Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Augusti–september 2020

25 september 2020

Marknadsoperationer

Repo-swappavtal med centralbankerna i republiken Nordmakedonien och republiken San Marino

Den 18 augusti 2020 meddelade ECB att ECB-rådet hade godkänt upprättandet av två preventiva repo-swappavtal för att tillhandahålla likviditet i euro till centralbanken i republiken Nordmakedonien och till centralbanken i republiken San Marino. Detta gjordes i syfte att hantera eventuella behov av likviditet i euro p.g.a. covid-19-relaterade marknadsstörningar. Pressmeddelanden om detta finns på ECB:s webbplats.

Färre likvidiserande USD-transaktioner med sju dagars löptid

Den 20 augusti 2020 beslutade ECB-rådet att ändra frekvensen för de likvidiserande USD-transaktionerna med sju dagars löptid från tre gånger i veckan till en gång i veckan. Detta gäller fr.o.m. den 1 september 2020. Mot bakgrund av fortsatta förbättringar i finansieringsvillkoren för USD-finansiering och den låga efterfrågan på sådana operationer har nätverket av swapp-samarbetande centralbanker (som inbegriper Bank of England, Bank of Japan, ECB, Swiss National Bank, och Federal Reserve) gemensamt beslutat att sänka frekvensen. Denna samordnade åtgärd offentliggjordes i gemensamma pressmeddelanden som publicerades samtidigt på centralbankernas webbplatser.

Förlängning av likviditetslinor i euro med centralbankerna i Kroatien och Rumänien

Den 28 augusti 2020 meddelade ECB att ECB-rådet hade godkänt att förlänga de likviditetslinor i euro som upprättats med Hrvatska narodna banka och Banca Naţională a României med sex månader fram till slutet av juni 2021. Dessa arrangemang inrättades tidigare i år för att tillhandahålla likviditet i euro till finansinstitut i de två länderna via de respektive nationella centralbankerna. Detta gjordes i syfte att hantera eventuella behov av likviditet i euro p.g.a. covid-19-relaterade marknadsstörningar. Pressmeddelandet om detta finns på ECB:s webbplats.

Riktlinje om ändring av Eurosystemets reservförvaltningstjänster (ERMS)

Den 7 september 2020 antog ECB-rådet riktlinje (EU) 2020/1284 om ändring av riktlinje (EU) 2018/797 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (ECB/2020/34). Ändringarna syftar till att ytterligare öka transparensen i rapportering och informationsutbyte inom Eurosystemet och förbättra analysen av hur ERMS fungerar. Centralbankerna i Eurosystemet ska följa riktlinjen om ändring från den 1 april 2021. Ändringsriktlinjen finns på EUR-Lex.

Beslut om ändring av beslut (EU) 2019/1743 om förräntningen av innehav av överskottsreserver och viss inlåning

Den 8 september 2020 antog ECB-rådet beslut (EU) 2020/1264 om ändring av beslut (EU) 2019/1743 om förräntningen av innehav av överskottsreserver och viss inlåning (ECB/2020/38) i samband med administrationen av lån som beviljats inom ramen för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE), nyligen inrättat av Europeiska kommissionen. Ändringsbeslutet är det tekniska genomförandet av det beslut som fattades av ECB-rådet i juli 2020 i relation till de operativa arrangemang för lån som beviljats inom ramen för SURE-instrumentet. Ändringsbeslutet trädde i kraft den 16 september 2020 och finns på EUR-Lex.

Godtagbarhet av omsättbara tillgångar med kupongstruktur knutna till hållbarhetsmål

Den 21 september 2020 beslutade ECB-rådet att acceptera omsättbara skuldinstrument med kupongstrukturer knutna till vissa prestationsrelaterade hållbarhetsmål som godtagbara säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och även för Eurosystemets direkta köp för penningpolitiska syften under förutsättning att de även uppfyller alla andra relevanta godtagbarhetskriterier. Beslutet kommer att träda i kraft den 1 januari 2021. Pressmeddelandet om detta finns på ECB:s webbplats.

Extern revision av den korta euroräntan (€STR)

Den 22 september 2020 behandlade ECB-rådet en rapport av den externa revisorsfirman PricewaterhouseCoopers, med titeln “Independent assurance report over the European Central Bank’s (ECB) Statement of Compliance with control processes defined in relation to governance, quality and accountability activities over the Euro Short-Term Rate (€STR) and its adherence to the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Principles for Financial Benchmarks”. ECB-rådet godkände att rapporten publiceras på ECB:s webbplats. Publiceringen av denna bestyrkanderapport är det sista steget i genomförandet av €STR i enlighet med de respektive ECB-riktlinjerna. Rapporten publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Ändringar i avtalen om Target2-Securities (T2S)

Den 28 juli 2020 tog ECB-rådet del av revideringar relaterade till tidsplan 6 för ramavtalet för T2S och för Target2-Securities Currency Participation Agreement (T2S CPA). I dessa dokument fastställs servicenivåavtalet (SLA) som framför allt definierar 1) de servicenivåer på vilka Eurosystemet ska tillhandahålla T2S-tjänster till de deltagande värdepapperscentralerna (CSD) och till de centralbanker utanför euroområdet som anslutit sig samt 2) de centrala resultatindikatorerna. Ändringarna till tidsplan 6 i T2S FA och T2S CPA föranleddes som del av den regelbundna översynen av SLA.

2014–2018 års rapport om kortbedrägerier

Den 6 augusti 2020 godkände ECB-rådet den sjätte rapporten om kortbedrägerier och godkände att denna rapport publiceras. I denna rapport analyseras utvecklingen i kortbedrägerier med fokus på uppgifter från 2018, inom ramen för en 5-årsperiod från 2014 till 2018. Den är uppdelad efter länderna i det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA). Mellan 2015 och 2017 minskade bedrägerierna men ökade något 2018. Precis som under tidigare år gjordes majoriteten av kortbedrägerier 2018 på distans, antingen per post, telefon eller online. Den allmänna nivån på bedrägeritransaktioner och nya sätt att begå kortbedrägerier understryker vikten av kontinuerlig övervakning av bedrägerier och att implementera förstärkta säkerhetsmått. Rapporten finns på ECB:s webbplats.

ECB:s svar på Europeiska kommissionens samråd om konsultation om en ny digital finansstrategi för Europa/handlingsplan för fintech.

Den 13 augusti 2020 godkände ECB-rådet ett gemensamt bidrag av Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och ECB:s banktillsyn till Europeiska kommissionens samråd om en ny digital finansstrategi för Europa/handlingsplan för fintech och godkände publicering av detta svar. ECB stöder i stort sett de prioriterade områden som Europeiska kommissionen identifierat i samrådsdokumentet och ECB anser vidare att den digitala omvandlingen av banksektorn måste genomföras med beaktande av riskerna relaterade till användandet av innovativ teknologi. Vad gäller att underlätta användningen av digitala finansiella identiteter inom EU ställer sig ECB till fullo bakom en obligatorisk användning av unika id-koder baserat på internationellt erkända globala standarder. ECB stöder behovet av ökat samarbete inom EU i frågan om olika system såsom ”reglerade sandlådor” och ”innovationscentrum” och erkänner fördelarna av att främja en öppen dialog mellan tillsynsmyndigheter och enheter som står under tillsyn. ECB anser att öppen finansiering kan ha följder för både banker under tillsyn, på såväl enhets- som på systemnivå, och anpassar sin tillsynsmetod gentemot de reglerade enheter till det nya landskapet som det reviderade betalningsdirektivet (PSD2) har möjliggjort. ECB håller även med om vikten av att säkerställa att utbyte av kunddata, även med tredje part, uppfyller tydligt rättsliga krav och säkerhetsstandarder. ECB:s bidrag finns på ECB:s webbplats.

Rapport av den interna arbetsgruppen om kryptotillgångar avseende effekterna av stablecoins

Den 15 september 2020 tog ECB-rådet del av en rapport om effekterna av stablecoins för penningpolitik, finansiell stabilitet, marknadsinfrastruktur och betalning samt för banktillsyn i euroområdet. I rapporten sammanfattas utfallet av en analys om stablecoins som gjorts av ECB:s interna arbetsgrupp om kryptotillgångar och utvärderas stablecoins effekter för euroområdet baserat på tre scenarier baserade på stablecoins karaktär. 1) kryptotillgångars extrafunktioner, 2) ny betalningsmetod, 3) alternativ värdebevarare. Rapporten finns på ECB:s webbplats.

Rapport av Eurosystemets arbetsgrupp om digitala centralbankspengar (HLTF-CBDC)

Den 23 september 2020 behandlade ECB-rådet en rapport förberedd av HLTF-CBDC, som i januari 2020 fick i uppdrag av ECB-rådet att förbereda en utförlig analys av möjliga fördelar och utmaningar relaterade till digitala centralbankspengar, inbegripet funktionella och tekniska frågor. Efter att ha diskuterat de viktigaste slutsatserna i rapporten godkändes dess publicering på ECB:s webbplats. Vidare fick HLTF-CBDC i uppdrag att samverka med olika intressenter och informera om slutsatserna. Rapporten publiceras inom kort på ECB:s webbplats. Det härmed sammanhängande offentliga samrådet kommer lanseras i mitten av oktober 2020.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 vad gäller undantag för vissa referensvärden för tredjelandsvalutor och fastställande av ersättningsreferensvärden för vissa referensvärden som ska upphöra

Den 18 september 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/20 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om att säkerställa ett minimum av kontanttjänster i Ungern

Den 22 september 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/21 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB:s yttrande om förslag till förordningar om ändringar av unionens ramverk för värdepapperiseringar med anledning av covid-19 pandemin

Den 23 september 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/22 på begäran av Europeiska unionens råd.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Finlands Bank

Den 7 augusti 2020 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2020/37 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Finlands Bank. Rekommendationen finns tillgänglig på EUR-Lex.

Statistik

ECBS input till EBA:s genomförbarhetsrapport enligt artikel 430c i kapitalkravsförordningen (CRR 2)

Den 17 september 2020 godkände ECB-rådet en rapport med ECBS input till Europeiska bankmyndighetens (EBA) rapport om möjligheten att skapa ett integrerat system för insamling av uppgifter om statistik, resolution och tillsyn. I ECBS rapport föreslås att reducera rapporteringsbördan för banker på områden som rör statistik, resolution och tillsyn utan att förlora informationsinnehåll som är avgörande för uppgifter som rör penningpolitik, resolution och tillsyn. Rapporten och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Efterlevnad av EBA s riktlinjer om covid-19-rapportering och offentliggörande

Den 4 augusti 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att meddela Europeiska bankmyndigheten (EBA) att för betydande institut under ECB:s direkta tillsyn efterlever ECB riktlinjen om rapportering och offentliggörande av exponeringar som är föremål för åtgärder som vidtas i respons på covid-19-krisen (EBA/GL/2020/07).

ECB:s rapport om bankers IKU-praxis

Den 8 augusti 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera riskrapporten om bankers interna process för bedömning av kapitalbehov (IKU). Rapporten sammanfattar resultaten av en strukturerad analys av IKU-praxis i ett urval av 37 banker och pekar ut de områden där bankernas praxis förefaller ha vidareutvecklats samt de områden där ECB anser att ytterligare arbete erfordras. Den finns tillgänglig på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Samförståndsavtal mellan ECB och National Bank of Moldova samt mellan ECB och Abu Dhabi Global Market’s Financial Services Regulatory Authority

Den 12 augusti 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att sluta samförståndsavtal med National Bank of Moldova samt med Abu Dhabi Global Market’s Financial Services Regulatory Authority. Syftet är att formalisera samarbete och mekanismer för utbyte av information mellan ECB och de två tillsynsmyndigheterna.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om låneutgivning och övervakning

Den 17 augusti 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela EBA om ECB:s avsikt att för betydande institut under dess direkta tillsyn följa EBA:s riktlinjer om låneutgivning och övervakning fr.o.m. det datum den blir tillämplig, dvs. den 30 juni 2021 (EBA/GL/2020/06). Riktlinjen ska säkerställa att nyutfärdade lån har adekvat kreditkvalitet genom att introducera krav på bedömning av låntagares kreditvärdighet och anpassa institutens praxis med regler för konsumentskydd.

Beslut om tillfälligt undantag för vissa exponeringar mot centralbanker från det totala exponeringsmåttet med anledning av covid-19-pandemin

Den 27 augusti 2020 beslutade ECB-rådet att instämma med tillsynsnämnden om att det föreligger exceptionella omständigheter vilka medger ett tillfälligt undantag för vissa exponeringar mot centralbanker från exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgraden. ECB-rådet anser således att tillståndet av exceptionella omständigheter som medger ett tillfälligt uteslutande av vissa centralbanksexponeringar från beräkningen av bankers totala exponeringsmått är uppfyllt för hela euroområdet. Behöriga nationella myndigheter i euroområdet som avser att utnyttja den valmöjlighet som ges i enlighet med artikel 500b.2 i förordning (EU) nr 575/2013 för mindre betydande institut får åberopa detta yttrande av ECB i dess roll som monetär myndighet för euroområdet. Detta penningpolitiska yttrande av ECB-rådet följdes av ett beslut av ECB-rådet i dess roll som tillsynsmyndighet – beslut ECB/2020/44 om tillfälligt undantag för vissa exponeringar mot centralbanker från det totala exponeringsmåttet med anledning av covid-19-pandemin – för att tillåta betydande banker under dess direkta tillsyn att tillfälligt utesluta vissa centralbanksexponeringar från bruttosoliditetsgraden. Sådana tillgångar inbegriper mynt och sedlar så väl som tillgångar som hålls vid centralbanken. Beslutet och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Reviderad ECB-vägledning om bedömningsmetod samt feedback-dokument

Den 11 september 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera den reviderade ECB-vägledningen om bedömningsmetod (EGAM), vilken uppdaterats som resultat av ett offentligt samråd och ett feedback-dokument med översikt och utvärdering av kommentarerna från det offentliga samrådet om EGAM. Dokumenten finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om det pragmatiska tillvägagångssättet i ÖUP för 2020

Den 14 september 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att meddela EBA om att för betydande institut under ECB:s direkta tillsyn efterlever ECB riktlinjen om ett pragmatiskt tillvägagångssätt i översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) för 2020 (EBA/GL/2020/10). Riktlinjen ger tillsynsmyndigheterna flexibilitet och pragmatism i hur de genomför ÖUP för 2020 under den pågående covid-19-pandemin och samtidigt bevarar konvergensen i EU:s tillsynspraxis.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media