SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

December 2020

11. december 2020

Pengepolitik

Rekalibrering af pengepolitiske instrumenter

Den 10. december 2020 besluttede Styrelsesrådet at rekalibrere ECB's pengepolitiske instrumenter for at bidrage tll at fastholde gunstige finansieringsforhold, så længe pandemien varer, og derved støtte strømmen af kreditgivning til alle sektorer i økonomien, understøtte den økonomiske aktivitet og sikre prisstabilitet på mellemlangt sigt. På ECB's websted findes pressemeddelelser, der oplyser nærmere om beslutningerne.

Markedsoperationer

Forbedrede rammer for kommunikationen om aftaler om eurolikviditet

Den 3. december 2020 godkendte Styrelsesrådet forbedrede rammer for kommunikationen om Eurosystemets aftaler om eurolikviditet. Den eksisterende overordnede information om aftaler om eurolikviditet bliver konsolideret og offentliggjort i et særligt underafsnit af ECB's websted med henblik på at øge gennemsigtigheden, forbedre konsistensen og lette adgangen til de relevante oplysninger. Det nye underafsnit vil indeholde en kort gennemgang af ræsonnementet bag aftalerne om eurolikviditet og rammerne for dem. Afsnittet kommer også til at indeholde forskellige operationelle informationer, som allerede er offentligt tilgængelige, samt de samlede udestående træk under alle aftalerne, der vil blive offentliggjort en gang om ugen.

Ny udvidelse af rammerne for yderligere gældsfordringer som reaktion på coronavirus(covid-19)-pandemien

Den 27. november 2020 godkendte Styrelsesrådet anmodninger fra to nationale centralbanker om oprettelse af nye midlertidige rammer for yderligere gældsfordringer (ACC) og godkendte ligeledes ændringer af de nuværende rammer for yderligere gældsfordringer for seks andre nationale centralbanker. Rammerne for yderligere gældsfordringer blev indført i 2011 for at give de nationale centralbanker i Eurosystemet mulighed for midlertidigt at acceptere visse gældsfordringer, som ikke overholder reglerne for belånbarhed og/eller de kreditkvalitetsstandarder, der er fastsat i det gældende dokumentationsgrundlag, som sikkerhed. Pakken med foranstaltninger til lempelse af kriterierne for sikkerhedsstillelse, som Styrelsesrådet vedtog 7. april 2020, gjorde det muligt at udvide disse rammer yderligere. Accepten af nye eller udvidede rammer for yderligere gældsfordringer kræver Styrelsesrådets forudgående godkendelse. Nærmere oplysninger om rammerne for yderligere gældsfordringer findes på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Offentlig høring om revisioner af ECB's retsakter om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer

Den 26. november 2020 godkendte Styrelsesrådet iværksættelsen af en offentlig høring af en måneds varighed om revisioner af ECB's retsakter om overvågningen af systemisk vigtige betalingssystemer (systemically important payment systems (SIPS)). Formålet med forslagene til ændringer er at præcisere kriterierne for den kompetente myndighed for indenlandske (dvs. ikke-fælleseuropæiske) SIPS og fælleseuropæiske SIPS og i denne forbindelse indføre en udfasningsperiode, inden en SIPS omklassificeres til ikke systemisk vigtig, samt at forbedre kriterierne for at bestemme den systemiske betydning i lyset af den hurtige teknologiske udvikling og forbrugernes ændrede præferencer. Der kan indsendes kommentarer til den offentlige høring via ECB's websted frem til 8. januar 2021.

Udvikling i relation til Eurosystemets detailbetalingsstrategi

Styrelsesrådet godkendte for nylig en opdatering af Eurosystemets detailbetalingsstrategi. Formålet er at sikre, at ydelsen af tidssvarende betalingstjenester svarer til de europæiske interessenters behov, og at de europæiske detailbetalingsløsninger er sikre og effektive for hele samfundet.

Det primære mål med strategien er at understøtte udviklingen af en fælleseuropæisk betalingsløsning til "point-of-interaction"-betalinger. Strategien er også målrettet mod en fuld udrulning af straksbetalinger, som alle borgere og virksomheder i Europa vil blive tilbudt på gunstige vilkår. Eurosystemet udvider desuden sit arbejde med at forbedre grænseoverskridende betalinger til ikke blot at omfatte euroområdet og EU og dermed hjælpe europæiske virksomheder og borgere med at foretage og modtage oversøiske betalinger. Endelig vil Eurosystemet udvide sin aktive støtte til innovation, digitalisering og etablering af et innovativt europæisk betalingssystem, herunder støtte til europæiske fintechvirksomheder.

Parallelt hermed intensiverer Eurosystemet arbejdet med den potentielle udstedelse af en digital euro. Dette indebærer imidlertid ikke, at det på nogen måde er hensigten at fortrænge den private sektors rolle i udførelsen af betalingstjenester. Private formidlere, som er under tilsyn, ville have de bedste forudsætninger for at levere front-end-løsninger og hjælpetjenester og for at etablere nye forretningsmodeller baseret på en digital euro, hvis en sådan måtte blive indført.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om ændringer til loven om parlamentet i Sverige

Den 30. november 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/30 på anmodning af det svenske parlament.

ECB's udtalelse om valutakursspørgsmål vedrørende CFA-franc og den comoriske franc

Den 1. december 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/31 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

Statistik

Rapport om fortroligheden af enkeltstående statistiske oplysninger, der indsamles af Det Europæiske System af Centralbanker

Den 20. november 2020 tog Styrelsesrådet rapporten for perioden juli 2018 til december 2019 om fortroligheden af enkeltstående statistiske oplysninger, der indsamles af ECB, bistået af de nationale centralbanker, til efterretning. Rapporten konkluderede, at to tilfælde i den betragtede periode krævede yderligere undersøgelser. Selvom det i begge tilfælde blev konstateret, at de ikke havde haft nogen effekt, blev procedurerne yderligere forbedret som opfølgning på undersøgelsen. Sammendraget af rapporten findes på ECB's websted og på de nationale centralbankers websteder, som også har valgt at offentliggøre den.

Ændring af forordning om indberetning af pengemarkedsstatistik

Den 26. november 2020 vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2020/58 om ændring af forordning (EU) 1333/2014 (ECB/2014/48) om pengemarkedsstatistik. Formålet med ændringsretsakten er at sikre den fortsatte indberetning af daglige statistiske oplysninger om pengemarkedsinstrumenter for så vidt angår rapporteringsenhedernes filialer i Storbritannien, når overgangsperioden udløber 31. december 2020 i henhold til aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab. Den ændrede forordning findes i EUR-Lex.

Ændring af forordning om betalingsstatistik

Den 1. december 2020 vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2020/59 om ændring af forordning (EU) 1409/2013 (ECB/2013/43) om betalingsstatistik og gav tilladelse til at offentliggøre den tilknyttede sammenfatning af de kommentarer, som blev modtaget under den offentlige høring om denne ændring af forordningen. Ændringsretsakten indfører nye statistiske indberetningskrav, som afspejler udviklingen på betalingsområdet siden 2013. Den opfylder samtidig et behov for yderligere betalingsstatistikker, som skal sikre, at ECB udfører sine tilsynsopgaver effektivt. Begge dokumenter vil snart være at finde på ECB's websted.

Eurosedler

Undersøgelse af betalingsadfærden hos forbrugerne i euroområdet

Den 27. november 2020 tog Styrelsesrådet en rapport til efterretning, som var udarbejdet af Eurosystemets/ESCB's Seddelkomite (BANCO) og Komite for Markedsinfrastruktur og Betalinger (MICP) om resultaterne af undersøgelsen af betalingsadfærden hos forbrugerne i euroområdet (Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE)). I undersøgelsen, der blev gennemført i 2019, vurderes forbrugernes brug af kontanter og andre betalingsinstrumenter end kontanter i de enkelte deltagende eurolande og i euroområdet som helhed. Der foretages desuden en sammenligning – i det omfang, det er muligt – med en tidligere undersøgelse, som ECB gennemførte i 2016, om brugen af kontanter i husholdningerne i euroområdet. SPACE dækker enkeltpersoners indkøb i fysiske butikker og P2P-betalinger (betalinger mellem personer), samt fjernbetalinger (fx i forbindelse med nethandel, post-/telefonordrer, betaling af regninger og tilbagevendende betalinger). SPACE undersøger også de faktorer, som påvirker den enkeltes betalingsadfærd og betalingsvalg. Styrelsesrådet besluttede som følge af de igangværende ændringer inden for betalingssektoren – og for at fortsætte med at overvåge udviklingen i betalingsadfærden i euroområdet – at gennemføre lignende undersøgelser hvert andet år og at sigte mod at offentliggøre den næste rapport ved udgangen af 2022. SPACE-undersøgelsen er offentliggjort på ECB's websted.

Banktilsyn

Vejledning om klima- og miljørelaterede risici og rapport om institutternes oplysninger om klima- og miljørelaterede risici

Den 26. november 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre ECB's vejledning om klima- og miljørelaterede risici efter en offentlig høring. Styrelsesrådet gjorde heller ikke indsigelse mod at offentliggøre en rapport fra ECB om institutternes oplysninger om klima- og miljørelaterede risici. Vejledningen gennemgår, hvordan ECB forventer, at bankerne sikkert håndterer og offentliggør klima- og miljørelaterede risici i fuld gennemsigtighed i henhold til gældende tilsynsmæssige krav. Rapporten derimod viser, at bankerne er bagefter, og at det er nødvendigt, at de gør en betydelig indsats for bedre at understøtte deres oplysninger med relevante kvantitative og kvalitative informationer. Begge dokumenter findes på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt