Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2021. gada oktobris

2021. gada 29. oktobrī

Tirgus operācijas

Procedūras kredītiestādēm, kuras neievēro obligāto rezervju turēšanas prasības un ar tām saistītās obligāto rezervju prasības

Padome 2021. gada 7. oktobrī apstiprināja Lēmumu ECB/2021/45 par metodiku, ko piemēro, lai aprēķinātu sankcijas par obligāto rezervju turēšanas prasību un ar tām saistīto obligāto rezervju prasību neievērošanu, kā arī Regulu ECB/2021/46, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2157/1999 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas. Abi tiesību akti stājas spēkā 2021. gada 3. novembrī. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un caurredzamību, šie tiesību akti informē kredītiestādes par formulu un metodi, ko ECB piemēro (Lēmuma ECB/2021/45 II pielikums), aprēķinot saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2531/98 7. panta 3. punktu uzliktās sankcijas par to, ka netiek ievērota prasība paziņot attiecīgajai nacionālajai centrālajai bankai par ierobežojumiem, kas iestādei liegtu likvidēt, pārskaitīt, cedēt vai atsavināt tās līdzekļus, kas tiek turēti obligātajās rezervēs. Formula sankciju aprēķināšanai par obligāto rezervju neturēšanu (tagad Lēmuma ECB/2021/45 I pielikumā) sākotnēji tika noteikta Paziņojumā 2000/C 39/04 par sankciju piemērošanu obligāto rezervju turēšanas pienākuma neizpildes gadījumā. Pēc lēmuma un regulas pieņemšanas iepriekšminētais paziņojums atsaukts ar Paziņojumu 2021/C 418/04 un tā saturs un attiecīgās pārmaiņas ieviestas Lēmumā ECB/2021/45.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

TARGET2 vērtspapīriem (T2V) tiesiskā regulējuma tehniskie grozījumi

Padome 2021. gada 30. septembrī pieņēma zināšanai korekcijas saistībā ar T2V pamatlīguma 6. pielikumu un T2V valūtas dalības līguma 6. pielikumu. Šo dokumentu 6. pielikumā ietverts T2V pakalpojumu līmeņa līgums, kurā konkrēti definēti 1) pakalpojumu līmeņi, saskaņā ar kuriem Eurosistēmai jāsniedz T2V pakalpojumi iesaistītajiem centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un ārpus euro zonas esošo valstu centrālajām bankām, kas pievienojušās T2V, un 2) galvenie darbības rādītāji. Grozījumi tika veikti pakalpojumu līmeņa līguma regulārā pārskatīšanas procesa ietvaros.

2015.–2019. gada ziņojums par krāpniecību ar maksājumu kartēm

Padome 2021. gada 14. oktobrī pieņēma zināšanai septīto ziņojumu par krāpniecību ar maksājumu kartēm un deva atļauju to publicēt ECB interneta vietnē. Šajā ziņojumā analizētas ar maksājumu kartēm saistīto krāpniecisko darījumu tendences, īpašu uzmanību pievēršot 2019. gada datiem piecu gadu periodā (no 2015. līdz 2019. gadam) un Vienotās euro maksājumu telpas (SEPA) valstu dalījumā. Ziņojums liecina, ka, lai gan 2018. un 2019. gadā palielinājies kopējais krāpniecisku darījumu apjoms, izmantojot SEPA izsniegtās kartes, relatīvā izteiksmē krāpniecība kā karšu transakciju kopapjoma daļa samazinājās un bija tuvu 2017. gadā novērotajam zemajam krāpniecības līmenim. Tāpat kā iepriekšējos gados vairums ar maksājumu kartēm saistīto krāpniecisko darījumu 2019. gadā īstenoti attālināti – pa pastu, telefonu vai tiešsaistē. Ziņojums pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par likumu, ar kuru Austrijā atkārtoti pieņem federālo likumu par Fiskālās konsultatīvās padomes izveidi un izveido Produktivitātes padomi

Padome 2021. gada 6. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2021/29 pēc Austrijas Federālās Finanšu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

Aktualizēta Ētikas komitejas atzinumu par ECB augstākā līmeņa amatpersonu pēcnodarbinātības pasākumiem publicēšanas politika

Padome 2021. gada 27. septembrī pieņēma lēmumu paplašināt Ētikas Komitejas sniegto atzinumu, kas pieņemti, piemērojot Augsta līmeņa ECB amatpersonu ētikas kodeksa 2019/C 89/03 17. pantu (pēcnodarbinātības noteikumi), klāstu, ietverot arī atzinumus par bijušajām augsta līmeņa ECB amatpersonām, kuru pilnvaru termiņš beidzās pirms 2020. gada jūlija. ECB proaktīvi sāka publicēt šos atzinumus 2020. gada jūlijā.

Ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ārējiem revidentiem

Padome 2021. gada 29. septembrī pieņēma Ieteikumu ECB/2021/44 Eiropas Savienības Padomei par Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ārējiem revidentiem.

Statistika

Pamatnostādne ECB/2021/47, ar ko groza kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanas procedūras

Padome 2021. gada 7. oktobrī apstiprināja Pamatnostādni ECB/2021/47, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2017/2335 par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanas procedūrām. Grozījumi sniedz Eurosistēmas nacionālajām centrālajām bankām sīkāku informāciju par ECB nosūtāmo kredītu datu un darījuma partneru atsauces datu labojumu veidiem un biežumu, un sniedz skaidrojumu par saskaņoto elektroniskās nosūtīšanas formātu, kas jāizmanto statistiskās informācijas paziņošanai ECB.

ECB banku uzraudzība

Atbilstība Eiropas Banku iestādes (EBI) pamatnostādnēm par kritērijiem ievaddatu izmantošanai riska mērīšanas modelī

Padome 2021. gada 6. oktobrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka ECB attiecībā uz tās tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām iestādēm nodrošinās atbilstību EBI pamatnostādnēm par kritērijiem ievaddatu izmantošanai riska mērīšanas modelī, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc pantā (EBA/GL/2021/07). EBI pamatnostādnes veido daļu no ES īstenotās iekšējo modeļu pieejas attiecībā uz tirgus risku, kas izstrādāta Bāzeles Banku uzraudzības komitejas īstenotajā tirdzniecības portfeļa fundamentālajā pārskatīšanā. To mērķis ir nodrošināt, ka dati ir precīzi, atbilstoši, bieži aktualizēti un pilnīgi. EBI pamatnostādnes tiek piemērotas ar 2022. gada 1. janvāri.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem