European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Avgust in september 2020

25. september 2020

Tržne operacije

Linija repo poslov s centralnima bankama Severne Makedonije in San Marina

ECB je 18. avgusta 2020 objavila, da je Svet ECB odobril vzpostavitev dveh linij repo poslov za zagotavljanje eurske likvidnosti centralni banki Republike Severne Makedonije in centralni banki Republike San Marino. Cilj je zadovoljiti morebitne potrebe po eurski likvidnosti v okolju tržnih motenj zaradi šoka, ki je posledica koronavirusa (COVID-19). S tem povezani sporočili za javnost sta objavljeni na spletnem mestu ECB.

Manjša pogostost 7-dnevnih operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih

Svet ECB je 20. avgusta 2020 sklenil, da bo od 1. septembra 2020 spremenil pogostost operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih z zapadlostjo 7 dni, in sicer s trikrat na teden na enkrat tedensko. Zaradi nadaljnjega izboljšanja pogojev financiranja v ameriških dolarjih in majhnega povpraševanja v nedavnih 7-dnevnih operacijah povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih so se centralne banke, ki sestavljajo mrežo za izvajanje poslov zamenjave (centralne banke Združenega kraljestva, Japonske, Švice in ZDA ter ECB), skupaj odločile, da zmanjšajo pogostost operacij. Usklajeni ukrep je bil napovedan s sporočilom za javnost, ki so ga vse centralne banke v mreži istočasno objavile na svojem spletnem mestu.

Podaljšanje eurskih likvidnostnih linij s centralnima bankama Hrvaške in Romunije

ECB je 28. avgusta 2020 objavila, da je Svet ECB odobril šestmesečno podaljšanje eurskih likvidnostnih linij, ki sta bili vzpostavljeni s Hrvatsko narodno banko in centralno banko Banca Naţională a României (do konca junija 2021). Likvidnostni liniji sta bili vzpostavljeni na začetku letošnjega leta, da bi se prek nacionalnih centralnih bank zagotavljala eurska likvidnost finančnim institucijam v teh dveh državah in bi se tako zadovoljile morebitne potrebe po eurski likvidnosti v okolju tržnih motenj zaradi šoka, ki ga je povzročila pandemija koronavirusa (COVID-19). S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Smernica o spremembi okvira za storitve Eurosistema na področju upravljanja rezerv

Svet ECB je 7. septembra 2020 sprejel Smernico (EU) 2020/1284 o spremembi Smernice (EU) 2018/797 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije (ECB/2020/34). Namen sprememb je še dodatno povečati preglednost poročanja in izmenjave informacij znotraj Eurosistema ter izboljšati analizo delovanja storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv. Centralne banke Eurosistema morajo ravnati v skladu s to smernico od 1. aprila 2021. Nova smernica je na voljo na spletnem mestu EUR-Lex.

Sklep o spremembi Sklepa (EU) 2019/1743 o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog

Svet ECB je 8. septembra 2020 Sklep (EU) 2020/1264 o spremembi Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2019/1743 o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog (ECB/2020/38) sprejel v povezavi z upravljanjem posojil, izplačanih v okviru instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah, ki ga je pred kratkim vzpostavila Evropska komisija. Novi sklep pomeni tehnično izvedbo sklepa, ki ga je Svet ECB julija 2020 sprejel v zvezi z operativnimi podrobnostmi o posojilih, zagotovljenih v okviru instrumenta SURE. Novi sklep je začel veljati 16. septembra 2020 in je na voljo na spletnem mestu EUR-Lex.

Primernost tržnega finančnega premoženja s strukturo kuponov, vezano na trajnostne cilje

Svet ECB se je 21. septembra 2020 odločil, da so tržni dolžniški instrumenti s strukturo kuponov, vezano na doseganje nekaterih trajnostnih ciljev, primerni kot zavarovanje v Eurosistemovih operacijah denarne politike in v Eurosistemovih dokončnih nakupih za namene denarne politike, in sicer pod pogojem, da izpolnjujejo tudi vsa druga relevantna merila primernosti. Odločitev bo začela veljati 1. januarja 2021. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Zunanja revizija eurske kratkoročne obrestne mere (€STR)

Svet ECB je 22. septembra 2020 obravnaval poročilo, ki ga je pripravil zunanji revizor PricewaterhouseCoopers in nosi naslov »Independent assurance report over the European Central Bank’s (ECB) Statement of Compliance with control processes defined in relation to governance, quality and accountability activities over the Euro Short-Term Rate (€STR) and its adherence to the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Principles for Financial Benchmarks«, ter odobril njegovo objavo na spletnem mestu ECB. Z objavo poročila o zagotavljanju skladnosti s predpisi se zaključuje še zadnji korak uvedbe €STR, kot je določena v relevantnih smernicah ECB. Dokument bo kmalu objavljen na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Spremembe sporazumov o sistemu TARGET2-Securities

Svet ECB se je 28. julija 2020 seznanil s spremembami dogovora o ravni storitev (Schedules 6) v okvirnem sporazumu TARGET2-Securities in sporazumu o udeležbi valute v sistemu TARGET2-Securities. Ta dva dokumenta vključujeta dogovor o ravni storitev, s katerim se opredeljujejo predvsem (i) raven storitev, v skladu s katero mora Eurosistem zagotavljati storitve TARGET2-Securities sodelujočim centralnim depotnim družbam in povezanim centralnim bankam zunaj euroobmočja, ter (ii) ključni kazalniki uspešnosti. Spremembe dogovora o ravni storitev v okvirnem sporazumu TARGET2-Securities in sporazumu o udeležbi valute v sistemu TARGET2-Securities so nastale v procesu rednega pregleda dogovora o ravni storitev.

Poročilo o kartičnih goljufijah za obdobje 2014–2018

Svet ECB je 6. avgusta 2020 odobril šesto poročilo o kartičnih goljufijah in dovolil njegovo objavo. Poročilo analizira dogajanje na področju goljufij pri kartičnih plačilih s poudarkom na podatkih za leto 2018 v splošnem okviru petletnega obdobja od leta 2014 do leta 2018, pri čemer so goljufije razčlenjene po državah enotnega območja plačil v eurih (SEPA). Število goljufij se je med letoma 2015 in 2017 zmanjšalo, nato pa se je leta 2018 rahlo povečalo. Leta 2018 je bila večina goljufivih kartičnih transakcij tako kot prejšnja leta izvedena na daljavo, prek elektronske pošte, telefona ali spleta. Skupni obseg goljufivih transakcij in vedno novi načini izvajanja kartičnih goljufij kažejo, kako pomembno je nenehno spremljanje goljufij in uvajanje izboljšanih varnostnih ukrepov. Poročilo je na voljo na spletnem mestu ECB.

Odgovor ECB na posvetovanje Evropske komisije o novi digitalni finančni strategiji za Evropo/akcijskem načrtu za finančno tehnologijo

Svet ECB je 13. avgusta 2020 odobril skupni prispevek Evropskega sistema centralnih bank in bančnega nadzora v ECB k posvetovanju Evropske komisije o novi digitalni finančni strategiji za Evropo/akcijskem načrtu za finančno tehnologijo ter dovolil objavo prispevka. ECB večinoma podpira prednostna področja, ki jih je Evropska komisija določila v posvetovalnem dokumentu, in meni, da je treba pri izvajanju digitalne preobrazbe v bančnem sektorju upoštevati tveganja, povezana z uporabo inovativnih tehnologij. Kar zadeva spodbujanje uporabe digitalne finančne identitete po celotni EU, ECB v celoti podpira obvezno uporabo enoličnih identifikacijskih oznak, ki temeljijo na mednarodno priznanih svetovnih standardih. ECB se strinja, da je v celotni EU treba okrepljeno sodelovati pri različnih shemah, kot so na primer regulativni peskovniki in inovacijska vozlišča, in se zaveda koristi, ki jih prinaša spodbujanje odprtega dialoga med nadzorniki in nadzorovanimi subjekti. ECB meni, da imajo odprte finance lahko posledice za nadzorovane banke tako na ravni posameznega subjekta kot tudi na sistemski ravni, in prilagaja nadzorniški pristop do reguliranih subjektov novemu okolju, ki ga je omogočila spremenjena direktiva o plačilnih storitvah. Obenem se zaveda tudi, kako pomembno je zagotoviti, da je izmenjava podatkov o komitentih – tudi z zunanjimi ponudniki – skladna z jasnimi pravnimi zahtevami in izpolnjuje varnostne standarde. Prispevek ECB je na voljo na spletnem mestu ECB.

Poročilo interne projektne skupine za kriptoimetja o posledicah uporabe stabilnih kriptokovancev

Svet ECB se je 15. septembra 2020 seznanil s poročilom o posledicah, ki bi jih imela uporaba stabilnih kriptokovancev za denarno politiko, finančno stabilnost, tržno infrastrukturo in plačila ter bančni nadzor v euroobmočju. Poročilo povzema rezultate analize stabilnih kriptokovancev, ki jo je opravila interna projektna skupina ECB za kriptoimetja, in predstavlja oceno posledic uporabe stabilnih kriptokovancev za euroobmočje, ki temelji na treh scenarijih na podlagi lastnosti stabilnih kriptokovancev: (1) dodatna funkcija kriptoimetij, (2) nova oblika plačila, (3) alternativen hranilec vrednosti. Poročilo je na voljo na spletnem mestu ECB.

Poročilo projektne skupine Eurosistema na visoki ravni za centralnobančno digitalno valuto

Svet ECB je 23. septembra 2020 obravnaval poročilo, ki ga je pripravila projektna skupina Eurosistema na visoki ravni za centralnobančno digitalno valuto, ki ji je Svet ECB januarja 2020 naložil, da naj opravi celovito analizo možnih koristi in izzivov, povezanih s centralnobančno digitalno valuto, vključno s funkcionalnimi in tehnološkimi vprašanji. Svet ECB je po razpravi o glavnih sklepih iz poročila odobril njegovo objavo na spletnem mestu ECB in projektno skupino zadolžil, da ugotovitve obravnava z različnimi zainteresiranimi skupinami. Poročilo bo kmalu na voljo na spletnem mestu ECB. S tem povezano javno posvetovanje se bo začelo sredi oktobra 2020.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 v zvezi z izvzetjem nekaterih referenčnih deviznih tečajev iz tretjih držav in določitvijo nadomestnih referenčnih vrednosti za nekatere referenčne vrednosti, ki bodo prenehale

Svet ECB je 18. septembra 2020 Mnenje CON/2020/20 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o zagotavljanju minimalne ravni gotovinskih storitev na Madžarskem

Svet ECB je 22. septembra 2020 Mnenje CON/2020/21 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o predlogih uredb Evropskega parlamenta in Sveta, s katerima se spreminja okvir Unije za listinjenje v odziv na pandemijo COVID-19

Svet ECB je 23. septembra 2020 Mnenje CON/2020/22 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Suomen Pankki – Finlands Bank

Svet ECB je 7. avgusta 2020 sprejel Priporočilo ECB/2020/37 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Suomen Pankki – Finlands Bank. Priporočilo je na voljo na spletnem mestu EUR-Lex.

Statistika

Prispevek ESCB k poročilu EBA o izvedljivosti na podlagi člena 430c uredbe o kapitalskih zahtevah (CRR 2)

Svet ECB je 17. septembra 2020 odobril poročilo, ki predstavlja prispevek ESCB k poročilu Evropskega bančnega organa (EBA) o izvedljivosti vzpostavitve doslednega in integriranega sistema za zbiranje statističnih podatkov, podatkov v zvezi z reševanjem in bonitetnih podatkov. ESCB v poročilu predlaga, da se breme poročanja za banke na področju statističnega poročanja, poročanja v zvezi z reševanjem in bonitetnega poročanja zmanjša tako, da se ne izgubijo informacije, ki so nujne za naloge denarne politike, reševanja in nadzora. Poročilo in sporočilo za javnost sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Skladnost s smernicami EBA o poročanju in razkritju v času pandemije COVID-19

Svet ECB 4. avgusta 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da je ECB za pomembne institucije, ki so pod njenim neposrednim nadzorom, usklajena s Smernicami EBA o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

Poročilo ECB o praksah ICAAP v bankah

Svet ECB 8. avgusta 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi poročilo o praksah bank v zvezi s procesom ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP). Poročilo povzema rezultate strukturirane analize praks ICAAP na vzorcu 37 bank ter izpostavlja področja, kjer so banke svoje prakse po ocenah še dodatno razvile, in področja, kjer je po mnenju ECB v vseh bankah potrebno še dodatno delo. Poročilo je na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Nadzorniška sporazuma o sodelovanju med ECB in centralno banko Moldavije ter med ECB in Financial Services Regulatory Authority v okviru Abu Dhabi Global Market

Svet ECB 12. avgusta 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da sklene nadzorniški sporazum o sodelovanju s centralno banko Moldavije in z nadzornim organom Financial Services Regulatory Authority v okviru finančnega centra Abu Dhabi Global Market. Namen sporazumov je formalizirati sodelovanje in mehanizme za izmenjavo informacij med ECB in nadzornima organoma.

Skladnost s smernicami EBA o odobravanju in spremljanju kreditov

Svet ECB 17. avgusta 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da se namerava ECB za pomembne institucije, ki so pod njenim neposrednim nadzorom, do začetka njihove uporabe (od 30. junija 2021) uskladiti s Smernicami o odobravanju in spremljanju kreditov (EBA/GL/2020/06). Namen smernic je, da se z uvedbo zahtev glede ocenjevanja kreditne sposobnosti posojilojemalca zagotovi ustrezna kreditna kvaliteta novo odobrenih posojil in da se prakse institucij uskladijo s pravili o varstvu potrošnikov.

Sklep o začasni izključitvi nekaterih izpostavljenosti do centralnih bank iz mere skupne izpostavljenosti glede na pandemijo COVID-19

Svet ECB je 27. avgusta 2020 sklenil, da soglaša z Nadzornim odborom, da obstajajo »izjemne okoliščine«, ki omogočajo začasno izključitev nekaterih izpostavljenosti do centralnih bank iz količnika finančnega vzvoda. Tako je po mnenju Sveta ECB pogoj izjemnih okoliščin, ki upravičuje začasno izključitev nekaterih izpostavljenosti do centralnih bank iz izračuna mere skupne izpostavljenosti bank, izpolnjen za euroobmočje kot celoto. Pristojni nacionalni organi iz euroobmočja, ki nameravajo v zvezi z manj pomembnimi institucijami izvajati diskrecijsko pravico iz člena 500b(2) Uredbe (EU) št. 575/2013, se lahko sklicujejo na to mnenje, ki ga je objavila ECB kot denarna oblast euroobmočja. Mnenju Sveta ECB v okviru denarne politike je sledil sklep Sveta ECB v okviru nadzornih pristojnosti – Sklep ECB/2020/44 o začasni izključitvi nekaterih izpostavljenosti do centralnih bank iz mere skupne izpostavljenosti glede na pandemijo COVID-19 – ki pomembnim bankam, ki jih ECB neposredno nadzoruje, omogoča izključitev nekaterih izpostavljenosti do centralnih bank iz količnika finančnega vzvoda. Takšne izpostavljenosti vključujejo kovance in bankovce ter vloge pri centralni banki. Sklep in sporočilo za javnost sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Posodobljeni Vodnik ECB o metodologiji ocenjevanja in s tem povezano poročilo o odzivih na posvetovanje

Svet ECB 11. septembra 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi posodobljeni Vodnik ECB o metodologiji ocenjevanja, ki je bil posodobljen po javnem posvetovanju, in poročilo o odzivih na posvetovanje, ki vključuje pregled in oceno pripomb, prejetih v javnem posvetovanju o vodniku. Dokumenta sta na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Skladnost s smernicami EBA o pragmatičnem pristopu k SREP v letu 2020

Svet ECB 14. septembra 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da je ECB za pomembne institucije, ki so pod njenim neposrednim nadzorom, usklajena s Smernicami EBA o pragmatičnem pristopu k procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v letu 2020 (EBA/GL/2020/10). Smernice nadzornikom v kontekstu pandemije COVID-19 omogočajo fleksibilnost in pragmatičnost pri izvajanju SREP v letu 2020 in obenem ohranjajo zbliževanje nadzorniških praks v EU.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije