Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2020 m. gruodžio mėn.

2020 m. gruodžio 11 d.

Pinigų politika

Pinigų politikos priemonių pakoregavimas

2020 m. gruodžio 10 d. Valdančioji taryba nusprendė pakoreguoti ECB pinigų politikos priemones, kad pandemijos laikotarpiu būtų išsaugotos palankios finansavimo sąlygos ir taip būtų palaikomas visų ūkio sektorių kreditavimas, skatinama ekonominė veikla ir vidutiniu laikotarpiu palaikomas kainų stabilumas. Daugiau informacijos apie priimtus sprendimus pateikta atitinkamuose ECB interneto svetainėje paskelbtuose pranešimuose spaudai.

Rinkos operacijos

Patobulinta informavimo apie likvidumo euru palaikymo linijas sistema

2020 m. gruodžio 3 d. Valdančioji taryba patvirtino patobulintą informavimo apie Eurosistemos likvidumo euru palaikymo linijas sistemą. Siekiant padidinti skaidrumą, nuoseklumą ir palengvinti prieigą prie reikalingos informacijos, bus surinkta visa turima bendra informacija apie likvidumo euru palaikymo linijas ir paskelbta atskiroje ECB interneto svetainės skiltyje. Naujojoje skiltyje bus trumpai aprašyta, kodėl reikalingos likvidumo euru palaikymo linijos ir kaip jos teikiamos. Joje taip pat bus skelbiama jau ir dabar viešai prieinama informacija apie įvairius veikimo aspektus ir bendros pagal visas linijas suteikto likvidumo sumos. Šie duomenys bus atnaujinami kas savaitę.

Tolesnis papildomų kredito reikalavimų sistemų plėtimas atsižvelgiant į koronaviruso (COVID-19) pandemiją

2020 m. lapkričio 27 d. Valdančioji taryba patvirtino dviejų nacionalinių centrinių bankų (NCB) prašymus sukurti naujas laikinas papildomų kredito reikalavimų (PKR) sistemas, taip pat patvirtino šešių kitų NCB jau taikomų PKR sistemų pakeitimus. PKR sistemos buvo įdiegtos 2011 m., kad Eurosistemos NCB galėtų laikinai kaip įkaitą priimti tam tikrus kredito reikalavimus, neatitinkančius tinkamumo taisyklių ir (arba) kredito kokybės standartų, nustatytų pinigų politikos įgyvendinimo sistemoje. 2020 m. balandžio 7 d. Valdančiosios tarybos priimtame įkaitui taikomų reikalavimų švelninimo priemonių pakete buvo numatyta galimybė šias sistemas dar išplėsti. Naujų arba išplėstų PKR sistemų priimtinumą iš pradžių turi patvirtinti Valdančioji taryba. Daugiau informacijos apie PKR sistemas paskelbta ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Viešos konsultacijos dėl ECB teisės aktų dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms peržiūros

2020 m. lapkričio 26 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą pradėti vieno mėnesio trukmės viešas konsultacijas dėl ECB teisės aktų, susijusių su priežiūros reikalavimais sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms, peržiūros. Siūlomais pakeitimais siekiama patikslinti kriterijus, pagal kuriuos nustatoma kompetentinga institucija šalies (t. y. ne europinių) sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų atveju ir europinių sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų atveju, nustatyti pereinamąjį laikotarpį mokėjimo sistemos perklasifikavimui iš sistemiškai svarbios ir, atsižvelgiant į sparčiai kintančias technologijos tendencijas bei vartotojų prioritetus, patikslinti kriterijus, pagal kuriuos nustatoma sisteminė svarba. Pastabas šiose viešose konsultacijose galima teikti per ECB interneto svetainę iki 2021 m. sausio 8 d.

Su Eurosistemos mažmeninių mokėjimų strategija susiję pokyčiai

Valdančioji taryba neseniai patvirtino Eurosistemos mažmeninių mokėjimų strategijos atnaujinimą. Šiuo atnaujinimu siekiama užtikrinti, kad pažangiausių mokėjimo paslaugų teikimas atitiktų Europos suinteresuotųjų subjektų poreikius ir kad Europos mažmeninių mokėjimų sprendimais saugiai ir veiksmingai galėtų naudotis visa visuomenė.

Pagrindinis strategijos tikslas – paremti europinio mokėjimų prekybos vietoje sprendimo sukūrimą. Dar vienas tikslas – maksimalus momentinių mokėjimų galimybių išnaudojimas ir jų pateikimas patraukliomis sąlygomis visiems Europos gyventojams ir verslo įmonėms. Be to, bus intensyvinamas Eurosistemos darbas siekiant patobulinti tarpvalstybinių mokėjimų vykdymą už euro zonos ir ES ribų ir taip padėti Europos verslo įmonėms ir gyventojams atlikti ir gauti tarpvalstybinius pavedimus. Galiausiai Eurosistema dar aktyviau rems inovacijas, skaitmenizaciją ir inovatyvios europinės mokėjimų ekosistemos sukūrimą, įskaitant paramą Europos FinTech bendrovėms.

Kartu Eurosistema spartina darbą galimo skaitmeninio euro išleidimo klausimu. Tuo anaiptol nesiekiama sumažinti privačiojo sektoriaus svarbos teikiant mokėjimo paslaugas. Priešingai, geriausia jei vartotojo sąsajos sprendimus ir papildomas paslaugas teiktų prižiūrimi privatūs tarpininkai ir jei jie kurtų naujus su skaitmeniniu euru susijusius verslo modelius, jei skaitmeninio euro sumanymas būtų įgyvendintas.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Švedijos Parlamento įstatymo dalinių pakeitimų

2020 m. lapkričio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/30 Švedijos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl CFA franko ir Komorų franko valiutos kursų

2020 m. gruodžio 1 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/31 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

Statistika

Europos centrinių bankų sistemos renkamos individualizuotos statistinės informacijos konfidencialumo ataskaita

2020 m. lapkričio 20 d. Valdančioji taryba susipažino su individualizuotos statistinės informacijos, kurią renka ECB, padedamas NCB, konfidencialumo ataskaita, apimančia laikotarpį nuo 2018 m. liepos mėn. iki 2019 m. gruodžio mėn. Ataskaitoje prieinama prie išvados, kad per apžvelgiamą laikotarpį dėl dviejų incidentų reikėjo atlikti išsamesnį tyrimą. Nors nei vienu atveju nepadaryta jokio poveikio, atvejus išnagrinėjus buvo patobulintos procedūros. Ataskaitos santrauka paskelbta ECB interneto svetainėje ir NCB, kurie taip pat nusprendė ją skelbti, interneto svetainėse.

Reglamento dėl pinigų rinkos statistinės atskaitomybės pakeitimas

2020 m. lapkričio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2020/58, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) dėl pinigų rinkos statistikos. Iš dalies keičiančiu teisės aktu siekiama užtikrinti, kad, 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, nustatytam Susitarime dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, ir toliau kasdien būtų teikiama statistinė informacija apie pinigų rinkos priemones, kiek tai susiję su atskaitingųjų agentų filialais Jungtinėje Karalystėje. Iš dalies pakeistas reglamentas paskelbtas portale EUR-Lex.

Reglamento dėl mokėjimų statistikos pakeitimas

2020 m. gruodžio 1 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2020/59, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1409/2013 (ECB/2013/43) dėl mokėjimų statistikos, ir suteikė leidimą paskelbti viešų konsultacijų, surengtų dėl šio iš dalies keičiančio reglamento, rezultatus apibendrinantį pranešimą. Iš dalies keičiančiu teisės aktu nustatomi nauji statistinės atskaitomybės reikalavimai siekiant atsižvelgti į pokyčius mokėjimų srityje, įvykusius nuo 2013 m., taip pat patenkinti ECB poreikį gauti papildomos mokėjimų statistikos, kad galėtų toliau veiksmingai vykdyti priežiūros uždavinius. Abu dokumentai netrukus bus paskelbti ECB interneto svetainėje.

Banknotai

Euro zonos vartotojų požiūrio į mokėjimus tyrimas

2020 m. lapkričio 27 d. Valdančioji taryba susipažino su Eurosistemos ir ECBS Banknotų komiteto (BANCO) ir Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų komiteto (MIPC) parengta ataskaita, kurioje pristatomi euro zonos vartotojų požiūrio į mokėjimus tyrimo (angl. study on the payment attitudes of consumers in the euro area, SPACE) rezultatai. 2019 m. atliktame tyrime vertinamas mokėjimo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais priemonių naudojimas kiekvienoje dalyvaujančioje euro zonos šalyje atskirai ir bendrai visoje euro zonoje. Gauti rezultatai lyginami, kiek įmanoma, su 2016 m. ECB atlikto euro zonos namų ūkių grynųjų pinigų naudojimo tendencijų tyrimo rezultatais. SPACE tyrimas apima fizinių asmenų pirkimus fizinėse pardavimo vietose ir tarpusavio mokėjimus, taip pat nuotoliniu būdu atliekamus mokėjimus (t. y. už apsipirkimą internetu, užsakymus telefonu ir paštu, sąskaitų apmokėjimą ir periodinius mokėjimus). Be to, analizuojami veiksniai, lemiantys asmenų požiūrį į mokėjimus ir jų elgesį. Atsižvelgdama į mokėjimų sektoriuje vykstančius pokyčius ir tam, kad būtų toliau stebimi mokėjimo įpročių pokyčiai euro zonoje, Valdančioji taryba nusprendė mokėjimo įpročių tyrimą atlikti kas dvejus metus – kita ataskaita turėtų būti skelbiama 2022 m. pabaigoje. SPACE tyrimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

Vadovas dėl klimato ir aplinkos rizikos bei ataskaita apie tai, kaip įstaigos teikia informaciją apie klimato ir aplinkos riziką

2020 m. lapkričio 26 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui skelbti ECB vadovą dėl klimato ir aplinkos rizikos, pasibaigus dėl jo vykusioms viešoms konsultacijoms, ir ECB ataskaitą apie tai, kaip įstaigos teikia informaciją apie klimato ir aplinkos riziką. Vadove išdėstyti ECB lūkesčiai, kaip bankai turėtų vykdyti prudencinį klimato ir aplinkos rizikos valdymą ir kaip pagal dabartinę prudencinę tvarką turėtų skaidriai atskleisti informaciją apie ją. Ataskaitoje daroma išvada, kad bankams dar daug reikia nuveikti šioje srityje. Jie turi dėti nemažai pastangų tam, kad jų atskleidžiama informacija būtų labiau pagrįsta atitinkamais kiekybiniais ir kokybiniais duomenimis. Abu dokumentai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai