Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

25 Σεπτεμβρίου 2020

Δραστηριότητες αγορών

Συμφωνίες επαναγοράς με τις κεντρικές τράπεζες της Δημοκρατίας της Βορείου Μακεδονίας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου

Στις 18 Αυγούστου 2020 η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη θέσπιση δύο συμφωνιών επαναγοράς για την παροχή ρευστότητας σε ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Βορείου Μακεδονίας και στην Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, αντίστοιχα. Αυτό έγινε για να καλυφθούν πιθανές ανάγκες ρευστότητας σε ευρώ λόγω δυσλειτουργιών της αγοράς που οφείλονται στη διαταραχή του κορωνοϊού (COVID-19). Τα σχετικά δελτία Τύπου είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μειωμένη συχνότητα των πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών

Στις 20 Αυγούστου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αλλάξει τη συχνότητα των πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών από τρεις φορές την εβδομάδα σε μία φορά την εβδομάδα, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών χρηματοδότησης σε δολάρια ΗΠΑ και της χαμηλής ζήτησης για τις πρόσφατες πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών, οι κεντρικές τράπεζες του δικτύου ανταλλαγής (που περιλαμβάνει τις κεντρικές τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Ελβετίας, την ΕΚΤ και το Ομοσπονδιακό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών των ΗΠΑ) αποφάσισαν ομόφωνα να μειώσουν τη συχνότητα. Αυτή η συντονισμένη δράση ανακοινώθηκε με δελτίο Τύπου που εκδόθηκε ταυτόχρονα στους δικτυακούς τόπους όλων των κεντρικών τραπεζών του δικτύου ανταλλαγής.

Παράταση των συμφωνιών παροχής ρευστότητας σε ευρώ με τις κεντρικές τράπεζες της Κροατίας και της Ρουμανίας

Στις 28 Αυγούστου 2020 η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση των συμφωνιών παροχής ρευστότητας σε ευρώ που είχε θεσπίσει με τη Hrvatska narodna banka και τη Banca Naţională a României κατά 6 μήνες μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2021. Οι συμφωνίες είχαν συναφθεί νωρίτερα εφέτος με σκοπό την παροχή ρευστότητας σε ευρώ σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις δύο χώρες μέσω των αντίστοιχων εθνικών κεντρικών τραπεζών προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες σε ρευστότητα σε ευρώ λόγω δυσλειτουργιών της αγοράς που οφείλονται στη διαταραχή του κορωνοϊού (COVID-19). Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κατευθυντήρια γραμμή που τροποποιεί το πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων από το Ευρωσύστημα (Eurosystem reserve management services – ERMS)

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2020/1284 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/797 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων σε ευρώ από το Ευρωσύστημα προς κεντρικές τράπεζες και χώρες εκτός ζώνης ευρώ και προς διεθνείς οργανισμούς (ΕΚΤ/2020/34). Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να αυξηθεί περαιτέρω η διαφάνεια κατά την υποβολή στοιχείων και την ανταλλαγή πληροφοριών εντός του Ευρωσυστήματος καθώς και να βελτιωθεί η ανάλυση της λειτουργίας του ERMS. Οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος θα πρέπει να συμμορφώνονται με την τροποποιητική κατευθυντήρια γραμμή από την 1η Απριλίου 2021. Η τροποποιητική κατευθυντήρια γραμμή είναι διαθέσιμη στην πύλη EUR-Lex.

Απόφαση που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2019/1743 σχετικά με τον εκτοκισμό των πλεοναζόντων αποθεματικών και ορισμένων καταθέσεων

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2020/1264 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2019/1743 σχετικά με τον εκτοκισμό των πλεοναζόντων αποθεματικών και ορισμένων καταθέσεων (ΕΚΤ/2020/38). Η απόφαση σχετίζεται με τη διαχείριση των δανείων που εκταμιεύονται στο πλαίσιο του μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE) το οποίο θεσπίστηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τροποποιητική απόφαση εφαρμόζει σε τεχνικό επίπεδο την απόφαση που εκδόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2020 και αφορά τις λειτουργικές παραμέτρους των δανείων που χορηγούνται στο πλαίσιο του μέσου SURE. Η τροποποιητική απόφαση τέθηκε σε ισχύ στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 και είναι διαθέσιμη στην πύλη EUR-Lex.

Επιλεξιμότητα εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων με χαρακτηριστικά τοκομεριδίων που συνδέονται με στόχους βιωσιμότητας

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αποδεχτεί τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα με χαρακτηριστικά τοκομεριδίων που συνδέονται με ορισμένους στόχους επιδόσεων βιωσιμότητας ως επιλέξιμες εξασφαλίσεις προς χρήση στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος καθώς και στις οριστικές αγορές του Ευρωσυστήματος για σκοπούς νομισματικής πολιτικής, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν επίσης όλα τα άλλα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2021. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έλεγχος από εξωτερικό ελεγκτή του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ (€STR)

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε την έκθεση που καταρτίστηκε από τον εξωτερικό ελεγκτή PricewaterhouseCoopers, με τίτλο «Independent assurance report over the European Central Bank’s (ECB) Statement of Compliance with control processes defined in relation to governance, quality and accountability activities over the Euro Short-Term Rate (€STR) and its adherence to the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Principles for Financial Benchmarks» και έδωσε την έγκριση για τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Με τη δημοσίευση της έκθεσης διασφάλισης ολοκληρώνεται το τελευταίο βήμα προς την εφαρμογή του €STR όπως ορίζεται στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ. Το έγγραφο θα είναι διαθέσιμο προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Τροποποιήσεις στις συμφωνίες για το TARGET2-Securities

Στις 28 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση των αναθεωρήσεων που αφορούν τα Παραρτήματα 6 (Schedules 6) της συμφωνίας-πλαίσιο του Target2-Securities (TARGET2-Securities Framework Agreement –T2S FA) και της συμφωνίας συμμετοχής νομίσματος του Target2-Securities (TARGET2-Securities Currency Participation Agreement – T2S CPA). Αυτά τα έγγραφα αποτελούν τη συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA), με την οποία ορίζονται πιο συγκεκριμένα (i) τα επίπεδα υπηρεσιών βάσει των οποίων το Ευρωσύστημα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του T2S στα συμμετέχοντα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και στις συνδεδεμένες κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ, καθώς και (ii) οι βασικοί δείκτες επιδόσεων. Οι τροποποιήσεις στα Παραρτήματα 6 της T2S FA και της T2S CPA ήταν αποτέλεσμα της διαδικασίας τακτικής επανεξέτασης της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών.

Έκθεση σχετικά με τις απάτες με κάρτα – 2014-18

Στις 6 Αυγούστου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκτη έκθεση σχετικά με τις απάτες με κάρτα και έδωσε την έγκρισή του για τη δημοσίευσή της. Σε αυτήν την έκθεση αναλύονται οι εξελίξεις στις απάτες με κάρτα ανά χώρα του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area – SEPA), με ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία του 2018 από το συνολικό πλαίσιο της πενταετίας 2014-2018. Οι απάτες μειώθηκαν από το 2015 έως το 2017 και στη συνέχεια αυξήθηκαν ελαφρώς το 2018. Όπως και τα προηγούμενα έτη, οι παράνομες συναλλαγές με κάρτα το 2018 πραγματοποιήθηκαν στην πλειονότητά τους εξ αποστάσεως, ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς ή μέσω διαδικτύου. Το συνολικό επίπεδο των παράνομων συναλλαγών και οι νέοι τρόποι διάπραξης απάτης με κάρτα καθιστούν σημαντική τη συνεχή παρακολούθηση της απάτης και την εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Απάντηση της ΕΚΤ στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη νέα ψηφιακή οικονομία για την Ευρώπη/το σχέδιο δράσης για την χρηματοοικονομική τεχνολογία

Στις 13 Αυγούστου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κοινή απάντηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη νέα ψηφιακή οικονομία για την Ευρώπη/το σχέδιο δράσης για την χρηματοοικονομική τεχνολογία και έδωσε την έγκρισή του για τη δημοσίευσή της. Η ΕΚΤ κατά βάση στηρίζει τους τομείς προτεραιότητας που έχει προσδιορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφο διαβούλευσης και θεωρεί ότι η διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού του τραπεζικού τομέα θα πρέπει να λάβει υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση της χρήσης ψηφιακών χρηματοπιστωτικών ταυτοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, η ΕΚΤ εγκρίνει πλήρως την υποχρεωτική χρήση των μοναδικών κωδικών αναγνώρισης με βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα παγκόσμια πρότυπα. Η ΕΚΤ στηρίζει την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας σε όλη την ΕΕ για τα διάφορα σχήματα, όπως το περιβάλλον κανονιστικών δοκιμών (regulatory sandbox) και οι κόμβοι καινοτομίας, και αναγνωρίζει τα οφέλη της προώθησης ανοιχτού διαλόγου μεταξύ των εποπτικών αρχών και των εποπτευόμενων οντοτήτων. Η ΕΚΤ θεωρεί ότι η ανοιχτή χρηματοδότηση μπορεί να έχει επιπτώσεις για τις εποπτευόμενες τράπεζες, τόσο σε επίπεδο οντότητας όσο και σε επίπεδο συστήματος, και προσαρμόζει την εποπτική της προσέγγιση προς τις ρυθμιζόμενες οντότητες στο νέο περιβάλλον που δημιούργησε η αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (Payment Services Directive – PSD2). Επίσης, αναγνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι η ανταλλαγή των στοιχείων των πελατών, ακόμη και με τρίτους παρόχους, συμμορφώνεται με σαφείς νομικές απαιτήσεις και πληροί τα πρότυπα ασφαλείας. Η απάντηση της ΕΚΤ είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκθεση της εσωτερικής ομάδας εργασίας για τα κρυπτογραφικά στοιχεία ενεργητικού όσον αφορά τις συνέπειες των σταθερών κρυπτονομισμάτων (stablecoin)

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση έκθεσης σχετικά με τις συνέπειες των σταθερών κρυπτονομισμάτων (stablecoin) για τη νομισματική πολιτική, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις υποδομές της αγοράς και τις πληρωμές καθώς και την τραπεζική εποπτεία στη ζώνη του ευρώ. Η έκθεση αυτή συνοψίζει το αποτέλεσμα ανάλυσης σχετικά με τα stablecoin την οποία εκπόνησε η εσωτερική ομάδα εργασίας της ΕΚΤ για τα κρυπτογραφικά στοιχεία ενεργητικού και αξιολογεί τις συνέπειες αυτών των νομισμάτων για τη ζώνη του ευρώ με βάση τρία σενάρια που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά των stablecoin: (1) βοηθητική λειτουργία των κρυπτογραφικών στοιχείων ενεργητικού, (2) νέα μέθοδος πληρωμής, (3) εναλλακτικό μέσο αποθήκευσης αξίας. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκθεση της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου του Ευρωσυστήματος σχετικά με το ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε έκθεση που εκπόνησε η ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου του Ευρωσυστήματος σχετικά με το ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας, στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο είχε αναθέσει τον Ιανουάριο του 2020 να προετοιμάσει ολοκληρωμένη ανάλυση όλων των πιθανών οφελών και προκλήσεων που σχετίζονται με το ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών και τεχνολογικών ζητημάτων. Έχοντας συζητήσει τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της έκθεσης στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και ανέθεσε στην ομάδα εργασίας να επικοινωνήσει με διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων σχετικά με τα ευρήματά της. Η έκθεση θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ προσεχώς. Η σχετική δημόσια διαβούλευση θα ξεκινήσει στα μέσα Οκτωβρίου 2020.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων δεικτών αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών τρίτων χωρών και τον καθορισμό δεικτών αναφοράς αντικατάστασης για ορισμένους δείκτες αναφοράς που τίθενται σε παύση

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/20, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη διασφάλιση ελάχιστου επιπέδου υπηρεσιών χρηματικού στην Ουγγαρία

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/21, κατόπιν αιτήματος της Magyar Nemzeti Bank.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με προτάσεις κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του ενωσιακού πλαισίου τιτλοποίησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/22, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Suomen Pankki – Finlands Bank

Στις 7 Αυγούστου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2020/37 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Suomen Pankki – Finlands Bank. Η σύσταση είναι διαθέσιμη στην πύλη EUR-Lex.

Στατιστικά στοιχεία

Συνεισφορά του ΕΣΚΤ στην έκθεση σκοπιμότητας της ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 430γ του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation – CRR 2)

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε έκθεση που αποτελεί τη συνεισφορά του ΕΣΚΤ στην έκθεση σκοπιμότητας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) όσον αφορά την ανάπτυξη συνεπούς και ολοκληρωμένου συστήματος για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, καθώς και στοιχείων σχετικά με ζητήματα εξυγίανσης και προληπτικής εποπτείας. Στην έκθεση του ΕΣΚΤ προτείνεται να μειωθεί η επιβάρυνση των τραπεζών όσον αφορά την υποβολή στατιστικών στοιχείων καθώς και στοιχείων σχετικά με ζητήματα εξυγίανσης και προληπτικής εποπτείας, χωρίς να χάνονται οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τα καθήκοντα νομισματικής πολιτικής, εξυγίανσης και εποπτείας. Η έκθεση και το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αναφορά και τη δημοσιοποίηση λόγω της νόσου COVID-19

Στις 4 Αυγούστου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιηθεί στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αναφορά και τη δημοσιοποίηση ανοιγμάτων που υπόκεινται σε μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με τις πρακτικές των τραπεζών όσον αφορά την ICAAP

Στις 8 Αυγούστου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση της έκθεσης σχετικά με τις πρακτικές των τραπεζών όσον αφορά την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου (internal capital adequacy assessment process - ICAAP). Η έκθεση συνοψίζει τα αποτελέσματα διαρθρωμένης ανάλυσης των πρακτικών ICAAP που παρατηρήθηκαν σε δείγμα 37 τραπεζών, υπογραμμίζει τους τομείς στους οποίους οι πρακτικές των τραπεζών φαίνεται να έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω, καθώς και τους τομείς στους οποίους κατά τη γνώμη της ΕΚΤ χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια στις διάφορες τράπεζες. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.

Εποπτικά μνημόνια συνεννόησης μεταξύ της ΕΚΤ και της Εθνικής Τράπεζας της Μολδαβίας καθώς και μεταξύ της ΕΚΤ και της Αρχής Ρύθμισης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών στην Παγκόσμια Αγορά του Άμπου Ντάμπι

Στις 12 Αυγούστου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε προτάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου για τη σύναψη εποπτικών μνημονίων συνεννόησης με την Εθνική Τράπεζα της Μολδαβίας και με την Αρχή Ρύθμισης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών στην Παγκόσμια Αγορά του Άμπου Ντάμπι, σκοπός των οποίων είναι να επισημοποιηθούν οι μηχανισμοί συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ και των δύο αυτών εποπτικών αρχών.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη χορήγηση και την παρακολούθηση των δανείων

Στις 17 Αυγούστου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιηθεί στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, σκοπεύει να συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη χορήγηση και την παρακολούθηση των δανείων από την ημερομηνία κατά την οποία αυτές θα τεθούν σε εφαρμογή, δηλαδή από τις 30 Ιουνίου 2021 (EBA/GL/2020/06). Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι τα νέα δάνεια έχουν επαρκή πιστωτική ποιότητα, εισάγοντας απαιτήσεις για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των δανειοληπτών και στο να ευθυγραμμίσουν τις πρακτικές των ιδρυμάτων με τους κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών.

Απόφαση σχετικά με την προσωρινή εξαίρεση ορισμένων ανοιγμάτων έναντι κεντρικών τραπεζών από τον δείκτη συνολικών ανοιγμάτων λόγω της πανδημίας COVID-19

Στις 27 Αυγούστου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι συμφωνεί με το Εποπτικό Συμβούλιο ότι υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις οι οποίες επιτρέπουν την προσωρινή εξαίρεση ορισμένων ανοιγμάτων έναντι κεντρικών τραπεζών από τον δείκτη μόχλευσης. Ως εκ τούτου, κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούται για το σύνολο της ζώνης του ευρώ η συνθήκη των εξαιρετικών περιστάσεων που αιτιολογούν την προσωρινή εξαίρεση ορισμένων ανοιγμάτων έναντι κεντρικών τραπεζών από τον υπολογισμό των δεικτών συνολικών ανοιγμάτων των τραπεζών. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές της ζώνης του ευρώ που σκοπεύουν να ασκήσουν τη διακριτική ευχέρεια που παρέχει το άρθρο 500β παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 σε σχέση με λιγότερο σημαντικά ιδρύματα μπορούν να βασιστούν σε αυτήν τη γνώμη της ΕΚΤ ως νομισματικής αρχής της ζώνης του ευρώ. Αυτή η γνώμη νομισματικής πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθήθηκε από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την εποπτική του αρμοδιότητα - την απόφαση ΕΚΤ/2020/44 σχετικά με την προσωρινή εξαίρεση ορισμένων ανοιγμάτων έναντι κεντρικών τραπεζών από τον δείκτη των συνολικών ανοιγμάτων λόγω της πανδημίας COVID-19 - ώστε να επιτραπεί στις σημαντικές τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία του να εξαιρέσουν ορισμένα ανοίγματα έναντι κεντρικών τραπεζών από τον δείκτη μόχλευσης. Σε αυτά τα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνονται κέρματα και τραπεζογραμμάτια καθώς και καταθέσεις στην κεντρική τράπεζα. Η απόφαση και το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αναθεωρημένος οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης και συναφές έγγραφο παρατηρήσεων

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για δημοσίευση του αναθεωρημένου οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης, ο οποίος επικαιροποιήθηκε έπειτα από δημόσια διαβούλευση, και του εγγράφου παρατηρήσεων που παρουσιάζει συνοπτικά και αξιολογεί τα σχόλια που ελήφθησαν στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης για τον εν λόγω οδηγό. Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη ρεαλιστική προσέγγιση SREP για το 2020

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιηθεί στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη ρεαλιστική προσέγγιση ως προς τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (supervisory review and evaluation process - SREP) για το 2020 (EBA/GL/2020/10). Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν στις εποπτικές αρχές ευελιξία και μια ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά τη διενέργεια της SREP για το 2020 στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, διατηρώντας ταυτόχρονα τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών στην ΕΕ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου