.

Infrastructura pieței și plăți

Modificări tehnice aduse cadrului juridic al TARGET2-Securities (T2S)

La data de 30 septembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a luat notă de revizuirile aduse anexelor 6 la Acordul-cadru privind T2S și Acordul de participare monetară T2S. Anexele 6 la aceste documente specifică acordul privind nivelul serviciilor T2S, care definește îndeosebi (i) nivelurile serviciilor în conformitate cu care Eurosistemul trebuie să furnizeze servicii T2S depozitarilor centrali de instrumente financiare participanți și băncilor centrale din afara zonei euro conectate, precum și (ii) indicatorii de performanță principali. Modificările au fost generate în urma procesului de evaluare periodică a acordului privind nivelul serviciilor.

Raportul 2015-2019 privind fraudele cu carduri

La data de 14 octombrie 2021, Consiliul guvernatorilor a luat notă de cel de-al șaptelea raport privind fraudele cu carduri și a autorizat publicarea acestuia pe website-ul BCE. Raportul analizează evoluțiile asociate fraudelor cu carduri în cursul perioadei de cinci ani cuprinse între 2015 și 2019, concentrându-se asupra datelor din 2019, defalcate pe fiecare țară din zona unică de plăți în euro (Single Euro Payments Area – SEPA). Deși valoarea totală a operațiunilor frauduloase utilizând carduri emise în cadrul SEPA a crescut în perioada 2018-2019, acesta arată că, în termeni relativi, ponderea fraudelor în valoarea totală a operațiunilor cu carduri s-a redus, menținându-se în apropierea nivelului scăzut consemnat în anul 2017. La fel ca în anii precedenți, majoritatea operațiunilor frauduloase cu carduri care au avut loc în 2019 au fost efectuate la distanță, prin e-mail, prin telefon sau online. Raportul este disponibil pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o lege de repunere în vigoare a legii federale privind înființarea unui Consiliu consultativ fiscal și de înființare a unui Comitet privind productivitatea în Austria

La data de 6 octombrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/29, la solicitarea Ministerului Federal al Finanțelor din Austria.

Guvernanță corporativă

Actualizarea politicii de publicare a avizelor Comitetului de etică cu privire la activitățile postangajare ale înalților funcționari ai BCE

La data de 27 septembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a decis să extindă sfera de aplicare a publicării proactive de către BCE, inițiată în luna iulie 2020, a avizelor emise de Comitetul de etică în aplicarea articolului 17 (norme aplicabile după încetarea raporturilor de muncă) din Codul de conduită pentru înalții funcționari ai BCE (2019/C 89/03), pentru a include, de asemenea, avizele cu privire la foștii înalți funcționari ai BCE al căror mandat s-a încheiat înainte de luna iulie 2020.

Recomandarea către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

La data de 29 septembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2021/44 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland.

Statistică

Orientarea BCE/2021/47 de modificare a procedurilor pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit

La data de 7 octombrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2021/47 de modificare a Orientării (UE) 2017/2335 privind procedurile pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit. Modificările oferă băncilor centrale naționale din Eurosistem detalii suplimentare privind tipurile și frecvențele revizuirilor pentru datele cu privire la credite și datele de referință cu privire la contrapărți care urmează a fi transmise BCE și clarifică informațiile referitoare la formatul electronic armonizat de transmitere a informațiilor statistice raportate BCE.

Supravegherea bancară a BCE

Respectarea Ghidului Autorității Bancare Europene (ABE) privind criteriile de utilizare a datelor de intrare în modelul de măsurare a riscurilor

La data de 6 octombrie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE se va conforma Ghidului ABE privind criteriile de utilizare a datelor de intrare în modelul de măsurare a riscurilor menționat la articolul 325bc din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (EBA/GL/2021/07). Ghidul ABE este parte a procesului de implementare la nivelul UE a abordării bazate pe modele interne cu privire la riscul de piață, elaborată în cadrul evaluării fundamentale a portofoliului de tranzacționare realizate de Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară. Acesta vizează să asigure că datele sunt exacte, adecvate, actualizate frecvent și complete. Ghidul ABE se aplică de la 1 ianuarie 2022.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media