Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

december 2020

11 december 2020

Monetair beleid

Herkalibrering van monetairbeleidsinstrumenten

Op 10 december 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten de monetairbeleidsinstrumenten van de ECB te herkalibreren teneinde bij te dragen aan het behoud van de gunstige financieringsvoorwaarden gedurende de pandemie. Hiermee worden de kredietverlening aan alle sectoren van de economie en de economische bedrijvigheid ondersteund en wordt de prijsstabiliteit op middellange termijn gewaarborgd. Zie de persberichten op de website van de ECB voor nadere informatie over de besluiten.

Markttransacties

Uitbreiding communicatiekader inzake liquiditeitslijnen in euro’s

Op 3 december 2020 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een uitgebreider communicatiekader over door het Eurosysteem verstrekte liquiditeitslijnen in euro's. Om de transparantie, consistentie en toegankelijkheid van relevante informatie te vergroten, wordt de bestaande algemene informatie over liquiditeitslijnen in euro's bijeengebracht op een speciaal onderdeel van de ECB-website. Dat nieuwe onderdeel bevat een korte inleiding met de redenen voor de liquiditeitslijnen in euro's en het kader waarin die worden verstrekt. Ook de verschillende operationele elementen die al publiekelijk beschikbaar zijn worden erop gepubliceerd, alsmede het totaal van de uitstaande opnames op alle liquiditeitslijnen. Deze laatste cijfers verschijnen wekelijks.

Verdere uitbreiding van de regelingen voor aanvullende kredietvorderingen in verband met de coronapandemie (Covid-19)

Op 27 november 2020 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met de verzoeken van twee nationale centrale banken (NCB’s) om nieuwe tijdelijke regelingen voor aanvullende kredietvorderingen (additional credit claim – ACC) in te stellen. Daarnaast heeft de raad veranderingen goedgekeurd aan de bestaande ACC-regelingen voor zes andere NCB’s. De ACC-regelingen zijn in 2011 ingevoerd om NCB's van het Eurosysteem in staat te stellen bepaalde kredietvorderingen die niet voldoen aan de toelatingsregels en/of kredietkwaliteitsnormen als vastgelegd in het huidige uitvoeringskader voor het monetair beleid, tijdelijk als onderpand te accepteren. Door het pakket maatregelen ter versoepeling van de onderpandeisen dat de Raad van Bestuur op 7 april 2020 heeft goedgekeurd, konden deze regelingen verder worden uitgebreid. De invoering van nieuwe of uitgebreide ACC-regelingen moet op voorhand door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd. Nadere informatie over de ACC-regelingen is te vinden op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Openbare raadpleging over herziening van rechtshandelingen van de ECB inzake oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen

Op 26 november 2020 heeft de Raad van Bestuur goedkeuring gegeven voor een openbare raadpleging van een maand over de herziening van rechtshandelingen van de ECB inzake het oversight op systeemrelevante betalingssystemen (systemically important payment systems – SIPS). Doel van de voorgestelde wijzigingen zijn duidelijker criteria voor het bepalen van de bevoegde autoriteit voor binnenlandse (d.w.z. niet-pan-Europese) SIPS en pan-Europese SIPS, de invoering van een uitfaseringsperiode voorafgaand aan de herclassificering van een SIPS als niet-SIPS en verbetering van de criteria voor het vaststellen van systeemrelevantie in het licht van de snelle technologische ontwikkelingen en de veranderende voorkeuren van de consument. Reacties in het kader van de openbare raadpleging kunnen tot en met 8 januari 2021 worden ingestuurd via de ECB-website.

Ontwikkelingen rond de strategie van het Eurosysteem voor retailbetalingen

De Raad van Bestuur heeft onlangs een actualisering van de strategie van het Eurosysteem voor retailbetalingen goedgekeurd. De nieuwe strategie moet ervoor zorgen dat het aanbod van moderne betalingsdiensten aansluit bij de behoeften van de Europese stakeholders en dat de Europese oplossingen voor retailbetalingen door de gehele samenleving veilig en efficiënt te gebruiken zijn.

De strategie is vooral bedoeld als basis voor de ontwikkeling van een pan-Europese oplossing voor betalingen op het interactiepunt en is verder gericht op de volledige invoering van instantbetalingen, die aan alle burgers en bedrijven in Europa moeten worden aangeboden tegen aantrekkelijke voorwaarden. Bovendien gaat het Eurosysteem zijn werk om het grensoverschrijdende betalingsverkeer te verbeteren uitbreiden naar landen buiten het eurogebied en de EU, wat het voor Europese burgers en bedrijven gemakkelijker zal maken internationale betalingen te doen en te ontvangen. Tot slot zal het Eurosysteem de oprichting van een innovatief Europees ecosysteem voor het betalingsverkeer actief ondersteunen, onder andere door ondersteuning van Europese fintechs.

Parallel daaraan intensiveert het Eurosysteem de werkzaamheden rond de eventuele invoering van een digitale euro. Dit impliceert echter geenszins dat de private sector een kleinere rol zou moeten gaan spelen bij het aanbieden van betalingsdiensten. Onder toezicht staande particuliere intermediairs zouden immers de aangewezen organisaties zijn om op eindgebruikers gerichte oplossingen en bijbehorende diensten aan te bieden en om op basis van de digitale euro, mocht die worden ingevoerd, nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake wijziging van de Wet inzake het parlement in Zweden

Op 30 november 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/30 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Zweedse Parlement.

ECB-advies inzake wisselkoersaangelegenheden met betrekking tot de CFA-frank en de Comoren-frank

Op 1 december 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/31 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie.

Statistieken

Verslag betreffende de vertrouwelijkheid van individuele statistische gegevens die het Europees Stelsel van centrale banken verzamelt

Op 20 november 2020 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van het verslag (over de periode juli 2018 tot en met december 2019) betreffende de vertrouwelijkheid van individuele statistische gegevens die de ECB samen met de nationale centrale banken (NCB's) verzamelt. In het verslag wordt geconcludeerd dat zich in de verslagperiode twee gevallen hebben voorgedaan die nader onderzocht moesten worden. Hoewel geen van beide gevallen consequenties had, zijn naar aanleiding van het onderzoek de processen verder verbeterd. Een samenvatting van het verslag staat op de website van de ECB en op de websites van de NCB's die hebben besloten het te publiceren.

Wijziging van de ECB-verordening inzake de rapportage van geldmarktstatistieken

Op 26 november 2020 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2020/58 tot wijziging van Verordening (EU) 1333/2014 (ECB/2014/48) houdende geldmarktstatistieken (de MMSR-verordening). De wijzigingsverordening moet waarborgen dat de dagelijkse rapportage van statistische informatie over geldmarktinstrumenten met betrekking tot de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bijkantoren van informatieplichtigen voortgang blijft vinden nadat op 31 december 2020 de overgangsperiode, zoals bedoeld in het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot‑Brittannië en Noord‑Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, is afgelopen. De gewijzigde verordening is beschikbaar op EUR-Lex.

Wijziging van de verordening inzake betalingsstatistieken

Op 1 december 2020 heeft de Raad van Bestuur Verordening ECB/2020/59 tot wijziging van Verordening (EU) 1409/2013 (ECB/2014/43) inzake betalingsstatistieken aangenomen en de publicatie goedgekeurd van het bijbehorende feedbackverslag, dat een samenvatting geeft van de uitkomsten van de openbare raadpleging over deze wijzigingsverordening. Met deze wijzigingsverordening worden nieuwe statistische rapportageverplichtingen ingevoerd in verband met veranderingen op het gebied van betalingen die zich sinds 2013 hebben voorgedaan. Ook wordt tegemoetgekomen aan de behoefte aan aanvullende betalingsstatistieken bij de ECB, zodat die haar oversighttaken doeltreffend kan uitvoeren. Beide documenten komen binnenkort beschikbaar op de website van de ECB.

Bankbiljetten

Studie naar het betaalgedrag van consumenten in het eurogebied

Op 27 november 2020 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van een rapport van het Comité bankbiljetten (BANCO) en het Comité voor marktinfrastructuur en betalingsverkeer van het Eurosysteem/ESCB over de resultaten van de studie naar het betaalgedrag van consumenten in het eurogebied (study on the payment attitudes of consumers in the euro area – SPACE). In dit in 2019 uitgevoerde onderzoek wordt voor elk deelnemend land uit het eurogebied en voor het eurogebied als geheel een analyse gemaakt van het gebruik van contant geld en andere betaalmiddelen door consumenten. De uitkomsten zijn waar mogelijk vergeleken met een eerder ECB-onderzoek uit 2016 naar het gebruik van contant geld door huishoudens in het eurogebied. Het SPACE-onderzoek heeft betrekking op betalingen door particulieren bij fysieke verkooppunten (point of sale – POS), op betalingen tussen particulieren (person-to-person – P2P), en op betalingen op afstand (d.w.z. voor online aankopen, telefonische en postorders, betalingen van rekeningen en periodieke betalingen). In SPACE worden ook de factoren onderzocht die het gedrag en de attitudes van individuen op het vlak van betalingen beïnvloeden. Omdat de betaalsector volop in beweging is en om de vinger aan de pols te houden van het betaalgedrag in het eurogebied heeft de Raad van Bestuur besloten dit gedrag elke twee jaar te onderzoeken. Het volgende onderzoeksrapport moet dan ook eind 2022 verschijnen. De SPACE-studie is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Gids inzake klimaat- en milieurisico's en rapport inzake de informatieverschaffing over klimaat- en milieurisico's door instellingen

Op 26 november 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht tot publicatie van de ECB-gids inzake klimaat- en milieurisico’s (na een openbare raadpleging), en van een ECB-rapport inzake de informatieverschaffing over klimaat- en milieurisico's door de instellingen. In de gids wordt uitgelegd wat de ECB, op grond van de geldende prudentiële regelgeving, van de banken verwacht op het gebied van prudent beheer en transparante informatieverschaffing ten aanzien van klimaat- en milieurisico's. Uit het rapport blijkt dat de banken achterlopen en zich aanzienlijke inspanningen moeten getroosten om de onderbouwing van hun informatieverschaffing met relevante kwantitatieve en kwalitatieve informatie te verbeteren. Beide documenten zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media