Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

August – september 2020

25. september 2020

Turuoperatsioonid

Tagasiostutehingute kokkulepped Põhja-Makedoonia Vabariigi keskpanga ja San Marino keskpangaga

18. augustil 2020 teatas EKP, et EKP nõukogu on heaks kiitnud kaks tagasiostutehingute kokkulepet eurodes likviidsuse pakkumiseks Põhja-Makedoonia Vabariigi keskpangale ja San Marino keskpangale. Kokkulepete eesmärk oli täita võimalikku likviidsusvajadust eurodes koroonaviiruse (COVID-19) pandeemiast tingitud šokist tulenevate turuhäirete olukorras. Sellekohased pressiteated on kättesaadavad EKP veebilehel.

USA dollarites likviidsust lisavate 7-päevase tähtajaga operatsioonide sageduse vähendamine

20. augustil 2020 otsustas EKP nõukogu muuta USA dollarites likviidsust lisavate 7-päevase tähtajaga operatsioonide sagedust kolmelt korralt nädalas ühele korrale nädalas alates 1. septembrist 2020. Pidades silmas USA dollarites pakutava rahastamise tingimuste paranemist ja vähest nõudlust hiljutiste USA dollarites likviidsust lisavate 7-päevase tähtajaga operatsioonide järele, otsustasid vahetustehingute võrgustiku keskpangad (Inglise keskpank, Jaapani keskpank, EKP, Šveitsi keskpank ja USA Föderaalreservi Süsteem) ühiselt vähendada nende operatsioonide sagedust. Kooskõlastatud tegevusest teatati pressiteadetega, mis avaldati samal ajal kõigi vahetustehingute võrgustiku keskpankade veebilehtedel.

Eurodes likviidsusliinide pikendamine Horvaatia keskpanga ja Rumeenia keskpangaga

28. augustil 2020 teatas EKP, et EKP nõukogu on heaks kiitnud otsuse pikendada eurodes likviidsusliine Horvaatia keskpanga ja Rumeenia keskpangaga kuue kuu võrra kuni 2021. aasta juuni lõpuni. Kokkulepped sõlmiti 2020. aasta alguses eesmärgiga pakkuda Horvaatia ja Rumeenia finantsasutustele nende riikide keskpankade kaudu likviidsust eurodes, et täita võimalikku likviidsusvajadust koroonaviiruse (COVID-19) pandeemiast tingitud šokist tulenevate turuhäirete korral. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Suunis eurosüsteemi reservihaldusteenuste raamistiku muutmise kohta

7. septembril 2020 võttis EKP nõukogu vastu suunise (EL) 2020/1284, millega muudetakse suunist (EL) 2018/797 eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta eurodes euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele (EKP/2020/34). Muudatuste eesmärk on suurendada aruandluse ja teabevahetuse läbipaistvust eurosüsteemis ning aidata paremini analüüsida eurosüsteemi reservihaldusteenuste toimimist. Eurosüsteemi keskpangad peavad järgima muudetud suunist alates 1. aprillist 2021. Uus suunis on avaldatud EUR-Lexi veebilehel.

EKP otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1743 ülemääraste reservide ja teatavate hoiuste tasustamise kohta

8. septembril 2020 võttis EKP nõukogu vastu otsuse (EL) 2020/1264, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1743 ülemääraste reservide ja teatavate hoiuste tasustamise kohta (EKP/2020/38). Seda tehti seoses selliste laenude haldamisega, mida antakse Euroopa Komisjoni hiljuti loodud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA) kaudu. Muudetud otsuse eesmärk on EKP nõukogu 2020. aasta juulis tehtud otsuse tehniline rakendamine seoses TERA kaudu pakutavate laenude teostamiskorraga. Otsus jõustus 16. septembril 2020 ja on kättesaadav EUR-Lexi veebilehel.

Kestlikkuse eesmärkidega seotud kupongistruktuuridega turukõlblike varade nõuetele vastavus

21. septembril 2020 otsustas EKP nõukogu aktsepteerida teatud kestlike tulemuseesmärkidega seotud kupongistruktuuridega turukõlblikke võlainstrumente kõlbliku tagatisena nii eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides kui ka rahapoliitika eesmärgil tehtavates otseostudes, kui need vastavad ka muudele asjakohastele kõlblikkuskriteeriumitele. Otsus jõustub 1. jaanuaril 2021. Sellekohane pressiteade on avaldatud EKP veebilehel.

Euro lühiajalise intressimäära (€STR) välisaudit

22. septembril 2020 tutvus EKP nõukogu välisaudiitori (PricewaterhouseCoopers) koostatud aruandega „Independent assurance report over the European Central Bank’s (ECB) Statement of Compliance with control processes defined in relation to governance, quality and accountability activities over the Euro Short-Term Rate (€STR) and its adherence to the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Principles for Financial Benchmarks”. Nõukogu andis loa avaldada see EKP veebilehel. Kinnitava aruande avaldamine on viimane etapp €STRi elluviimisel, nagu on sätestatud asjaomastes EKP suunistes. Dokument avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Muudatused T2Si (TARGET2-Securities) kokkulepetes

28. juulil 2020 tutvus EKP nõukogu parandustega T2Si raamlepingu ja T2Si vääringu lisamise lepingu lisades 6. Nendes dokumentides sätestatakse teenusetaseme kokkulepe, milles määratletakse eelkõige i) osalevatele väärtpaberite keskdepositooriumitele ja ühendatud euroalavälistele keskpankadele eurosüsteemi poolt pakutavate T2S teenuste ulatus ning ii) peamised tulemusnäitajad. T2Si raamlepingu ja vääringu lisamise lepingu lisades 6 tehti parandusi teenusetaseme kokkuleppe korrapärase läbivaatamise käigus.

2014.–2018. aasta aruanne maksekaardipettuste kohta

6. augustil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks maksekaardipettusi käsitleva kuuenda aruande ja andis loa see avaldada. Aruandes analüüsitakse maksekaardipettuste suundumusi ühtsesse euromaksete piirkonda kuuluvate riikide järgi, keskendudes 2018. aasta andmetele viieaastase ajavahemiku jooksul alates 2014. aastast kuni 2018. aastani. Aastatel 2015–2017 pettuste arv vähenes ja suurenes veidi 2018. aastal. Nagu varasematelgi aastatel, tehti 2018. aastal enamik petturlikke kaardipõhiseid maksetehinguid kaugmaksetena posti, telefoni või interneti teel. Petturlike tehingute üldine tase ja maksekaardipettuste tegemise uudsed viisid näitavad, kui oluline on pettusi pidevalt jälgida ja võtta tõhustatud turvameetmeid. Aruanne on avaldatud EKP veebilehel.

EKP vastus Euroopa Komisjoni konsultatsioonile Euroopa uue digitaalse rahanduse strateegia / finantstehnoloogia tegevuskava kohta

13. augustil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja EKP pangandusjärelevalve ühisvastuse Euroopa Komisjoni konsultatsioonile Euroopa uue digitaalse rahanduse strateegia / finantstehnoloogia tegevuskava kohta ning andis loa see avaldada. EKP toetab üldjoontes Euroopa Komisjoni konsultatsioonidokumendis kirjeldatud esmatähtsaid valdkondi ja on seisukohal, et pangandussektori digitaalsel ümberkujundamisel tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta uudse tehnoloogiaga seotud riske. Seoses digitaalse finantsidentiteedi kasutamise hõlbustamisega kogu ELis kiidab EKP täielikult heaks kordumatute tunnuste kohustusliku kasutamise rahvusvaheliselt tunnustatud üleilmsete standardite alusel. EKP toetab seisukohta, et kogu ELis on vaja suurendada koostööd seoses erinevate skeemidega, nagu reguleeritud testimis- ja innovatsioonikeskkonnad, ning tunnistab järelevalveasutuste ja järelevalve alla kuuluvate üksuste vahelise avatud dialoogi kasulikkust. EKP hinnangul võib avatud finantssüsteem mõjutada järelevalve alla kuuluvaid panku nii üksuse kui ka süsteemsel tasandil. Seetõttu kohandab EKP oma järelevalvepõhimõtteid vastavalt uuele tegevuskeskkonnale, mis on loodud makseteenuste muudetud direktiiviga. Ühtlasi tunnistab EKP, et kliendiandmete jagamisel (ka kolmandate osapooltega) on oluline tagada selgete õigusnõuete järgimine ja turvastandardite täitmine. EKP vastus on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP krüptovarade töörühma aruanne stabiilsete krüptovarade mõju kohta

15. septembril 2020 tutvus EKP nõukogu aruandega, mis käsitleb stabiilsete krüptovarade mõju rahapoliitikale, finantsstabiilsusele, turuinfrastruktuurile ja maksetele ning pangandusjärelevalvele euroalal. Aruandes antakse ülevaade EKP krüptovarade töörühma tehtud stabiilsete krüptovarade analüüsi tulemustest ja hinnatakse stabiilsete krüptovarade mõju euroalale, tuginedes nende varade kasutusvõimalustest tuletatud kolmele stsenaariumile: 1) krüptovarade lisafunktsioon; 2) uus makseviis; 3) alternatiivne väärtuse säilitaja. Aruanne on avaldatud EKP veebilehel.

Keskpanga digiraha käsitleva kõrgetasemelise eurosüsteemi töörühma aruanne

23. septembril 2020 tutvus EKP nõukogu keskpanga digiraha käsitleva kõrgetasemelise eurosüsteemi töörühma koostatud aruandega. EKP nõukogu andis 2020. aasta jaanuaris töörühmale ülesande ette valmistada põhjalik analüüs keskpanga digirahaga seotud võimalikest eelistest ja probleemidest, sealhulgas funktsionaalsetest ja tehnilistest küsimustest. Pärast aruande peamiste järelduste läbivaatamist andis EKP nõukogu loa avaldada aruanne EKP veebilehel ja volitas töörühma arutama tulemusi mitmete sidusrühmadega. Aruanne avaldatakse peatselt EKP veebilehel. Seonduv avalik konsultatsioon algatatakse 2020. aasta oktoobri keskel.

Õigusaktid

EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 seoses teatavate kolmandate riikide vahetuskursi võrdlusaluste väljaarvamisega määruse kohaldamisalast ning asendusvõrdlusaluste määramisega teatavatele kaotatavatele võrdlusalustele

18. septembril 2020 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2020/20.

EKP arvamus miinimumtasemel sularahateenuse tagamiseks Ungaris

22. septembril 2020 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2020/21.

EKP arvamus seoses ettepanekutega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste kohta, millega muudetakse liidu väärtpaberistamise raamistikku COVID-19 pandeemiale reageerimiseks

23. septembril 2020 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2020/22.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Suomen Pankki välisaudiitorite kohta

7. augustil 2020 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2020/37 Euroopa Liidu Nõukogule Suomen Pankki välisaudiitorite kohta. Soovitus on avaldatud EUR-Lexi veebilehel.

Statistika

EKPSi panus EBA koostatud teostatavusaruandesse kooskõlas kapitalinõuete määruse (CRR II) artikli 430 lõikega c

17. septembril 2020 kiitis EKP nõukogu heaks EKPSi aruande panuse kohta Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) aruandesse, mis käsitleb statistiliste ning kriisilahenduse ja usaldatavusnõuetega seotud andmete kogumise järjepideva ja integreeritud süsteemi väljatöötamise teostatavust. EKPSi aruandes tehakse ettepanek vähendada pankade aruandluskoormust statistilise ning kriisilahenduse ja usaldatavusnõuetega seotud aruandluse valdkonnas, kaotamata teabesisu, mis on möödapääsmatult vajalik rahapoliitiliste, kriisilahendusega seotud ja järelevalveülesannete täitmisel. Aruanne koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

EBA suunised COVID-19 kriisiga seotud aruandluse ja andmete avalikustamise kohta

4. augustil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA), et EKP järgib enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid COVID-19 kriisiga seotud meetmete kohaldusalasse jäävate riskipositsioonide aruandluse ja avalikustamise kohta (EBA/GL/2020/07).

EKP aruanne pankade ICAAPiga seotud tavade kohta

8. augustil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada aruanne pankade sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise (ICAAP) tavade kohta. Aruandes antakse ülevaade 37 panga ICAAPi tavade struktuurse analüüsi tulemustest. Ühtlasi tuuakse välja valdkonnad, mille puhul pankade tavasid on veelgi tõhustatud, ning valdkonnad, mis vajavad EKP hinnangul kõigis pankades lisatähelepanu. Aruanne on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Järelevalvealased vastastikuse mõistmise memorandumid EKP ja Moldova keskpanga ning EKP ja Abu Dhabi üleilmsete turgude finantsteenuste reguleerimisameti (Abu Dhabi Global Market’s Financial Services Regulatory Authority) vahel

12. augustil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule sõlmida lõplikult vastastikuse mõistmise memorandumid Moldova keskpangaga ja Abu Dhabi üleilmsete turgude finantsteenuste reguleerimisametiga, et anda kindel vorm koostööle ja teabevahetusele EKP ja asjaomase kahe järelevalveasutuse vahel.

EBA suunised laenude väljastamise ja jälgimise kohta

17. augustil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA) EKP kavatsusest hakata enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul alates 30. juunist 2021 järgima EBA suuniseid laenude väljastamise ja jälgimise kohta (EBA/GL/2020/06). Suuniste eesmärk on tagada uute laenude piisav krediidikvaliteet ja selleks kehtestatakse nõuded laenuvõtja krediidivõimelisuse hindamiseks. Samuti soovitakse suuniste abil viia krediidiasutuste tavad kooskõlla tarbijakaitse eeskirjadega.

Otsus keskpankade vastu olevate teatavate nõuete ajutise väljajätmise kohta koguriskipositsiooni näitajast seoses COVID-19 pandeemiaga

27. augustil 2020 otsustas EKP nõukogu toetada järelevalvenõukogu seisukohta, et valitseb erakorraline olukord, mis võimaldab keskpankade vastu olevad teatavad nõuded finantsvõimenduse määrast ajutiselt välja jätta. Seega on EKP nõukogu hinnangul kogu euroala kohta täidetud erakorralise olukorra tingimus keskpankade vastu olevate teatavate nõuete väljajätmiseks koguriskipositsiooni näitaja arvutamisel. Euroala riiklikud pädevad asutused, kes kavatsevad kasutada määruse (EL) nr 575/2013 artikli 500 lõike b punktis 2 ette nähtud kaalutlusõigust seoses vähem oluliste krediidiasutustega, võivad tugineda EKP kui euroala rahapoliitikat teostava organi kõnealusele arvamusele. Selle rahapoliitilise arvamuse järel võttis EKP nõukogu oma järelevalvealase pädevuse alusel vastu otsuse EKP/2020/44 keskpankade vastu olevate teatavate nõuete ajutise väljajätmise kohta koguriskipositsiooni näitajast seoses COVID-19 pandeemiaga. See võimaldab EKP otsese järelevalve alla kuuluvatel olulistel pankadel jätta keskpankade vastu olevad teatavad nõuded välja finantsvõimenduse määrast. Selliste varade hulka kuuluvad pangatähed ja mündid ning keskpangas hoitavad hoiused. Otsus koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP veebilehel.

Läbivaadatud EKP juhend hindamismetoodika kohta ja tagasiside vorm

11. septembril 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada läbivaadatud EKP juhend vastaspoole krediidiriski hindamiseks kasutatava sisemudeli meetodi ja krediidiväärtuse korrigeerimise riski arvutamise täiustatud meetodi hindamismetoodika kohta. Juhendi ajakohastamisel lähtuti avaliku konsultatsiooni tulemustest ja tagasiside vormis esitatud märkustest. Viimases dokumendis antakse ülevaade juhendi kohta avaliku konsultatsiooni käigus esitatud märkustest ja nende hindamisest. Asjaomased dokumendid on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EBA suunised pragmaatilise lähenemisviisi kohta 2020. aasta SREPi läbiviimisele

14. septembril 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA), et EKP järgib enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid pragmaatilise lähenemisviisi kohta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) 2020. aasta tsüklile (EBA/GL/2020/10). Seoses COVID-19 pandeemiaga võimaldavad suunised järelevalveasutustel viia 2020. aasta SREPi tsükkel läbi paindlikult ja pragmaatiliselt, säilitades samal ajal ELi järelevalvetavade ühtsuse.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid