European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2020. gada decembris

2020. gada 11. decembrī

Monetārā politika

Monetārās politikas instrumentu pārkalibrēšana

Padome 2020. gada 10. decembrī nolēma pārkalibrēt ECB monetārās politikas instrumentus, lai veicinātu labvēlīgu finansēšanas nosacījumu saglabāšanu pandēmijas periodā, tādējādi atbalstot kredītu plūsmu visiem tautsaimniecības sektoriem, kas nostiprinās ekonomisko aktivitāti un ļaus saglabāt cenu stabilitāti vidējā termiņā. Sīkāka informācija par šiem lēmumiem pieejama attiecīgajos paziņojumos presei ECB interneta vietnē.

Tirgus operācijas

Uzlabota komunikācija par euro likviditātes līnijām

Padome 2020. gada 3. decembrī apstiprināja uzlabotu komunikācijas ietvaru saistībā ar Eurosistēmas nodrošinātajām euro likviditātes līnijām. Līdz šim sniegtā vispārējā informācija par euro likviditātes līnijām tiks konsolidēta un publicēta īpašā ECB interneta vietnes apakšsadaļā, lai uzlabotu caurredzamību, konsekvenci un atvieglotu piekļuvi būtiskajiem datiem. Jaunajā apakšsadaļā būs atrodams īss pārskats par euro likviditātes līniju būtību, kā arī to nodrošināšanas pamatprincipi. Tā ietvers arī dažādus darbības elementus, par kuriem jau sniegta informācija sabiedrībai, kā arī visu līniju ietvaros izmantoto līdzekļu kopapjomu, ko publicēs reizi nedēļā.

Papildu kredītprasību regulējumu turpmāka paplašināšana sakarā ar koronavīrusa (Covid-19) pandēmiju

Padome 2020. gada 27. novembrī apstiprināja divu nacionālo centrālo banku (NCB) pieprasījumu izveidot jaunus papildu kredītprasību (ACC) regulējumus un arī apstiprināja sešu citu NCB esošo ACC regulējumu pārmaiņas. Papildu kredītprasību regulējumi tika ieviesti 2011. gadā, lai Eurosistēmas NCB varētu pieņemt kā nodrošinājumu noteiktas kredītprasības, kas neatbilst pašreizējā monetārās politikas īstenošanas regulējumā noteiktajiem atbilstības noteikumiem un/vai kredītkvalitātes standartiem. Padomes 2020. gada 7. aprīlī apstiprinātais nodrošinājuma atvieglojumu pasākumu kopums ļāva turpmāk paplašināt šos regulējumus. Lai varētu pieņemt jaunus vai paplašinātus kredītprasību regulējumus, Padomei tie iepriekš jāapstiprina. Sīkāka informācija par papildu kredītprasību regulējumiem pieejama ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Sabiedriskā apspriešana par grozījumiem ECB tiesību aktos attiecībā uz sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību

Padome 2020. gada 26. novembrī apstiprināja vienu mēnesi ilgu sabiedrisko apspriešanu par grozījumiem ECB tiesību aktos attiecībā uz sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu (SNMS) pārraudzību. Ierosināto grozījumu mērķis ir precizēt kritērijus iekšzemes (t.i., ne visas Eiropas) SNMS un visas Eiropas SNMS kompetentās iestādes noteikšanai, ieviest pakāpeniskas pārejas periodu pirms SNMS pārklasificēšanas par ne-SNMS un uzlabot sistēmiskā nozīmīguma noteikšanas kritērijus, ņemot vērā straujās tehnoloģiju un patērētāju izvēles pārmaiņas. Komentārus sabiedriskās apspriešanas ietvaros var iesniegt ECB interneta vietnē līdz 2021. gada 8. janvārim.

Norises saistībā ar Eurosistēmas neliela apjoma maksājumu stratēģiju

Padome nesen apstiprināja aktualizētu Eurosistēmas neliela apjoma maksājumu stratēģiju. Tās mērķis ir nodrošināt, lai mūsdienīgi maksājumu pakalpojumi tiktu sniegti atbilstoši Eiropas iesaistīto pušu vajadzībām un Eiropas maza apjoma maksājumu risinājumi būtu droši un efektīvi visai sabiedrībai.

Stratēģijas pamatmērķis ir atbalstīt visas Eiropas risinājumu attīstību POI maksājumiem. Tās mērķis ir arī pilnībā izstrādāt ātros maksājumus, ko ar izdevīgiem nosacījumiem piedāvāt visiem Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Turklāt Eurosistēma paplašinās darbu pie pārrobežu maksājumu uzlabošanas ārpus euro zonas un ES, tādējādi palīdzot Eiropas uzņēmumiem un iedzīvotājiem veikt un saņemt maksājumus ārvalstīs. Visbeidzot, Eurosistēma aktīvi atbalstīs jaunievedumus, digitalizāciju un inovatīvas Eiropas maksājumu ekosistēmas izveidi, sniedzot atbalstu arī Eiropas fintech uzņēmumiem.

Vienlaikus Eurosistēma pastiprināti strādā pie potenciālas digitālā euro emisijas. Taču tas nenozīmē centienus mazināt privātā sektora lomu maksājumu pakalpojumu sniegšanā. Turklāt uzraudzīti privāti starpnieki vislabāk spētu nodrošināt ārējo interfeisu risinājumus un papildpakalpojumus, kā arī veidot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kuru pamatā būtu digitālais euro – ja tas tiktu ieviests.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par grozījumiem likumā par parlamentu Zviedrijā

Padome 2020. gada 30. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2020/30 pēc Zviedrijas parlamenta lūguma.

ECB atzinums par valūtas kursa jautājumiem attiecībā uz CFA franku un Komoru Salu franku

Padome 2020. gada 1. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2020/31 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

Statistika

Ziņojums par Eiropas Centrālo banku sistēmas vāktās individuālās statistikas informācijas konfidencialitāti

Padome 2020. gada 20. novembrī pieņēma zināšanai ziņojumu par individuālās statistikas informācijas, kuru vāc ECB ar nacionālo centrālo banku (NCB) palīdzību, konfidencialitāti, kas aptver periodu no 2018. gada jūlija līdz 2019. gada decembrim. Dokumentā secināts, ka aplūkojamā periodā divos gadījumos bija nepieciešama papildu izmeklēšana. Lai gan nevienā no gadījumiem nesekoja tālākas darbības, izmeklēšanas rezultātā tika turpmāk uzlaboti procesi. Ziņojuma kopsavilkums pieejams ECB interneta vietnē un to NCB interneta vietnēs, kuras arī nolēmušas to publicēt.

Grozījumi regulā par naudas tirgu statistikas pārskatu sniegšanu

Padome 2020. gada 26. novembrī pieņēma Regulu ECB/2020/58, ar ko groza Regulu (ES) 1333/2014 (ECB/2014/48) par naudas tirgu statistiku (regula par naudas tirgu statistikas pārskatu sniegšanu). Tiesību akta, ar kuru veic grozījumus, mērķis ir nodrošināt, ka arī turpmāk tiek sniegta dienas statistiskā informācija par naudas tirgus instrumentiem attiecībā uz pārskatu sniedzēju Apvienotajā Karalistē izvietotām filiālēm pēc Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas noteiktā pārejas perioda beigām 2020. gada 31. decembrī. Regula, ar kuru veikti grozījumi, pieejama EUR-Lex interneta vietnē.

Grozījumi regulā par maksājumu statistiku

Padome 2020. gada 1. decembrī pieņēma Regulu ECB/2020/59, ar ko groza Regulu (ES) 1409/2013 (ECB/2013/43) par maksājumu statistiku, un atļāva publicēt ar to saistīto pārskatu par atbildēm, kurā apkopoti sabiedriskās apspriešanas rezultāti par šo regulu, ar kuru veikti grozījumi. Tiesību akts, ar kuru veikti grozījumi, nosaka jaunas statistikas pārskatu sniegšanas prasības, lai atspoguļotu norises maksājumu jomā kopš 2013. gada, vienlaikus reaģējot uz vajadzību sniegt papildus maksājumu statistiku, un tādējādi nodrošinātu, ka ECB efektīvi īsteno savus uzraudzības uzdevumus. Abi dokumenti drīzumā būs pieejami ECB interneta vietnē.

Banknotes

Patērētāju maksāšanas paradumu izpēte euro zonā

Padome 2020. gada 27. novembrī pieņēma zināšanai Eurosistēmas/ECBS Banknošu komitejas (BANCO) un Tirgus infrastruktūras un maksājumu komitejas (MIPC) sagatavoto ziņojumu par Patērētāju maksāšanas paradumu izpētes euro zonā (study on payment attitudes of consumers in the euro area; SPACE) rezultātiem. 2019. gadā veiktajā pētījumā tika vērtēts, kā patērētāji izmanto skaidro naudu un bezskaidrās naudas maksāšanas līdzekļus katrā iesaistītajā euro zonas valstī un visā euro zonā kopumā un, cik vien iespējams, salīdzināja to ar agrāku 2016. gadā veiktu ECB pētījumu par skaidrās naudas izmantošanu euro zonas mājsaimniecībās. SPACE aptver fiziskos norēķinus tirdzniecības vietās un maksājumus starp personām, kā arī attālināti veiktos maksājumus (t.i., iepirkšanos internetā, pasūtījumus pa telefonu un pa pastu, rēķinu apmaksu un regulāros maksājumus). SPACE pētījumā aplūkoti faktori, kas ietekmē privātpersonu maksāšanas paradumus un attieksmi. Ņemot vērā maksājumu sektorā notiekošās pārmaiņas un lai turpinātu monitorēt maksāšanas paradumu norises euro zonā, Padome nolēma reizi divos gados veikt maksāšanas paradumu pētījumus. Nākamo ziņojumu iecerēts publicēt līdz 2022. gada beigām. SPACE pētījums pieejams ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

Norādījumi par klimata pārmaiņu un vides riskiem un norādījumi par iestāžu informācijas atklāšanu par klimata pārmaiņu un vides riskiem

Padome 2020. gada 26. novembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu pēc sabiedriskās apspriešanas publicēt ECB norādījumus par klimata pārmaiņu un vides riskiem un ECB norādījumus par iestāžu informācijas atklāšanu par klimata pārmaiņu un vides riskiem. Norādījumos skaidrots, kā atbilstoši ECB gaidām bankām jānodrošina pamatota klimata pārmaiņu un vides risku pārvaldība un caurredzama informācijas atklāšana. Savukārt ziņojumā minēts, ka bankas atpaliek norādījumu piemērošanā un tām jāpieliek nozīmīgas pūles, lai labāk pamatotu publiskotos apgalvojumus ar atbilstošu kvantitatīvo un kvalitatīvo informāciju. Abi dokumenti pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem