Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

prosinec 2020

11. prosince 2020

Měnová politika

Změna nastavení nástrojů měnové politiky

Rada guvernérů rozhodla 10. prosince 2020 změnit nastavení nástrojů měnové politiky ECB s cílem přispět k zachování příznivých finančních podmínek během pandemie a podpořit tak tok úvěrů do všech sektorů hospodářství, podpořit ekonomickou aktivitu a zajistit stabilitu cen ve střednědobém horizontu. Podrobnější informace o rozhodnutích jsou uvedeny v souvisejících tiskových zprávách, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní operace

Zdokonalení komunikačního rámce pro eurové likviditní linky

Rada guvernérů schválila 3. prosince 2020 zdokonalený komunikační rámec pro eurové likviditní linky poskytované Eurosystémem. Stávající všeobecné informace o eurových likviditních linkách budou konsolidovány a zveřejněny ve zvláštní dílčí sekci internetových stránek ECB s cílem posílit transparentnost, konzistentnost a snadný přístup k příslušným údajům. Nová dílčí sekce bude obsahovat stručný úvod ke zdůvodnění eurových likviditních linek a rámci, podle něhož jsou poskytovány. Zahrnovat bude rovněž různé provozní prvky, které jsou již veřejnosti k dispozici, i souhrn poskytnutého čerpání všech linek, jenž bude zveřejňován týdně.

Další rozšíření rámců pro dodatečné úvěrové pohledávky v reakci na pandemii koronaviru (COVID-19)

Rada guvernérů schválila 27. listopadu 2020 žádosti dvou národních centrálních bank (NCB) o vytvoření nových přechodných rámců pro dodatečné úvěrové pohledávky (ACC) a dále schválila změny stávajících rámců ACC šesti dalších NCB. Rámce ACC byly zavedeny v roce 2011, aby umožňovaly národním centrálním bankám Eurosystému dočasně přijímat jako zajištění určité úvěrové pohledávky, které nesplňují pravidla způsobilosti nebo standardy úvěrové kvality stanovené ve stávajícím prováděcím rámci měnové politiky. Soubor opatření na zmírnění požadavků na zajištění přijatý Radou guvernérů 7. dubna 2020 umožnil tyto rámce dále rozšířit. Přijetí nových nebo rozšířených rámců ACC podléhá předchozímu schválení Radou guvernérů. Podrobnější informace o rámcích ACC jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Veřejná konzultace o změnách právních aktů ECB týkajících se požadavků dozoru nad systémově významnými platebními systémy

Rada guvernérů schválila 26. listopadu 2020 zahájení jednoměsíční veřejné konzultace o změnách právních aktů ECB souvisejících s dozorem nad systémově významnými platebními systémy (angl. systemically important payment systems – SIPS). Cílem navržených změn je vyjasnění kritérií pro stanovení příslušného orgánu pro domácí (tzn. jiné než celoevropské) SIPS a celoevropské SIPS, zavedení období postupného zrušení před reklasifikací SIPS jako platebních systémů nespadajících pod SIPS a posílení kritérií pro stanovení systémové významnosti v kontextu rychle se vyvíjejících technologických trendů a měnících se spotřebitelských preferencí. Připomínky v rámci veřejné konzultace lze předkládat prostřednictvím internetových stránek ECB do 8. ledna 2021.

Vývoj související se strategií Eurosystému pro malé platby

Rada guvernérů v nedávné době schválila aktualizaci strategie Eurosystému pro malé platby. Cílem je zajistit, aby poskytování nejmodernějších platebních služeb bylo uzpůsobeno potřebám evropských zainteresovaných stran a aby evropská řešení pro platby byla bezpečná a efektivní pro společnost jako celek.

Hlavní cíl strategie je podpořit vývoj celoevropského řešení pro platby v místě interakce. Rovněž se zaměřuje na plné zavedení okamžitých plateb, které by měly být za příznivých podmínek nabízeny všem občanům a podnikům v Evropě. Eurosystém také rozšíří svou činnost v oblasti zlepšení přeshraničních plateb za hranice eurozóny a EU, a tím pomůže evropským podnikům a občanům při zasílání a přijímání plateb ve styku se zahraničím. V neposlední řadě pak Eurosystém rozšíří svou aktivní podporu inovacím, digitalizaci a zavedení inovativního evropského ekosystému pro platby včetně podpory evropských finančnětechnologických firem.

Eurosystém souběžně zintenzivňuje práci na potenciálním vydání digitálního eura. To však neznamená záměr vytěsnit soukromý sektor z úlohy poskytovat platební služby. Navíc by soukromí zprostředkovatelé podléhající dohledu měli ideální postavení při poskytování řešení uživatelského rozhraní (front-end) a doplňkových služeb a při vytváření nových obchodních modelů založených na digitálním euru, pokud by bylo zavedeno.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke změnám zákona o parlamentu ve Švédsku

Rada guvernérů přijala 30. listopadu 2020 stanovisko CON/2020/30 na žádost švédského parlamentu.

Stanovisko ECB k záležitostem směnných kurzů ve vztahu k CFA franku a komorskému franku

Rada guvernérů přijala 1. prosince 2020 stanovisko CON/2020/31 na žádost Rady Evropské unie.

Statistika

Zpráva o důvěrnosti jednotlivých statistických informací shromážděných Evropským systémem centrálních bank

Rada guvernérů vzala 20. listopadu 2020 na vědomí zprávu za období od července 2018 do prosince 2019 týkající se důvěrnosti jednotlivých statistických informací shromážděných ECB za pomoci národních centrálních bank. Dokument konstatuje, že ve sledovaném období došlo ke dvěma případům, které vyžadovaly další šetření. I když ani jeden z obou případů neměl žádný dopad, v návaznosti na šetření byly postupy dále zdokonaleny. Shrnutí zprávy je k dispozici na internetových stránkách ECB a těch národních centrálních bank, které se také rozhodly ji zveřejnit.

Změna nařízení o předkládání statistiky peněžních trhů

Rada guvernérů přijala 26. listopadu 2020 nařízení ECB/2020/58, kterým se mění nařízení (EU) 1333/2014 (ECB/2014/48) o statistice peněžních trhů (MMSR). Cílem pozměňovacího právního aktu je zajistit pokračující vykazování denních statistických údajů souvisejících s nástroji peněžního trhu, pokud jde o pobočky zpravodajských jednotek se sídlem ve Spojeném království, po skončení přechodného období 31. prosince 2020, jak stanovuje Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii. Pozměněné nařízení je k dispozici na stránkách EUR-Lex.

Změna nařízení o statistice platebního styku

Rada guvernérů přijala 1. prosince 2020 nařízení ECB/2020/59, kterým se mění nařízení (EU) 1409/2013 (ECB/2013/43) o statistice platebního styku, a schválila zveřejnění související odpovědi, která shrnuje výsledky veřejné konzultace o tomto pozměňujícím nařízení. Pozměňující právní akt zavádí nové statistické zpravodajské povinnosti s cílem odrážet vývoj v oblasti platebního styku od roku 2013 a současně řešit také potřebu dodatečné statistiky platebního styku, aby bylo zajištěno, že ECB bude účinně plnit své úkoly dozoru. Zpráva bude v nejbližší době k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovky

Studie platebních zvyklostí spotřebitelů v eurozóně

Rada guvernérů vzala 27. listopadu 2020 na vědomí zprávu vypracovanou Výborem pro bankovky (BANCO) a Výborem pro tržní infrastrukturu a platební systémy (MIPC) Eurosystému/ESCB o výsledcích studie platebních zvyklostí spotřebitelů v eurozóně (SPACE). Studie, která proběhla v roce 2019, hodnotí, jak spotřebitelé používají hotovost a bezhotovostní platební nástroje na úrovni jednotlivých zúčastněných zemí eurozóny a za eurozónu jako celek, a v možné míře je porovnává s dřívější studií z roku 2016 o používání hotovosti domácnostmi v eurozóně. Studie SPACE pokrývá nákupy jednotlivců provedené na fyzickém prodejním místě (angl. point of sale – POS) a platby typu P2P (mezi jednotlivci) i platby prováděné na dálku (tj. online nákupy, objednávky prováděné po telefonu nebo poštou, složenek a opakující se platby). Studie SPACE se zabývá také faktory, které ovlivňují platební zvyklosti a chování jednotlivců. Vzhledem k probíhajícím změnám v platebním sektoru a s cílem pokračovat ve sledování vývoje platebního chování v eurozóně rozhodla Rada guvernérů provádět studie platebních zvyklostí jednou za dva roky s tím, že další zpráva by měla být zveřejněna do konce roku 2022. Studie SPACE je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Obecné zásady o klimatických a environmentálních rizicích a zpráva o vykazování klimatických a environmentálních rizik institucemi

Rada guvernérů nevznesla 26. listopadu 2020 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit všeobecné zásady ECB o klimatických a environmentálních rizicích, a to v návaznosti na veřejnou konzultaci a zprávu ECB o vykazování klimatických a environmentálních rizik institucemi. Obecné zásady vysvětlují, jak by podle ECB měly banky obezřetně řídit a transparentně vykazovat klimatická a environmentální rizika podle stávajících pravidel obezřetnosti. Zpráva pak ukazuje, že banky v tomto zaostávají a potřebují vynaložit značné úsilí, aby lépe podpořily své výkazy relevantními kvantitativními a kvalitativními údaji. Oba dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média