Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

December 2020

11. december 2020

Denarna politika

Nova kalibracija instrumentov denarne politike

Svet ECB je 10. decembra 2020 sklenil na novo kalibrirati instrumente denarne politike ECB, ki bodo prispevali k ohranjanju ugodnih pogojev financiranja v času pandemije, s čimer bodo spodbujali tok kreditov vsem sektorjem gospodarstva, podpirali gospodarsko aktivnost in varovali srednjeročno cenovno stabilnost. Podrobnejše informacije o teh sklepih so v sporočilih za javnost, ki so objavljena na spletnem mestu ECB.

Tržne operacije

Izboljšanje komunikacijskega okvira za eurske likvidnostne linije

Svet ECB je 3. decembra 2020 odobril izboljšanje komunikacijskega okvira za eurske likvidnostne linije, ki jih zagotavlja Eurosistem. Obstoječe splošne informacije o eurskih likvidnostnih linijah se bodo konsolidirale in objavljale v posebnem podrazdelku na spletnem mestu ECB, s čimer se bo povečala transparentnost, konsistentnost in dostopnost relevantnih podrobnosti. Novi podrazdelek bo obsegal kratko utemeljitev eurskih likvidnostnih linij in okvira, v skladu s katerim se zagotavljajo. Vključeval bo tudi različne operativne elemente, ki so že dostopni javnosti, in agregirane, že počrpane zneske v okviru vseh linij, ki se bodo objavljali tedensko.

Nadaljnja razširitev uporabe okvirov za dodatna bančna posojila zaradi pandemije koronavirusa (COVID-19)

Svet ECB je 27. novembra 2020 ugodil zahtevi dveh nacionalnih centralnih bank, da vzpostavita nov začasni okvir za dodatna bančna posojila. Odobril je tudi spremembe obstoječih okvirov za dodatna bančna posojila šestih drugih nacionalnih centralnih bank. Okviri za dodatna bančna posojila so bili uvedeni leta 2011, da bi lahko nacionalne centralne banke Eurosistema kot zavarovanje začasno sprejemale nekatera bančna posojila, ki niso skladna s pravili primernosti oziroma s standardi kreditne kvalitete, določenimi v veljavnem okviru izvajanja denarne politike. Sveženj ukrepov za ublažitev zahtev glede zavarovanja, ki ga je Svet ECB sprejel 7. aprila 2020, je omogočil nadaljnjo razširitev uporabe takšnih okvirov. Sprejetje novega ali razširjenega okvira za dodatna bančna posojila mora predhodno odobriti Svet ECB. Podrobnejše informacije o okvirih za dodatna bančna posojila so na voljo na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Javno posvetovanje o spremembah pravnih aktov ECB o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme

Svet ECB je 26. novembra 2020 odobril začetek enomesečnega javnega posvetovanja o spremembah pravnih aktov ECB v zvezi s pregledom sistemsko pomembnih plačilnih sistemov (SPPS). Namen predlaganih sprememb je pojasniti kriterije za določitev pristojnega organa za domače SPPS (tj. SPPS, ki niso vseevropski) in vseevropske SPPS, uvesti daljše obdobje, v katerem se preverja izpolnjevanje zahtev, preden se SPPS prerazvrsti in se ne šteje več za SPPS, in izboljšati kriterije za določitev sistemske pomembnosti zaradi hitrih tehnoloških trendov in spreminjajočih preferenc potrošnikov. V okviru javnega posvetovanja lahko pripombe predložite na spletnem mestu ECB do 8. januarja 2021.

Posodobitev strategije Eurosistema o plačilih malih vrednosti

Svet ECB je pred kratkim odobril posodobitev strategije Eurosistema o plačilih malih vrednosti. Namen je zagotoviti, da je opravljanje najsodobnejših plačilnih storitev prilagojeno potrebam evropskih deležnikov in da so evropske rešitve za plačila malih vrednosti varne in učinkovite za družbo kot celoto.

Glavni cilj strategije je podpreti razvoj vseevropske rešitve za plačila na spletnih in fizičnih prodajnih mestih. Strategija je usmerjena tudi k dokončni vzpostavitvi takojšnjih plačil, ki bodo po privlačnih pogojih na voljo vsem prebivalcem in podjetjem v Evropi. Obenem si bo Eurosistem še naprej prizadeval tudi za izboljšanje čezmejnih plačil izven meja euroobmočja in EU, s čimer bo evropskim podjetjem in prebivalcem olajšal opravljanje in prejemanje plačil v tujini. Eurosistem bo poleg tega še naprej aktivno podpiral inovacije, digitalizacijo in vzpostavitev inovativnega evropskega ekosistema za plačila, vključno s podporo evropskim finteh podjetjem.

Vzporedno temu Eurosistem stopnjuje dejavnosti za morebitno uvedbo digitalnega eura. Vendar pa to ne pomeni, da namerava prevzeti vlogo zasebnega sektorja pri opravljanju plačilnih storitev. Poleg tega bi bili nadzorovani zasebni posredniki najprimernejši za to, da zagotovijo rešitve za čelne sisteme in pomožne storitve ter da oblikujejo nove poslovne modele na podlagi digitalnega eura, če bo ta uveden.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o spremembah zakona o parlamentu na Švedskem

Svet ECB je 30. novembra 2020 Mnenje CON/2020/30 sprejel na zahtevo švedskega parlamenta.

Mnenje ECB o zadevah v zvezi z deviznim tečajem, ki zadevajo frank-CFA in komorski frank

Svet ECB je 1. decembra 2020 Mnenje CON/2020/31 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Statistika

Poročilo o zaupnosti posameznih statističnih informacij, ki jih zbira Evropski sistem centralnih bank

Svet ECB se je 20. novembra 2020 seznanil s poročilom o zaupnosti posameznih statističnih informacij, ki jih ob podpori nacionalnih centralnih bank zbira ECB. Zajema obdobje od julija 2018 do decembra 2019. Poročilo ugotavlja, da sta bila v obravnavanem obdobju zabeležena dva primera, ki ju je bilo treba podrobneje preiskati. Čeprav primera nista imela posledic, so se v okviru nadaljnjega ukrepanja po preiskavi procesi dodatno izboljšali. Povzetek poročila je na voljo na spletnem mestu ECB in na spletnem mestu tistih nacionalnih centralnih bank, ki so se prav tako odločile za njegovo objavo.

Sprememba uredbe o statistiki denarnih trgov

Svet ECB je 26. novembra 2020 sprejel Uredbo ECB/2020/58 o spremembi Uredbe (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48) o statistiki denarnih trgov. Namen pravnega akta o spremembi je zagotoviti nadaljnje poročanje dnevnih statističnih informacij o instrumentih denarnega trga, ki se nanašajo na podružnice poročevalskih enot v Združenem kraljestvu po koncu prehodnega obdobja 31. decembra 2020, kot je določeno v Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo. Spremenjena uredba je na voljo na spletnem mestu EUR-Lex.

Sprememba uredbe o statistiki plačil

Svet ECB je 1. decembra 2020 sprejel Uredbo ECB/2020/59 o spremembi Uredbe (EU) št. 1409/2013 (ECB/2013/43) o statistiki plačil in odobril objavo poročila o odzivih na posvetovanje, ki povzema rezultate javnega posvetovanja o novi uredbi. Pravni akt o spremembi uvaja nove zahteve za statistično poročanje, ki odražajo razvoj na področju plačil od leta 2013, medtem ko hkrati upošteva potrebo po dodatni statistiki plačil, da ECB lahko učinkovito izvaja naloge pregleda. Oba dokumenta bosta kmalu na voljo na spletnem mestu ECB.

Bankovci

Študija o plačilnih navadah potrošnikov v euroobmočju

Svet ECB se je 27. novembra 2020 seznanil s poročilom o rezultatih študije o plačilnih navadah potrošnikov v euroobmočju (SPACE), ki sta ga pripravila Odbor za bankovce (BANCO) in Odbor za tržno infrastrukturo in plačila (MIPC) v okviru Eurosistema/ESCB. Študija, ki je bila opravljena leta 2019, na ravni vsake sodelujoče države v euroobmočju in na ravni euroobmočja kot celote ocenjuje, kako potrošniki uporabljajo gotovinske in negotovinske plačilne instrumente, ter rezultate (kolikor je mogoče) primerja s predhodno študijo, ki jo je ECB izvedla leta 2016 in je obravnavala uporabo gotovine v gospodinjstvih euroobmočja. Študija SPACE zajema nakupe posameznikov na fizičnih prodajnih mestih (POS), plačila med fizičnimi osebami (P2P) in plačila na daljavo (tj. spletno nakupovanje, naročila po telefonu in po pošti, plačevanje položnic in ponavljajoča se plačila). Študija SPACE proučuje tudi dejavnike, ki vplivajo na plačilne navade in vedenje posameznikov. Zaradi stalnih sprememb v sektorju plačil in z namenom spremljanja sprememb vedenja pri plačevanju v euroobmočju se je Svet ECB odločil, da bo študijo o plačilnih navadah izvajal vsako drugo leto, tako da bo naslednje poročilo predvidoma objavljeno do konca leta 2022. Študija SPACE je na voljo na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Vodnik o podnebnih in okoljskih tveganjih in poročilo o razkritjih o podnebnih in okoljskih tveganjih v institucijah

Svet ECB 26. novembra 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da po zaključenem javnem posvetovanju objavi Vodnik ECB o podnebnih in okoljskih tveganjih ter poročilo ECB o razkritjih o podnebnih in okoljskih tveganjih v institucijah. V vodniku ECB pojasnjuje, kako naj banke po njenih pričakovanjih podnebna in okoljska tveganja preudarno upravljajo in transparentno razkrivajo v skladu z obstoječimi bonitetnimi pravili. Poročilo pa ugotavlja, da banke zaostajajo in morajo opraviti še veliko dela, da bi svoja razkritja bolje podprle z relevantnimi kvantitativnimi in kvalitativnimi informacijami. Oba dokumenta sta na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije