Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Detsember 2020

11. detsember 2020

Rahapoliitika

Rahapoliitika instrumentide kohandamine10. detsembril 2020 tegi EKP nõukogu otsuse kohandada EKP rahapoliitika instrumente. Selle eesmärk on aidata säilitada pandeemiaolukorras soodsaid rahastamistingimusi, toetades laenuvooge kõikidesse majandussektoritesse ning edendades majandustegevust ja hinnastabiilsuse kaitset keskpika aja jooksul. Täpsemat teavet nende otsuste kohta saab EKP veebilehel avaldatud asjakohastest pressiteadetest.

Turuoperatsioonid

Eurodes likviidsusliine käsitleva teavitusraamistiku tõhustamine

3. detsembril 2020 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi pakutavate eurodes likviidsusliinide tõhustatud teavitusraamistiku. Eurodes likviidsusliinidega seotud olemasolev üldteave konsolideeritakse ja avaldatakse EKP veebilehe temaatilises alajaotises, et suurendada läbipaistvust ja järjepidevust ning hõlbustada juurdepääsu asjakohastele üksikasjalikele andmetele. Uues alajaotises on lühike sissejuhatus, milles tutvustatakse eurodes likviidsusliinide toimimispõhimõtteid ja likviidsusliinide pakkumise raamistikku. Samuti sisaldab see mitmesuguseid rakenduslikke elemente, mis on juba üldsusele kättesaadavad, ning kord nädalas avaldatavaid koondandmeid kõigi liinide kasutamise kohta.

Täiendavate krediidinõuete raamistike edasine laiendamine seoses COVID-19 pandeemiaga

27. novembril 2020 kiitis EKP nõukogu heaks kahe riigi keskpanga taotlused täiendavate krediidinõuete uute ajutiste raamistike loomiseks ning samuti muudatused veel kuue riigi keskpanga olemasolevates täiendavate krediidinõuete raamistikes. Täiendavate krediidinõuete raamistikud võeti kasutusele 2011. aastal, et võimaldada eurosüsteemi riikide keskpankadel ajutiselt aktsepteerida tagatisena teatavaid krediidinõudeid, mis ei vasta praeguses rahapoliitika rakendusraamistikus sätestatud kõlblikkuseeskirjadele ja/või krediidikvaliteedi standarditele. Tagatisnõuete leevendamise pakett, mille EKP nõukogu võttis vastu 7. aprillil 2020, võimaldab neid raamistikke laiendada. Täiendavate krediidinõuete uued või laiendatud raamistikud aktsepteeritakse pärast EKP nõukogu heakskiitu. Üksikasjalikum teave täiendavate krediidinõuete raamistike kohta on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Avalik konsultatsioon süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamisnõudeid käsitlevate EKP õigusaktide muutmise kohta

26. novembril 2020 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse algatada ühekuuline avalik konsultatsioon süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamisnõudeid käsitlevate EKP õigusaktide muutmise kohta. Kavandatavate muudatuste eesmärk on täpsustada kriteeriumeid, mille alusel määratakse kindlaks riigisiseste ning üleeuroopaliste süsteemselt oluliste maksesüsteemidega seotud pädevad asutused. Samuti seatakse sisse üleminekuperiood süsteemselt oluliste maksesüsteemide ümberliigitamisel süsteemselt mitteoluliseks. Ühtlasi tõhustatakse süsteemse olulisuse kindlaksmääramise kriteeriumeid, milles võetakse arvesse kiiresti arenevaid tehnoloogiasuundumusi ja muutusi tarbijaeelistustes. Avaliku konsultatsiooni raames saab EKP veebilehe kaudu märkusi esitada kuni 8. jaanuarini 2021.

Muudatused eurosüsteemi jaemaksete strateegias

EKP nõukogu kiitis hiljuti heaks eurosüsteemi jaemaksete strateegia ajakohastamise. Selle eesmärk on kohandada tänapäevaste makseteenuste pakkumist Euroopa sidusrühmade vajadustele ning tagada, et Euroopas pakutavad jaemakselahendused on turvalised ja tõhusad ühiskonna jaoks tervikuna.

Strateegia põhieesmärk on toetada üleeuroopalise lahenduse väljatöötamist suhtluspunkti maksete tegemiseks. Samuti soovitakse täieulatuslikult käivitada välkmaksed, et pakkuda neid soodsatel tingimustel kõigile Euroopa elanikele ja ettevõtetele. Peale selle laiendab eurosüsteem oma tööd piiriüleste maksete tõhustamisel väljaspool euroala ja Euroopa Liitu, et aidata Euroopa ettevõtetel ja elanikel teha ja vastu võtta makseid välisriikides. Eurosüsteem edendab aktiivselt ka innovatsiooni ja digiteerimist ning Euroopas uuendusliku maksete ökosüsteemi loomist, toetades muu hulgas Euroopa finantstehnoloogiaettevõtteid.

Samal ajal intensiivistab eurosüsteem tööd seoses digitaalse euro võimaliku kasutuselevõtuga. See ei tähenda siiski mingil juhul kavatsust suruda tahaplaanile erasektori rolli makseteenuste pakkumisel. Kui digitaalne euro peaks kasutusele võetama, sobiksid just järelevalve all tegutsevad erasektori vahendajad kõige paremini pakkuma eessüsteemilahendusi ja kõrvalteenuseid ning rajama digitaalsel eurol põhinevaid uusi ärimudeleid.

Õigusaktid

EKP arvamus Rootsi parlamendi seaduse muutmise kohta

30. novembril 2020 võttis EKP nõukogu Rootsi parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2020/30.

EKP arvamus CFA frangi ja Komoori frangiga seotud vahetuskursiküsimuste kohta

1. detsembril 2020 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2020/31.

Statistika

Aruanne Euroopa Keskpankade Süsteemi kogutavate statistiliste üksikandmete konfidentsiaalsuse kohta

20. novembril 2020 tutvus EKP nõukogu aruandega EKP ja riikide keskpankade koostöös kogutavate statistiliste üksikandmete konfidentsiaalsuse kohta, mis hõlmab ajavahemikku 2018. aasta juulist kuni 2019. aasta detsembrini. Dokumendis märgitakse, et vaatlusalusel perioodil tuvastati kaks juhtumit, mida tuli täiendavalt uurida. Ehkki kummalgi juhul puudusid tagajärjed, tõhustati uurimise järel siiski menetlusi. Aruande kokkuvõte on kättesaadav EKP veebilehel ja nende riikide keskpankade veebilehtedel, kes on otsustanud selle avaldada.

Rahaturgude statistikaaruandluse määruse muutmine

26. novembril 2020 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2020/58, millega muudetakse määrust (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) rahaturgude statistika kohta. Muutmisakti eesmärk on tagada rahaturuinstrumentide igapäevaste statistikaandmete jätkuv avaldamine andmeesitajate Ühendkuningriigis asuvate filiaalide kohta pärast üleminekuperioodi lõppu 31. detsembril 2020, nagu see on ette nähtud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingus. Muudetud määrus on avaldatud EUR-Lexis.

Maksete statistikat käsitleva määruse muutmine

1. detsembril 2020 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2020/59, millega muudetakse määrust (EL) 1409/2013 (EKP/2013/43) maksete statistika kohta. Nõukogu andis loa avaldada seonduv tagasiside aruanne, milles esitatakse muutmismäärust käsitleva avaliku konsultatsiooni tulemuste kokkuvõte. Muutmisaktiga kehtestatakse uued statistikaaruandluse nõuded, et kajastada maksete valdkonnas alates 2013. aastast toimunud arengut. Käsitletakse ka vajadust täiendava maksestatistika järele, et EKP saaks tõhusalt täita oma järelevaatamisülesandeid. Mõlemad dokumendid avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Pangatähed

Euroala tarbijate maksealaste hoiakute uuring

27. novembril 2020 tutvus EKP nõukogu eurosüsteemi/EKPSi pangatähtede komitee (BANCO) ning turuinfrastruktuuri ja maksete komitee koostatud aruandega euroala tarbijate maksealaste hoiakute uuringu tulemuste kohta. 2019. aastal tehtud uuringus hinnatakse tarbijate sularahakasutust ja mittesularahaliste maksevahendite kasutust igas osalevas euroala riigis ja euroalal tervikuna. Neid andmeid võrreldakse nii palju kui võimalik EKP 2016. aasta uuringuga euroala kodumajapidamiste sularahakasutuse kohta. Uuring hõlmab oste müügikohtades, isikutevahelisi makseid ja kaugmakseid (nt ostud netikauplustest ning telefoni või posti teel, arve alusel tehtud maksed ja korduvmaksed). Ühtlasi vaadeldakse uuringus tegureid, mis mõjutavad üksikisikute maksealaseid hoiakuid ja maksekäitumist. Kuna maksete sektoris toimuvad pidevalt muutused, otsustas EKP nõukogu, et euroala riikides maksekäitumise edasiseks jälgimiseks hakatakse maksekäitumise uuringuid tegema iga kahe aasta järel. Järgmine aruanne kavatsetakse seega avaldada 2022. aasta lõpuks. Euroala tarbijate maksealaste hoiakute uuringu materjalid on kättesaadavad EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

Kliima- ja keskkonnariske käsitlev juhend ning aruanne krediidiasutuste kliima- ja keskkonnariske käsitlevate andmete avalikustamise kohta

26. novembril 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada pärast avaliku konsultatsiooni lõppu EKP juhend kliima- ja keskkonnariskide kohta ning EKP aruanne krediidiasutuste kliima- ja keskkonnariske käsitlevate andmete avalikustamise kohta. Juhendis selgitatakse, kuidas pangad peaksid EKP ootuste kohaselt kliima- ja keskkonnariske vastutustundlikult ohjama ning asjakohast teavet avalikustama, järgides praegust usaldatavusnõuete raamistikku. EKP aruanne omakorda osutab pankade mahajäämusele riskiandmete avaldamisel ning kutsub neid tegema märkimisväärseid jõupingutusi, et täiendada avalikustatavat teavet asjakohaste kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete näitajatega. Mõlemad dokumendid on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid