Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

august – september 2020

25. septembra 2020

Operácie na trhu

Dohody o repo linkách s centrálnymi bankami Severomacedónskej republiky a Sanmarínskej republiky

Dňa 18. augusta 2020 ECB oznámila, že Rada guvernérov schválila vytvorenie dvoch repo liniek na poskytovanie eurovej likvidity národnej banke Severomacedónskej republiky a centrálnej banke Sanmarínskej republiky. Účelom liniek je uspokojiť prípadný dopyt po eurovej likvidite, ak by šok spôsobený pandémiou koronavírusu (COVID-19) narušil fungovanie trhov. Súvisiace tlačové správy sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zníženie frekvencie sedemdňových operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dňa 20. augusta 2020 sa Rada guvernérov rozhodla s účinnosťou od 1. septembra 2020 zmeniť frekvenciu sedemdňových operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch z trikrát na raz za týždeň. Vzhľadom na ďalšie zlepšovanie podmienok financovania v amerických dolároch a nízky dopyt v posledných sedemdňových operáciách na dodanie likvidity v amerických dolároch sa centrálne banky zapojené do siete swapov (Bank of England, Bank of Japan, ECB, Swiss National Bank a Federal Reserve) spoločne rozhodli znížiť ich frekvenciu. Tento koordinovaný krok bol oznámený v spoločnej tlačovej správe vydanej súbežne na internetových stránkach všetkých centrálnych bánk zapojených do siete swapov.

Predĺženie platnosti eurových likviditných liniek s centrálnymi bankami Chorvátska a Rumunska

Dňa 28. augusta 2020 ECB oznámila, že Rada guvernérov schválila predĺženie platnosti eurových likviditných liniek vytvorených s Hrvatska narodna banka a Banca Naţională a României o šesť mesiacov do konca júna 2021. Účelom liniek zriadených v tomto roku je prostredníctvom príslušných národných centrálnych bánk uspokojiť prípadné potreby eurovej likvidity finančných inštitúcií v týchto dvoch krajinách, ak by šok spôsobený pandémiou koronavírusu (COVID-19) narušil fungovanie trhov. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Usmernenie, ktorým sa mení rámec služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv (ERMS)

Dňa 7. septembra 2020 Rada guvernérov prijala usmernenie (EÚ) 2020/1284, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2018/797 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám (ECB/2020/34). Účelom zmien je ďalšie zvýšenie transparentnosti vykazovania a výmeny informácií v rámci Eurosystému a zdokonalenie analýzy fungovania ERMS. Centrálne banky Eurosystému majú pozmeňujúce usmernenie, ktoré je k dispozícii na portáli EUR-Lex, dodržiavať od 1. apríla 2021.

Rozhodnutie, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1743 o úročení prebytočných rezerv a niektorých vkladov

Dňa 8. septembra 2020 Rada guvernérov prijala rozhodnutie (EÚ) 2020/1264, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1743 o úročení prebytočných rezerv a niektorých vkladov (ECB/2020/38) v spojitosti so správou úverov poskytovaných v rámci nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE), ktorý nedávno vytvorila Európska komisia. Pozmeňujúce rozhodnutie je technickou implementáciou rozhodnutia Rady guvernérov z júla 2020 o prevádzkových aspektoch správy úverov poskytovaných v rámci nástroja SURE. Pozmeňujúce rozhodnutie nadobudlo účinnosť 16. septembra 2020 a je k dispozícii na portáli EUR-Lex.

Akceptovateľnosť obchodovateľných nástrojov s kupónovými štruktúrami viazanými na ciele udržateľnosti

Dňa 21. septembra 2020 Rada guvernérov rozhodla o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov s kupónovými štruktúrami viazanými na určité ciele udržateľnosti ako kolaterálu v menovopolitických operáciách Eurosystému i v priamych nákupoch Eurosystému na účely menovej politiky pod podmienkou splnenia všetkých ostatných relevantných kritérií akceptovateľnosti. Rozhodnutie začne platiť od 1. januára 2021. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Externý audit krátkodobej eurovej sadzby (€STR)

Dňa 22. septembra 2020 Rada guvernérov posúdila správu externého audítora PricewaterhouseCoopers pod názvom „Independent assurance report over the European Central Bank’s (ECB) Statement of Compliance with control processes defined in relation to governance, quality and accountability activities over the Euro Short-Term Rate (€STR) and its adherence to the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Principles for Financial Benchmarks“ a schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Zverejnenie správy audítora predstavuje posledný krok v zavádzaní sadzby €STR na základe príslušných usmernení ECB. Správa bude čoskoro zverejnená na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Zmeny dohôd o TARGET2-Securities

Dňa 28. júla 2020 Rada guvernérov vzala na vedomie zmeny prílohy 6 dohôd TARGET2-Securities Framework Agreement (T2S FA) a TARGET2-Securities Currency Participation Agreement (T2S CPA). Tieto dokumenty obsahujú dohodu o rozsahu služieb (service level agreement – SLA), ktorá stanovuje predovšetkým i) rozsah služieb, ktoré Eurosystém poskytuje v rámci T2S zúčastneným centrálnym depozitárom cenných papierov a pripojeným centrálnym bankám krajín mimo eurozóny a ii) základné výkonnostné ukazovatele. Zmeny prílohy 6 T2S FA a T2S CPA sú výsledkom pravidelnej revízie SLA.

Správa o kartových podvodoch za obdobie 2014 – 2018

Dňa 6. augusta 2020 Rada guvernérov schválila šiestu správu o kartových podvodoch a jej zverejnenie. Správa analyzuje vývoj podvodov prostredníctvom platobných kariet, pričom sa zameriava na údaje za rok 2018 v celkovom kontexte päťročného obdobia od roku 2014 do roku 2018, v členení na jednotlivé krajiny jednotnej oblasti platieb v eurách (Single Euro Payments Area – SEPA). V rokoch 2015 až 2017 bol zaznamenaný pokles podvodov, v roku 2018 mierny nárast. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch bola väčšina podvodných kartových transakcií v roku 2018 uskutočnená na diaľku, e-mailom, telefonicky alebo online. Celková úroveň podvodných transakcií a nové spôsoby kartových podvodov zdôrazňujú význam nepretržitého monitorovania podvodov a zavádzania účinnejších bezpečnostných opatrení. Správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Odpoveď ECB na konzultáciu Európskej komisie o novej stratégii v oblasti digitálneho financovania pre Európu/akčnom pláne pre finančné technológie

Dňa 13. augusta 2020 Rada guvernérov schválila spoločný príspevok Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a bankového dohľadu ECB ku konzultácii Európskej komisie o novej stratégii v oblasti digitálneho financovania pre Európu/akčnom pláne pre finančné technológie a jeho zverejnenie. ECB v zásade súhlasí s prioritnými oblasťami, ktoré Európska komisia určila v konzultačnom dokumente, a zastáva názor, že pri digitálnej transformácii bankového sektora je potrebné náležite zohľadniť riziká spojené s používaním inovatívnych technológií. Pokiaľ ide o používanie digitálnych finančných identít v rámci EÚ, ECB plne schvaľuje povinné používanie unikátnych identifikátorov na základe medzinárodne uznávaných svetových noriem. ECB súhlasí s potrebou intenzívnejšej spolupráce v rámci celej EÚ v rôznych iniciatívach, ako sú regulačné zóny a inovačné centrá, a uznáva výhody presadzovania otvoreného dialógu medzi orgánmi dohľadu a dohliadanými subjektmi. Podľa názoru ECB môže mať otvorené financovanie dôsledky na dohliadané banky, na individuálnej i systémovej úrovni. ECB adaptuje svoj dohľadový postoj k regulovaným subjektom na nové prostredie, ktoré umožňuje revidovaná smernica o platobných službách (PSD2). Zároveň si uvedomuje, že je dôležité zabezpečiť, aby pri zdieľaní klientskych údajov, i s externými poskytovateľmi služieb, boli splnené jednoznačné zákonné požiadavky a bezpečnostné normy. Príspevok ECB ku konzultácii je k dispozícii na jej internetovej stránke.

Správa internej pracovnej skupiny pre kryptoaktíva o dôsledkoch stablecoinov

Dňa 15. septembra 2020 Rada guvernérov vzala na vedomie správu o dôsledkoch stablecoinov na menovú politiku, finančnú stabilitu, trhovú infraštruktúru, platobný styk a bankový dohľad v eurozóne. Správa zhŕňa výsledky analýzy stablecoinov, ktorú vykonala interná pracovná skupina ECB pre kryptoaktíva, a vyhodnocuje dôsledky stablecoinov na eurozónu na základe troch scenárov odvodených od základných znakov stablecoinov: 1) vedľajšej funkcie kryptoaktív, 2) funkcie nového platobného prostriedku a 3) funkcie alternatívneho uchovávateľa hodnoty. Správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa pracovnej skupiny Eurosystému na vysokej úrovni pre digitálnu menu centrálnych bánk

Dňa 23. septembra 2020 Rada guvernérov posúdila správu pracovnej skupiny Eurosystému na vysokej úrovni pre digitálnu menu centrálnych bánk, ktorú Rada guvernérov v januári 2020 poverila vypracovaním komplexnej analýzy možných výhod a ťažkostí spojených s digitálnou menou centrálnych bánk vrátane funkčných a technologických aspektov. Po prediskutovaní hlavných záverov správy Rada guvernérov schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB a pracovnú skupinu poverila, aby sa o svoje závery podelila s rôznymi skupinami zainteresovaných strán. Správa bude čoskoro zverejnená na internetovej stránke ECB. Súvisiaca verejná konzultácia sa začne v polovici októbra 2020.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o výnimku pre určité devízové referenčné hodnoty tretích krajín a o určenie náhradných referenčných hodnôt pre určité referenčné hodnoty, ktorých poskytovanie sa ukončuje

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/20 dňa 18. septembra 2020 na žiadosť Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k zabezpečeniu minimálnej úrovne hotovostných služieb v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/21 dňa 22. septembra 2020 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k návrhom nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa mení rámec Únie pre sekuritizáciu v reakcii na pandémiu COVID-19

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/22 dňa 23. septembra 2020 na žiadosť Rady Európskej únie.

Správa a riadenie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Suomen Pankki – Finlands Bank

Dňa 7. augusta 2020 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2020/37 Rade Európskej únie o externom audítorovi Suomen Pankki – Finlands Bank. Odporúčanie je k dispozícii na portáli EUR-Lex.

Štatistika

Podklady ESCB k realizačnej správe EBA podľa článku 430 písm. c nariadenia o kapitálových požiadavkách (CRR 2)

Dňa 17. septembra 2020 Rada guvernérov schválila správu, ktorá obsahuje podklady ESCB k správe Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) o možnostiach vytvorenia konzistentného a integrovaného systému na zber štatistických, rezolučných a prudenciálnych údajov. Správa ESCB navrhuje znížiť vykazovacie povinnosti bánk v oblasti štatistického, rezolučného a prudenciálneho vykazovania bez straty informácií nevyhnutných na plnenie úloh v oblasti menovej politiky, riešenia krízových situácií (rezolúcie) a dohľadu. Správa a súvisiaca tlačová správa sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Súlad s usmerneniami EBA k vykazovaniu a zverejňovaniu expozícií v súvislosti s COVID-19

Dňa 4. augusta 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť EBA, že ECB sa v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom riadi usmerneniami k vykazovaniu a zverejňovaniu expozícií, ktoré podliehajú opatreniam uplatňovaným v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

Správa ECB o postupoch bánk v oblasti ICAAP

Dňa 8. augusta 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť správu o postupoch bánk uplatňovaných v rámci interného procesu hodnotenia kapitálovej primeranosti (ICAAP). Správa zhŕňa výsledky štruktúrovanej analýzy postupov ICAAP pozorovaných vo vzorke 37 bánk a poukazuje na oblasti, v ktorých sú postupy bánk zjavne pokročilejšie, ako aj na oblasti, ktorým je podľa názoru ECB potrebné venovať ďalšiu pozornosť. Správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Memorandum o porozumení na účely dohľadu medzi ECB a moldavskou národnou bankou a medzi ECB a Abu Dhabi Global Market’s Financial Services Regulatory Authority

Dňa 12. augusta 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhom Rady pre dohľad uzavrieť memorandá o porozumení s moldavskou národnou bankou a Abu Dhabi Global Market’s Financial Services Regulatory Authority, ktorých účelom je formalizovať mechanizmy spolupráce a výmeny informácií medzi ECB a týmito dvomi orgánmi dohľadu.

Súlad s usmerneniami EBA k poskytovaniu a monitorovaniu úverov

Dňa 17. augusta 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť EBA, že ECB sa v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom mieni riadiť usmerneniami k poskytovaniu a monitorovaniu úverov najneskôr odo dňa ich vstupu do platnosti, t. j. od 30. júna 2021 (EBA/GL/2020/06). Cieľom usmernení je zabezpečiť dostatočnú úverovú kvalitu novoposkytnutých úverov zavedením požiadaviek na hodnotenie úverovej bonity dlžníkov a zosúladiť postupy inštitúcií s pravidlami ochrany spotrebiteľa.

Rozhodnutie o dočasnom vylúčení určitých expozícií voči centrálnym bankám z veľkosti celkovej expozície vzhľadom na pandémiu COVID-19

Dňa 27. augusta 2020 sa Rada guvernérov rozhodla pripojiť k názoru Rady pre dohľad, že existujú mimoriadne okolnosti, ktoré umožňujú dočasne vylúčiť niektoré expozície voči centrálnym bankám z ukazovateľa finančnej páky. Podľa názoru Rady guvernérov je preto podmienka mimoriadnych okolností ako dôvodu na dočasné vylúčenie niektorých expozícií voči centrálnym bankám z výpočtu ukazovateľov celkovej expozície bánk splnená pre eurozónu ako celok. Príslušné vnútroštátne orgány krajín eurozóny, ktoré mienia uplatniť právomoc stanovenú v článku 500 písm. b ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vo vzťahu k menej významným inštitúciám, sa môžu odvolať na toto stanovisko ECB ako menového orgánu eurozóny. Na toto menovopolitické stanovisko Rady guvernérov nadväzuje rozhodnutie Rady guvernérov z pozície orgánu dohľadu – rozhodnutie ECB/2020/44 o dočasnom vylúčení určitých expozícií voči centrálnym bankám z veľkosti celkovej expozície vzhľadom na pandémiu COVID-19 – ktoré významným bankám pod priamym dohľadom ECB umožňuje vylúčiť niektoré expozície voči centrálnym bankám z ukazovateľa finančnej páky. Medzi tieto aktíva patria mince a bankovky, ako aj vklady v centrálnej banke. Rozhodnutie a súvisiaca tlačová správa sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Revidované všeobecné zásady ECB týkajúce sa metodiky hodnotenia a súhrnný prehľad pripomienok

Dňa 11. septembra 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť revidované všeobecné zásady ECB týkajúce sa metodiky hodnotenia, ktoré boli aktualizované na základe verejnej konzultácie, spolu so súhrnným prehľadom a vyhodnotením pripomienok prijatých počas súvisiacej verejnej konzultácie. Dokumenty sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Súlad s usmerneniami EBA o pragmatickom prístupe k hodnoteniu SREP za rok 2020

Dňa 14. septembra 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť EBA, že ECB sa v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom riadi usmerneniami EBA o pragmatickom prístupe k postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) za rok 2020 (EBA/GL/2020/10). Usmernenia orgánom dohľadu vzhľadom na pandémiu COVID-19 umožňujú pri hodnotení SREP za rok 2020 postupovať pružne a pragmaticky, a zároveň zachovať konvergenciu postupov orgánov dohľadu v EÚ.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá