Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Augustus-september 2020

25 september 2020

Markttransacties

Repolijnen met de centrale banken van Noord-Macedonië en San Marino

Op 18 augustus 2020 heeft de ECB bekendgemaakt dat de Raad van Bestuur had ingestemd met het opzetten van twee repolijnen die het mogelijk maken om liquiditeit in euro’s te verstrekken, één aan de nationale bank van Noord-Macedonië en de andere aan de nationale bank van San Marino. De repolijnen moeten voorzien in mogelijke liquiditeitsbehoeften in euro's in het licht van marktverstoringen door de coronapandemie (Covid-19). De bijbehorende persberichten zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Geringere frequentie van zevendaagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties

Op 20 augustus 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten de frequentie van de in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties met een looptijd van zeven dagen te veranderen van drie keer per week naar een keer per week, met ingang van 1 september 2020. Gelet op de aanhoudende verbetering van de financieringsvoorwaarden in Amerikaanse dollars en de geringe vraag naar recente zevendaagse liquiditeitsverruimende transacties in Amerikaanse dollars, hebben de centrale banken van het swapnetwerk (bestaande uit de Bank of England, de Bank of Japan, de ECB, Swiss National Bank en de Federal Reserve) gezamenlijk besloten de frequentie te verlagen. Deze gecoördineerde maatregel werd aangekondigd in persberichten die gelijktijdig zijn verschenen op de websites van alle centrale banken in het swapnetwerk.

Verlenging van de liquiditeitslijnen in euro’s met de centrale banken van Kroatië en Roemenië

Op 28 augustus 2020 heeft de ECB bekendgemaakt dat de Raad van Bestuur ermee had ingestemd de liquiditeitslijnen in euro’s met Hrvatska narodna banka en Banca Naţională a României met zes maanden te verlengen tot eind juni 2021. Deze regelingen werden eerder dit jaar in het leven geroepen om de financiële instellingen in beide landen liquiditeiten in euro’s ter beschikking te stellen via hun nationale centrale banken. De liquiditeitslijnen moeten voorzien in mogelijke liquiditeitsbehoeften in euro's in het licht van marktverstoringen als gevolg van de coronapandemie (Covid-19). Het bijbehorende persbericht is beschikbaar op de website van de ECB.

Richtsnoer tot wijziging van het kader voor beheersdiensten inzake reserves van het Eurosysteem (Eurosystem reserve management services – ERMS)

Op 7 september 2020 heeft de Raad van Bestuur Richtsnoer (EU) 2020/1284 aangenomen tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2018/797 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties (ECB/2020/34). De wijzigingen hebben tot doel de transparantie bij de verslaglegging en informatie-uitwisseling binnen het Eurosysteem verder te vergroten en de analyse van de werking van het ERMS te verbeteren. De centrale banken van het Eurosysteem moeten vanaf 1 april 2021 aan het wijzigingsrichtsnoer voldoen. Het wijzigingsrichtsnoer is beschikbaar in EUR-Lex.

Besluit tot wijziging van Besluit (EU) 2019/1743 betreffende de rentevergoeding op aangehouden extra reserves en bepaalde deposito’s

Op 8 september 2020 heeft de Raad van Bestuur Besluit (EU) 2020/1264 aangenomen tot wijziging van Besluit (EU) 2019/1743 betreffende de rentevergoeding op aangehouden extra reserves en bepaalde deposito’s (ECB/2020/38). Het nieuwe besluit heeft betrekking op het beheer van de leningen krachtens het onlangs door de Europese Commissie ingestelde instrument voor tijdelijke steun om het risico van werkloosheid in noodsituaties te beperken (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE). Het wijzigingsbesluit behelst de technische uitvoering van het besluit dat de Raad van Bestuur in juli 2020 heeft genomen over operationele regelingen die krachtens het SURE-instrument worden verstrekt. Het wijzigingsbesluit is op 16 september 2020 in werking getreden en is beschikbaar in EUR-Lex.

Beleenbaarheid van verhandelbare activa met aan duurzaamheidsdoelstellingen gekoppelde couponstructuren

Op 21 september 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten verhandelbare schuldbewijzen met couponstructuren die gekoppeld zijn aan bepaalde doelstellingen op het gebied van duurzaamheid als beleenbaar onderpand te aanvaarden voor monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem en voor rechtstreekse aankopen van het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden, op voorwaarde dat deze schuldbewijzen voldoen aan alle andere toepasselijke beleenbaarheidscriteria. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2021. Het bijbehorende persbericht is beschikbaar op de website van de ECB.

Externe audit van de kortetermijnrente voor de euro (€STR)

Op 22 september 2020 heeft de Raad van Bestuur zich gebogen over een verklaring van de externe accountant PricewaterhouseCoopers met als titel ‘Independent assurance report over the European Central Bank’s (ECB) Statement of Compliance with control processes defined in relation to governance, quality and accountability activities over the Euro Short-Term Rate (€STR) and its adherence to the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Principles for Financial Benchmarks’ en de publicatie ervan op de website van de ECB goedgekeurd. De publicatie van deze beoordelingsverklaring is de laatste stap in de tenuitvoerlegging van €STR, zoals vastgelegd in de respectieve richtsnoeren van de ECB. Het document wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Wijzigingen in overeenkomsten inzake TARGET2-Securities

Op 28 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van herzieningen van de bijlagen 6 bij de TARGET2-Securities Framework Agreement (T2S FA) en de TARGET2-Securities Currency Participation Agreement (T2S CPA). Deze documenten bevatten de overeenkomst inzake het dienstverleningsniveau (service level agreement – SLA), met name de definitie van i) de dienstverleningsniveaus voor de T2S-diensten van het Eurosysteem aan de deelnemende centrale effectenbewaarinstellingen (central securities depositories – CSD’s) en de verbonden centrale banken buiten het eurogebied, en ii) de belangrijkste kernprestatie-indicatoren (KPI’s). De wijzigingen van de bijlagen 6 bij T2S FA en T2S CPA vloeien voort uit de regelmatige herziening van de SLA.

Verslag over betaalkaartfraude 2014-2018

Op 6 augustus 2020 heeft de Raad van Bestuur het zesde verslag over betaalkaartfraude goedgekeurd en ingestemd met de publicatie ervan. In dit verslag worden de ontwikkelingen op het gebied van kaartbetalingsfraude geanalyseerd, waarbij de nadruk ligt op gegevens over 2018 in de algemene context van een periode van vijf jaar van 2014 tot 2018, uitgesplitst naar land van het gemeenschappelijk betalingsgebied voor de euro (single euro payments area – SEPA). De fraude nam af tussen 2015 en 2017 en nam in 2018 licht toe. Net als in voorgaande jaren werden de meeste frauduleuze kaarttransacties in 2018 op afstand uitgevoerd, via mail, telefoon of online. Voortdurende controle op fraude en betere veiligheidsmaatregelen zijn belangrijk, zoals blijkt uit de totale omvang van de frauduleuze transacties en de nieuwe manieren om kaartfraude te plegen. Het verslag is beschikbaar op de website van de ECB.

Reactie van de ECB op de raadpleging van de Europese Commissie over een nieuwe strategie voor digitale financiering voor Europa/het fintech-actieplan

Op 13 augustus 2020 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met een gezamenlijke bijdrage van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) en ECB-Bankentoezicht aan de raadpleging van de Europese Commissie over een nieuwe strategie voor digitale financiering voor Europa/het fintech-actieplan en de publicatie ervan goedgekeurd. De ECB kan zich in grote lijnen vinden in de door de Europese Commissie in het raadplegingsdocument vastgestelde prioriteiten en is van mening dat bij de digitale transformatie van de banksector terdege rekening moet worden gehouden met de risico’s van innovatieve technologieën. Met betrekking tot het vergemakkelijken van het gebruik van digitale financiële identiteiten in de hele EU, is de ECB het helemaal eens met het verplichte gebruik van unieke identificatiecodes, op basis van internationaal erkende mondiale normen. De ECB onderschrijft dat nauwere samenwerking in de hele EU noodzakelijk is op verschillende vlakken, zoals testomgevingen voor regelgeving (regulatory sandboxes) en innovatiehubs. Ze erkent ook de voordelen van een open dialoog tussen toezichthouders en onder toezicht staande entiteiten. De ECB is van oordeel dat open financiële diensten gevolgen kunnen hebben voor de onder toezicht staande banken, zowel voor de afzonderlijke entiteiten als voor het financiële stelsel, en past haar toezichtsbenadering van de gereglementeerde entiteiten aan op basis van het nieuwe landschap dat de herziene richtlijn betalingsdiensten (PSD2) mogelijk heeft gemaakt. Voorts erkent de ECB het belang van duidelijke wettelijke eisen en beveiligingsnormen voor het delen van klantgegevens, ook met externe aanbieders. De bijdrage van de ECB is beschikbaar op de website van de ECB.

Verslag van de interne taskforce cryptoactiva over de implicaties van stablecoins

Op 15 september 2020 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van een verslag over de implicaties van stablecoins voor het monetair beleid, de financiële stabiliteit, het bankentoezicht en de marktinfrastructuur en het betalingsverkeer in het eurogebied. Het document bevat een samenvatting van de resultaten van een analyse van stablecoins door de interne taskforce van de ECB. Daarbij worden de implicaties van stablecoins voor het eurogebied beoordeeld aan de hand van drie scenario’s op basis van het gebruik ervan: 1) als extra cryptoactiva; 2) als nieuwe betaalmethode; 3) als alternatief oppotmiddel. Het verslag is beschikbaar op de website van de ECB.

Verslag van de taskforce van het Eurosysteem over digitaal centralebankgeld

Op 23 september 2020 heeft de Raad van Bestuur zich gebogen over een rapport van de taskforce van het Eurosysteem over digitaal centralebankgeld (Eurosystem high-level task force on central bank digital currency – HLTF-CBDC). In januari 2020 had de Raad de taskforce de opdracht gegeven een uitgebreide analyse uit te werken van de mogelijke voordelen en gevaren van CBDC, met inbegrip van functionele en technologische aspecten. Na de belangrijkste conclusies te hebben besproken, heeft de Raad van Bestuur de publicatie van het rapport op de website van de ECB goedgekeurd en de HLTF-CBDC opgedragen om met verschillende groepen belanghebbenden over zijn bevindingen te overleggen. Het rapport zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB. De openbare raadpleging hierover gaat medio oktober 2020 van start.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 wat betreft de vrijstelling van bepaalde benchmarks voor contante wisselkoersen van valuta’s van derde landen en de aanwijzing van vervangingsbenchmarks voor bepaalde benchmarks die worden uitgefaseerd

Op 18 september 2020 heeft de Raad van Bestuur CON/2020/20 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie.

Advies van de ECB inzake het waarborgen van een minimumniveau van contant-gelddiensten in Hongarije

Op 22 september 2020 heeft de Raad van Bestuur, naar aanleiding van een verzoek van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2020/21.

Advies van de ECB inzake voorstellen voor verordeningen van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het securitisatiekader in respons op de Covid-19-pandemie

Op 23 september 2020 heeft de Raad van Bestuur CON/2020/22 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van Suomen Pankki – Finlands Bank

Op 7 augustus 2020 heeft de Raad van Bestuur Aanbeveling ECB/2020/37 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van Suomen Pankki – Finlands Bank goedgekeurd. De aanbeveling is beschikbaar in EUR-Lex.

Statistieken

Bijdrage van het ESCB aan het haalbaarheidsverslag van de EBA krachtens artikel 430 quater van de verordening kapitaalvereisten (CRR 2)

Op 17 september 2020 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een rapport met de bijdrage van het ESCB aan het haalbaarheidsverslag van de Europese Bankautoriteit (EBA) over de ontwikkeling van een consistent en geïntegreerd systeem voor het verzamelen van statistische, prudentiële en afwikkelingsgegevens. Het ESCB-rapport stelt voor de rapportagelast voor banken op het gebied van statistische, prudentiële en afwikkelingsrapportage te verminderen, zonder afbreuk te doen aan de informatie-inhoud die noodzakelijk is voor taken op het vlak van monetair beleid, afwikkeling en toezicht. Het rapport en een persbericht daarover zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Naleving van de EBA-richtsnoeren over rapportage en openbaarmaking naar aanleiding van Covid-19

Op 4 augustus 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, zich houdt aan de EBA-richtsnoeren over de rapportage en openbaarmaking van blootstellingen waarvoor maatregelen gelden die naar aanleiding van de Covid-19-crisis worden toegepast (EBA/GL/2020/07).

Verslag van de ECB over de ICAAP-werkwijzen van banken

Op 8 augustus 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om het verslag over de werkwijzen van de banken inzake het intern beoordelingsproces van de kapitaaltoereikendheid (internal capital adequacy assessment process – ICAAP) te publiceren. Het document bevat een samenvatting van de resultaten van een gestructureerde analyse van ICAAP-werkwijzen die in een steekproef van 37 banken zijn onderzocht. Voorts wordt in het verslag aangegeven welke werkwijzen van de banken verder ontwikkeld lijken te zijn, evenals op welke vlakken extra inspanningen van de banken geboden zijn. Het verslag is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Memoranda van overeenstemming op het vlak van toezicht tussen de ECB en de Nationale Bank van Moldavië en de ECB en Abu Dhabi Global Market’s Financial Services Regulatory Authority

Op 12 augustus 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om memoranda van overeenstemming op het vlak van toezicht te sluiten met de Nationale Bank van Moldavië en de Abu Dhabi Global Market’s Financial Services Regulatory Authority. Met deze memoranda worden mechanismen voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de ECB en de twee toezichthoudende autoriteiten geformaliseerd.

Naleving van de EBA-richtsnoeren inzake de initiëring en monitoring van leningen

Op 17 augustus 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, voornemens is uiterlijk op de datum van de inwerkingtreding, namelijk met ingang van 30 juni 2021, te voldoen aan de richtsnoeren inzake de initiëring en monitoring van leningen (EBA/GL/2020/06). De richtsnoeren moeten ervoor zorgen dat de kredietkwaliteit van nieuwe leningen voldoende is door vereisten in te voeren voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van de kredietnemers en om de werkwijzen van de instellingen af te stemmen op de regels inzake consumentenbescherming.

Besluit betreffende de tijdelijke uitsluiting van bepaalde blootstellingen aan centrale banken van de maatstaf van totale blootstelling vanwege de Covid-19-pandemie

Op 27 augustus 2020 heeft de Raad van Bestuur zich aangesloten bij de zienswijze van de Raad van Toezicht dat er ‘uitzonderlijke omstandigheden’ zijn waardoor bepaalde blootstellingen aan centrale banken tijdelijk van de hefboomratio kunnen worden uitgesloten. Volgens de Raad van Bestuur is voor het eurogebied als geheel dan ook voldaan aan de voorwaarde van uitzonderlijke omstandigheden, waarbij bepaalde blootstellingen aan centrale banken tijdelijk niet moeten worden meegeteld voor de berekening van de totale blootstelling van banken. Nationale bevoegde autoriteiten in het eurogebied die voornemens zijn gebruik te maken van de manoeuvreerruimte waarin artikel 500 ter, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 met betrekking tot minder belangrijke instellingen voorziet, kunnen zich beroepen op dit advies van de ECB als monetaire autoriteit van het eurogebied. Dit advies van de Raad van Bestuur inzake monetair beleid werd gevolgd door een besluit van de Raad van Bestuur in zijn toezichthoudende bevoegdheid – Besluit ECB/2020/44 betreffende de tijdelijke uitsluiting van bepaalde blootstellingen aan centrale banken van de maatstaf van totale blootstelling vanwege de Covid-19-pandemie – om belangrijke banken waarop de ECB rechtstreeks toezicht houdt toe te staan bepaalde blootstellingen aan centrale banken van de hefboomratio uit te sluiten. Dergelijke activa omvatten zowel chartaal geld als deposito’s die bij de centrale bank worden aangehouden. Het besluit en een persbericht daarover zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Herziene Gids van de ECB inzake beoordelingsmethodologie en feedbackdocument

Op 11 september 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de herziene Gids van de ECB inzake beoordelingsmethodologie (ECB Guide on Assessment Methodology – EGAM) en een feedbackdocument te publiceren. De gids is bijgewerkt naar aanleiding van een openbare raadpleging. Het feedbackdocument bevat een overzicht en beoordeling van de opmerkingen die tijdens deze raadpleging zijn ontvangen. De documenten zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Naleving van de EBA-richtsnoeren betreffende de pragmatische SREP-benadering voor 2020

Op 14 september 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, zich houdt aan de EBA-richtsnoeren betreffende de pragmatische benadering van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (supervisory review and evaluation process – SREP) voor 2020 (EBA/GL/2020/10). De richtsnoeren bieden toezichthouders flexibiliteit en pragmatisme bij de uitvoering van de SREP voor 2020 in het licht van de Covid-19-pandemie, zonder afbreuk te doen aan de convergentie van de EU-toezichtspraktijken.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media