Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

август – септември 2020 г.

25 септември 2020 г.

Пазарни операции

Споразумения за репо линии с централните банки на Република Северна Македония и Република Сан Марино

На 18 август 2020 г. ЕЦБ обяви, че Управителният съвет е одобрил установяването на две репо линии за предоставяне на ликвидност в евро съответно на националната банка на Република Северна Македония и централната банка на Република Сан Марино. Целта е да се посрещнат евентуални нужди от ликвидност в евро при нарушение на функционирането на пазарите в резултат от сътресението от коронавируса (COVID-19). Прессъобщенията по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Намалена честота на седемдневните операции за предоставяне на ликвидност в щатски долари

На 20 август 2020 г. Управителният съвет реши да промени честотата на операциите за предоставяне на ликвидност в щатски долари със седемдневен матуритет от три пъти седмично на веднъж седмично, считано от 1 септември 2020 г. Предвид по-нататъшното подобряване на условията за финансиране в щатски долари и слабото търсене в последните седемдневни операции за предоставяне на ликвидност в щатски долари централните банки от суап мрежата (включваща Bank of England, централната банка на Япония, ЕЦБ, швейцарската национална банка и Федералния резерв) взеха съвместно решение да намалят честотата на операциите. Тази координирана мярка бе оповестена чрез прессъобщения, публикувано едновременно на уебсайтовете на всички участващи в суап мрежата централни банки.

Удължаване на линиите за ликвидност в евро с централните банки на Хърватия и Румъния

На 28 август 2020 г. ЕЦБ обяви, че Управителният съвет е одобрил удължаване на линиите за ликвидност в евро с Hrvatska narodna banka и Banca Naţională a României с шест месеца, до края на юни 2021 г. Споразуменията бяха сключени по-рано тази година с цел да се осигури ликвидност в евро на финансовите институции в двете държави посредством съответните им национални централни банки, така че да бъде посрещната евентуална нужда от ликвидност в евро в условията на нарушено функциониране на пазарите поради сътресението от COVID-19. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Насоки за изменение на рамката на Евросистемата за предоставяне на услуги за управление на резерви

На 7 септември 2020 г. Управителният съвет прие Насоки (ЕС) 2020/1284 за изменение на Насоки (ЕС) 2018/797 относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации (ЕЦБ/2020/34). Измененията са насочени към по-нататъшно засилване на прозрачността в отчитането и споделянето на информация в Евросистемата и към усъвършенстване на анализа на функционирането на рамката за предоставяне на услуги за управление на резерви. Централните банки от Евросистемата трябва да спазват изменените Насоки, считано от 1 април 2021 г. Изменящите Насоки са публикувани в EUR-Lex.

Решение за изменение на Решение (ЕС) 2019/1743 относно олихвяването на наличностите от свръхрезерви и на някои депозити

На 8 септември 2020 г. Управителният съвет прие Решение (ЕС) 2020/1264 за изменение на Решение (ЕС) 2019/1743 относно олихвяването на наличностите от свръхрезерви и на някои депозити (ЕЦБ/2020/38) във връзка с администрирането на кредити, отпуснати по наскоро въведения от Европейската комисия инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE). Изменящото решение представлява техническо приложение на решението, прието от Управителния съвет през юли 2020 г. във връзка с оперативните параметри на кредитите, отпуснати по инструмента SURE. Изменящото решение влезе в сила на 16 септември 2020 г. и е публикувано в EUR-Lex.

Допустимост на търгуеми активи с купонна структура, свързана с цели, засягащи устойчивостта

На 21 септември 2020 г. Управителният съвет реши да приеме търгуеми дългови инструменти с купонна структура, свързана с определени цели, засягащи устойчивостта, като допустимо обезпечение в операциите на Евросистемата по паричната политика, както и за окончателните покупки на Евросистемата за целите на паричната политика, стига те да изпълняват всички останали приложими критерии за допустимост. Решението влиза в сила на 1 януари 2021 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Външен одит на краткосрочния лихвен процент в евро (€STR)

На 22 септември 2020 г. Управителният съвет прие за сведение доклад, изготвен от външния одитор PricewaterhouseCoopers, със заглавие „Независим доклад за създаване на увереност относно декларацията на Европейската централна банка (ЕЦБ) за съответствие с процедурите за контрол, определени за дейностите по управлението, качеството и отчетността на краткосрочния лихвен процент в евро (€STR) и за спазването на Принципите за финансови бенчмаркове на Международната организация на комисиите за ценни книжа (IOSCO)“ и одобри публикуването му на уебсайта на ЕЦБ. С публикуването на доклада завършва последната стъпка във въвеждането на €STR, както е определено в съответните Насоки на ЕЦБ. Документът ще бъде публикуван скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Изменения на споразумения по TARGET2-Securities

На 28 юли 2020 г. Управителният съвет прие за сведение промени в Приложение 6 на Рамковото споразумение за TARGET2-Securities (T2S FA) и Приложение 6 на Споразумението за участие със собствена валута в TARGET2-Securities (T2S CPA). Тези документи съставляват споразумението за ниво на обслужване, което определя по-специално i) нивото, на което Евросистемата предоставя услуги в T2S на участващите централни депозитари на ценни книжа и свързаните централни банки извън еврозоната, както и ii) ключовите показатели за изпълнение. Измененията в Приложение 6 на T2S FA и T2S CPA бяха въведени в рамките на редовния преглед на споразумението за ниво на обслужване.

Доклад относно измамите с банкови карти 2014–2018

На 6 август 2020 г. Управителният съвет прие шестия доклад относно измамите с банкови карти и одобри публикуването му. В доклада се анализира динамиката на измамите при картови плащания с акцент върху данните от 2018 г. в цялостния контекст на петгодишния период от 2014 г. до 2018 г., с разбивка по държави от Единната зона за плащания в евро (SEPA). Измамите са намалели в периода от 2015 г. до 2017 г., а през 2018 г. леко са се увеличили. Както и в предишните години повечето измами с банкови карти през 2018 г. са извършени дистанционно – по имейл, по телефона или онлайн. Общото равнище на измамите с банкови карти и новопоявилите се начини за извършването им подчертават колко е важно те да бъдат наблюдавани постоянно и да се прилагат засилени мерки за сигурност. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Отговор на ЕЦБ на консултацията на Европейската комисия относно нова стратегия за цифрови финанси за план за действие Европа/fintech

На 13 август 2020 г. Управителният съвет одобри съвместен отговор на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на банковия надзор в ЕЦБ на обявената от Европейската комисия консултация относно нова стратегия за цифрови финанси за план за действие Европа/fintech, и одобри публикуването му. Като цяло ЕЦБ подкрепя определените от Европейската комисия приоритетни области в документа за консултацията и счита, че цифровата трансформация на банковия сектор трябва да се проведе, като се отчетат надлежно рисковете, свързани с използването на иновативни технологии. Що се отнася до улесняването на използването на цифрово финансово идентифициране в целия ЕС, ЕЦБ одобрява напълно задължителното използване на уникални идентификатори въз основа на международно признати световни стандарти. ЕЦБ е съгласна, че е необходимо засилено сътрудничество в целия ЕС по различни схеми като регулаторни експериментални пространства и центрове за иновации. Тя отчита ползите от насърчаването на открит диалог между надзорните органи и поднадзорните лица. ЕЦБ смята, че отворените финанси могат да имат последици за поднадзорните банки – както на ниво отделна институция, така и на системно ниво, и приспособява надзорния си подход към регулираните лица спрямо новите условия, създадени от преработената Директива за платежните услуги. Освен това тя отчита важността на това да се гарантира, че споделянето на данни за клиентите, също и с доставчици – трети страни, отговаря на ясни правни изисквания и изпълнява стандартите за сигурност. Отговорът на ЕЦБ е публикуван на нейния уебсайт.

Доклад на вътрешната оперативна група по криптоактивите относно последиците от „стабилните валути“ (stablecoins)

На 15 септември 2020 г. Управителният съвет прие за сведение доклад относно последиците от „стабилните валути“ (stablecoins) за паричната политика, финансовата стабилност, пазарната инфраструктура и плащанията, както и за банковия надзор в еврозоната. В доклада се обобщават резултатите от анализ на „стабилните валути“, извършен от вътрешната оперативна група на ЕЦБ по криптоактивите, и се оценяват последиците от тях за еврозоната въз основа на три сценария, изведени от потенциалните им приложения: 1) допълваща криптоактивите функция; 2) нов метод за плащане; 3) алтернативно средство за съхранение на стойността. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Доклад на оперативната група на Евросистемата на високо равнище за цифрови валути на централните банки

На 23 септември 2020 г. Управителният съвет прие за сведение доклад, изготвен от оперативната група на високо равнище на Евросистемата за цифрови валути на централните банки. През януари 2020 г. Управителният съвет възложи на оперативната група да изготви задълбочен анализ на възможните ползи и трудности, свързани с цифрови валути на централните банки, включително функционални и технологични въпроси. След като обсъди основните заключения в доклада, Управителният съвет одобри публикуването му на уебсайта на ЕЦБ и възложи на оперативната група да обсъди констатациите си с различните заинтересовани групи. Докладът ще бъде публикуван скоро на уебсайта на ЕЦБ. Публична консултация по темата ще бъде обявена в средата на октомври 2020 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои валутни бенчмаркове за валути на трети държави и определянето на заместващи бенчмаркове за някои бенчмаркове в процес на прекратяване

На 18 септември 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/20 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно осигуряване на минимално ниво на касови услуги в Унгария

На 22 септември 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/21 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно предложения за регламенти за изменение на уредбата на секюритизaциите на Съюза в отговор на пандемията от COVID-19

На 23 септември 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/22 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Suomen Pankki – Finlands Bank

На 7 август 2020 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2020/37 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Suomen Pankki – Finlands Bank. Препоръката е публикувана в EUR-Lex.

Статистика

Коментар на ЕСЦБ по доклада на ЕБО за осъществимостта съгласно член 430в на Регламента за капиталовите изисквания (РКИ2)

На 17 септември 2020 г. Управителният съвет одобри доклад, който представлява коментар на ЕСЦБ по доклада на Европейския банков орган (ЕБО) относно осъществимостта на разработването на последователна и интегрирана система за събиране на статистически данни, данни за преструктурирания и пруденциални данни. В доклада на ЕСЦБ се предлага да се намали бремето на отчетността на банките в областта на статистическото, пруденциалното и свързаното с преструктуриране отчитане, без да се губи информация, незаменима за целите на паричната политика, преструктуриранията и надзорните задачи. Докладът и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Изпълнение на Насоките на ЕБО относно отчетността и оповестяването във връзка с COVID-19

На 4 август 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че що се отнася до значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ спазва Насоките относно отчетността и оповестяването на експозиции, предмет на мерки, приложени в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

Доклад на ЕЦБ за практиките на банките по отношение на ВААК

На 8 август 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да публикува доклада за практиките на банките по отношение на вътрешния анализ на адекватността на капитала (ВААК). В документа се обобщават резултатите от структуриран анализ на практиките по отношение на ВААК, наблюдавани в извадка от 37 банки, изтъкват се областите, в които практиките на банките изглеждат доразвити, както и онези, в които ЕЦБ смята, че е необходима допълнителна работа във всички банки. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Надзорни меморандуми за разбирателство между ЕЦБ и националната банка на Молдова, и между ЕЦБ и Регулаторния орган на Абу Даби за финансови услуги на световния пазар

На 12 август 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за сключване на меморандуми за разбирателство с националната банка на Молдова и с Регулаторния орган на Абу Даби за финансови услуги на световния пазар. Целта на меморандумите е да се придаде официална форма на механизмите за сътрудничество и споделяне на информация между ЕЦБ и тези два надзорни органа.

Спазване на Насоките на ЕБО относно предоставянето и наблюдението на кредити

На 17 август 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ възнамерява да спазва Насоките относно предоставянето и наблюдението на кредити (EBA/GL/2020/06) от датата на тяхното прилагане, т.е. от 30 юни 2021 г. Целта на Насоките е да се гарантира, че новите кредити са с достатъчно кредитно качество, като се въвеждат изисквания за оценка на кредитоспособността на кредитополучателите, и да се съгласуват практиките на институциите с правилата за защита на потребителите.

Решение за временно изключване на някои експозиции към централни банки от показателя общ размер на експозициите с оглед на пандемията от COVID-19

На 27 август Управителният съвет реши, че е съгласен с Надзорния съвет, че са налице „извънредни обстоятелства“, позволяващи някои експозиции към централни банки да бъдат временно изключени от съотношението на ливъридж. Ето защо Управителният съвет счита, че за еврозоната като цяло е изпълнено условието да са налице извънредни обстоятелства, оправдаващи временното изключване на определени експозиции към централни банки от изчислението на показателя общ размер на експозициите на банките. Националните компетентни органи от еврозоната, които възнамеряват да се възползват от правото на преценка по член 500б, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на по-малко значимите институции, могат да използват като основание това становище, издадено от ЕЦБ като паричен орган на еврозоната. Това становище по паричната политика на Управителния съвет бе последвано от решение на Управителния съвет в надзорната му компетенция – Решение ЕЦБ/2020/44 относно временното изключване на някои експозиции към централни банки от мярката за общата експозиция предвид пандемията от COVID-19. То позволява на значимите банки под прекия надзор на ЕЦБ да изключат определени експозиции към централни банки от съотношението на ливъридж. Такива активи са банкнотите и монетите, както и депозитите, държани в централната банка. Решението и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Преработено Ръководство на ЕЦБ за методологията за оценка и обобщение на коментарите

На 11 септември 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да публикува преработеното Ръководство на ЕЦБ за методологията за оценка. То беше актуализирано в резултат от публична консултация. Обобщението на коментарите представя обзор и оценка на получените в консултацията коментари. Документите са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Спазване на Насоките на ЕБО относно прагматичен подход към ПНПО през 2020 г.

На 14 септември 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ спазва Насоките относно прагматичен подход към процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) през 2020 г. (EBA/GL/2020/10). Насоките дават на надзорните органи възможност за гъвкавост и прагматизъм при провеждането на ПНПО през 2020 г. в контекста на пандемията от COVID-19, като същевременно се запазва сближаването на надзорните практики в ЕС.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите