Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Oktober 2021

29 oktober 2021

Markttransacties

Procedures voor kredietinstellingen wegens niet-naleving van de verplichting tot het aanhouden van minimumreserves en de daarmee verband houdende minimumreserveverplichtingen

Op 7 oktober 2021 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met Besluit ECB/2021/45 betreffende de methode die wordt toegepast voor de berekening van sancties bij niet-naleving van de verplichting tot het aanhouden van minimumreserves en de daarmee verband houdende minimumreserveverplichtingen en Verordening ECB/2021/46 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2157/1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen. Beide rechtshandelingen treden op 3 november 2021 in werking. Met het oog op het waarborgen van rechtszekerheid en transparantie kunnen kredietinstellingen via de rechtshandelingen kennis nemen van de door de ECB toegepaste formule en methode (Bijlage II van Besluit ECB/2021/45) bij het berekenen van opgelegde sancties krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2531/98 wegens niet-naleving van de verplichting tot kennisgeving aan de betrokken nationale centrale bank van beperkingen die een instelling beletten haar in minimumreserve aangehouden middelen te liquideren, over te dragen, toe te wijzen of af te stoten. De formule voor het berekenen van sancties wegens niet-naleving van het vereiste minimumreserveniveau (nu in Bijlage I van Besluit ECB/2021/45) was oorspronkelijk uiteengezet in Kennisgeving 2000/C 39/04 betreffende het opleggen van sancties voor niet-naleving van de verplichting tot het aanhouden van minimumreserves. Met de vaststelling van het besluit en de verordening is bovengenoemde kennisgeving ingetrokken via Kennisgeving 2021/C 418/04. De inhoud ervan en de bijbehorende veranderingen zijn ingevoerd bij Besluit ECB/2021/45.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Technische wijzigingen in juridisch kader voor TARGET2-Securities (TS2)

Op 30 september 2021 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van herzieningen met betrekking tot bijlagen 6 van de T2S-kaderovereenkomst en de T2S-valutadeelnameovereenkomst. In bijlagen 6 van deze documenten is de overeenkomst inzake het dienstverleningsniveau voor T2S uiteengezet. Hierin wordt met name gedefinieerd: i) de serviceniveaus voor de door het Eurosysteem verleende T2S-diensten aan de deelnemende centrale effectenbewaarinstellingen en de verbonden centrale banken buiten het eurogebied en ii) de kernprestatie-indicatoren. De wijzigingen vloeiden voort uit de reguliere beoordeling van de overeenkomst in zake het dienstverleningsniveau.

Verslag over kaartfraude 2015-2019

Op 14 oktober 2021 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van het zevende verslag over kaartfraude en zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie ervan op de website van de ECB. In het verslag worden ontwikkelingen op het gebied van kaartfraude geanalyseerd. Hierbij ligt de nadruk op gegevens over 2019 binnen algemene context van de vijfjaarperiode 2015-2019, uitgesplitst naar land in de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (Single Euro Payments Area – SEPA). Uit het verslag blijkt dat de totale waarde van de frauduleuze kaarttransacties in de SEPA in 2019 is gestegen ten opzichte van 2018. Als percentage van de totale kaarttransactiewaarde, daarentegen, is de fraude gedaald en dicht bij het lage niveau van 2017 gebleven. Net als in voorgaande jaren werden de meeste frauduleuze kaarttransacties in 2019 op afstand uitgevoerd, via mail, telefoon of online. Het verslag is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake een wet tot hernieuwde vaststelling van de Federale Wet betreffende de instelling van een fiscale adviesraad en tot oprichting van een productiviteitsraad in Oostenrijk

Op 6 oktober 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/29 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Oostenrijkse federale ministerie van Financiën.

Corporate governance

Update van het publicatiebeleid betreffende adviezen van het Ethisch Comité op het gebied van activiteiten van hoge ECB-functionarissen na uitdiensttreding

Op 27 september 2021 besloot de Raad van Bestuur tot uitbreiding van de reikwijdte van de in juli 2020 geïnitieerde, proactieve publicatie door de ECB van adviezen van het Ethisch Comité bij de toepassing van artikel 17 (regels na uitdiensttreding) van de gedragscode voor hoge ambtenaren van de ECB (2019/C 89/03). De uitbreiding betreft adviezen inzake voormalige hoge ECB-functionarissen wier termijn vóór juli 2020 was afgelopen.

Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Op 29 september 2021 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2021/44 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland.

Statistieken

Richtsnoer ECB/2021/47 tot wijziging van de procedures voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens

Op 7 oktober 2021 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2021/47 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2017/2335 betreffende de procedures voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens. Via de wijzigingen beschikken de nationale centrale banken van het Eurosysteem over meer details betreffende de soorten en frequenties van herzieningen van aan de ECB te verzenden kredietgegevens en referentiegegevens voor tegenpartijen. Tevens zorgen de wijzigingen voor verduidelijking van de informatie over de geharmoniseerde opzet voor elektronische verzending van aan de ECB gerapporteerde statistische informatie.

ECB-Bankentoezicht

Naleving richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) betreffende criteria voor het gebruik van gegevensinputs in het risicometingsmodel

Op 6 oktober 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA in kennis te stellen dat de ECB voor de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht zal voldoen aan de EBA-richtsnoeren betreffende criteria voor het gebruik van gegevensinputs in het risicometingsmodel waaraan in artikel 325 sexquinquagies van Verordening (EU) Nr. 575/2013 (EBA/GL/2021/07) wordt gerefereerd. De EBA-richtsnoeren zijn onderdeel van de invoering door de EU van de internemodellenbenadering voor marktrisico, zoals opgenomen in de fundamentele herziening van het handelsboek door het Bazels Comité voor bankentoezicht. Hiermee wordt beoogd dat gegevens juist, passend, frequent bijgewerkt en volledig zijn. De EBA-richtsnoeren gelden vanaf 1 januari 2022.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media