Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

December 2020

11. decembra 2020

Menová politika

Rekalibrácia nástrojov menovej politiky

Dňa 10. decembra 2020 Rada guvernérov rozhodla o rekalibrácii menovopolitických nástrojov ECB s cieľom prispieť k zachovaniu priaznivých finančných podmienok počas trvania pandémie a tým podporiť tok úverov do všetkých sektorov hospodárstva, stimulovať hospodársku aktivitu a chrániť strednodobú cenovú stabilitu. Bližšie informácie o jednotlivých rozhodnutiach sa nachádzajú v súvisiacich tlačových správach na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Optimalizácia rámca komunikácie o eurových likviditných linkách

Dňa 3. decembra 2020 Rada guvernérov schválila optimalizovaný rámec komunikácie o eurových likviditných linkách poskytovaných Eurosystémom. V záujme zvýšenia transparentnosti, konzistentnosti a prístupnosti relevantných údajov budú existujúce všeobecné informácie o eurových likviditných linkách skonsolidované a zverejnené v osobitnej sekcii na internetovej stránke ECB. Nová sekcia bude obsahovať stručné zdôvodnenie zavedenia eurových likviditných liniek a rámca ich poskytovania. Jej súčasťou budú aj rôzne už zverejnené informácie o realizačných prvkoch, ako aj agregované údaje o čerpaní jednotlivých liniek, ktoré sa budú zverejňovať každý týždeň.

Ďalšie rozšírenie rámcov dodatočných úverových pohľadávok v reakcii na pandémiu koronavírusu (COVID-19)

Dňa 27. novembra 2020 Rada guvernérov schválila žiadosti dvoch národných centrálnych bánk o vytvorenie nových dočasných rámcov dodatočných úverových pohľadávok (additional credit claims – ACC) a schválila tiež zmeny existujúcich rámcov ACC ďalších šiestich národných centrálnych bánk. Rámce ACC boli zavedené v roku 2011 s cieľom umožniť národným centrálnym bankám Eurosystému dočasne prijímať kolaterál v podobe určitých úverových pohľadávok, ktoré nespĺňajú kritériá akceptovateľnosti a/alebo štandardy úverovej kvality stanovené v aktuálnom rámci vykonávania menovej politiky. Ďalšie rozšírenie týchto rámcov umožnil súbor opatrení na uvoľnenie kolaterálových požiadaviek, ktorý Rada guvernérov prijala 7. apríla 2020. Akceptácia nových a rozšírených rámcov ACC podlieha predchádzajúcemu súhlasu Rady guvernérov. Podrobnejšie informácie o rámcoch ACC sú uvedené na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Verejná konzultácia o revíziách právnych aktov ECB o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami

Dňa 26. novembra 2020 Rada guvernérov schválila otvorenie verejnej konzultácie o revíziách právnych aktov ECB o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami (systemically important payment systems – SIPS). Verejná konzultácia bude trvať jeden mesiac. Účelom navrhovaných zmien je objasnenie kritérií určovania príslušného orgánu pre domáce (t. j. nie celoeurópske) a celoeurópske systémy SIPS, zavedenie prechodného obdobia pred reklasifikáciou systému SIPS ako systému, ktorý nie je systémovo významný, a rozšírenie kritérií určovania systémového významu vo svetle rýchlo sa vyvíjajúcich technologických trendov a meniacich sa spotrebiteľských preferencií. Pripomienky v rámci verejnej konzultácie je možné predkladať do 8. januára 2021 prostredníctvom internetovej stránky ECB.

Zmeny stratégie Eurosystému v oblasti retailových platieb

Rada guvernérov nedávno schválila aktualizáciu stratégie Eurosystému v oblasti retailových platieb. Cieľom je zabezpečiť poskytovanie moderných platobných služieb prispôsobených potrebám zainteresovaných strán v Európe, ako aj bezpečnosť a efektívnosť európskych retailových platobných riešení pre spoločnosť ako celok.

Hlavným cieľom stratégie je podpora vývoja celoeurópskeho riešenia platieb v mieste interakcie. Stratégia sa tiež zameriava na plnohodnotné zavedenie okamžitých platieb a ich sprístupnenie všetkým občanom a podnikom v Európe za výhodných podmienok. Eurosystém bude okrem toho pracovať na vylepšovaní cezhraničných platieb mimo eurozóny a EÚ s cieľom pomôcť európskym podnikom a občanom uskutočňovať a prijímať platby cezhranične. V neposlednom rade Eurosystém rozšíri svoju aktívnu podporu inovácií, digitalizácie a budovania inovatívneho európskeho platobného ekosystému vrátane podpory európskych finančno-technologických riešení.

Eurosystém zároveň zintenzívňuje prácu na potenciálnom zavedení digitálneho eura, pričom však nemá zámer obmedziť úlohu súkromného sektora v poskytovaní platobných služieb. Súkromní sprostredkovatelia podliehajúci dohľadu by mali v prípade zavedenia digitálneho eura naopak najlepšie predpoklady na poskytovanie front-end riešení a doplnkových služieb a budovanie na ňom založených nových obchodných modelov.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zmenám zákona o parlamente vo Švédsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/30 dňa 30. novembra 2020 na žiadosť švédskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k otázkam výmenných kurzov týkajúcich sa franku CFA a komorského franku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/31 dňa 1. decembra 2020 na žiadosť Rady Európskej únie.

Štatistika

Správa o dôvernosti jednotlivých štatistických informácií zbieraných Európskym systémom centrálnych bánk

Dňa 20. novembra 2020 Rada guvernérov vzala na vedomie správu za obdobie od júla 2018 do decembra 2019 týkajúcu sa dôvernosti jednotlivých štatistických informácií, ktoré zbiera ECB v spolupráci s národnými centrálnymi bankami. Podľa správy bolo v priebehu sledovaného obdobia potrebné prešetriť dva prípady. Hoci ani jeden z prípadov nemal ďalšie dôsledky, prešetrenie viedlo k skvalitneniu súvisiacich procesov. Súhrn správy je k dispozícii na internetovej stránke ECB a na internetových stránkach národných centrálnych bánk, ktoré sa tiež rozhodli ho zverejniť.

Zmena nariadenia o štatistike peňažných trhov

Dňa 26. novembra 2020 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2020/58, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) o štatistike peňažných trhov (nariadenie MMSR). Cieľom pozmeňujúceho právneho aktu je zabezpečiť pokračovanie vykazovania denných štatistických informácií o nástrojoch peňažného trhu v prípade pobočiek spravodajských jednotiek, ktoré sa nachádzajú v Spojenom kráľovstve, po skončení prechodného obdobia dňa 31. decembra 2020, stanoveného v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Zmenené nariadenie je k dispozícii na portáli EUR‑Lex.

Zmena nariadenia o platobnej štatistike

Dňa 1. decembra 2020 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2020/59, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 1409/2013 (ECB/2013/43) o platobnej štatistike, a schválila zverejnenie súvisiaceho súhrnu odpovedí na pripomienky prijaté počas verejnej konzultácie k tejto zmene nariadenia. Pozmeňujúci právny akt zavádza nové požiadavky na štatistické vykazovanie s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti platobného styku od roku 2013 a zároveň reaguje na potrebu dodatočných platobných štatistík dôležitých z hľadiska účinného plnenia úloh dohľadu zo strany ECB. Obidva dokumenty budú čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankovky

Štúdia platobných zvyklostí spotrebiteľov v eurozóne

Dňa 27. novembra 2020 Rada guvernérov vzala na vedomie správu o výsledkoch štúdie platobných zvyklostí spotrebiteľov v eurozóne (Study on the payment attitudes of consumers in the euro area – SPACE), ktorú vypracoval Výbor pre bankovky (BANCO) a Výbor pre trhovú infraštruktúru a platobný styk (výbory Eurosystému/ESCB). Štúdia, ktorá sa uskutočnila v roku 2019, hodnotí používanie hotovostných a nehotovostných platobných nástrojov spotrebiteľmi na úrovni jednotlivých zúčastnených krajín eurozóny a eurozóny ako celku, a zistenia v možnom rozsahu porovnáva s dávnejšou štúdiou ECB z roku 2016 o používaní hotovosti domácnosťami v eurozóne. Do štúdie SPACE sú zahrnuté nákupy jednotlivcov na fyzických predajných miestach (point of sale – POS), vzájomné platby medzi jednotlivcami (person-to-person – P2P) a platby na diaľku (t. j. internetové nákupy, telefonické a poštové objednávky, úhrada faktúr a opakované platby). Štúdia sa zároveň zaoberá faktormi, ktoré majú vplyv na platobné zvyklosti a správanie spotrebiteľov, Vzhľadom na zmeny prebiehajúce v sektore platobných služieb a s cieľom pokračovať v monitorovaní vývoja platobných zvyklostí v eurozóne sa Rada guvernérov rozhodla uskutočňovať štúdie platobných zvyklostí každé dva roky. Nasledujúca správa by mala byť zverejnená do konca roka 2022. Štúdia SPACE je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Všeobecné zásady ku klimatickým a environmentálnym rizikám a správa o zverejňovaní informácií o klimatických a environmentálnych rizikách zo strany inštitúcií

Dňa 26. novembra 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť (v nadväznosti na verejnú konzultáciu) všeobecné zásady ECB týkajúce sa klimatických a environmentálnych rizík a správu ECB o zverejňovaní informácií o klimatických a environmentálnych rizikách zo strany inštitúcií. ECB vo všeobecných zásadách vysvetľuje, čo považuje za obozretné riadenie a transparentné vykazovanie klimatických a environmentálnych rizík podľa aktuálnych prudenciálnych pravidiel. Zo správy vyplýva, že banky vo vykazovaní informácií zaostávajú a musia vyvinúť značné úsilie, aby boli zverejňované informácie dostatočne podložené relevantnými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi údajmi. Obidva dokumenty sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá