Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

kolovoz i rujan 2020.

25. rujna 2020.

Tržišne operacije

Linije za repo ugovor sa središnjim bankama Sjeverne Makedonije i San Marina

ESB je 18. kolovoza 2020. objavio da je Upravno vijeće odobrilo uspostavu dviju linija za repo ugovor o pružanju eurske likvidnosti središnjoj banci Republike Sjeverne Makedonije i središnjoj banci Republike San Marino radi zadovoljenja moguće potrebe za eurskom likvidnošću u situaciji tržišnih poremećaja zbog šoka prouzročenog koronavirusom (COVID-19). Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Smanjena učestalost sedmodnevnih operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

Upravno vijeće odlučilo je 20. kolovoza 2020. promijeniti učestalost operacija puštanja likvidnosti u američkim dolarima sa sedmodnevnim dospijećem, te se one od 1. rujna 2020. više ne provode tri puta, nego jednom tjedno. S obzirom na stalno poboljšanje uvjeta financiranja u američkim dolarima te slabu potražnju za sedmodnevnim operacijama puštanja likvidnosti u američkim dolarima u posljednje vrijeme, središnje banke koje sudjeluju u mreži linija za ugovore o razmjeni – engleska, japanska i švicarska središnja banka te ESB i Sustav federalnih rezervi – zajednički su odlučile smanjiti njihovu učestalost. Najavile su usklađeno smanjivanje učestalosti u priopćenjima za javnost, koja su istodobno objavljena na mrežnim stranicama svih središnjih banaka koje sudjeluju u mreži linija za ugovore o razmjeni.

Produljenje linija za pružanje eurske likvidnosti središnjoj banci Hrvatske i Rumunjske

ESB je 28. kolovoza 2020. objavio da je Upravno vijeće odobrilo produljenje linija za pružanje eurske likvidnosti uspostavljenih s Hrvatskom narodnom bankom i središnjom bankom Banca Naţională a României za šest mjeseci, odnosno do kraja lipnja 2021. Linije su uspostavljene ranije ove godine kako bi se preko nacionalnih središnjih banaka osigurala eurska likvidnost za financijske institucije u tim dvjema državama i zadovoljile moguće potrebe za eurskom likvidnošću u situaciji tržišnih poremećaja zbog šoka prouzročenog koronavirusom (COVID-19). Priopćenje za javnost u vezi s time može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Smjernica o izmjeni okvira za usluge Eurosustava na području upravljanja pričuvama (ERMS)

Upravno vijeće donijelo je 7. rujna 2020. Smjernicu (EU) 2020/1284 o izmjeni Smjernice (EU) 2018/797 o pružanju usluga na području upravljanja pričuvama u eurima preko Eurosustava središnjim bankama i zemljama izvan europodručja te međunarodnim organizacijama (ESB/2020/34). Izmjenama se povećava transparentnost izvješćivanja i dijeljenja informacija unutar Eurosustava te poboljšava analiza funkcioniranja ERMS-a. Središnje banke Eurosustava postupat će u skladu sa Smjernicom (EU) 2020/1284, koja se može pronaći na mrežnim stranicama EUR-Lex, od 1. travnja 2021.

Odluka o izmjeni Odluke (EU) 2019/1743 o remuneraciji držanja viška pričuva i određenih depozita

Upravno vijeće donijelo je 8. rujna 2020. Odluku (EU) 2020/1264 o izmjeni Odluke (EU) 2019/1743 o remuneraciji držanja viška pričuva i određenih depozita (ESB/2020/38) u vezi s upravljanjem kreditima odobrenima u sklopu novog instrumenta Europske komisije za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE). Odlukom (EU) 2020/1264 tehnički se provodi odluka o operativnim aspektima kredita odobrenih u sklopu instrumenta SURE, koju je Upravno vijeće donijelo u srpnju 2020. Stupila je na snagu 16. rujna 2020. i može se pronaći na mrežnim stranicama EUR-Lex.

Prihvatljivost utržive imovine sa strukturom kupona povezanom s ciljevima održivosti

Upravno vijeće odlučilo je 21. rujna 2020. da su utrživi dužnički instrumenti sa strukturom kupona koja je povezana s postizanjem određenih ciljeva održivosti prihvatljiv kolateral u operacijama monetarne politike Eurosustava i izravnim kupnjama koje Eurosustav provodi za potrebe monetarne politike ako ispunjavaju sve druge primjenjive kriterije prihvatljivosti. Odluka će se početi primjenjivati 1. siječnja 2021. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Vanjska revizija eurske kratkoročne kamatne stope (€STR)

Upravno vijeće primilo je 22. rujna 2020. na znanje izvješće vanjskog revizora PricewaterhouseCoopers pod naslovom Independent assurance report over the European Central Bank’s (ECB) Statement of Compliance with control processes defined in relation to governance, quality and accountability activities over the Euro Short-Term Rate (€STR) and its adherence to the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Principles for Financial Benchmarks i odobrilo njegovu objavu na mrežnim stranicama ESB-a. Objavom izvješća vanjskog revizora dovršit će se posljednja faza uvođenja €STR-a predviđena odgovarajućom smjernicom ESB-a. Taj će dokument ubrzo biti dostupan na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Izmjene sporazuma o platformi TARGET2-Securities

Upravno vijeće primilo je 28. srpnja 2020. na znanje izmjene Priloga 6. Okvirnom sporazumu o platformi TARGET2-Securities (T2S FA) i Sporazumu o sudjelovanju valute na platformi TARGET2-Securities (T2S CPA). Ti dokumenti sadržavaju sporazum o razini usluga, kojim se, prije svega, određuju 1) razine usluga u skladu s kojima će Eurosustav na platformi T2S pružati usluge uključenim središnjim depozitorijima vrijednosnih papira i povezanim središnjim bankama izvan europodručja te 2) ključni pokazatelji uspješnosti. Izmjene Priloga 6. sporazumima T2S FA i T2S CPA proizišle su iz redovitog preispitivanja sporazuma o razini usluga.

Izvješće o kartičnim prijevarama za razdoblje od 2014. do 2018.

Upravno vijeće odobrilo je 6. kolovoza 2020. šesto izvješće o kartičnim prijevarama kao i njegovu objavu. U izvješću se analiziraju kretanja u prijevarnim kartičnim plaćanjima raščlanjena prema državi unutar jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA). Naglasak je na podatcima za 2018. unutar duljeg, petogodišnjeg razdoblja od 2014. do 2018. Prijevare su se smanjile u razdoblju od 2015. do 2017. i blago povećale u 2018. Kao što je to bilo i prethodnih godina, većina prijevarnih kartičnih transakcija u 2018. bila je na daljinu, odnosno poštom, telefonski ili na internetu. Ukupna razina prijevarnih transakcija i novi načini počinjenja kartičnih prijevara upućuju na važnost stalnog praćenja prijevara i provedbe pojačanih sigurnosnih mjera. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Odgovor ESB-a u sklopu savjetovanja Europske komisije o novoj europskoj strategiji za digitalne financije / akcijskom planu za financijsku tehnologiju

Upravno vijeće odobrilo je 13. kolovoza 2020. zajednički doprinos Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) i nadzora banaka ESB-a savjetovanju Europske komisije o novoj europskoj strategiji za digitalne financije / akcijskom planu za financijsku tehnologiju kao i njegovu objavu. ESB uglavnom podržava prioritetna područja koja je utvrdila Europska komisija u dokumentu za savjetovanje i smatra da digitalnu transformaciju bankarskog sektora treba provesti uzimajući u obzir rizike povezane s uporabom inovativnih tehnologija. U vezi s olakšavanjem uporabe digitalnih financijskih identiteta u cijelom EU-u, ESB u cijelosti podržava obveznu uporabu jedinstvenih identifikacijskih oznaka koje se zasnivaju na međunarodno priznatim globalnim standardima. ESB se slaže da je potrebno ojačati suradnju unutar EU-a kada je riječ o različitim shemama kao što su regulatorni pješčanici i inovacijski centri te priznaje prednosti poticanja otvorenog dijaloga između nadzornih tijela i nadziranih subjekata. ESB smatra da otvoreno financiranje može imati posljedice za nadzirane banke, na razini pojedinačne banke ali i na razini sustava, te prilagođava svoj nadzorni pristup reguliranim subjektima novom okružju koje je omogućila druga direktiva o platnim uslugama. Osim toga, prepoznaje važnost usklađenosti s jasnim pravnim zahtjevima i sigurnosnim standardima u dijeljenju podataka o klijentima, uključujući ono s trećim osobama. Doprinos ESB-a može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Izvješće interne radne skupine za kriptoimovinu o posljedicama uporabe stablecoins

Upravno vijeće primilo je 15. rujna 2020. na znanje izvješće o posljedicama eventualne uporabe tzv. stabilnih kriptokovanica (engl. stablecoins) za monetarnu politiku, financijsku stabilnost, tržišnu infrastrukturu i plaćanja te nadzor banaka u europodručju. Taj dokument sadržava sažet prikaz rezultata analize stabilnih kriptokovanica koju je provela ESB-ova interna radna skupina za kriptoimovinu i ocjenu posljedica njihove uporabe za europodručje polazeći od triju scenarija koji se temelje na obilježjima stabilnih kriptokovanica: 1) pomoćna funkcija kriptoimovine, 2) nova metoda plaćanja, 3) alternativna pohrana vrijednosti. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Izvješće radne skupine Eurosustava za digitalnu valutu središnje banke na visokoj razini

Upravno vijeće primilo je 23. rujna 2020. na znanje izvješće radne skupine Eurosustava za digitalnu valutu središnje banke na visokoj razini (engl. High-Level Task Force on Central Bank Digital Currency, HLTF-CBDC) kojoj je Upravno vijeće u siječnju 2020. povjerilo zadaću sveobuhvatne analize mogućih prednosti i poteškoća povezanih s digitalnom valutom središnje banke, uključujući funkcionalna i tehnološka pitanja. Poslije rasprave o glavnim zaključcima izvješća Upravno vijeće odobrilo je njegovu objavu na mrežnim stranicama ESB-a i radnoj skupini naložilo da se poveže s različitim skupinama dionika u vezi sa svojim zaključcima. Izvješće će uskoro biti dostupno na mrežnim stranicama ESB-a. Povezano javno savjetovanje počet će sredinom listopada 2020.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu izuzeća određenih referentnih vrijednosti deviznog tečaja trećih zemalja i određivanja zamjenskih referentnih vrijednosti za određene referentne vrijednosti koje se prestaju primjenjivati

Upravno vijeće donijelo je 18. rujna 2020. Mišljenje CON/2020/20 na zahtjev Vijeća Europske Unije.

Mišljenje ESB-a o osiguravanju minimalne razine gotovinskih usluga u Mađarskoj

Upravno vijeće donijelo je 22. rujna 2020. Mišljenje CON/2020/21 na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank.

Mišljenje ESB-a o prijedlozima uredbi Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni sekuritizacijskog okvira Unije kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19

Upravno vijeće donijelo je 23. rujna 2020. Mišljenje CON/2020/22 na zahtjev Vijeća Europske Unije.

Upravljanje

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Suomen Pankki – Finlands Bank

Upravno vijeće donijelo je 7. kolovoza 2020. Preporuku ESB/2020/37 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Suomen Pankki – Finlands Bank. Preporuka se može pronaći na mrežnim stranicama EUR-Lex.

Statistika

Doprinos ESSB-a EBA-inu izvješću o izvedivosti u skladu s člankom 430.c uredbe o kapitalnim zahtjevima (CRR II)

Upravno vijeće odobrilo je 17. rujna 2020. izvješće koje je ESSB-ov doprinos izvješću Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) o izvedivosti izrade usklađenog i integriranog sustava za prikupljanje statističkih, sanacijskih i bonitetnih podataka. U ESSB-ovu izvješću predlaže se smanjenje tereta izvješćivanja za banke na području prikupljanja statističkih, sanacijskih i bonitetnih podataka koje neće značiti gubitak informacija koje su ključne za monetarnu politiku, sanaciju i nadzorne zadaće. Izvješće i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Usklađenost s EBA-inim smjernicama o izvješćivanju i objavama tijekom pandemije bolesti COVID-19

Upravno vijeće 4. kolovoza 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) kako će postupanje ESB-a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire biti usklađeno s EBA-inim Smjernicama o izvješćivanju i objavama koji se odnose na izloženosti koje su predmet mjera povezanih s bolešću COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

ESB-ovo izvješće o praksi banaka povezanoj s ICAAP-om

Upravno vijeće 8. kolovoza 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi izvješće o praksi banaka povezanoj s postupkom procjene adekvatnosti internog kapitala (ICAAP). U dokumentu se sažeto iznose rezultati strukturirane analize prakse povezane s ICAAP-om u uzorku od 37 banaka, ističu se područja na kojima se praksa banaka dodatno razvila, ali i područja na kojima je, prema mišljenju ESB-a, potreban dodatan rad u bankama. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Nadzorni memorandumi o razumijevanju između ESB-a i moldavske središnje banke te ESB-a i regulatornog tijela za financijske usluge u sklopu centra Abu Dhabi Global Market

Upravno vijeće 12. kolovoza 2020. nije imalo prigovor na prijedloge Nadzornog odbora da sklopi nadzorni memorandum o razumijevanju između ESB-a i moldavske središnje banke te ESB-a i regulatornog tijela za financijske usluge u sklopu centra Abu Dhabi Global Market kako bi se uspostavili službeni mehanizmi suradnje i razmjene informacija između ESB-a i tih dvaju nadzornih tijela.

Usklađenost s EBA-inim Smjernicama o odobravanju kredita i njihovu praćenju

Upravno vijeće 17. kolovoza 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA-u kako će postupanje ESB-a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire biti usklađeno s EBA-inim Smjernicama o odobravanju kredita i njihovu praćenju (EBA/GL/2020/06) od datuma primjene tih smjernica, tj. od 30. lipnja 2021. Cilj Smjernica EBA/GL/2020/06 jest postići odgovarajuću kreditnu kvalitetu novoodobrenih kredita uvođenjem zahtjeva za procjenu kreditne sposobnosti dužnika te uskladiti praksu institucija s propisima za zaštitu potrošača.

Odluka ESB-a o privremenom isključenju određenih izloženosti prema središnjim bankama iz mjere ukupne izloženosti s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19

Upravno vijeće odlučilo je 27. kolovoza 2020. složiti se s ocjenom Nadzornog odbora o postojanju „iznimnih okolnosti” koje opravdavaju privremeno isključenje određenih izloženosti prema središnjim bakama iz omjera financijske poluge. Upravno vijeće smatra da je za europodručje u cjelini zadovoljen uvjet iznimnih okolnosti, zbog čega je opravdano privremeno isključenje određenih izloženosti prema središnjim bankama iz izračuna mjera ukupne izloženosti banaka. Nacionalna nadležna tijela europodručja koja namjeravaju upotrijebiti diskrecijske ovlasti u skladu s člankom 500.b stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 u vezi s manje značajnim institucijama mogu se pozvati na to mišljenje ESB-a kao monetarne vlasti europodručja. Poslije tog mišljenja povezanog s monetarnom politikom Upravno vijeće donijelo je odluku u okviru svojih nadzornih ovlasti, Odluku ESB/2020/44 o privremenom isključenju određenih izloženosti prema središnjim bankama iz mjere ukupne izloženosti s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19, kako bi značajnim bankama koje izravno nadzire omogućilo da isključe određene izloženosti prema središnjim bankama iz omjera financijske poluge. Riječ je, među ostalim, o kovanicama i novčanicama te depozitima kod središnje banke. Odluka i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Revidirani Vodič ESB-a o metodologiji procjene i povezane povratne informacije

Upravno vijeće 11. rujna 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi revidirani Vodič ESB-a o metodologiji procjene (EGAM), koji je izmijenjen nakon javnog savjetovanja, i izjava o povratnim informacijama s pregledom i ocjenom komentara koji su primljeni tijekom javnog savjetovanja o EGAM-u. Oba dokumenta mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Usklađenost s EBA-inim Smjernicama o pragmatičnom pristupu SREP-u za 2020.

Upravno vijeće 14. rujna 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA-u kako je postupanje ESB-a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire usklađeno s EBA-inim Smjernicama o pragmatičnom pristupu postupku nadzorne provjere i ocjene (SREP) za 2020. (EBA/GL/2020/10). Smjernice omogućuju fleksibilnost i pragmatičnost nadzornih tijela u provedbi SREP-a za 2020. u okolnostima pandemije bolesti COVID-19, uz istodobno održavanje usklađenosti nadzorne prakse u EU-u.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije