Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka kojima se određuju kamatne stope)

prosinac 2020.

11. prosinca 2020.

Monetarna politika

Ponovna prilagodba instrumenata monetarne politike

Upravno vijeće odlučilo je 10. prosinca 2020. ponovno prilagoditi instrumente monetarne politike ESB-a kako bi pridonijelo održavanju povoljnih uvjeta financiranja tijekom pandemije i tako poduprlo priljev kredita svim sektorima gospodarstva te kako bi pridonijelo gospodarskoj aktivnosti i zaštiti srednjoročne cjenovne stabilnosti. Podrobnije informacije o odlukama Upravnog vijeća mogu se pronaći u povezanim priopćenjima za javnost na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišne operacije

Poboljšanje okvira za komunikaciju o linijama za pružanje eurske likvidnosti

Upravno vijeće odobrilo je 3. prosinca 2020. poboljšani okvir za komunikaciju o linijama Eurosustava za pružanje eurske likvidnosti. Postojeće općenite informacije o linijama za pružanje eurske likvidnosti sastavit će se i objaviti u posebnom pododjeljku na mrežnim stranicama ESB-a kako bi se povećala transparentnost i dosljednost te olakšao pristup važnim pojedinostima. Novi pododjeljak sadržavat će kratak uvod o razlozima i okviru za uspostavljanje linija za pružanje eurske likvidnosti. Osim uvoda sadržavat će informacije o različitim operativnim elementima koje su već dostupne javnosti te agregirane podatke o povučenim sredstvima po svim linijama, koji će se objavljivati na tjednoj osnovi.

Daljnje proširenje okvirā za dodatna kreditna potraživanja u sklopu odgovora na pandemiju koronavirusa (COVID-19)

Upravno vijeće odobrilo je 27. studenoga 2020. zahtjeve dviju nacionalnih središnjih banaka za stvaranje novih privremenih okvira za dodatna kreditna potraživanja i izmjene postojećih okvira za dodatna kreditna potraživanja drugih šest nacionalnih središnjih banaka. Okviri za dodatna kreditna potraživanja uvedeni su 2011. kako bi se nacionalnim središnjim bankama Eurosustava omogućilo da privremeno kao kolateral prihvaćaju određena kreditna potraživanja koja nisu u skladu s pravilima o prihvatljivosti i/ili zahtjevima povezanima s kreditnom kvalitetom u trenutačnom provedbenom okviru monetarne politike. Paketom mjera ublažavanja zahtjeva povezanih s kolateralom, koji je Upravno vijeće donijelo 7. travnja 2020., otvorena je mogućnost za daljnje proširenje tih okvira. Za prihvaćanje novih okvira za dodatna kreditna potraživanja ili njihovo proširenje potrebno je prethodno odobrenje Upravnog vijeća. Više pojedinosti o okvirima za dodatna kreditna potraživanja možete pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Javno savjetovanje o reviziji ESB-ovih pravnih akata o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave

Upravno vijeće odobrilo je 26. studenoga 2020. provedbu jednomjesečnog javnog savjetovanja o reviziji ESB-ovih pravnih akata o nadzoru sistemski važnih platnih sustava. Predloženim izmjenama pojašnjavaju se kriteriji za određivanje nadležnog tijela za domaće sistemski važne platne sustave (odnosno takve sustave koji nisu paneuropski) i paneuropske sistemski važne platne sustave, uvodi se razdoblje postupnog isključivanja prije nego što se neki sistemski važan platni sustav reklasificira kao platni sustav koji nije sistemski važan te se razrađuju kriteriji za utvrđivanje sistemske važnosti u okolnostima brzog razvoja tehnologije i promjena preferencija potrošača. Primjedbe u sklopu javnog savjetovanja mogu se dostaviti do 8. siječnja 2021. na mrežnim stranicama ESB-a.

Kretanja povezana sa strategijom Eurosustava za plaćanja malih vrijednosti

Upravno vijeće nedavno je odobrilo posuvremenjivanje strategije Eurosustava za plaćanja malih vrijednosti kako bi pružanje najsuvremenijih platnih usluga bilo prilagođeno potrebama europskih dionika te kako bi europska rješenja za plaćanja malih vrijednosti bila sigurna i učinkovita za društvo u cjelini.

Strategijom se prije svega želi poduprijeti razvoj paneuropskog rješenja za plaćanja na mjestu interakcije. Jedan je od ciljeva i potpuno uvođenje trenutačnih plaćanja, koja će se omogućiti svim građanima i svim poduzećima u Europi po privlačnim uvjetima. Nadalje, Eurosustav će proširiti aktivnosti u svrhu poboljšanja prekograničnih plaćanja u države izvan europodručja i EU-a te iz tih država u europodručje i EU te time poduprijeti europska poduzeća i građane u platnim transakcijama s tim državama. Naposljetku, Eurosustav će aktivno podupirati inovacije, digitalizaciju i uspostavljanje inovativnog europskog ekosustava za plaćanja, među ostalim podupirući europska financijskotehnološka poduzeća.

Eurosustav istodobno jača aktivnosti povezane s mogućim izdavanjem digitalnog eura. Međutim, to ne znači da Eurosustav namjerava preuzeti ulogu pružatelja platnih usluga iz privatnog sektora. Osim toga upravo nadzirani privatni posrednici mogu ponuditi najbolja rješenja za prednja korisnička sučelja i pomoćne usluge te stvoriti nove poslovne modele na osnovi digitalnog eura u slučaju njegova uvođenja.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o izmjenama zakona o parlamentu u Švedskoj

Upravno vijeće donijelo je 30. studenoga 2020. Mišljenje CON/2020/30 na zahtjev švedskog parlamenta.

Mišljenje ESB-a o pitanjima deviznog tečaja koja se odnose na CFA franak i komorski franak

Upravno vijeće donijelo je 1. prosinca 2020. Mišljenje CON/2020/31 na zahtjev Vijeća Europske unije.

Statistika

Izvješće o povjerljivosti pojedinačnih statističkih podataka koje prikuplja Europski sustav središnjih banaka

Upravno vijeće primilo je 20. studenoga 2020. na znanje izvješće o povjerljivosti pojedinačnih statističkih podataka koje ESB prikuplja uz pomoć nacionalnih središnjih banaka za razdoblje od srpnja 2018. do prosinca 2019. Dokument sadržava zaključak da je u izvještajnom razdoblju u dva slučaja bila potrebna dodatna istraga. Premda nijedan slučaj nije imao posljedice, istrage su dovele do poboljšanja procesa. Sažetak izvješća može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a i na mrežnim stranicama nacionalnih središnjih banaka koje su se odlučile za njegovu objavu.

Izmjena uredbe o statističkom izvještavanju o tržištu novca

Upravno vijeće donijelo je 26. studenoga 2020. Uredbu ESB/2020/58 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1333/2014 (ESB/2014/48) o statistici tržišta novca. Cilj Uredbe ESB/2020/58 nastavak je izvještavanja o dnevnim statističkim podatcima o instrumentima tržišta novca za podružnice izvještajnih jedinica koje se nalaze u Ujedinjenoj Kraljevini po isteku prijelaznog razdoblja određenog Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, odnosno 31. prosinca 2020. Uredba ESB/2020/58 dostupna je na stranicama EUR-Lex.

Izmjena uredbe o statistici platnog prometa

Upravno vijeće donijelo je 1. prosinca 2020. Uredbu ESB/2020/59 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1409/2013 (ESB/2013/43) o statistici platnog prometa i odobrilo objavu povezane izjave o povratnim informacijama u kojoj se sažeto iznose rezultati javnog savjetovanja o toj uredbi. Njome se uvode novi statistički izvještajni zahtjevi zbog kretanja na području plaćanja od 2013. te zbog potrebe za dodatnim statističkim podatcima o platnom prometu kako bi ESB učinkovito provodio svoje zadaće nadzora platnih sustava. Oba dokumenta ubrzo će biti objavljena na mrežnim stranicama ESB-a.

Novčanice

Istraživanje o platnim navikama potrošača u europodručju

Upravno vijeće primilo je 27. studenoga 2020. na znanje izvješće Odbora za novčanice (engl. Banknote Committee, BANCO) i Odbora za tržišnu infrastrukturu i platni promet (engl. Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) Eurosustava/ESSB-a o rezultatima Istraživanja o platnim navikama potrošača u europodručju (engl. Study on the payment attitudes of consumers in the euro area, SPACE). Predmet istraživanja, koje je provedeno 2019., bila je upotreba gotovinskih i negotovinskih platnih instrumenata na razini svake države europodručja koja je u njemu sudjelovala i na razini europodručja u cjelini te usporedba, u mjeri u kojoj je usporedba moguća, s prethodnim istraživanjem o upotrebi gotovine u kućanstvima u europodručju, koje je ESB proveo 2016. godine. Istraživanjem SPACE obuhvaćene su kupnje na fizičkom prodajnom mjestu (POS) i plaćanja između osoba (P2P) te plaćanja na daljinu, npr. na internetu, telefonske i poštanske narudžbe, plaćanje računa i periodična plaćanja. U njemu se razmatraju i čimbenici koji utječu na stavove i ponašanje u vezi s plaćanjem. S obzirom na stalne promjene u sektoru plaćanja te s ciljem da i dalje prati kretanja u platnim navikama u europodručju, Upravno vijeće odlučilo je provoditi istraživanja o platnim navikama jednom u dvije godine, a sljedeće izvješće namjerava objaviti do kraja 2022. Studija SPACE može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Vodič o klimatskim i okolišnim rizicima i izvješće o objavama institucija povezanima s klimatskim i okolišnim rizicima

Upravno vijeće 26. studenoga 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da, sada kada je javno savjetovanje završilo, objavi ESB-ov vodič o klimatskim i okolišnim rizicima te ESB-ovo izvješće o objavama institucija povezanima s klimatskim i okolišnim rizicima. U vodiču su objašnjena ESB-ova očekivanja o razboritom upravljanju klimatskim i okolišnim rizicima i o transparentnim objavama povezanima s tim rizicima u skladu s postojećim bonitetnim pravilima. Istodobno se iz izvješća vidi da banke zaostaju u odnosu na očekivanja i trebaju uložiti znatan trud kako bi objave bolje potkrijepile relevantnim kvantitativnim i kvalitativnim informacijama. Oba dokumenta mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije