Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2020 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn.

2020 m. rugsėjo 25 d.

Rinkos operacijos

Susitarimas su Šiaurės Makedonijos ir San Marino Respublikos centriniais bankais dėl atpirkimo sandorių linijos

2020 m. rugpjūčio 18 d. ECB paskelbė, kad Valdančioji taryba patvirtino du susitarimus – su Šiaurės Makedonijos nacionaliniu banku ir San Marino Respublikos centriniu banku – dėl atpirkimo sandorių linijos sukūrimo likvidumui euru užtikrinti, t. y. likvidumo euru poreikiams patenkinti, jeigu tokių iškiltų dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos sutrikus rinkos veikimui. Pranešimai spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Sumažintas septynių dienų trukmės likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais dažnis

2020 m. rugpjūčio 20 d. Valdančioji taryba nusprendė nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pakeisti septynių dienų trukmės likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais dažnį ir vietoj trijų kartų per savaitę jas vykdyti vieną kartą per savaitę. Atsižvelgdami į nuolat gerėjančias finansavimo JAV doleriais sąlygas ir nedidelę pastaruoju metu vykdytų septynių dienų trukmės likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais paklausą, apsikeitimo sandorių tinklui priklausantys centriniai bankai (Anglijos bankas, Japonijos bankas, ECB, Šveicarijos nacionalinis bankas ir Federalinis rezervas), kartu nusprendė sumažinti operacijų dažnį. Apie šį suderintą sprendimą buvo informuota pranešimuose spaudai, tuo pačiu metu paskelbtuose visų apsikeitimo sandorių tinklui priklausančių centrinių bankų interneto svetainėse.

Likvidumo euru palaikymo linijų su Kroatijos ir Rumunijos centriniais bankais pratęsimas

2020 m. rugpjūčio 28 d. ECB paskelbė, kad Valdančioji taryba pritarė likvidumo euru palaikymo linijų su Hrvatska narodna banka ir Banca Naţională a României pratęsimui šešiems mėnesiams, t. y. iki 2021 m. birželio pabaigos. Anksčiau šiais metais buvo susitarta dėl likvidumo euru užtikrinimo abiejų šalių finansų įstaigoms per atitinkamus nacionalinius centrinius bankus, siekiant patenkinti likvidumo euru poreikius, jeigu tokių iškiltų dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos sutrikus rinkos veikimui. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Gairės, kuriomis iš dalies keičiama Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų (EAVP) sistema

2020 m. rugsėjo 7 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires (ES 2020/1284), kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2018/797 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms (ECB/2020/34). Pakeitimais siekiama dar labiau padidinti atskaitomybės ir keitimosi informacija Eurosistemoje skaidrumą ir pagerinti EAVP veikimo analizę. Eurosistemos centriniai bankai naujųjų gairių turės laikytis nuo 2021 m. balandžio 1 d. Ankstesnes gaires iš dalies keičiančios gairės paskelbtos portale EUR-Lex.

Sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1743 dėl atlyginimo už laikomą atsargų perteklių ir tam tikrus indėlius

2020 m. rugsėjo 8 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą (ES) 2020/1264, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1743 dėl atlyginimo už laikomą atsargų perteklių ir tam tikrus indėlius (ECB/2020/38), susijusį su paskolų, suteiktų pagal neseniai Europos Komisijos įdiegtą laikiną paramos priemonę nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE), administravimu. Sprendimas dėl pakeitimų yra 2020 m. liepos mėn. Valdančiosios tarybos priimto sprendimo praktinis įgyvendinimas, susijęs su paskoloms, suteiktoms pagal SURE priemonę, taikoma praktine tvarka. Sprendimas dėl pakeitimų įsigaliojo 2020 m. rugsėjo 16 d. ir yra paskelbtas portale EUR-Lex.

Antrinę rinką turinčio turto, kurio atkarpos struktūros susietos su tvarumo tikslais, tinkamumas

2020 m. rugsėjo 21 d. Valdančioji taryba nusprendė pripažinti antrinę rinką turinčias skolos priemones, kurių atkarpos struktūros susietos su tam tikrais tvarumo tikslais, tinkamomis būti pateiktomis įkaitu Eurosistemai vykdant pinigų politikos operacijas ir tiesioginius (vienakrypčius) pirkimus pinigų politikos tikslais su sąlyga, kad šios skolos priemonės atitinka visus kitus nustatytus tinkamumo kriterijus. Sprendimas bus taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) išorės auditas

2020 m. rugsėjo 22 d. Valdančioji taryba apsvarstė išorės auditoriaus PricewaterhouseCoopers parengtą ataskaitą „Nepriklausoma patikinimo ataskaita apie Europos Centrinio Banko (ECB) atitikties pareiškimą dėl to, kaip yra laikomasi euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) valdymui, kokybei ir atskaitomybei nustatytų kontrolės procedūrų ir kaip laikomasi Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (IOSCO) finansinių palyginamųjų standartų principų“ ir suteikė leidimą ją paskelbti ECB interneto svetainėje. Paskelbus patikinimo ataskaitą bus užbaigtas paskutinis €STR įgyvendinimo etapas, kaip numatyta atitinkamose ECB gairėse. Dokumentas bus netrukus paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

TARGET2-Securities susitarimų pakeitimai

2020 m. liepos 28 d. Valdančioji taryba susipažino su TARGET2-Securities pamatinio susitarimo (T2S FA) 6 priedo ir TARGET2-Securities valiutų dalyvavimo sutarties (T2S CPA) 6 priedo pakeitimais. Šie dokumentai sudaro sutartį dėl paslaugų teikimo, kurioje visų pirma nurodomas i) lygis, kuriuo Eurosistema teikia T2S paslaugas dalyvaujantiems centriniams vertybinių popierių depozitoriumams ir susijusiems ne euro zonos centriniams bankams, ir ii) pagrindiniai veiklos rodikliai. T2S FA ir T2S CPA 6 priedo pakeitimai buvo padaryti atlikus reguliarią sutarties dėl paslaugų teikimo peržiūrą.

2014–2018 m. ataskaita apie sukčiavimą naudojant mokėjimo korteles

2020 m. rugpjūčio 6 d. Valdančioji taryba patvirtino šeštąją ataskaitą apie sukčiavimą naudojant mokėjimo korteles ir suteikė leidimą ją paskelbti. Ataskaitoje analizuojama sukčiavimo naudojant mokėjimo korteles dinamika, daugiausia dėmesio iš penkerių metų laikotarpio (2014–2018 m.) skiriant 2018 m. duomenims, suskirstytiems pagal šalis, esančias bendroje mokėjimų eurais erdvėje (SEPA). 2015–2017 m. sukčiavimas sumažėjo, o 2018 m. – šiek tiek padidėjo. Kaip ir ankstesniais metais, 2018 m. daugiausiai apgaulingų sandorių mokėjimo kortelėmis įvykdyta nuotoliniu būdu – elektroniniu paštu, telefonu ar internetu. Bendras tokių sandorių skaičius ir nauji sukčiavimo naudojant mokėjimo korteles būdai pabrėžia nuolatinio stebėjimo ir griežtesnių saugumo priemonių taikymo svarbą. Ataskaita paskelbta ECB interneto svetainėje.

ECB atsakymas dėl Europos Komisijos viešos konsultacijos dėl naujos skaitmeninių finansų strategijos Europai / „fintech“ sektoriui veiksmų plano

2020 m. rugpjūčio 13 d. Valdančioji taryba patvirtino bendrą Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir ECB Bankų priežiūros tarnybos atsakymą dėl Europos Komisijos paskelbtų viešų konsultacijų dėl naujos skaitmeninių finansų strategijos Europai / „fintech“ sektoriui veiksmų plano ir suteikė leidimą jį paskelbti. Apskritai, ECB remia prioritetines sritis, kurias Europos Komisija nustatė konsultacijų dokumente, ir mano, kad skaitmeninė bankų sektoriaus pertvarka turi būti vykdoma tinkamai atsižvelgiant į riziką, susijusią su novatoriškų technologijų naudojimu. Kalbant apie skaitmeninės finansinės identifikacijos naudojimo palengvinimą visoje ES, pažymėtina, kad ECB visiškai pritaria privalomam unikalių identifikatorių, pagrįstų tarptautiniu mastu pripažintais pasauliniais standartais, naudojimui. ECB sutinka, kad ES mastu reikia glaudžiau bendradarbiauti įvairiuose projektuose, tokiuose kaip bandomoji finansinių inovacijų aplinka ir inovacijų centrai. ECB taip pat pripažįsta priežiūrą vykdančių ir prižiūrimų įstaigų atviro dialogo skatinimo naudą. ECB mano, kad atviras finansavimas gali turėti įtakos prižiūrimiems bankams tiek atskiros įstaigos, tiek sisteminiu lygiu, ir transformuoja reguliuojamoms institucijoms taikomą priežiūros metodą atsižvelgdamas į naujas sąlygas, atsiradusias dėl atnaujintos Mokėjimo paslaugų direktyvos. ECB taip pat pripažįsta, kaip svarbu užtikrinti, kad dalijantis klientų duomenimis, įskaitant trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, būtų laikomasi aiškių teisinių reikalavimų ir saugumo standartų. ECB atsakymas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Kriptoturto vidaus darbo grupės ataskaita apie stabilizuotosios virtualiosios valiutos poveikį

2020 m. rugsėjo 15 d. Valdančioji taryba susipažino su ataskaita apie stabilizuotosios virtualiosios valiutos poveikį pinigų politikai, finansiniam stabilumui, rinkos infrastruktūrai ir mokėjimams, taip pat bankų priežiūrai euro zonoje. Ataskaitoje apibendrinami stabilizuotosios virtualiosios valiutos analizės, kurią atliko ECB kriptoturto vidaus darbo grupė, rezultatai ir įvertinamas šios valiutos poveikis euro zonai, remiantis tokiais trimis scenarijais pagal galimą šios valiutos taikymą: 1) kriptoturto papildoma funkcija; 2) naujas mokėjimo būdas ir 3) alternatyvi vertės kaupimo priemonė. Ataskaita paskelbta ECB interneto svetainėje.

Eurosistemos aukšto lygio darbo grupės dėl skaitmeninių centrinių bankų valiutų ataskaita

2020 m. rugsėjo 23 d. Valdančioji taryba apsvarstė Eurosistemos aukšto lygio darbo grupės parengtą ataskaitą dėl skaitmeninių centrinių bankų valiutų. 2020 m. sausio mėn. Valdančioji taryba pavedė šiai darbo grupei parengti išsamią galimos naudos ir problemų, susijusių su skaitmeninėmis centrinių bankų valiutomis, analizę, įskaitant funkcinius ir technologinius klausimus. Aptarusi pagrindines ataskaitos išvadas, Valdančioji taryba suteikė leidimą ją paskelbti ECB interneto svetainėje ir nurodė darbo grupei aptarti išvadas su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais. Ataskaita bus netrukus paskelbta ECB interneto svetainėje. Viešos konsultacijos šiuo klausimu bus pradėtos 2020 m. spalio viduryje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikriems trečiųjų šalių užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams taikomos išimties ir tam tikrus lyginamuosius indeksus, kurių teikimas nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių lyginamųjų indeksų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011

2020 m. rugsėjo 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/20 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl būtinojo grynųjų pinigų paslaugų lygio užtikrinimo Vengrijoje

2020 m. rugsėjo 22 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/21 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymų dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų, kuriais, reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiama pakeitimo vertybiniais popieriais Sąjungos sistema

2020 m. rugsėjo 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/22 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB vidaus valdymas

ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai, dėl Suomen Pankki – Finlands Bank išorės auditorių

2020 m. rugpjūčio 7 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2020/37, skirtą Europos Sąjungos Tarybai, dėl Suomen Pankki – Finlands Bank išorės auditorių. Rekomendacija paskelbta portale EUR-Lex.

Statistika

ECBS komentaras dėl EBI galimybių ataskaitos pagal Kapitalo reikalavimų reglamento (KRR2) 430 straipsnio c dalį

2020 m. rugsėjo 17 d. Valdančioji taryba patvirtino ECBS komentarą-ataskaitą dėl Europos bankininkystės institucijos (EBI) ataskaitos dėl galimybės sukurti nuoseklią ir integruotą statistikos, prudencinių ir su pertvarkymu susijusių duomenų rinkimo sistemą. ECBS ataskaitoje siūloma sumažinti bankų atskaitomybės naštą statistikos, su pertvarkymu ir prudenciniais klausimais susijusiose srityse, neprarandant pinigų politikai, pertvarkymui ir priežiūrai būtinos informacijos. Ataskaita ir pranešimas spaudai šia tema paskelbti ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

EBI gairių dėl ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo, susijusio su COVID-19 priemonėmis, įgyvendinimas

2020 m. rugpjūčio 4 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB laikosi Gairių dėl ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo apie pozicijas, kurioms taikomos priemonės, įvestos reaguojant į COVID-19 sukeltą krizę (EBA/GL/2020/07).

ECB ataskaita apie bankų praktiką ICAAP srityje

2020 m. rugpjūčio 8 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti bankų praktikos, susijusios su vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesu (ICAAP), ataskaitą. Dokumente apibendrinti ICAAP praktikos, stebėtos 37 bankuose, struktūruotos analizės rezultatai. Atkreipiamas dėmesys į sritis, kuriose bankų praktika, matyti, yra pažengusi toliau, ir į sritis, kuriose, ECB nuomone, turi pasitempti visi bankai. Dokumentas paskelbtas ECB Bankų priežiūros tarnybos interneto svetainėje.

Susitarimo memorandumai dėl priežiūros tarp ECB ir Moldovos nacionalinio banko bei tarp ECB ir Abu Dabio finansinių paslaugų pasaulinėje rinkoje reguliavimo tarnybos

2020 m. rugpjūčio 12 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui sudaryti susitarimo memorandumus dėl priežiūros su Moldovos nacionaliniu banku ir Abu Dabio finansinių paslaugų pasaulinėje rinkoje reguliavimo tarnyba. Šių memorandumų tikslas – įforminti ECB ir šių dviejų priežiūros institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija mechanizmus.

EBI gairių dėl paskolų teikimo ir stebėsenos įgyvendinimas

2020 m. rugpjūčio 17 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB ketina laikytis Paskolų teikimo ir stebėsenos gairių (EBA/GL/2020/06) nuo jų taikymo pradžios, t. y. nuo 2021 m. birželio 30 d. Šiomis gairėmis siekiama užtikrinti, kad naujai suteiktos paskolos būtų pakankamai kokybiškos, nustatant reikalavimus skolininkų kreditingumui įvertinti, ir suderinti institucijų praktiką su vartotojų apsaugos taisyklėmis.

Sprendimas dėl laikino tam tikrų centrinių bankų pozicijų neįtraukimo į bendrą pozicijų matą atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją

2020 m. rugpjūčio 27 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad ji sutinka su Priežiūros valdybos nuomone, jog yra susidariusios „ypatingos aplinkybės“, leidžiančios laikinai neįtraukti tam tikrų centrinių bankų pozicijų į sverto koeficientą. Todėl Valdančioji taryba mano, kad išskirtinės aplinkybės, pateisinančios laikiną tam tikrų centrinių bankų pozicijų neįtraukimą į bendro bankų pozicijų rodiklio apskaičiavimą, yra susidariusios visoje euro zonoje. Euro zonos nacionalinės kompetentingos institucijos, mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu ketinančios pasinaudoti teise veikti savo nuožiūra, nustatyta pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 500 straipsnio b dalies 2 punktą, gali remtis šia ECB, kaip euro zonos pinigų institucijos, paskelbta nuomone. Priėmusi šią nuomonę dėl pinigų politikos, Valdančioji taryba, vykdydama priežiūros funkciją, priėmė Sprendimą ECB/2020/44 dėl laikino tam tikrų centrinių bankų pozicijų neįtraukimo į bendrą pozicijų rodiklį atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją. Tai leidžia ECB tiesiogiai prižiūrimiems svarbiems bankams neįtraukti tam tikrų centrinių bankų pozicijų į sverto koeficientą. Toks turtas yra banknotai ir monetos, taip pat centriniame banke laikomi indėliai. Sprendimas ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Patikslintas ECB vadovas dėl vertinimo metodikos ir susijęs apibendrinantis pareiškimas

2020 m. rugsėjo 11 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti patikslintą ECB vadovą dėl vertinimo metodikos (EGAM), atnaujintą po viešų konsultacijų, ir apibendrinantį pareiškimą, kuriame pateikiama viešų konsultacijų dėl šio vadovo metu gautų pastabų apžvalga ir įvertinimas. Dokumentai paskelbti ECB Bankų priežiūros tarnybos interneto svetainėje.

EBI gairių dėl pragmatiško požiūrio vykdant SREP 2020 m. laikymasis

2020 m. rugsėjo 14 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB laikosi Pragmatiško požiūrio vykdant priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (SREP) 2020 m. gairių (EBA/GL/2020/10). Gairių nuostatos sudaro galimybę priežiūros institucijoms dėl COVID-19 pandemijos 2020 m. SREP vykdyti lanksčiai ir pragmatiškai ir tuo pačiu užtikrinti ES priežiūros praktikos konvergenciją.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai