Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Grudzień 2020

11 grudnia 2020

Polityka pieniężna

Rekalibracja instrumentów polityki pieniężnej

10 grudnia 2020 Rada Prezesów zdecydowała o rekalibracji instrumentów polityki pieniężnej EBC, żeby pomóc w utrzymaniu korzystnych warunków finansowania w okresie pandemii i w ten sposób wesprzeć dopływ kredytów do wszystkich sektorów gospodarki, w celu pobudzenia aktywności gospodarczej i ochrony średniookresowej stabilności cen. Więcej informacji o tych decyzjach podano w trzech komunikatach prasowych dostępnych na stronie internetowej EBC.

Operacje rynkowe

Poprawa zasad komunikacji dotyczącej linii płynnościowych w euro

3 grudnia 2020 Rada Prezesów zatwierdziła zmodyfikowane zasady komunikacji dotyczącej linii płynnościowych w euro prowadzonych przez Eurosystem. Istniejące ogólne informacje o liniach płynnościowych w euro zostaną skonsolidowane i udostępnione w specjalnej sekcji strony internetowej EBC. Celem zmiany jest zwiększenie przejrzystości, spójności i dostępności istotnych danych. Nowa sekcja będzie zawierać zwięzłe uzasadnienie stosowania linii płynnościowych w euro oraz opis zasad ich udzielania. Będą w niej też przedstawione różne szczegóły operacyjne, które są już publicznie dostępne, a także łączne kwoty pobrane w ramach wszystkich linii, ogłaszane co tydzień.

Dalsze rozszerzenie zbiorów zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych w reakcji na pandemię koronawirusa (COVID‑19)

27 listopada 2020 Rada Prezesów wyraziła zgodę na wnioski dwóch krajowych banków centralnych o ustanowienie nowych tymczasowych zbiorów zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych oraz zatwierdziła zmiany w istniejących zbiorach zasad sześciu innych krajowych banków centralnych. Zbiory zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych wprowadzono w roku 2011, żeby pozwolić krajowym bankom centralnym z Eurosystemu przejściowo przyjmować jako zabezpieczenie pewne należności kredytowe niespełniające kryteriów kwalifikacji lub standardów jakości kredytowej określonych w obecnych zasadach implementacji polityki pieniężnej. W pakiecie środków łagodzących zasady kwalifikowania zabezpieczeń przyjętym przez Radę Prezesów 7 kwietnia 2020 wprowadzono możliwość dalszego rozszerzania tych zbiorów. Wprowadzenie lub zmiana takich zasad wymaga uprzedniej zgody Rady Prezesów. Więcej informacji o zbiorach zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych można znaleźć na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Konsultacje publiczne na temat zmian aktów prawnych EBC dotyczących wymogów nadzorczych wobec systemów płatności o znaczeniu systemowym

26 listopada 2020 Rada Prezesów zatwierdziła uruchomienie jednomiesięcznych konsultacji publicznych na temat zmian aktów prawnych EBC dotyczących nadzoru nad systemami płatności o znaczeniu systemowym (SIPS). Proponowane zmiany polegają na: objaśnieniu kryteriów ustalania organów właściwych dla SIPS krajowych (tj. niemających zasięgu ogólnoeuropejskiego) oraz SIPS ogólnoeuropejskich, wprowadzeniu powtórnej weryfikacji przed zmianą klasyfikacji systemu z SIPS na niebędący SIPS oraz aktualizacji kryteriów ustalania znaczenia systemowego dla odzwierciedlenia szybkiego postępu technologicznego i zmieniających się preferencji klientów. Uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać przez stronę internetową EBC do 8 stycznia 2021.

Strategia Eurosystemu dotycząca płatności detalicznych

Rada Prezesów niedawno zatwierdziła zaktualizowaną strategię Eurosystemu dotyczącą płatności detalicznych. Aktualizacja ma zapewnić dostosowanie nowoczesnych usług płatniczych do potrzeb europejskich użytkowników oraz bezpieczne i skuteczne rozwiązania w obszarze płatności detalicznych dla całego społeczeństwa.

Podstawowym założeniem strategii jest wsparcie tworzenia paneuropejskiego rozwiązania do płatności w punktach interakcji. Celem strategii jest też pełne wdrożenie płatności natychmiastowych, które mają być dostępne na korzystnych warunkach dla wszystkich osób i przedsiębiorstw w Europie. Dodatkowo Eurosystem zajmie się ulepszeniem płatności transgranicznych o zasięgu wykraczającym poza strefę euro i Unię Europejską, żeby pomóc firmom i osobom fizycznym z Europy w dokonywaniu i otrzymywaniu płatności w transakcjach z innymi regionami świata. Ponadto będzie jeszcze aktywniej wspierał innowacje, cyfryzację i tworzenie innowacyjnego europejskiego ekosystemu płatności, w tym – europejskie firmy fintechowe.

Równolegle Eurosystem intensyfikuje prace nad potencjalną emisją cyfrowego euro. Nie oznacza to jednak, że zamierza ograniczyć rolę sektora prywatnego w świadczeniu usług płatniczych. Co więcej, gdyby wprowadzono takie rozwiązanie, to właśnie nadzorowani prywatni pośrednicy mieliby największe możliwości oferowania rozwiązań frontendowych i usług pomocniczych oraz tworzenia nowych modeli biznesowych opartych na cyfrowym euro.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zmian w ustawie o parlamencie w Szwecji

30 listopada 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/30 wydaną na wniosek szwedzkiego parlamentu.

Opinia EBC w sprawie zagadnień walutowych dotyczących franka CFA i franka komoryjskiego

1 grudnia 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/31 wydaną na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Statystyka

Raport na temat ochrony poufności jednostkowych informacji statystycznych zbieranych przez Europejski System Banków Centralnych

20 listopada 2020 Rada Prezesów zapoznała się z raportem na temat ochrony poufności jednostkowych informacji statystycznych zbieranych przez Europejski Bank Centralny przy wsparciu krajowych banków centralnych, obejmującym okres od lipca 2018 do grudnia 2019. W raporcie stwierdzono, że w analizowanym okresie wystąpiły dwa przypadki wymagające dalszego zbadania. Chociaż po zbadaniu stwierdzono, że żaden z tych przypadków nie miał jakichkolwiek skutków, to w ramach działań następczych jeszcze bardziej ulepszono procedury. Synteza raportu jest dostępna na stronach internetowych EBC i tych spośród krajowych banków centralnych, które ją opublikowały.

Zmiana rozporządzenia w sprawie statystyki rynków pieniężnych

26 listopada 2020 Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2020/58 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) w sprawie statystyki rynków pieniężnych. Celem zmieniającego aktu prawnego jest zapewnienie nieprzerwanego przekazywania dziennych informacji statystycznych o instrumentach rynku pieniężnego w odniesieniu do brytyjskich oddziałów podmiotów sprawozdających po 31 grudnia 2020, czyli po zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Zmienione rozporządzenie jest dostępne w portalu EUR-Lex.

Zmiana rozporządzenia w sprawie statystyki płatności

1 grudnia 2020 Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2020/59 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1409/2013 (EBC/2013/43) w sprawie statystyki płatności oraz zatwierdziła publikację podsumowania wyników odnośnych konsultacji publicznych. Zmieniający akt prawny przewiduje nowe wymogi w zakresie sprawozdawczości statystycznej, odzwierciedlające postęp, jaki dokonał się w obszarze płatności od 2013, a także konieczność pozyskania dodatkowych statystyk dotyczących płatności, żeby EBC mógł skutecznie wykonywać swoje zadania nadzorcze. Oba dokumenty będą wkrótce dostępne na stronie internetowej EBC.

Banknoty

Badanie preferencji płatniczych konsumentów w strefie euro

27 listopada 2020 Rada Prezesów zapoznała się z raportem sporządzonym przez komitety Eurosystemu i ESBC: Komitet ds. Banknotów (BANCO) i Komitet ds. Infrastruktury Rynku i Płatności (MIPC), w którym przedstawiono wyniki badania preferencji płatniczych konsumentów w strefie euro (badanie SPACE), przeprowadzonego w 2019. W badaniu oceniono wykorzystanie gotówkowych i bezgotówkowych instrumentów płatniczych przez konsumentów w każdym uczestniczącym kraju strefy euro oraz w strefie euro jako całości, a także dokonano, kiedy było to możliwe, porównania z wynikami badania z 2016 dotyczącego stosowania gotówki przez gospodarstwa domowe w strefie euro. Badanie SPACE obejmuje zakupy dokonywane przez konsumentów w fizycznych punktach sprzedaży, płatności między osobami fizycznymi oraz płatności zdalne (np. przy zakupach internetowych, sprzedaży wysyłkowej, opłacaniu rachunków oraz płatnościach cyklicznych). Przeanalizowano też czynniki mające wpływ na indywidualne postawy i zachowania w odniesieniu do płatności. W związku ze zmianami, jakie zachodzą obecnie w branży płatniczej, oraz żeby nadal monitorować zmiany zachowań płatniczych w strefie euro, Rada Prezesów zdecydowała, że badania tych zachowań będą się odbywać co drugi rok, tak aby następny raport na ten temat ukazał się do końca 2022. Badanie SPACE jest dostępne na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Przewodnik dotyczący ryzyk klimatycznych i środowiskowych oraz raport na temat ich ujawniania przez instytucje

26 listopada 2020 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację przewodnika EBC dotyczącego ryzyk klimatycznych i środowiskowych, którego opracowanie poprzedziły konsultacje publiczne, oraz raportu EBC na temat ujawniania tych ryzyk przez instytucje. Przewodnik przedstawia oczekiwania EBC wobec banków dotyczące rozważnego zarządzania ryzykami klimatycznymi i środowiskowymi oraz ich przejrzystego ujawniania zgodnie z obecnymi przepisami ostrożnościowymi. Natomiast w raporcie wskazano, że banki mają zaległości w tym obszarze i muszą podjąć zdecydowane działania, żeby lepiej uzasadniać ujawniane informacje odpowiednimi danymi ilościowymi i jakościowymi. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami