Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

декември 2020 г.

11 декември 2020 г.

Парична политика

Рекалибриране на инструментите на паричната политика

На 10 декември 2020 г. Управителният съвет взе решение за рекалибриране на инструментите на паричната политика на ЕЦБ. Целта е да се запазят благоприятните условия за финансиране, докато трае пандемията, и по този начин да се подпомогне притокът на кредит към всички сектори на икономиката, да се окаже подкрепа на икономическата активност и да се запази ценовата стабилност в средносрочен план. Подробна информация за решенията се съдържа в прессъобщенията по темата, публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарни операции

Усъвършенстване на комуникационната рамка за линиите за ликвидност в евро

На 3 декември 2020 г. Управителният съвет одобри усъвършенствана комуникационна рамка за линиите за ликвидност в евро, предоставени от Евросистемата. Съществуващата обща информация относно линиите за предоставяне на ликвидност в евро ще бъде обединена и публикувана в специален подраздел на уебсайта на ЕЦБ, за да се подобри прозрачността и съгласуваността на най-важните параметри и да се улесни достъпът до тях. В новия подраздел ще има кратко въведение относно основанията за създаването на линиите за ликвидност в евро и рамката за предоставянето им. Той ще включва и различни оперативни елементи, които вече са публично достояние, както и агрегирания текущо използван обем по всички линии. Тези данни ще бъдат публикувани всяка седмица.

Ново разширяване на рамките за допълнителни вземания по кредити в отговор на пандемията от коронавирус (COVID-19)

На 27 ноември 2020 г. Управителният съвет одобри заявките на две национални централни банки (НЦБ) да създадат нови временни рамки за допълнителни вземания по кредити, както и промени в съществуващите такива рамки на шест други НЦБ. Рамките за допълнителни вземания по кредити бяха въведени през 2011 г., за да дадат възможност на НЦБ от Евросистемата временно да приемат като обезпечение определени вземания по кредити, които не отговарят на изискванията за допустимост и/или стандартите за кредитно качество, определени в настоящата рамка за прилагане на паричната политика. С пакета от мерки за облекчаване на изискванията към обезпеченията, приет от Управителния съвет на 7 април 2020 г., бе въведена възможността за допълнително разширяване на тези рамки. За приемането на нови или разширени рамки за допълнителни вземания по кредити се изисква предварително одобрение от Управителния съвет. Подробна информация за рамките за допълнителни вземания по кредити е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Публична консултация по промени на правни актове на ЕЦБ относно надзорните изисквания за системно важни платежни системи

На 26 ноември 2020 г. Управителният съвет одобри обявяването на едномесечна публична консултация по промени на правни актове на ЕЦБ, свързани с надзора на системно важни платежни системи (СВПС). Предложените изменения имат за цел да изяснят критериите за определяне на компетентния орган за национални (т.е. необщоевропейски) и общоевропейски СВПС, като се въвежда преходен период преди прекласифицирането на СВПС като несистемно важна платежна система и се прецизират критериите за определяне на системната важност с оглед на бързо развиващите се технологични тенденции и променящите се предпочитания на потребителите. Коментари във връзка с публичната консултация могат да бъдат изпращани чрез уебсайта на ЕЦБ до 8 януари 2021 г.

Развитие във връзка със стратегията на Евросистемата за плащанията на дребно

Управителният съвет наскоро одобри актуализация на стратегията на Евросистемата за плащанията на дребно. Целта е да се гарантира, че предоставянето на високотехнологични платежни услуги е съобразено с потребностите на заинтересованите лица в Европа, както и че европейските инструменти за плащания на дребно са сигурни и ефикасни за обществото като цяло.

Основната цел на стратегията е да се подкрепи разработването на общоевропейски инструмент за плащания в точката на взаимодействие. Едно от нейните предназначения е и пълното внедряване на незабавни плащания, което да се предлага на всички граждани и предприятия в Европа при привлекателни условия. Освен това Евросистемата ще разшири работата си по подобряването на трансграничните плащания извън еврозоната и ЕС, като по този начин ще помогне на европейските предприятия и граждани да извършват и да получават международни плащания. Накрая, Евросистемата ще увеличи своята активна подкрепа за иновациите, цифровизацията и създаването на иновативна европейска екосистема за плащания, включително подкрепа за европейските финансови технологии.

Успоредно с това Евросистемата засилва работата си по възможното емитиране на цифрово евро. Това обаче не е свързано с намерение за изтласкване на частния сектор от ролята му при предоставянето на платежни услуги. Нещо повече, частните посредници, върху които се упражнява надзор, разполагат с най-добри възможности да предоставят потребителски решения и спомагателни услуги и да изграждат нови бизнес модели въз основа на цифрово евро, в случай че бъде въведено.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно изменения на Закона за парламента в Швеция

На 30 ноември 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/30 по искане на парламента на Швеция.

Становище на ЕЦБ относно въпроси, свързани с валутните курсове на CFA франк и коморски франк

На 1 декември 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/31 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Статистика

Доклад за поверителността на индивидуалните статистически данни, събрани от Европейската система на централните банки

На 20 ноември 2020 г. Управителният съвет се запозна с доклада за периода от юли 2018 г. до декември 2019 г. относно поверителността на индивидуалните статистически данни, събрани от ЕЦБ с помощта на националните централни банки (НЦБ). В документа се заключава, че по два случая от разглеждания период е било необходимо допълнително проучване. Въпреки че и в двата случая не е имало последици, като последващо действие на проучването процесите са били допълнително подобрени. Резюмето на доклада е публикувано на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на НЦБ, които също са решили да го публикуват.

Изменение на регламента относно статистическата информация за паричния пазар

На 26 ноември 2020 г. Управителният съвет прие Регламент EЦБ/2020/58 за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) относно статистиката на паричните пазари. Изменението на правния акт цели да се гарантира продължаване на отчитането на ежедневна статистическа информация, свързана с инструменти на паричния пазар, по отношение на разположените в Обединеното кралство клонове на отчетните единици след изтичането на 31 декември 2020 г. на преходния период, предвиден в Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и от Европейската общност за атомна енергия. Измененият регламент е публикуван в EUR-Lex.

Изменение на регламента относно статистика на плащанията

На 1 декември 2020 г. Управителният съвет прие Регламент ЕЦБ/2020/59 за изменение на Регламент (ЕС) № 1409/2013 (ЕЦБ/2013/43) относно статистика на плащанията и разреши публикуването на свързаното с него обобщение на коментарите, в което се описват накратко резултатите от публичната консултация по регламента за изменение. С правния акт за изменение се въвеждат нови изисквания за статистическа отчетност, отразяващи развитието в областта на плащанията след 2013 г., като същевременно се решава въпросът с необходимостта от допълнителна статистика на плащанията, за да се гарантира ефективно изпълнение на надзорните задачи на ЕЦБ. Двата документа ще бъдат публикувани скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Банкноти

Проучване на платежните нагласи на потребителите в еврозоната

На 27 ноември 2020 г. Управителният съвет прие за сведение доклад за резултатите от проучването на платежните нагласи на потребителите в еврозоната, изготвен от Комитета по банкнотите и Комитета за пазарна инфраструктура и плащания на Евросистемата/ЕСЦБ. В проведеното през 2019 г. проучване се оценява използването от потребителите на инструменти за плащане в брой и за безкасово плащане за всяка от участващите държави от еврозоната и за еврозоната като цяло и се прави сравнение, доколкото това е възможно, с предишно проучване на използването на пари в брой от домакинствата в еврозоната, проведено от ЕЦБ през 2016 г. Проучването обхваща покупките, извършени от физически лица на физическо място на продажба (ПОС), и плащанията между физически лица, както и дистанционните плащания (напр. за онлайн пазаруване, поръчки по телефона или пощата, плащане на сметки и периодични плащания). В него се разглеждат и факторите, които оказват влияние върху платежните нагласи и поведението при плащания на физическите лица. Предвид непрекъснатите промени в платежния сектор и за да продължи да наблюдава измененията в поведението при плащания в еврозоната, Управителният съвет взе решение да провежда проучвания на всеки две години, като целта е да публикува следващия доклад преди края на 2022 г. Проучването на платежните нагласи на потребителите в еврозоната е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Ръководство относно рисковете, свързани с климата и околната среда, и доклад относно оповестяванията на институциите за рисковете, свързани с климата и околната среда

На 26 ноември 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за публикуване след публична консултация на ръководство на ЕЦБ относно рисковете, свързани с климата и околната среда, както и на доклад на ЕЦБ относно оповестяванията на институциите за рисковете, свързани с климата и околната среда. В ръководството се обяснява как ЕЦБ очаква банките да управляват разумно и да оповестяват прозрачно рисковете, свързани с климата и околната среда, при сегашните пруденциални правила. От друга страна, според доклада банките изостават и трябва да положат значителни усилия, за да подкрепят по-добре своите декларации за оповестяване с подходяща количествена и качествена информация. Двата документа са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите