Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Joulukuu 2020

11.12.2020

Rahapolitiikka

Rahapoliittisten välineiden uudelleenmitoitus

EKP:n neuvosto päätti 10.12.2020 mitoittaa uudelleen EKP:n rahapoliittisia välineitä auttaakseen pitämään yllä suotuisia rahoitusoloja pandemian aikana. Tarkoituksena on vahvistaa talouden kaikkien sektorien luototusta ja taloudellista toimintaa sekä turvata keski-pitkän aikavälin hintavakaus. Päätöksistä kerrotaan lisää EKP:n verkkosivuilla julkaistuissa lehdistötiedotteissa.

Markkinaoperaatiot

Euromääräisiä likviditeettijärjestelyjä koskevaa tiedotusta tehostetaan

EKP:n neuvosto hyväksyi 3.12.2020 eurojärjestelmän tarjoamia euromääräisiä likviditeettilimiittejä koskevan tiedotuksen tehostamisen. Nykyiset yleistiedot euromääräisistä likviditeettilimiiteistä kootaan yhteen ja julkaistaan omassa osiossaan EKP:n verkkosivuilla. Tarkoituksena on tiedottaa limiiteistä avoimemmin ja johdonmukaisemmin sekä helpottaa tietojen hakua. Uudessa osiossa on lyhyt johdanto euromääräisten likviditeettilimiittien syistä ja järjestelyistä, joilla niitä myönnetään. Siinä on myös tietoa jo julkistettujen järjestelyjen yksityiskohdista sekä kokonaistietoja limiittien sisällä tehdyistä nostoista. Kokonaistiedot julkistetaan viikoittain.

Lainasaamisten tilapäisen vakuuskelpoisuuden laajentaminen koronaviruspandemian (COVID-19) vuoksi

EKP:n neuvosto hyväksyi 27.11.2020 lainasaamisten tilapäistä vakuuskelpoisuutta koskevien järjestelyjen luomisen kahdessa kansallisessa keskuspankissa sekä muutoksia järjestelyihin kuudessa muussa kansallisessa keskuspankissa. Eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ovat vuodesta 2011 lähtien saaneet hyväksyä tilapäisesti vakuudeksi tiettyjä lainasaamisia, jotka eivät ole rahapolitiikan nykyisessä toimeenpanosäännöstössä asetettujen vakuus- ja/tai luottokelpoisuusvaatimusten mukaisia. EKP:n neuvoston 7.4.2020 hyväksymään toimenpidepakettiin, jolla vakuusvaatimuksia lievennetään, sisältyy mahdollisuus järjestelyjen laajentamiseen. Järjestelyjen luominen tai muuttaminen edellyttää kuitenkin EKP:n neuvoston ennakkohyväksyntää. Yksityiskohtaisempaa tietoa lainasaamisten vakuuskelpoisuudesta on EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Julkinen kuuleminen tarkistuksista koko järjestelmän kannalta merkittävien maksujärjestelmien yleisvalvontavaatimuksia koskeviin EKP:n säädöksiin

EKP:n neuvosto hyväksyi 26.11.2020 kuukauden pituisen julkisen kuulemisen järjestämisen koko järjestelmän kannalta merkittävien maksujärjestelmien yleisvalvontasäädöksiin tehtävistä tarkistuksista. Muutosehdotusten tarkoituksena on selkeyttää euroalueen maksujärjestelmien ja yleiseurooppalaisten maksujärjestelmien toimivaltaisten valvontaviranomaisten määrityskriteerejä, ottaa käyttöön siirtymävaihe ennen maksujärjestelmän luokittelemista jälleen muuksi kuin merkittäväksi ja parantaa kriteerejä, joiden mukaisesti merkittävyys koko järjestelmän kannalta määritetään nopeasti kehittyvien teknologiasuuntausten ja muuttuvien kuluttajamieltymysten huomioimiseksi. Julkisessa kuulemisessa voi esittää kommentteja EKP:n verkkosivuilla 8.1.2021 saakka.

Eurojärjestelmän vähittäismaksustrategian päivittäminen

EKP:n neuvosto hyväksyi äskettäin eurojärjestelmän vähittäismaksustrategian päivityksen. Sen tavoitteena on varmistaa, että uusinta tekniikkaa hyödyntävien maksupalvelujen tarjonnassa otetaan huomioon eurooppalaisten sidosryhmien tarpeet ja että eurooppalaiset vähittäismaksuratkaisut ovat turvallisia ja tehokkaita koko yhteiskunnalle.

Strategian ensisijainen päämäärä on auttaa kehittämään yleiseurooppalainen maksuratkaisu kauppapaikkoja varten. Tavoitteena on myös ottaa pikamaksut kaikilta osin käyttöön ja tarjota niitä kaikille Euroopan kansalaisille ja yrityksille houkuttelevin ehdoin. Lisäksi eurojärjestelmä jatkaa euroalueen ja EU:n rajat ylittävän maksuliikenteen parantamista, jotta EU:n yritysten ja kansalaisten olisi helpompi tehdä maksuja muualle maailmaan ja vastaanottaa niitä. Eurojärjestelmä tukee edelleen aktiivisesti myös innovointia ja digitalisaatiota sekä innovatiivisen eurooppalaisen maksuekosysteemin luomista ja sen osana tukea eurooppalaisille fintech-yrityksille.

Samanaikaisesti eurojärjestelmä tehostaa selvitystyötään digitaalisen euron mahdollisesta liikkeeseenlaskusta. Aikomuksena ei ole kuitenkaan heikentää yksityisen sektorin roolia maksupalvelujen tarjonnassa. Valvonnan alaisuudessa toimivilla yksityisillä välittäjäyrityksillä olisi todennäköisesti parhaimmat edellytykset luoda käyttöliittymäratkaisuja ja oheispalveluja sekä kehittää digitaaliseen euroon pohjautuvia uusia liiketoimintamalleja, mikäli digitaalinen euro otetaan käyttöön.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Ruotsin valtiopäiväjärjestystä koskevista muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 30.11.2020 Ruotsin valtiopäivien pyynnöstä lausunnon CON/2020/30.

EKP:n lausunto CFA-frangiin ja Komorien frangiin liittyvistä valuuttakurssikysymyksistä

EKP:n neuvosto antoi 1.12.2020 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2020/31.

Tilastot

Raportti Euroopan keskuspankkijärjestelmän keräämien yksittäisten tilastotietojen luottamuksellisuudesta

EKP:n neuvosto tutustui 20.11.2020 raporttiin niiden yksittäisten tilastotietojen luottamuksellisuudesta, jotka EKP on hankkinut kansallisten keskuspankkien avustamana. Raportti kattaa ajanjakson heinäkuusta 2018 joulukuuhun 2019, ja raportin mukaan tarkastelujaksolla oli kaksi tapausta, jotka edellyttivät lisätutkimuksia. Vaikka molemmat tapaukset jäivät ilman vaikutuksia, niiden perusteella tehtiin lisäparannuksia prosesseihin. Raportin tiivistelmä on julkaistu EKP:n ja joidenkin kansallisten keskuspankkien verkkosivuilla.

Rahamarkkinoiden tilastoraportointia koskevan asetuksen muuttaminen

EKP:n neuvosto antoi 26.11.2020 asetuksen EKP/2020/58 jolla muutetaan rahamarkkinatilastoista annettua asetusta (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48). Muutossäädöksellä varmistetaan rahamarkkinainstrumentteja koskevien päiväkohtaisten tilastotietojen raportoinnin jatkuvuus siirtymäajan jälkeen Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseville tiedonantajien sivuliikkeille. Siirtymäaika sisältyy Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehtyyn sopimukseen, ja se päättyy 31.12.2020. Muutosasetus on luettavissa EUR-Lex-sivustolla.

Maksuliiketilastoista annetun asetuksen muuttaminen

EKP:n neuvosto antoi 1.12.2020 asetuksen EKP/2020/59 maksuliiketilastoasetuksen (EU) 1409/2013 (EKP/2013/43) muuttamisesta ja hyväksyi muutosasetusta koskevasta julkisesta kuulemisesta laaditun palauteyhteenvedon julkaisemisen. Muutossäädöksellä otetaan käyttöön uusia tilastoraportointivaatimuksia, joissa on otettu huomioon maksuliikkeen kehitys vuoden 2013 jälkeen. Lisäksi sillä vastataan tarpeeseen ottaa käyttöön uusia maksuliiketilastoja, jotta EKP voi hoitaa yleisvalvontatehtävänsä tehokkaasti. Molemmat asetukset julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Setelit

Tutkimus euroalueen kuluttajien maksutottumuksista

EKP:n neuvosto tutustui 27.11.2020 eurojärjestelmän/EKPJ:n setelikomitean sekä markkinainfrastruktuuri- ja maksujärjestelmäkomitean laatimaan raporttiin, jossa tarkastellaan euroalueen kuluttajien maksutottumuksia koskevan SPACE-tutkimuksen tuloksia. Vuonna 2019 tehdyssä tutkimuksessa arvioidaan, miten kuluttajat käyttävät käteistä ja muita maksuvälineitä kussakin tutkimukseen osallistuvassa euroalueen maassa ja euroalueella kokonaisuutena. Tutkimustuloksia verrataan soveltuvin osin euroalueen kotitalouksien käteisen käytöstä vuonna 2016 tehdyn EKP:n tutkimuksen tuloksiin. SPACE-tutkimuksessa tarkastellaan maksuja fyysisissä myyntipisteissä ja yksityishenkilöiden välillä sekä etämaksuja (esim. verkko-, puhelin- ja postimyynti, laskut ja toistuvat maksut). Lisäksi tutkitaan, millaiset tekijät vaikuttavat maksutapoihin ja ‑tottumuksiin. Maksualan muutoksen ja maksutottumusten kehityksen seurantatarpeen vuoksi EKP:n neuvosto päätti, että maksutottumuksia selvitetään euroalueella vastedes joka toinen vuosi. Seuraava raportti on määrä julkaista vuoden 2022 loppuun mennessä. SPACE-tutkimus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaopas ja raportti laitosten julkistamista ilmasto- ja ympäristöriskitiedoista

EKP:n neuvosto jätti 26.11.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista julkisen kuulemisen päätyttyä EKP:n opas ilmasto- ja ympäristöriskien hallinnasta sekä EKP:n raportti laitosten julkistamista ilmasto- ja ympäristöriskitiedoista. Oppaassa kerrotaan, että EKP odottaa pankkien suhtautuvan ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaan huolellisesti ja julkistavan riskitietonsa avoimesti. Raportti puolestaan osoittaa, etteivät pankkien julkistamiskäytännöt ole ajan tasalla vaan edellyttävät merkittäviä toimia määrällisten ja laadullisten riskitietojen sisällyttämiseksi julkistettaviin asiakirjoihin. Molemmat asiakirjat ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle