Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

August-septembrie 2020

25 septembrie 2020

Operațiuni de piață

Aranjamente privind linii repo cu băncile centrale din Republica Macedonia de Nord și Republica San Marino

La data de 18 august 2020, BCE a anunțat aprobarea de către Consiliul guvernatorilor a instituirii a două aranjamente privind linii repo destinate furnizării de lichiditate în euro Băncii Naționale a Republicii Macedonia de Nord și, respectiv, Băncii Centrale a Republicii San Marino. Scopul acestora este de a veni în întâmpinarea posibilei apariții a unui necesar de lichiditate în euro, în contextul disfuncționalităților pieței manifestate pe fondul șocului indus de coronavirus (COVID-19). Comunicatele de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Reducerea frecvenței operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA cu scadența la șapte zile

La data de 20 august 2020, Consiliul guvernatorilor a decis să modifice, începând cu 1 septembrie 2020, frecvența operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA cu scadența la șapte zile, de la de trei ori pe săptămână la o dată pe săptămână. Având în vedere îmbunătățirea în continuare a condițiilor de finanțare în dolari SUA și cererea scăzută pentru operațiunile recente de furnizare de lichiditate în dolari SUA cu scadența la șapte zile, băncile centrale din rețeaua de swap (Bank of England, Banca Japoniei, BCE, Banca Națională a Elveției și Rezervele Federale ale SUA) au luat decizia comună de a reduce frecvența acestor operațiuni. Această acțiune coordonată a fost anunțată prin intermediul unor comunicate de presă publicate simultan pe website-urile tuturor băncilor centrale din rețeaua de swap.

Prelungirea liniilor de furnizare de lichiditate în euro pentru băncile centrale din Croația și România

La data de 28 august 2020, BCE a anunțat aprobarea de către Consiliul guvernatorilor a prelungirii cu șase luni, până la sfârșitul lunii iunie 2021, a liniilor de furnizare de lichiditate în euro pentru Hrvatska narodna banka și Banca Națională a României. Aranjamentele au fost convenite la începutul acestui an în scopul furnizării de lichiditate în euro instituțiilor financiare din cele două țări, prin intermediul băncilor centrale naționale respective, pentru a veni în întâmpinarea posibilei apariții a unui necesar de lichiditate în euro, în contextul disfuncționalităților pieței manifestate pe fondul șocului indus de COVID-19. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Orientarea de modificare a cadrului pentru serviciile de administrare a rezervelor furnizate de Eurosistem (Eurosystem reserve management services – ERMS)

La data de 7 septembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea (UE) 2020/1284 de modificare a Orientării (UE) 2018/797 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro către bănci centrale și țări din afara zonei euro și către organizații internaționale (BCE/2020/34). Scopul modificărilor este de a spori în continuare transparența raportării și a schimbului de informații în cadrul Eurosistemului și de a îmbunătăți analiza funcționării ERMS. Băncile centrale din Eurosistem trebuie să respecte orientarea de modificare începând cu 1 aprilie 2021. Orientarea de modificare este disponibilă în EUR-Lex.

Decizia de modificare a Deciziei (UE) 2019/1743 privind remunerarea deținerilor de rezerve excedentare și a anumitor depozite

La data de 8 septembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia (UE) 2020/1264 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1743 privind remunerarea deținerilor de rezerve excedentare și a anumitor depozite (BCE/2020/38) în legătură cu administrarea împrumuturilor acordate în cadrul instrumentului de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE), creat recent de Comisia Europeană. Decizia de modificare reprezintă punerea în aplicare la nivel tehnic a deciziei adoptate de Consiliul guvernatorilor în luna iulie 2020 în legătură cu acordurile operaționale privind împrumuturile acordate în cadrul instrumentului SURE. Decizia de modificare a intrat în vigoare la data de 16 septembrie 2020 și este disponibilă în EUR-Lex.

Eligibilitatea activelor tranzacționabile cu structuri de cupoane corelate cu obiective de sustenabilitate

La data de 21 septembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis să accepte titlurile de natura datoriei tranzacționabile cu structuri de cupoane corelate cu anumite obiective de performanță în domeniul sustenabilității drept garanții eligibile pentru operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului și, de asemenea, pentru achiziții definitive în scopuri de politică monetară efectuate de Eurosistem, cu condiția ca acestea să îndeplinească, de asemenea, toate celelalte criterii de eligibilitate relevante. Decizia va deveni aplicabilă la 1 ianuarie 2021. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Auditul extern al ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR)

La data de 22 septembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a analizat un raport întocmit de auditorul extern PricewaterhouseCoopers, intitulat „Independent assurance report over the European Central Bank’s (ECB) Statement of Compliance with control processes defined in relation to governance, quality and accountability activities over the Euro Short-Term Rate (€STR) and its adherence to the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Principles for Financial Benchmarks”, și a autorizat publicarea acestuia pe website-ul BCE. Publicarea raportului va încheia ultima etapă restantă a procesului de punere în aplicare a €STR, astfel cum se prevede în orientările aferente ale BCE. Documentul va fi disponibil în scurt timp pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Modificări aduse acordurilor privind TARGET2-Securities

La data de 28 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor a luat notă de revizuirile aduse anexei 6 la Acordul-cadru privind TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Framework Agreement – T2S FA) și la Acordul de participare monetară la TARGET2-Securities (Currency Participation Agreement – T2S CPA). Aceste documente specifică acordul privind nivelul serviciilor (Service Level Agreement – SLA), care definește îndeosebi (i) nivelurile serviciilor în conformitate cu care Eurosistemul trebuie să furnizeze servicii T2S depozitarilor centrali de instrumente financiare (central securities depositories – CSD) participanți și băncilor centrale din afara zonei euro conectate, precum și (ii) indicatorii de performanță principali. Modificările aduse anexei 6 la Acordul-cadru privind TARGET2-Securities și la Acordul de participare monetară la TARGET2-Securities au rezultat în urma procesului de evaluare periodică a acordului privind nivelul serviciilor.

Raportul 2014-2018 privind fraudele cu carduri

La data de 6 august 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat cel de-al șaselea raport privind fraudele cu carduri și a autorizat publicarea acestuia. Acest raport analizează evoluția fraudelor aferente plăților prin card, concentrându-se asupra datelor din 2018, în contextul general al perioadei de cinci ani cuprinse între 2014 și 2018, defalcate pe fiecare țară din Zona unică de plăți în euro (Single Euro Payments Area – SEPA). Numărul de fraude a scăzut între 2015 și 2017, înregistrând o ușoară creștere în 2018. Similar anilor precedenți, majoritatea operațiunilor frauduloase cu carduri care au avut loc în 2018 au fost efectuate la distanță, prin e-mail, prin telefon sau online. Volumul general al operațiunilor frauduloase și noile modalități de a comite fraude cu carduri evidențiază importanța monitorizării continue a fraudelor și a punerii în aplicare a unor măsuri de securitate sporite. Raportul este disponibil pe website-ul BCE.

Răspunsul BCE la consultarea lansată de Comisia Europeană cu privire la o nouă strategie pentru finanțele digitale în Europa/planul de acțiune FinTech

La data de 13 august 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat o contribuție comună a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și a Supravegherii bancare a BCE la consultarea Comisiei Europene referitoare la o nouă strategie pentru finanțele digitale în Europa/planul de acțiune FinTech și a autorizat publicarea acesteia. BCE sprijină, în linii mari, domeniile prioritare identificate de Comisia Europeană în documentul de consultare și consideră că transformarea digitală a sectorului bancar trebuie să aibă loc ținând cont de riscurile aferente utilizării unor tehnologii inovatoare. În ceea ce privește facilitarea utilizării identităților financiare digitale la nivelul UE, BCE susține pe deplin utilizarea obligatorie a unor coduri unice de identificare, bazate pe standarde globale recunoscute la nivel internațional. BCE sprijină necesitatea unei cooperări sporite la nivelul UE cu privire la diferite sisteme, precum spații de testare în materie de reglementare și platforme de inovare, și recunoaște avantajele promovării unui dialog deschis între autoritățile de supraveghere și entitățile supravegheate. BCE consideră că finanțarea deschisă poate avea implicații asupra băncilor supravegheate, atât la nivel de entitate, cât și la nivel sistemic, și își adaptează abordarea în materie de supraveghere a entităților reglementate în concordanță cu noile evoluții generate de Directiva privind serviciile de plată (Payment Services Directive – PSD2), revizuită. Totodată, recunoaște faptul că este important să se asigure că partajarea datelor clienților, inclusiv cu furnizori terți, se desfășoară în conformitate cu cerințe juridice clare și respectă standardele de securitate. Răspunsul BCE este disponibil pe website-ul BCE.

Raportul grupului operativ intern pentru criptoactive cu privire la implicațiile monedelor digitale stabile (stablecoins)

La data de 15 septembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a luat notă de un raport privind implicațiile monedelor digitale stabile (stablecoins) pentru politica monetară, stabilitatea financiară, infrastructura pieței și plăți și supravegherea bancară în zona euro. Lucrarea sintetizează rezultatele unei analize privind monedele digitale stabile (stablecoins), realizată de Grupul operativ intern pentru criptoactive al BCE, și evaluează implicațiile acestora pentru zona euro, pe baza a trei scenarii derivate din caracteristicile acestor monede: (1) funcția accesorie a criptoactivelor; (2) nouă metodă de plată; (3) mijloc de tezaurizare alternativ. Raportul este disponibil pe website-ul BCE.

Raportul grupului operativ la nivel înalt al Eurosistemului pentru moneda digitală a băncii centrale

La data de 23 septembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a analizat un raport elaborat de Grupul operativ la nivel înalt al Eurosistemului pentru moneda digitală a băncii centrale (High-Level Task Force on Central Bank Digital Currency – HLTF-CBDC), care a fost mandatat în luna ianuarie 2020 de Consiliul guvernatorilor să realizeze o analiză cuprinzătoare a posibilelor avantaje și dificultăți legate de moneda digitală a băncii centrale, inclusiv a aspectelor de natură funcțională și tehnologică. După discutarea concluziilor principale ale raportului, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea sa pe website-ul BCE și a mandatat HLTF-CBDC să inițieze un dialog cu diferite grupuri de părți interesate cu privire la constatările sale. Raportul va fi disponibil în curând pe website-ul BCE. Consultarea publică aferentă va fi lansată la jumătatea lunii octombrie 2020.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 în ceea ce privește exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar din țări terțe și desemnarea indicilor de referință de înlocuire pentru anumiți indici de referință care încetează

La data de 18 septembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/20, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la asigurarea unui nivel minim de servicii de numerar în Ungaria

La data de 22 septembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/21, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la propunerile de regulamente ale Parlamentului European și ale Consiliului de modificare a cadrului de securitizare al Uniunii ca răspuns la pandemia de COVID-19

La data de 23 septembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/22, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Guvernanță corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorul extern al Suomen Pankki – Finlands Bank

La data de 7 august 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2020/37 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorul extern al Suomen Pankki – Finlands Bank. Recomandarea este disponibilă în EUR-Lex.

Statistică

Contribuția SEBC la raportul de fezabilitate elaborat de ABE în conformitate cu articolul 430c din Regulamentul privind cerințele de capital (CRR II)

La data de 17 septembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat un raport reprezentând contribuția SEBC la raportul de fezabilitate al Autorității Bancare Europene (ABE) privind dezvoltarea unui sistem coerent și integrat de colectare a datelor statistice, a datelor de rezoluție și a datelor prudențiale. Raportul SEBC propune reducerea sarcinii de raportare a băncilor în domeniul raportării datelor statistice, a datelor de rezoluție și a datelor prudențiale, fără a pierde conținutul informativ indispensabil pentru atribuțiile legate de politica monetară, rezoluție și supraveghere. Raportul și comunicatul de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Conformitatea cu ghidul ABE privind raportarea și publicarea în contextul COVID-19

La data de 4 august 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE cu privire la respectarea de către BCE, în legătură cu instituțiile de credit semnificative aflate sub supravegherea sa directă, a Ghidului ABE privind raportarea și publicarea expunerilor care fac obiectul măsurilor aplicate ca răspuns la criza COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

Raportul BCE privind practicile băncilor referitoare la ICAAP

La data de 8 august 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica raportul privind practicile băncilor referitoare la procesul de evaluare a adecvării capitalului intern (internal capital adequacy assessment process – ICAAP). Documentul sintetizează rezultatele unei analize structurate a practicilor referitoare la ICAAP observate în cadrul unui eșantion de 37 de bănci, evidențiază domeniile în care practicile băncilor par să fie optimizate, precum și pe cele în care BCE consideră că sunt necesare eforturi suplimentare la nivelul băncilor. Raportul este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Memorandumurile de înțelegere în materie de supraveghere între BCE și Banca Națională a Moldovei și între BCE și Autoritatea de Reglementare a Serviciilor Financiare a Piețelor Globale din Abu Dhabi (Abu Dhabi Global Market’s Financial Services Regulatory Authority)

La data de 12 august 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerile Consiliului de supraveghere de a încheia memorandumuri de înțelegere în materie de supraveghere cu Banca Națională a Moldovei și cu Autoritatea de Reglementare a Serviciilor Financiare a Piețelor Globale din Abu Dhabi, scopul acestora fiind acela de a formaliza mecanismele de cooperare și de schimb de informații între BCE și cele două autorități de supraveghere.

Conformitatea cu Ghidul ABE privind inițierea și monitorizarea creditelor

La data de 17 august 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE cu privire la intenția BCE de a se conforma, în legătură cu instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, Ghidului ABE privind inițierea și monitorizarea creditelor (EBA/GL/2020/06) până la data aplicării, respectiv începând cu 30 iunie 2020. Ghidul vizează asigurarea unei calități adecvate a creditului în cazul creditelor inițiate recent prin introducerea unor cerințe de evaluare a bonității debitorilor, precum și alinierea practicilor instituțiilor cu normele de protecție a consumatorilor.

Decizia privind excluderea temporară a anumitor expuneri față de băncile centrale din indicatorul de măsurare a expunerii totale având în vedere pandemia de COVID-19

La data de 27 august 2020, Consiliul guvernatorilor a decis să își exprime acordul cu Consiliul de supraveghere în privința existenței unor „circumstanțe excepționale” care permit excluderea temporară a anumitor expuneri față de băncile centrale din indicatorul efectului de levier. Așadar, în opinia Consiliului guvernatorilor, condiția unor circumstanțe excepționale care justifică excluderea temporară a anumitor expuneri față de băncile centrale din calculul indicatorului de măsurare a expunerii totale a băncilor este îndeplinită pentru zona euro în ansamblu. Autoritățile naționale competente din zona euro care intenționează să exercite competența discreționară prevăzută la articolul 500b alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în legătură cu instituțiile mai puțin semnificative se pot baza pe acest aviz emis de BCE ca autoritate monetară a zonei euro. Acest aviz privind politica monetară al Consiliului guvernatorilor a fost urmat de o decizie a Consiliului guvernatorilor adoptată în cadrul competenței sale de supraveghere – Decizia BCE/2020/44 privind excluderea temporară a anumitor expuneri față de băncile centrale din indicatorul de măsurare a expunerii totale având în vedere pandemia de COVID-19 – pentru a permite băncilor semnificative pe care le supraveghează direct să excludă anumite expuneri față de băncile centrale din indicatorul efectului de levier. Aceste active includ monede și bancnote, precum și depozite deținute la banca centrală. Decizia și comunicatul de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Versiunea revizuită a Ghidului BCE privind metodologia de evaluare și sinteza reacțiilor primite cu privire la acesta

La data de 11 septembrie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica versiunea revizuită a Ghidului BCE privind metodologia de evaluare (ECB Guide on Assessment Methodology – EGAM), actualizat ca urmare a unei consultări publice, precum și sinteza reacțiilor primite, care include o prezentare generală și evaluarea observațiilor primite în timpul consultării publice referitoare la EGAM. Documentele sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Conformitatea cu Ghidul ABE privind abordarea pragmatică a SREP pentru 2020

La data de 14 septembrie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE cu privire la respectarea de către BCE, în legătură cu instituțiile de credit semnificative aflate sub supravegherea sa directă, a Ghidului privind abordarea pragmatică a procesului de supraveghere și evaluare (supervisory review and evaluation process – SREP) pentru 2020 (EBA/GL/2020/10). Ghidul oferă supraveghetorilor flexibilitate și pragmatism în derularea SREP pentru 2020 în contextul pandemiei de COVID-19, menținând totodată convergența practicilor de supraveghere în UE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media