Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Δεκέμβριος 2020

11 Δεκεμβρίου 2020

Νομισματική πολιτική

Αναπροσαρμογή των μέσων νομισματικής πολιτικής

Στις 10 Δεκεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναπροσαρμόσει τα μέσα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ προκειμένου να συμβάλει στη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης στη διάρκεια της πανδημίας, στηρίζοντας έτσι τη ροή πιστώσεων προς όλους τους τομείς της οικονομίας, υποβοηθώντας την οικονομική δραστηριότητα και διαφυλάσσοντας τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα. Πιο αναλυτικές πληροφορίες για τις αποφάσεις αυτές παρέχονται στα σχετικά δελτία Τύπου στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δραστηριότητες αγορών

Ενίσχυση του πλαισίου επικοινωνίας για τις συμφωνίες παροχής ρευστότητας σε ευρώ

Στις 3 Δεκεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ενισχυμένο πλαίσιο επικοινωνίας για τις συμφωνίες παροχής ρευστότητας σε ευρώ από το Ευρωσύστημα. Οι υφιστάμενες γενικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συμφωνίες θα ενοποιηθούν και θα δημοσιευθούν σε ειδική υποενότητα του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ με σκοπό να ενισχυθεί η διαφάνεια, η συνέπεια και η ευκολία πρόσβασης στις σχετικές λεπτομέρειες. Η νέα υποενότητα θα περιλαμβάνει σύντομη εισαγωγή όσον αφορά το σκεπτικό των συμφωνιών παροχής ρευστότητας σε ευρώ και το πλαίσιο που τις διέπει. Θα περιλαμβάνει επίσης διάφορα λειτουργικά στοιχεία που είναι ήδη διαθέσιμα στο κοινό, καθώς και το συνολικό ανεξόφλητο ποσό που έχει αντληθεί στο πλαίσιο όλων των συμφωνιών, τα οποία θα δημοσιεύονται σε εβδομαδιαία βάση.

Περαιτέρω επέκταση των πλαισίων πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων ως απάντηση στην πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19)

Στις 27 Νοεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αιτήματα δύο εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) για δημιουργία νέων προσωρινών πλαισίων πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων (additional credit claims - ACC) καθώς και αλλαγές στα ισχύοντα πλαίσια ACC άλλων έξι ΕθνΚΤ. Τα πλαίσια ACC θεσπίστηκαν το 2011 προκειμένου να επιτρέπουν στις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος να δέχονται προσωρινά ως εξασφάλιση ορισμένες δανειακές απαιτήσεις οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και/ή τα πρότυπα πιστωτικής ποιότητας που θεσπίζει το ισχύον πλαίσιο εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής. Η δέσμη μέτρων χαλάρωσης όσον αφορά τις εξασφαλίσεις που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 7 Απριλίου 2020 κατέστησε δυνατή την περαιτέρω επέκταση των εν λόγω πλαισίων. Η αποδοχή νέων ή διευρυμένων πλαισίων ACC υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω πλαίσια διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά αναθεωρήσεις σε νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών

Στις 26 Νοεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, διάρκειας ενός μηνός, όσον αφορά αναθεωρήσεις σε νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών (systemically important payment systems - SIPS). Σκοπός των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι να διευκρινιστούν τα κριτήρια προσδιορισμού της αρμόδιας αρχής για τα εγχώρια (δηλ. τα μη πανευρωπαϊκά) SIPS και για τα πανευρωπαϊκά SIPS, να θεσπιστεί περίοδος σταδιακής μετάβασης πριν από την αναταξινόμηση ενός SIPS ως μη SIPS και να ενισχυθούν τα κριτήρια προσδιορισμού της συστημικής σημασίας με δεδομένες τις ταχύτατα εξελισσόμενες τεχνολογικές τάσεις και τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών. Σχόλια στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης μπορούν να υποβάλλονται μέσω του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2021.

Εξελίξεις σε σχέση με τη στρατηγική του Ευρωσυστήματος για τις πληρωμές μικρής αξίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσφατα ενέκρινε επικαιροποίηση της στρατηγικής του Ευρωσυστήματος για τις πληρωμές μικρής αξίας. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι η παροχή εξελιγμένων υπηρεσιών πληρωμών είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων φορέων στην Ευρώπη και ότι οι ευρωπαϊκές λύσεις πληρωμών μικρής αξίας είναι ασφαλείς και αποδοτικές για την κοινωνία συνολικά.

Η στρατηγική έχει ως πρωταρχικό στόχο να στηρίξει την ανάπτυξη πανευρωπαϊκής λύσης για τις πληρωμές στο σημείο συναλλαγής. Αποσκοπεί επίσης στην πλήρη αξιοποίηση των άμεσων πληρωμών, οι οποίες θα παρέχονται σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη υπό ελκυστικές συνθήκες. Επιπλέον, το Ευρωσύστημα θα διευρύνει τις εργασίες του σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές πέρα από τη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ, βοηθώντας έτσι τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους Ευρωπαίους πολίτες να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν πληρωμές στο εξωτερικό. Τέλος, το Ευρωσύστημα θα στηρίξει ενεργά την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ίδρυση καινοτόμου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος για τις πληρωμές, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Παράλληλα, το Ευρωσύστημα εντείνει τις εργασίες του για τη δυνητική έκδοση ψηφιακού ευρώ. Ωστόσο, αυτό δεν υποδηλώνει καμία πρόθεση να υποβαθμιστεί ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών πληρωμών. Επιπλέον, οι εποπτευόμενοι ιδιωτικοί φορείς διαμεσολάβησης θα ήταν οι πλέον κατάλληλοι για να παρέχουν λύσεις προσκηνίου (front-end) και βοηθητικές υπηρεσίες καθώς και για να αναπτύξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα βάσει ψηφιακού ευρώ, εάν τελικά αυτό δημιουργηθεί.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για το Κοινοβούλιο στη Σουηδία

Στις 30 Νοεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/30, κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου της Σουηδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με συναλλαγματικά ζητήματα σχετικά με το φράγκο CFA και το φράγκο Κομορών

Την 1η Δεκεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/31, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στατιστικά στοιχεία

Έκθεση σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των επιμέρους στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών

Στις 20 Νοεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της έκθεσης, η οποία καλύπτει την περίοδο Ιουλίου 2018-Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των επιμέρους στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει η ΕΚΤ, με τη συνδρομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ). Στην έκθεση διαπιστώνεται ότι δύο περιπτώσεις κατά την εξεταζόμενη περίοδο έχρηζαν περαιτέρω διερεύνησης. Μολονότι δεν υπήρξε αντίκτυπος σε καμία από τις δύο περιπτώσεις, ως επακόλουθο της διερεύνησης, οι διαδικασίες βελτιώθηκαν περαιτέρω. Η περίληψη της έκθεσης είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και στους δικτυακούς τόπους των ΕθνΚΤ που έχουν επιλέξει τη δημοσίευσή της.

Τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών

Στις 26 Νοεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2020/58 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών (κανονισμός MMSR). Σκοπός της τροποποιητικής νομικής πράξης είναι να διασφαλίσει τη συνεχή παροχή ημερήσιων στατιστικών πληροφοριών όσον αφορά τα μέσα χρηματαγοράς σε σχέση με υποκαταστήματα φορέων παροχής στοιχείων που είναι εγκατεστημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2020, όπως προβλέπεται στη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Ο τροποποιημένος κανονισμός είναι διαθέσιμος στο EUR-Lex.

Τροποποίηση του κανονισμού για τις στατιστικές πληρωμών

Την 1η Δεκεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2020/59 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 1409/2013 (ΕΚΤ/2013/43) σχετικά με τις στατιστικές πληρωμών και ενέκρινε τη δημοσίευση σχετικού εγγράφου παρατηρήσεων που συνοψίζει τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης όσον αφορά τον εν λόγω κανονισμό. Η τροποποιητική νομική πράξη θεσπίζει νέες απαιτήσεις παροχής στατιστικών στοιχείων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στον τομέα των πληρωμών από το 2013 και μετά, ενώ καλύπτει ταυτόχρονα την ανάγκη για πρόσθετα στατιστικά στοιχεία πληρωμών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ εκτελεί αποδοτικά τα καθήκοντα επίβλεψής της. Και τα δύο έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ προσεχώς.

Τραπεζογραμμάτια

Έρευνα για τις συνήθειες των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τις πληρωμές στη ζώνη του ευρώ

Στις 27 Νοεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση έκθεσης που εκπόνησε η Επιτροπή Τραπεζογραμματίων (BANCO) και η Επιτροπή Υποδομών Αγοράς και Πληρωμών (MIPC) του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας για τις συνήθειες των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τις πληρωμές στη ζώνη του ευρώ (SPACE). Η έρευνα, που διενεργήθηκε το 2019, αξιολογεί τη χρήση εγχρήματων και μη εγχρήματων μέσων πληρωμής από τους καταναλωτές στο επίπεδο της κάθε συμμετέχουσας χώρας της ζώνης του ευρώ και για τη ζώνη του ευρώ συνολικά και συγκρίνει, στον βαθμό του δυνατού, τα σχετικά στοιχεία με τα αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας που είχε διενεργήσει η ΕΚΤ το 2016 όσον αφορά τη χρήση μετρητών από νοικοκυριά στη ζώνη του ευρώ. Η έρευνα SPACE καλύπτει αγορές από άτομα σε φυσικά σημεία πώλησης (point of sale – POS) και πληρωμές πρόσωπο με πρόσωπο (person-to-person – P2P), καθώς και εξ αποστάσεως πληρωμές (δηλ. για ηλεκτρονικές αγορές, τηλεφωνικές και ταχυδρομικές παραγγελίες, πληρωμές λογαριασμών και επαναλαμβανόμενες πληρωμές). Διερευνά επίσης τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συνήθειες και τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τις πληρωμές. Ενόψει των συνεχιζόμενων αλλαγών στον τομέα των πληρωμών, και προκειμένου να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη συμπεριφορά ως προς τις πληρωμές στη ζώνη του ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διενέργεια ερευνών σχετικά με τη συμπεριφορά ως προς τις πληρωμές ανά διετία με την επιδίωξη να δημοσιεύσει την επόμενη έκθεση μέχρι το τέλος του 2022. Η έρευνα SPACE είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Οδηγός όσον αφορά τους κλιματικούς και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και έκθεση για τις δημοσιοποιήσεις των ιδρυμάτων σχετικά με τους κλιματικούς και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους

Στις 26 Νοεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για δημοσίευση του οδηγού της ΕΚΤ όσον αφορά τους κλιματικούς και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, και έκθεσης της ΕΚΤ για τις δημοσιοποιήσεις των ιδρυμάτων σχετικά με τους κλιματικούς και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Ο οδηγός επεξηγεί τις προσδοκίες που έχει η ΕΚΤ από τις τράπεζες σε ό,τι αφορά τη συνετή διαχείριση των κλιματικών και των περιβαλλοντικών κινδύνων και τη διαφανή δημοσιοποίηση των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προληπτικής εποπτείας. Η έκθεση υποδεικνύει ότι οι τράπεζες υστερούν σε αυτόν τον τομέα και πρέπει να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να στηρίξουν τις δημοσιοποιήσεις τους με σχετικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Και τα δύο έγγραφα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου