Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Sierpień–wrzesień 2020

25 września 2020

Operacje rynkowe

Linie repo z bankami centralnymi Republiki Macedonii Północnej i Republiki San Marino

18 sierpnia 2020 EBC ogłosił, że Rada Prezesów zatwierdziła ustanowienie dwóch linii repo na potrzeby zasilania w płynność w euro Narodowego Banku Republiki Macedonii Północnej i Banku Centralnego Republiki San Marino. Celem tej decyzji było zaspokojenie potencjalnego zapotrzebowania na płynność w euro w obliczu zaburzeń funkcjonowania rynku spowodowanych przez szok wywołany koronawirusem (COVID‑19). Komunikaty prasowe w tej sprawie są dostępne na stronie internetowej EBC.

Zmniejszenie częstotliwości siedmiodniowych operacji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich

20 sierpnia 2020 Rada Prezesów postanowiła zmienić częstotliwość operacji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich z 7‑dniowym terminem zapadalności: obecnie są one prowadzone trzy razy w tygodniu, natomiast od 1 września 2020 będą się odbywać raz w tygodniu. W związku z ciągłą poprawą warunków finansowania w dolarach amerykańskich oraz niskim popytem na siedmiodniowe operacje zasilające w płynność w tej walucie banki centralne tworzące sieć linii swapowych (czyli banki centralne Wielkiej Brytanii, Japonii i Szwajcarii oraz EBC i System Rezerwy Federalnej) wspólnie zdecydowały zmniejszyć częstotliwość tych operacji. To skoordynowane posunięcie ogłoszono w komunikatach prasowych, które ukazały się jednocześnie na stronach internetowych wszystkich powyższych banków.

Przedłużenie obowiązywania linii płynnościowych w euro dla banków centralnych Chorwacji i Rumunii

28 sierpnia 2020 EBC ogłosił, że Rada Prezesów zatwierdziła przedłużenie linii płynnościowych w euro dla Hrvatska narodna banka i Banca Naţională a României o sześć miesięcy, do końca czerwca 2021. Te linie ustanowiono wcześniej w bieżącym roku, żeby zasilić w płynność w euro instytucje finansowe w obu krajach za pośrednictwem ich banków centralnych w celu zaspokojenia potencjalnego zapotrzebowania na płynność w euro w obliczu zaburzeń funkcjonowania rynku spowodowanych przez szok wywołany koronawirusem (COVID‑19). Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Wytyczne zmieniające zasady świadczenia przez Eurosystemu usług zarządzania rezerwami (ERMS)

7 września 2020 Rada Prezesów przyjęła wytyczne (UE) 2020/1284 zmieniające wytyczne (UE) 2018/797 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych i państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2020/34). Celem zmian jest dalsze zwiększanie przejrzystości w zakresie sprawozdawczości i wymiany informacji w ramach Eurosystemu oraz poprawa analizy funkcjonowania ERMS. Banki centralne z Eurosystemu mają stosować się do przyjętych wytycznych od 1 kwietnia 2021. Przyjęte wytyczne zmieniające są dostępne w portalu EUR-Lex.

Decyzja zmieniająca decyzję (UE) 2019/1743 w sprawie oprocentowania nadwyżek rezerw oraz niektórych depozytów

8 września 2020 Rada Prezesów przyjęła decyzję (UE) 2020/1264 zmieniającą decyzję (UE) 2019/1743 w sprawie oprocentowania nadwyżek rezerw oraz niektórych depozytów (EBC/2020/38) na potrzeby administracji pożyczkami udzielonymi w ramach europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE), ustanowionego niedawno przez Komisję Europejską. Przyjęta decyzja stanowi techniczne wdrożenie decyzji podjętej przez Radę Prezesów w lipcu 2020 w odniesieniu do ustaleń operacyjnych dotyczących pożyczek udzielanych w ramach instrumentu SURE. Decyzja weszła w życie 16 września 2020 i jest dostępna w portalu EUR-Lex.

Kryteria kwalifikowania aktywów rynkowych o strukturze kuponu powiązanej z celami w zakresie zrównoważonego rozwoju

21 września 2020 Rada Prezesów zdecydowała, że rynkowe instrumenty dłużne o strukturze kuponu powiązanej z określonymi docelowymi wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju będą akceptowane jako kwalifikowane zabezpieczenie w operacjach polityki pieniężnej prowadzonych przez Eurosystem, a także w bezpośrednich zakupach Eurosystemu dokonywanych w ramach tej polityki, pod warunkiem że będą także spełniać wszystkie pozostałe kryteria kwalifikowania mające zastosowanie w danym przypadku. Decyzja zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Zewnętrzny audyt krótkoterminowej stopy dla euro (€STR)

22 września 2020 Rada Prezesów omawiała sprawozdanie sporządzone przez zewnętrznego audytora – firmę PricewaterhouseCoopers – pod tytułem „Independent assurance report over the European Central Bank’s (ECB) Statement of Compliance with control processes defined in relation to governance, quality and accountability activities over the Euro Short-Term Rate (€STR) and its adherence to the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Principles for Financial Benchmarks” (niezależne sprawozdanie atestacyjne w sprawie wydanego przez Europejski Bank Centralny oświadczenia o przestrzeganiu procedur kontrolnych dotyczących działań w zakresie zarządzania wewnętrznego, jakości i rozliczalności w związku z krótkoterminową stopą dla euro (€STR) oraz stosowania się do zasad Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) dotyczących benchmarków finansowych) i zezwoliła na publikację tego sprawozdania na stronie internetowej EBC. Jego publikacja zamknie ostatni etap wdrażania stawki €STR, określony w odnośnych wytycznych EBC. Dokument ukaże się wkrótce na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Zmiany w umowach dotyczących TARGET2-Securities

28 lipca 2020 Rada Prezesów zapoznała się ze zmianami dotyczącymi załącznika 6 do umowy ramowej w sprawie TARGET2-Securities (T2S FA) i załącznika 6 do umowy o udziale waluty w TARGET2-Securities (T2S CPA). Są to umowy o gwarantowanym poziomie usług, określające przede wszystkim (a) poziom usług T2S świadczonych przez Eurosystem na rzecz centralnych depozytów papierów wartościowych uczestniczących w systemie i banków centralnych spoza strefy euro podłączonych do systemu oraz (b) kluczowe wskaźniki efektywności. Wprowadzenie zmian w załącznikach 6 do obu umów było następstwem regularnego przeglądu umowy o gwarantowanym poziomie usług.

Raport w sprawie oszustw z wykorzystaniem kart płatniczych za lata 2014–2018

6 sierpnia 2020 Rada Prezesów zatwierdziła szósty raport w sprawie oszustw z wykorzystaniem kart płatniczych i zgodziła się na jego publikację. Raport zawiera analizę sytuacji w dziedzinie takich oszustw. Skupia się na danych za rok 2018, które przedstawiono na tle pięcioletniego okresu 2014–2018, w podziale na kraje tworzące jednolity obszar płatności w euro (SEPA). W latach 2015–2017 skala oszustw zmalała, by w 2018 nieco wzrosnąć. W 2018, podobnie jak w poprzednich latach, większość oszukańczych transakcji została przeprowadzona zdalnie – pocztą elektroniczną, telefonicznie lub online. Łączna skala oszustw i nowe sposoby ich popełniania ukazują, jak ważne jest ciągłe monitorowanie tego procederu i wprowadzanie coraz lepszych środków bezpieczeństwa. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Odpowiedź EBC na konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie nowej strategii finansów cyfrowych dla Europy i planu działania w zakresie technologii finansowej

13 sierpnia 2020 Rada Prezesów zatwierdziła wspólną odpowiedź Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Nadzoru Bankowego EBC na konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie nowej strategii finansów cyfrowych dla Europy i planu działania w zakresie technologii finansowej (fintech) oraz wyraziła zgodę na publikację tej odpowiedzi. EBC zasadniczo zgadza się z Komisją co do obszarów wskazanych przez nią w dokumencie konsultacyjnym jako priorytetowe i uważa, że transformacja cyfrowa sektora bankowego musi zostać przeprowadzona z należytym uwzględnieniem zagrożeń związanych ze stosowaniem nowatorskich technologii. Jeśli chodzi o ułatwienie korzystania z cyfrowych tożsamości finansowych w całej UE, EBC w pełni zgadza się na obowiązkowe stosowanie niepowtarzalnych identyfikatorów na podstawie uznanych międzynarodowo standardów światowych. Zgadza się, że przy różnych rozwiązaniach, takich jak piaskownice regulacyjne i centra innowacji, potrzeba lepszej współpracy całej UE, oraz dostrzega korzyści płynące z zachęcania do otwartego dialogu między nadzorcami a nadzorowanymi podmiotami. EBC uważa, że otwarcie usług finansowych może mieć konsekwencje dla nadzorowanych banków na poziomie zarówno jednostkowym, jak i systemowym, i dostosowuje swoje podejście nadzorcze wobec podmiotów prowadzących działalność regulowaną do nowych warunków, jakie stworzyła zmieniona dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD2). Ponadto EBC dostrzega potrzebę zagwarantowania, żeby sposób udostępniania danych o klientach – także usługodawcom zewnętrznym – spełniał jasne wymogi prawne i standardy bezpieczeństwa. Odpowiedź EBC jest dostępna na jego stronie internetowej.

Raport wewnętrznej grupy zadaniowej ds. kryptoaktywów na temat konsekwencji stabilnych kryptowalut

15 września 2020 Rada Prezesów zapoznała się z raportem na temat konsekwencji rozwoju stabilnych kryptowalut (stablecoinów) dla polityki pieniężnej, stabilności finansowej, infrastruktury rynku i płatności oraz nadzoru bankowego w strefie euro. Raport zawiera podsumowanie wyników analizy stablecoinów, którą przeprowadziła wewnętrzna grupa zadaniowa EBC ds. kryptoaktywów, oraz ocenę konsekwencji stablecoinów dla strefy euro na podstawie ich trzech funkcji: (1) funkcji pomocniczej w odniesieniu do kryptoaktywów, (2) nowej metody płatności oraz (3) alternatywnego środka tezauryzacji. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Raport grupy zadaniowej wysokiego szczebla Eurosystemu ds. waluty cyfrowej emitowanej przez bank centralny

23 września 2020 Rada Prezesów omawiała raport sporządzony przez grupę zadaniową wysokiego szczebla Eurosystemu ds. waluty cyfrowej emitowanej przez bank centralny; w styczniu 2020 Rada zleciła tej grupie opracowanie wszechstronnej analizy potencjalnych korzyści i wyzwań związanych z taką walutą, w tym kwestii funkcjonalnych i technicznych. Po przedyskutowaniu głównych wniosków Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu na stronie internetowej EBC i zleciła grupie roboczej skontaktowanie się z różnymi grupami interesariuszy w sprawie zawartych w nim ustaleń. Raport ukaże się wkrótce na stronie internetowej EBC. W połowie października 2020 rozpoczną się konsultacje publiczne na ten temat.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego niektórych walutowych wskaźników referencyjnych państw trzecich i wyznaczenia zastępczych wskaźników dla niektórych wycofywanych wskaźników referencyjnych

18 września 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/20 na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie zapewnienia minimalnego poziomu usług gotówkowych na Węgrzech

22 września 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/21 na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC w sprawie wniosków dotyczących rozporządzeń zmieniających ramy prawne sekurytyzacji w Unii w odpowiedzi na pandemię COVID‑19

23 września 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/22 na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Suomen Pankki – Finlands Bank

7 sierpnia 2020 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2020/37 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Suomen Pankki – Finlands Bank. Zalecenie jest dostępne w portalu EUR-Lex.

Statystyka

Wkład ESBC do studium wykonalności opracowanego przez EUNB zgodnie z art. 430c rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR2)

17 września 2020 Rada Prezesów zatwierdziła raport stanowiący wkład ESBC do opracowanego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) studium wykonalności stworzenia jednolitego i zintegrowanego systemu na potrzeby gromadzenia danych statystycznych, danych dotyczących restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz danych ostrożnościowych. ESBC w swoim raporcie proponuje zmniejszenie obciążenia banków sprawozdawczością statystyczną, restrukturyzacyjno-likwidacyjną i ostrożnościową, jednak bez szkody dla zakresu informacji niezbędnych do wykonywania zadań w dziedzinie polityki pieniężnej, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz nadzoru. Raport oraz komunikat prasowy na jego temat są dostępne na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie sprawozdawczości i ujawniania informacji na temat COVID‑19

4 sierpnia 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC stosuje się do jego wytycznych w sprawie sprawozdawczości i ujawniania informacji dotyczących ekspozycji objętych środkami wprowadzonymi w reakcji na kryzys COVID‑19 (EBA/GL/2020/07).

Raport EBC na temat praktyki postępowania banków w zakresie ICAAP

8 sierpnia 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację raportu na temat praktyki postępowania banków w zakresie wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej (ICAAP). Dokument przedstawia podsumowanie wyników usystematyzowanej analizy praktyki prowadzenia oceny ICAAP w próbie 37 banków, wskazuje obszary, w których ta praktyka została bardziej rozwinięta, oraz obszary, w których zdaniem EBC w różnych bankach potrzebne są dalsze prace. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Protokoły ustaleń w sprawie nadzoru między EBC a Narodowym Bankiem Mołdawii oraz między EBC a Global Market’s Financial Services Regulatory Authority z Abu Zabi

12 sierpnia 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosków Rady ds. Nadzoru o zawarcie protokołów ustaleń w sprawie nadzoru z dwoma organami nadzoru: Narodowym Bankiem Mołdawii oraz Global Market’s Financial Services Regulatory Authority z Abu Zabi, w celu sformalizowania mechanizmów współpracy i wymiany informacji między EBC a tymi organami.

Przestrzeganie wytycznych EUNB dotyczących udzielania i monitorowania kredytów

17 sierpnia 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC zamierza przestrzegać jego wytycznych dotyczących udzielania i monitorowania kredytów (EBA/GL/2020/06) od dnia, w którym zaczną one mieć zastosowanie, czyli od 30 czerwca 2021. Celem tych wytycznych jest zagwarantowanie, że nowo udzielone kredyty będą mieć odpowiednią jakość kredytową – w tym celu wprowadzono w nich wymogi dotyczące oceny wiarygodności kredytowej kredytobiorcy – oraz dostosowanie praktyki danej instytucji do zasad ochrony konsumentów.

Decyzja w sprawie tymczasowego wyłączenia niektórych ekspozycji wobec banków centralnych z miary ekspozycji całkowitej w związku z pandemią COVID‑19

27 sierpnia 2020 Rada Prezesów przychyliła się do opinii Rady ds. Nadzoru, że występują „wyjątkowe okoliczności”, które pozwalają na tymczasowe wyłączenie niektórych ekspozycji wobec banków centralnych ze wskaźnika dźwigni. Zatem według Rady Prezesów warunek pozwalający na tymczasowe wyłączenie niektórych ekspozycji wobec banków centralnych przy obliczaniu miar całkowitej ekspozycji banków – czyli wystąpienie wyjątkowych okoliczności – jest spełniony dla strefy euro jako całości. Właściwe organy krajowe ze strefy euro, które zamierzają skorzystać ze swobody uznania przewidzianej w art.500b ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do instytucji mniej istotnych, mogą oprzeć się na tej opinii, wydanej przez EBC jako organ władzy monetarnej dla strefy euro. Po wydaniu opinii w ramach swoich kompetencji monetarnych Rada Prezesów wydała decyzję w ramach swojej funkcji nadzorczej (decyzja EBC/2020/44 w sprawie tymczasowego wyłączenia niektórych ekspozycji wobec banków centralnych z miary ekspozycji całkowitej w związku z pandemią COVID‑19), żeby pozwolić bankom istotnym, które są pod bezpośrednim nadzorem EBC, na wyłączenie pewnych ekspozycji ze wskaźnika dźwigni. Do tych aktywów należą monety i banknoty oraz depozyty w bankach centralnych. Decyzja oraz związany z nią komunikat prasowy są dostępne na stronie internetowej EBC.

Znowelizowany przewodnik EBC do metodologii oceny i podsumowanie odnośnych konsultacji

11 września 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację znowelizowanego przewodnika EBC do metodologii oceny (EGAM), który zmieniono w wyniku konsultacji publicznych na jego temat, oraz podsumowania tych konsultacji z omówieniem i oceną otrzymanych uwag. Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie pragmatycznego podejścia do procesu SREP w 2020

14 września 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC stosuje się do jego wytycznych w sprawie pragmatycznego podejścia do procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) na rok 2020 (EBA/GL/2020/10). Wytyczne dają nadzorcom elastyczność i pozwalają na pragmatyzm przy przeprowadzaniu procesu SREP w 2020 w warunkach pandemii COVID‑19, a jednocześnie chronią zbieżność unijnych praktyk nadzorczych.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami