Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2020. gada augusts un septembris

2020. gada 25. septembrī

Tirgus operācijas

Repo darījumu līnijas ar Ziemeļmaķedonijas Republikas centrālo banku un Sanmarīno Republikas centrālo banku

ECB 2020. gada 18. augustā paziņoja, ka Padome apstiprinājusi divu repo darījumu līniju izveidi, lai nodrošinātu euro likviditāti attiecīgi Ziemeļmaķedonijas Republikas Nacionālajai bankai un Sanmarīno Republikas Centrālajai bankai. Tas tika darīts, lai reaģētu uz iespējamajām euro likviditātes vajadzībām sakarā ar tirgus darbības traucējumiem koronavīrusa (Covid-19) izraisītā šoka dēļ. Attiecīgi paziņojumi presei pieejami ECB interneta vietnē.

Likviditāti ASV dolāros palielinošās operācijas ar termiņu 7 dienas tiks veiktas retāk

Padome 2020. gada 20. augustā nolēma mainīt likviditāti ASV dolāros palielinošo operāciju ar termiņu 7 dienas biežumu, nosakot, ka tās tiks veiktas nevis trīs reizes nedēļā, bet reizi nedēļā (spēkā ar 2020. gada 1. septembri). Ņemot vērā ASV dolāru finansējuma situācijas turpmāku uzlabošanos un zemo pieprasījumu pēc likviditāti ASV dolāros palielinošajām operācijām ar termiņu 7 dienas, visas mijmaiņas darījumu tīkla (kurā ietilpst Anglijas Banka, Japānas Banka, ECB, Šveices Nacionālā banka un Federālo rezervju sistēma) centrālās bankas vienojās, ka šīs operācijas tiks veiktas retāk. Informācija par šo koordinēto rīcību sniegta paziņojumos presei, kas vienlaikus publicēti visu mijmaiņas darījumu tīkla centrālo banku interneta vietnēs.

Tiek pagarinātas euro likviditātes līnijas ar Horvātijas centrālo banku un Rumānijas centrālo banku

ECB 2020. gada 28. augustā paziņoja, ka Padome apstiprinājusi ar Hrvatska narodna banka un Banca Naţională a României noslēgto euro likviditātes līniju pagarināšanu par sešiem mēnešiem (līdz 2021. gada jūnija beigām). Vienošanās par šīm līnijām tika noslēgta iepriekš šajā gadā, lai ar attiecīgo valstu centrālo banku starpniecību nodrošinātu šo valstu finanšu iestādēm likviditāti euro, tādējādi novēršot iespējamās euro likviditātes vajadzības sakarā ar tirgus darbības traucējumiem Covid-19 izraisītā šoka dēļ. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Pamatnostādne, ar ko groza Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu (ERPP) regulējumu

Padome 2020. gada 7. septembrī pieņēma Pamatnostādni (ES) 2020/1284, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2018/797 par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, un starptautiskajām organizācijām (ECB/2020/34). Grozījumu mērķis ir vēl vairāk palielināt pārskatu sniegšanas un informācijas apmaiņas caurredzamību Eurosistēmā un uzlabot ERPP darbības analīzi. Eurosistēmas centrālajām bankām jānodrošina atbilstība pamatnostādnei, ar ko izdarīti grozījumi, sākot ar 2021. gada 1. aprīli. Pamatnostādne, ar ko izdarīti grozījumi, pieejama EUR-Lex interneta vietnē.

Lēmums, ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1743 par virsrezervju turējumu un noteiktu noguldījumu atlīdzību

Padome 2020. gada 8. septembrī pieņēma Lēmumu (ES) 2020/1264, ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1743 par virsrezervju turējumu un noteiktu noguldījumu atlīdzību (ECB/2020/38), saistībā ar Eiropas Komisijas nesen izveidotā pagaidu atbalsta instrumenta bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) ietvaros izmaksāto aizdevumu administrēšanu. Lēmums, ar ko izdarīti grozījumi, nodrošina lēmuma, ko Padome pieņēma 2020. gada jūlijā attiecībā uz SURE instrumenta ietvaros izsniegto aizdevumu darbības kārtību, tehnisko īstenošanu. Lēmums, ar ko izdarīti grozījumi, stājās spēkā 2020. gada 16. septembrī un pieejams EUR-Lex interneta vietnē.

Tirgojamo aktīvu ar ilgtspējas mērķiem piesaistītu kupona struktūru atbilstība

Padome 2020. gada 21. septembrī nolēma tirgojamos parāda instrumentus ar ilgtspējas mērķiem piesaistītu kupona struktūru pieņemt kā atbilstošu nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās un arī atzīt par atbilstošiem monetārās politikas nolūkos veiktajām Eurosistēmas tiešajām iegādēm, ja tie atbilst arī visiem citiem attiecīgajiem atbilstības kritērijiem. Lēmums piemērojams ar 2021. gada 1. janvāri. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Euro īstermiņa procentu likmes (€STR) ārēja revīzija

Padome 2020. gada 22. septembrī iepazinās ar ārējā revidenta PricewaterhouseCoopers sagatavoto ziņojumu "Neatkarīgs apliecinājuma ziņojums saistībā ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) deklarāciju par atbilstību kontroles procesiem, kas noteikti saistībā ar euro īstermiņa procentu likmes (€STR) pārvaldību, kvalitāti un pārskatatbildības aktivitātēm, un tās atbilstību Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas (IOSCO) finanšu etalonlikmju principiem" un deva atļauju to publicēt ECB interneta vietnē. Pēc apliecinājuma ziņojuma publicēšanas būs pabeigts pēdējais atlikušais €STR ieviešanas posms, kā noteikts attiecīgajās ECB pamatnostādnēs. Dokuments drīzumā būs pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Grozījumi līgumos par TARGET2 vērtspapīriem

Padome 2020. gada 28. jūlijā pieņēma zināšanai korekcijas saistībā ar TARGET2 vērtspapīriem pamatlīguma 6. pielikumu un TARGET2 vērtspapīriem valūtas dalības līguma 6. pielikumu. Šajos dokumentos ietverts pakalpojumu līmeņa līgums, kurā konkrēti definēti 1) pakalpojumu līmeņi, saskaņā ar kuriem Eurosistēmai jāsniedz TARGET2 vērtspapīriem pakalpojumi iesaistītajiem centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un ārpus euro zonas esošajām ES valstu centrālajām bankām, kas pievienojušās TARGET2 vērtspapīriem, un 2) galvenie darbības rādītāji. TARGET2 vērtspapīriem pamatlīguma 6. pielikuma un TARGET2 vērtspapīriem valūtas dalības līguma 6. pielikuma grozījumi tika veikti pakalpojumu līmeņa līguma regulārās pārskatīšanas ietvaros.

2014.–2018. gada ziņojums par krāpniecību ar maksājumu kartēm

Padome 2020. gada 6. augustā apstiprināja sesto ziņojumu par krāpniecību ar maksājumu kartēm un deva atļauju to publicēt. Šajā ziņojumā analizētas ar maksājumu kartēm saistīto krāpniecisko darījumu norises, īpašu uzmanību pievēršot 2018. gada datiem piecu gadu perioda (no 2014. līdz 2018. gadam) kontekstā un Vienotās euro maksājumu telpas (SEPA) valstu dalījumā. Krāpniecisko darījumu skaits laikā no 2015. līdz 2017. gadam samazinājies, bet 2018. gadā atkal nedaudz pieaudzis. Tāpat kā iepriekšējos gados vairums ar maksājumu kartēm saistīto krāpniecisko darījumu 2018. gadā īstenoti attālināti – pa pastu, telefonu vai tiešsaistē. Vispārējais krāpniecisko darījumu līmenis un jaunie veidi, kā tiek veikti krāpnieciskie darījumi ar kartēm, skaidri parāda nepieciešamību nepārtraukti monitorēt krāpnieciskos darījumus un īstenot uzlabotus drošības pasākumus. Ziņojums pieejams ECB interneta vietnē.

ECB atbilde uz Eiropas Komisijas organizēto apspriešanu saistībā ar jauno digitālo finanšu stratēģiju Eiropai/fintech rīcības plānu

Padome 2020. gada 13. augustā apstiprināja Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) un ECB banku uzraudzības kopīgo viedokli, atbildot uz Eiropas Komisijas organizēto apspriešanu saistībā ar jauno digitālo finanšu stratēģiju Eiropai/fintech rīcības plānu, un deva atļauju to publicēt. ECB pamatā atbalsta Eiropas Komisijas apspriešanas dokumentā identificētās prioritārās jomas un uzskata, ka banku sektora digitālā transformācija jāveic, pienācīgi ņemot vērā ar inovatīvo tehnoloģiju izmantošanu saistītos riskus. Attiecībā uz digitālās finanšu identitātes izmantošanas veicināšanu visā ES ECB pilnībā atbalsta unikālu identifikatoru obligātu lietošanu, pamatojoties uz starptautiski atzītiem globāliem standartiem. ECB atbalsta nepieciešamību ES mērogā uzlabot sadarbību attiecībā uz dažādām shēmām, piemēram, regulatīvajām smilškastēm un inovāciju centriem, un atzīst priekšrocības, ko sniedz atklāta dialoga veicināšana starp uzraugiem un uzraudzītajām iestādēm. ECB uzskata, ka atvērtās finanses var ietekmēt uzraudzītās bankas gan atsevišķu iestāžu, gan sistēmiskajā līmenī, un pielāgo savu uzraudzības pieeju regulētajām iestādēm atbilstoši jaunajai situācijai, kas kļuvusi iespējama saskaņā ar pārskatīto maksājumu pakalpojumu direktīvu (PSD2). ECB arī apzinās, cik svarīgi nodrošināt, lai klientu datu apmaiņa, t.sk. ar trešām personām, kas sniedz pakalpojumus, atbilstu skaidrām juridiskām prasībām un drošības standartiem. ECB viedoklis pieejams ECB interneta vietnē.

Iekšējās kriptoaktīvu darba grupas ziņojums par stabilo kriptomonētu ietekmi

Padome 2020. gada 15. septembrī pieņēma zināšanai ziņojumu par stabilo kriptomonētu ietekmi uz monetāro politiku, finanšu stabilitāti, tirgus infrastruktūru un maksājumiem un banku uzraudzību euro zonā. Ziņojumā apkopoti ECB iekšējās kriptoaktīvu darba grupas veiktās stabilo kriptomonētu analīzes rezultāti un novērtēta stabilo kriptomonētu ietekme euro zonā, pamatojoties uz trim scenārijiem, kas sagatavoti atbilstoši stabilo kriptomonētu iezīmēm, kas ļauj tās izmantot 1) kā kriptoaktīvus papildinošu līdzekli; 2) kā jaunu maksājuma metodi; 3) kā alternatīvu vērtību uzkrāšanas līdzekli. Ziņojums pieejams ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas augsta līmeņa darba grupas centrālo banku digitālās valūtas jautājumos ziņojums

Padome 2020. gada 23. septembrī iepazinās ar ziņojumu, ko sagatavojusi Eurosistēmas augsta līmeņa darba grupa centrālo banku digitālās valūtas jautājumos, kam Padome 2020. gada janvārī uzdeva sagatavot visaptverošu analīzi par centrālo banku digitālās valūtas iespējamajām priekšrocībām un problēmām, t.sk. funkcionālajiem un tehnoloģiskajiem jautājumiem. Pēc diskusijas par ziņojuma svarīgākajiem secinājumiem Padome deva atļauju publicēt to ECB interneta vietnē un uzdeva darba grupai iepazīstināt ar saviem konstatējumiem dažādas ieinteresēto personu grupas. Ziņojums drīzumā būs pieejams ECB interneta vietnē. 2020. gada oktobra vidū tiks rīkota attiecīga sabiedriskā apspriešana.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētu trešo valstu valūtu etalonu atbrīvojumu un konkrētu pārtraucamu etalonu aizstājējetalonu izraudzīšanu groza Regulu (ES) 2016/1011

Padome 2020. gada 18. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2020/20 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par skaidrās naudas pakalpojumu obligātā līmeņa nodrošināšanu Ungārijā

Padome 2020. gada 22. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2020/21 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes regulām, ar ko groza Savienības regulējumu vērtspapīrošanai, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju

Padome 2020. gada 23. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2020/22 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Suomen Pankki – Finlands Bank ārējiem revidentiem

Padome 2020. gada 7. augustā pieņēma Ieteikumu ECB/2020/37 Eiropas Savienības Padomei par Suomen Pankki – Finlands Bank ārējiem revidentiem. Šis ieteikums pieejams EUR-Lex interneta vietnē.

Statistika

ECBS ieguldījums EBI priekšizpētes ziņojumā saskaņā ar Kapitāla prasību regulas (CRR II) 430.c pantu

Padome 2020. gada 17. septembrī apstiprināja ziņojumu, kurā sniegts ECBS viedoklis saistībā ar Eiropas Banku iestādes (EBI) priekšizpētes ziņojumu par konsekventas un integrētas statistikas datu, noregulējuma datu un prudenciālo datu vākšanas sistēmas izstrādi. ECBS ziņojumā ieteikts mazināt pārskatu sniegšanas slogu bankām statistikas, noregulējuma un prudenciālo datu pārskatu sniegšanas jomā, vienlaikus nezaudējot informatīvo saturu, kas ir absolūti nepieciešams monetārās politikas, noregulējuma un uzraudzības uzdevumu izpildei. Ziņojums un attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par pārskatu sniegšanu un informācijas atklāšanu saistībā ar Covid-19

Padome 2020. gada 4. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka ECB attiecībā uz tās tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām iestādēm nodrošina atbilstību EBI pamatnostādnēm par pārskatu sniegšanu un informācijas atklāšanu par riska darījumiem saistībā ar pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz Covid-19 krīzi (EBA/GL/2020/07).

ECB ziņojums par banku praksi saistībā ar ICAAP

Padome 2020. gada 8. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt ziņojumu par banku praksi saistībā ar iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu (ICAAP). Dokumentā sniegts kopsavilkums par rezultātiem, kas gūti, veicot strukturētu analīzi par 37 banku izlasē novēroto praksi saistībā ar ICAAP, norādītas jomas, kurās banku prakse šķiet tālāk attīstījusies, kā arī tās jomas, kurās, kā uzskata ECB, bankām jāveic turpmāks darbs. Tas pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Uzraudzības saprašanās memorands starp ECB un Moldovas nacionālo banku un starp ECB un Abū Dabī Globālo tirgu finanšu pakalpojumu regulējošo iestādi

Padome 2020. gada 12. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt uzraudzības saprašanās memorandu ar Moldovas nacionālo banku un ar Abū Dabī Globālo tirgu finanšu pakalpojumu regulējošo iestādi. Šo memorandu mērķis ir formalizēt sadarbību un informācijas apmaiņas mehānismus starp ECB un abām šīm uzraudzības iestādēm.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par aizdevumu iniciēšanu un uzraudzību

Padome 2020. gada 17. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB paredz nodrošināt atbilstību EBI pamatnostādnēm par aizdevumu iniciēšanu un uzraudzību (EBA/GL/2020/06), sākot ar to piemērošanas datumu, t.i., 2021. gada 30. jūniju. Pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt, lai no jauna izsniegto aizdevumu kvalitāte būtu atbilstoša, nosakot prasības attiecībā uz aizņēmēju kredītspējas novērtēšanu, un saskaņot iestāžu praksi ar patērētāju aizsardzības noteikumiem.

ECB lēmums par konkrētu riska darījumu ar centrālajām bankām pagaidu izslēgšanu no kopējās riska darījumu vērtības mēra saistībā ar Covid-19 pandēmiju

Padome 2020. gada 27. augustā nolēma piekrist Uzraudzības valdei, ka pastāv "ārkārtas apstākļi", kas ļauj uz laiku neietvert konkrētus centrālo banku riska darījumus sviras rādītājā. Tāpēc Padome uzskata, ka ārkārtas apstākļu nosacījums, kas pamato konkrētu riska darījumu ar centrālajām bankām pagaidu izslēgšanu no banku kopējās riska darījumu vērtības mēra, ir izpildīts visā euro zonā kopumā. Euro zonas valstu kompetentās iestādes, kuras nolēmušas piemērot Regulas (ES) Nr. 575/2013 500.b panta 2. punktā noteikto rīcības brīvību attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm, var balstīties uz šo atzinumu, ko sniegusi ECB kā euro zonas monetārā iestāde. Pēc šā Padomes monetārās politikas atzinuma sniegšanas Padome savā uzraudzības kompetencē pieņēma Lēmumu ECB/2020/44 par konkrētu riska darījumu ar centrālajām bankām pagaidu izslēgšanu no kopējās riska darījumu vērtības mēra saistībā ar Covid-19 pandēmiju, lai ļautu nozīmīgajām bankām, kuras ir tās tiešā uzraudzībā, neietvert konkrētus centrālo banku riska darījumus sviras rādītājā. Pie šiem aktīviem pieder monētas un banknotes, kā arī centrālajās bankās turētie noguldījumi. Lēmums un attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Pārstrādātie ECB norādījumi par novērtēšanas metodoloģiju un attiecīgais komentāru pārskats

Padome 2020. gada 11. septembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt pārstrādātos ECB norādījumus par novērtēšanas metodoloģiju, kas tika aktualizēti sabiedriskās apspriešanas rezultātā, un pārskatu par komentāriem, kurā sniegts kopsavilkums par norādījumu sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem un to novērtējums. Dokumenti pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par pragmātisku pieeju SREP 2020. gadā

Padome 2020. gada 14. septembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka ECB attiecībā uz tās tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām iestādēm nodrošina atbilstību EBI pamatnostādnēm par pragmātisku pieeju uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesam (SREP) 2020. gadā (EBA/GL/2020/10). Pamatnostādnē uzraugiem nodrošināta elastība un pragmātiska pieeja, īstenojot SREP 2020. gadā Covid-19 pandēmijas kontekstā, vienlaikus saglabājot ES uzraudzības prakses konverģenci.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem