Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

December 2020

11 december 2020

Penningpolitik

Rekalibrering av penningpolitiska instrument

Den 10 december beslutade ECB-rådet att rekalibrera ECB:s penningpolitiska instrument för att bidra till att bevara gynnsamma finansieringsvillkor under pandemiperioden och på så vis stödja kreditflödet till alla sektorer i ekonomin, främja ekonomisk aktivitet och värna om prisstabilitet på medellång sikt. Mer information om beslut finns i tillhörande pressmeddelanden på ECB:s webbplats.

Marknadsoperationer

Förstärkt kommunikationsramverk för likviditetslinor i euro

Den 3 december 2020 godkände ECB-rådet ett förstärkt kommunikationsramverk för likviditetslinor i euro tillhandahållna av eurosystemet. Befintlig allmän information om likviditetslinor i euro kommer att konsolideras och publiceras på en avsedd underavdelning på ECB:s webbplats med syfte att förstärka transparens och enhetlighet samt förenkla åtkomst till relevanta uppgifter. Den nya underavdelningen kommer att innehålla en kort introduktion om avsikten med likviditetslinor i euro och ramverket under vilket de tillhandahålls. Där kommer också att finnas olika operationella element som redan är tillgängliga för allmänheten samt de aggregerade utestående dragningarna under alla linjer. Dessa kommer att publiceras veckovis.

Vidare förlängning av ramverken för ytterligare kreditfordringar som respons på coronaviruspandemin (covid-19)

Den 27 november 2020 godkände ECB-rådet begäranden från två nationella centralbanker om att skapa nya temporära ändringar av ramverken för ytterligare kreditfordringar (ACC) och godkände även ändringar av de befintliga ACC-ramverken för sex andra nationella centralbanker. ACC-ramverken infördes 2011 för att möjliggöra för nationella centralbanker i Eurosystemet att som säkerhet temporärt godta vissa kreditfordringar som inte uppfyller de regler för godtagbarhet och/eller standarder för kreditkvalitet som fastställts i det aktuella ramverket för penningpolitisk implementering. Det paket med lättnadsåtgärder för säkerheter som antogs av ECB-rådet den 7 april 2020 gjorde det möjligt att förlänga dessa ramverk ytterligare. Godtagande av nya eller utvidgade ACC-ramverk ska förhandsgodkännas av ECB-rådet. Mer ingående information om ACC-ramverken finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Offentligt samråd om revidering av ECB:s rättsakter om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem

Den 26 november 2020 godkände ECB-rådet lanseringen av ett en månad långt offentligt samråd om revidering av ECB:s rättsakter relaterade till övervakningen av systemviktiga betalningssystemen (SIPS). De föreslagna ändringarna syftar till att klargöra kriterier för att fastställa den behöriga myndigheten för inhemska (dvs. icke-paneuropeiska) SIPS och paneuropeiska SIPS, introducera en utfasningsperiod före omklassificering av ett SIPS till ett icke-SIPS samt förstärka kriterierna för att fastställa systemviktighet mot bakgrund av snabbrörliga teknologiska trender och skriftande konsumentpreferenser. Kommentarer till det offentliga samrådet kan lämnas in via ECB:s webbplats fram till den 8 januari 2021.

Utveckling relaterad till Eurosystemets strategi för massbetalningar

ECB-rådet godkände nyligen en uppdatering av Eurosystemets strategi för massbetalningar Syftet är att säkerställa att betalningstjänster håller högsta och nyaste standard och är utformade så att de uppfyller europeiska intressenters behov samt att massbetalningslösningar är säkra och effektiva för samhället som helhet.

Huvudmålet med strategin är att underbygga utvecklingen av en paneuropeisk lösning för betalningar vid interaktionspunkten. Den är även inriktad på att till attraktiva villkor erbjuda full användning av omedelbara betalningar till alla invånare och företag i Europa. Eurosystemet kommer även att utvidga sitt arbete med att förbättra gränsöverskridande betalningar utanför euroområdet och EU och på så vis hjälpa europeiska företag och invånare att göra och ta emot utomeuropeiska betalningar. Därutöver kommer Eurosystemet att bredda sitt stöd till innovation, digitalisering och etablering av ett innovativt ekosystem för betalningar, inbegripet stöd till europeiska fintech-företag.

Samtidigt intensifierar Eurosystemet sitt arbete med en möjlig utgivning av en digital euro. Detta innebär dock inte en avsikt att tränga ut den privata sektorn från tillhandahållande av betalningstjänster. Privata intermediärer under tillsyn är vidare de som är bäst placerade för att tillhandahålla front-end-lösningar och anknutna tjänster samt bygga upp nya affärsmodeller baserade på en digital euro skulle en sådan konstruktion införas.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om ändring av riksdagsordningen i Sverige

Den 30 november 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/30 på begäran av Sveriges riksdag.

ECB:s yttrande om växelkursfrågor som rör CFA-francen och den komorianska francen

Den 1 december 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/31 på begäran av Europeiska unionens råd.

Statistik

Rapport om konfidentialitet rörande individuella statistikuppgifter insamlade av Europeiska centralbankssystemet

Den 20 november 2020 tog ECB-rådet del av rapporten om konfidentialitet för perioden juli 2018 till december 2019 rörande individuella statistikuppgifter insamlade av ECB och de nationella centralbankerna. I rapporten fastställdes två fall under den granskade perioden som erfordrade ytterligare undersökning. Trots att det i inget av fallen förelåg någon effekt förbättrades förfarandena som resultat av undersökningen. Sammanfattningen finns tillgänglig på ECB:s webbplats och på webbplatserna för de nationella centralbanker som valt att publicera den.

Ändring av förordning om rapportering av penningmarknadsstatistik

Den 26 november 2020 antog ECB-rådet förordning ECB/2020/58 om ändring av förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) om penningmarknadsstatistik Rättsakten om ändring syftar till att säkerställa fortsatt daglig rapportering av statistiska uppgifter avseende penningmarknadsinstrument vad gäller uppgiftslämnarnas filialer i Förenade kungariket efter slutet av övergångsperioden den 31 december 2020, i enlighet med vad som anges i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen. Den ändrade förordningen finns på EUR-Lex.

Ändring av förordning om betalningsstatistik

Den 1 december 2020 antog ECB-rådet förordning ECB/2020/59 om ändring av förordning (EU) nr 1409/2013 om betalningsstatistik och godkände publicering av det berörda feedbackdokumentet med sammanfattning av resultaten av det offentliga samrådet om denna ändringsförordning. Rättsakten om ändring introducerar nya rapporteringskrav för statistik för att reflektera utvecklingen på betalningsområdet sedan 2013 samtidigt som den bemöter behovet av ytterligare betalningsstatistik för att säkerställa att ECB på ett effektivt sätt utför sina tillsynsuppgifter. Båda dokumenten publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

Sedlar

Undersökning om konsumenters betalningsvanor i euroområdet

Den 27 november 2020 tog ECB-rådet del av en rapport framtagen av Eurosystems/ECBS sedelkommitté (BANCO) och marknadsinfrastrukturs- och betalningskommitté (MIPC) om resultaten av en undersökning av konsumenters betalningsvanor i euroområdet (SPACE). I undersökningen, genomförd 2019, granskas konsumenters användning av kontanter och kontantlösa betalningsinstrument i varje deltagande euroland samt för euroområdet som helhet och jämförs, så långt det går, resultaten med en tidigare undersökning som ECB gjorde 2016, om hushållens användning av kontanter i euroområdet. SPACE omfattar enskilda personers köp vid fysiska försäljningsställen och person-till-person-betalningar samt även distansbetalningar (dvs. vid internethandel, post- eller telefonorder, räkningsbetalning och återkommande betalningar). I SPACE undersöks även de faktorer som påverkar individers betalningsattityder och -beteende. Mot bakgrund av de pågående förändringarna i betalningssektorn och i syfte att fortsätta granska utvecklingen av betalningsbeteende i euroområdet har ECB-rådet beslutat att sådana undersökningar ska genomföras vartannat år. Planen är att publicera nästa rapport i slutet av 2022. SPACE-undersökningen finns tillgänglig på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Vägledning om klimat- och miljörelaterade risker och rapport om institutens rapportering av klimat- och miljörelaterade risker

Den 26 november 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att offentliggöra ECB:s vägledning om klimat- och miljörelaterade risker efter ett offentligt samråd, samt en ECB-rapport om rapport om institutens rapportering av klimat- och miljörelaterade risker. I vägledningen förklaras ECB:s förväntningar på hur banker ska hantera klimat- och miljörelaterade risker på ett ansvarsfullt sätt och hur de ska rapportera sådana risker på ett transparent vis enligt det gällande tillsynsregelverket. Rapporten visar att banker släpar efter och att de måste anstränga sig mer för att bättre underbygga sina upplysningar med relevant kvantitativ och kvalitativ information. Båda dokumenten finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media