Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Elo- ja syyskuu 2020

25.9.2020

Markkinaoperaatiot

Repojärjestelyt Pohjois-Makedonian tasavallan ja San Marinon tasavallan keskuspankkien kanssa

EKP ilmoitti 18.8.2020 EKP:n neuvoston hyväksyneen takaisinostosopimusjärjestelyt, joilla Pohjois-Makedonian ja San Marinon keskuspankeille voidaan tarjota tarvittaessa euromääräistä likviditeettiä, sillä markkinoiden toiminta on koronaviruspandemian (COVID-19) seurauksena häiriintynyt. Aihetta käsittelevät lehdistötiedotteet ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät seitsemän päivän operaatiot

EKP:n neuvosto päätti 20.8.2020, että operaatioita toteutetaan 1.9.2020 alkaen kerran viikossa eikä enää kolmasti viikossa, sillä Yhdysvaltain dollarin määräisen rahoituksen saanti on jatkuvasti helpottunut ja kysyntä on viimeaikaisissa operaatioissa vähentynyt. Valuutanvaihtoverkostoon kuuluvat keskuspankit (EKP, Englannin pankki sekä Japanin, Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankit) päättivät yhteisesti operaatioiden vähentämisestä. Yhteispäätöksestä ilmoitettiin keskuspankkien verkkosivuilla samanaikaisesti julkaistuilla lehdistötiedotteilla.

Euromääräiset likviditeettijärjestelyt Kroatian ja Romanian keskuspankkien kanssa

EKP ilmoitti 28.8.2020, että EKP:n neuvosto oli hyväksynyt Kroatian ja Romanian keskuspankkien kanssa sovittujen likviditeettijärjestelyjen pidentämisen kuudella kuukaudella kesäkuun 2021 loppuun. Aiemmin tänä vuonna sovittujen järjestelyjen avulla keskuspankit voivat tarjota maiden rahoituslaitoksille euromääräistä likviditeettiä, kun markkinoiden toiminta on koronaviruspandemian (COVID-19) seurauksena häiriintynyt. Aihetta käsittelevä lehdistötiedote on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Muutoksia eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja koskeviin suuntaviivoihin

EKP:n neuvosto antoi 7.9.2020 suuntaviivat (EU) 2020/1284 (EKP/2020/34), joilla muutetaan suuntaviivoja (EU) 2018/797 eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille. Muutosten tarkoituksena on lisätä raportoinnin avoimuutta ja tiedonvaihtoa eurojärjestelmässä sekä parantaa järjestelmän toiminnan analysointia. Eurojärjestelmän keskuspankkien on noudatettava muutossuuntaviivoja 1.4.2021 alkaen. Ne ovat luettavissa EUR-Lex-sivustolla.

Muutoksia päätökseen varantovelvoitteen ylittävien talletusten ja tiettyjen muiden talletusten koroista

EKP:n neuvosto antoi 8.9.2020 päätöksen (EU) 2020/1264 (EKP/2020/38) varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista ja tietyistä muista talletuksista maksettavista koroista annetun päätöksen (EU) 2019/1743 muuttamisesta. Muutosta edellyttivät SURE-lainojen hallinnointijärjestelyt. SURE on Euroopan komission hiljattain perustama tilapäinen tukiväline, jolla lievennetään koronapandemian aiheuttamia työttömyysriskejä. Muutospäätöksellä pannaan teknisesti täytäntöön EKP:n neuvoston heinäkuussa 2020 tekemä päätös SURE-lainojen käsittelystä. Muutospäätös tuli voimaan 16.9.2020, ja se on luettavissa EUR-Lex-sivustolla.

Vakuudeksi hyväksyttävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit, joiden korkorakenteisiin liittyy kestävyystavoitteita

EKP:n neuvosto päätti 21.9.2020, että eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa voidaan käyttää vakuuksina jälkimarkkinakelpoisia velkainstrumentteja, joiden korkorakenteisiin liittyy kestävyystavoitteita, mikäli instrumentit täyttävät muut kelpoisuuskriteerit. Niitä voidaan myös ostaa rahapoliittisissa suorissa kaupoissa. Päätöstä aletaan soveltaa 1.1.2021. Aihetta käsittelevä lehdistötiedote on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Euromääräisten markkinoiden lyhyttä korkoa (€STR) koskeva ulkopuolinen tarkastus

EKP:n neuvosto tarkasteli 22.9.2020 ulkoisen tarkastusyhtiön PricewaterhouseCoopersin laatimaa raporttia nimeltä ”Independent assurance report over the European Central Bank’s (ECB) Statement of Compliance with control processes defined in relation to governance, quality and accountability activities over the Euro Short-Term Rate (€STR) and its adherence to the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Principles for Financial Benchmarks” ja hyväksyi sen julkaisemisen EKP:n verkkosivuilla. Tarkastusraportin julkaiseminen on viimeinen hanketta koskevissa EKP:n suuntaviivoissa edellytetty vaihe €STR-koron käyttöönotossa. Raportti julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Muutoksia TARGET2-Securities-järjestelmää koskeviin sopimuksiin

EKP:n neuvosto tutustui 28.7.2020 tarkistuksiin, jotka koskevat TARGET2-Securities-järjestelmän (T2S) puitesopimukseen (T2S FA) ja valuutan osallistumista koskevaan T2S-sopimukseen (T2S CPA) liitettyjä lisäyksiä (Schedules 6). Lisäyksiin sisältyvässä palvelutasosopimuksessa määritellään erityisesti 1) palvelutasot, joiden mukaisesti eurojärjestelmän on määrä tarjota T2S-palveluja järjestelmään osallistuville arvopaperikeskuksille ja järjestelmään liitetyille euroalueen ulkopuolisille pankeille, ja 2) keskeiset suorituskykyindikaattorit. T2S-puitesopimusta ja valuutan osallistumista koskevaa T2S-sopimusta päätettiin muuttaa palvelutasosopimuksen säännöllisen arvioinnin yhteydessä.

Vuodet 2014–2018 kattava raportti maksukorttipetoksista

EKP:n neuvosto hyväksyi 6.8.2020 maksukorttipetoksia koskevan kuudennen raportin ja sen julkaisemisen. Raportissa tarkastellaan korttimaksupetosten kehitystä yhtenäisellä euromaksualueella (SEPA) pääasiallisesti vuoden 2018 tietojen perusteella. Tarkastelujaksona ovat vuodet 2014–2018, ja petokset on eritelty maittain. Petokset vähenivät vuosina 2015–2017 mutta lisääntyivät hieman vuonna 2018. Valtaosa maksukorttipetoksista tehtiin etäyhteydellä eli postin, puhelimen tai internetin välityksellä. Maksuvilppien suuren määrän ja yhä uusien korttipetosmenetelmien ilmenemisen vuoksi on tärkeää, että tilannetta seurataan jatkuvasti ja turvatoimia tehostetaan. Raportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n kanta Euroopan komission järjestämässä kuulemisessa Euroopan uudesta digitaalisen rahoituksen strategiasta ja finanssiteknologiaa koskevasta toimintasuunnitelmasta

EKP:n neuvosto hyväksyi 13.8.2020 Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja yhteisen pankkivalvonnan kannan Euroopan uuteen digitaalisen rahoituksen strategiaan ja finanssiteknologiaan. EKP kannattaa yleisesti ottaen Euroopan komission kuulemisasiakirjassa esitettyjä painopistealueita ja toteaa, että innovatiivisten tekniikoiden käyttöön liittyvät riskit on otettava huomioon pankkisektorin digitaalisen murroksen läpiviennissä. EKP antaa täyden tukensa ajatukselle, että rahoitusalan digitaalisten identiteettien käyttöä helpotettaessa edellytetään kansainvälisiin standardeihin perustuvia yksilöllisiä tunnisteita. EKP kannattaa yhteistyön tehostamista EU:ssa perustamalla esimerkiksi sääntelyn testiympäristöjä ja innovaatiokeskuksia ja ymmärtää valvojien ja valvottavien välisen avoimen vuoropuhelun edistämisestä saatavan hyödyn. EKP:n näkemyksen mukaan avoimella rahataloudella voi olla seurauksia niin valvottaville pankeille kuin koko pankkijärjestelmälle. Valvontamenetelmissä pyritään nyt ottamaan huomioon maksupalveludirektiivin tarkistuksen mahdollistamat muutokset toimintaympäristössä. Lisäksi EKP pitää tärkeänä varmistaa, että asiakastietojen jakamisessa (esim. ulkopuolisille palveluntarjoajille) noudatetaan selkeitä lakisääteisiä vaatimuksia ja turvallisuusvaatimuksia. EKP:n kannanotto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Kryptovaroja käsitelevän työryhmän raportti stablecoin-valuuttojen vaikutuksista

EKP:n neuvosto tutustui 15.9.2020 raporttiin stablecoin-valuuttojen mahdollisista vaikutuksista euroalueella rahapolitiikan, rahoitusvakauden, markkinainfrastruktuurin, maksamisen ja pankkivalvonnan kannalta. Raportissa esitetään yhteenveto EKP:n sisäisen kryptovaroja käsittelevän työryhmän selvityksestä, jossa arvioidaan kryptovarojen vaikutuksia euroalueella. Selvityksen pohjana on kolme skenaariota, joissa kryptovaroja tarkastellaan 1) lisäominaisuutena, 2) uutena maksutapana ja 3) vaihtoehtoisena arvon säilyttäjänä. Raportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Digitaalista keskuspankkirahaa käsittelevän asiantuntijaryhmän raportti

EKP:n neuvosto tarkasteli 23.9.2020 digitaalista keskuspankkirahaa käsittelevän eurojärjestelmän korkean tason asiantuntijaryhmän raporttia. EKP:n neuvosto oli antanut tammikuussa 2020 ryhmän tehtäväksi laatia kattava selvitys digitaaliseen keskuspankkirahaan liittyvistä hyödyistä ja haasteista ja erilaisista toiminnallisista ja teknisistä kysymyksistä. Keskusteltuaan raportin tärkeimmistä päätelmistä EKP:n neuvosto hyväksyi raportin julkaisemisen EKP:n verkkosivuilla ja antoi asiantuntijaryhmän tehtäväksi kuulla eri sidosryhmiä raportin tuloksista. Raportti julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla. Digitaalista keskuspankkirahaa koskeva kuuleminen käynnistetään lokakuun 2020 puolivälissä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta tiettyjen kolmansien maiden valuuttojen vertailuarvoja koskevan poikkeuksen ja tietyt lakkaavat vertailuarvot korvaavien vertailuarvojen nimeämisen osalta

EKP:n neuvosto antoi 18.9.2020 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2020/20.

EKP:n lausunto käteispalvelujen vähimmäistason varmistamisesta Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 22.9.2020 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2020/21.

EKP:n lausunto ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi unionin arvopaperistamista koskevan kehyksen muuttamisesta covid-19-pandemian johdosta

EKP:n neuvosto antoi 23.9.2020 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2020/22.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Suomen Pankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 7.8.2020 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Suomen Pankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2020/37). Suositus on luettavissa EUR-Lex-sivustolla.

Tilastot

EKPJ:n osuus vakavaraisuusasetuksen artiklan 430 c nojalla laaditussa Euroopan pankkiviranomaisen toteutettavuustutkimuksessa

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.9.2020 raportin, joka sisältää EKPJ:n laatiman osuuden Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) raporttiin yhtenäisen ja integroidun järjestelmän kehittämisestä tilasto-, kriisinratkaisu- ja vakavaraisuustietojen keruuta varten. EKPJ:n raportti sisältää ehdotuksia pankkien raportointitaakan keventämiseksi tilasto-, kriisinratkaisu- ja vakavaraisuustietojen toimittamisessa siten, että niiltä saadaan edelleen rahapolitiikkaan, kriisinratkaisuun ja pankkivalvontaan liittyvissä tehtävissä tarvittava tietosisältö. Raportti ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Covid-19-kriisin yhteydessä raportoitavia ja julkistettavia tietoja koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 4.8.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa EPV:lle, että EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä covid-19-kriisin vastatoimien soveltamisalaan kuuluvien vastuiden raportointia ja julkistamista koskevia EPV:n ohjeita (EBA/GL/2020/07).

EKP:n raportti pankkien ICAAP-käytännöistä

EKP:n neuvosto jätti 8.8.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista raportti pankkien sisäisen pääoman riittävyyden (ICAAP) arviointikäytännöistä. Raportissa esitetään yhteenveto 37 pankin ICAAP-käytäntöjen strukturoidusta analyysista. Siinä tuodaan myös esiin alueita, joilla pankkien käytännöt näyttävät kehittyneen, sekä alueita, joilla pankkien on EKP:n mielestä ryhdyttävä lisätoimiin. Raportti on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

EKP:n valvontayhteistyöpöytäkirjat Moldovan keskuspankin ja Abu Dhabin sääntelyviranomaisen kanssa

EKP:n neuvosto jätti 12.8.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta viimeistellä pöytäkirjat, jotka koskevat Moldovan keskuspankin ja Abu Dhabin rahoituspalvelujen sääntelyviranomaisen (Abu Dhabi Global Market’s Financial Services Regulatory Authority) kanssa tehtävää valvontayhteistyötä. Pöytäkirjojen tarkoituksena on virallistaa EKP:n ja kyseisten valvontaviranomaisten väliset yhteistyö- ja tiedonvaihtojärjestelyt.

Lainojen myöntämistä ja seurantaa koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 17.8.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa EPV:lle, että EKP aikoo alkaa noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä lainojen myöntämistä ja seurantaa koskevia EPV:n ohjeita (EBA/GL/2020/06) niiden ensimmäiseen soveltamispäivään eli 30.6.2021 mennessä. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa uusien lainojen riittävä laatu ottamalla käyttöön lainanottajan luottokelpoisuuden arviointia koskevia vaatimuksia ja saattamalla luottolaitosten käytännöt kuluttajansuojasäännösten mukaisiksi.

EKP:n päätös tiettyjen keskuspankkiin liittyvien vastuiden jättämisestä väliaikaisesti vastuiden kokonaismäärän ulkopuolelle covid-19-pandemian vuoksi

EKP:n neuvosto päätti 27.8.2020 yhtyä valvontaelimen näkemykseen, että tiettyjen keskuspankkeihin liittyvien vastuiden jättäminen väliaikaisesti vähimmäisomavaraisuusastetta koskevien laskelmien ulkopuolelle on perusteltua nykyisissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. EKP:n neuvosto katsoo, että koko euroalueella on nyt poikkeukselliset olosuhteet, joissa tietyt keskuspankkeihin liittyvät vastuut on syytä jättää väliaikaisesti pankkien vastuiden kokonaismäärää koskevien laskelmien ulkopuolelle. Laskelmien ulkopuolelle voidaan jättää muun muassa kolikot ja setelit sekä keskuspankkitalletukset. Mikäli euroalueen kansalliset toimivaltaiset viranomaiset aikovat käyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 artiklan 550 b kohdan 2 mukaista harkintavaltaa vähemmän merkittävien luottolaitosten suhteen, ne voivat nojautua tähän lausuntoon, jonka EKP on antanut euroalueen rahaviranomaisena. Rahapoliittisen lausunnon jälkeen EKP:n neuvosto antoi pankkivalvontaa koskevan toimivaltansa nojalla päätöksen EKP/2020/44 tiettyjen keskuspankkiin liittyvien vastuiden jättämisestä väliaikaisesti vastuiden kokonaismäärän ulkopuolelle covid-19-pandemian vuoksi. Näin myös EKP:n suorassa valvonnassa olevat merkittävät pankit voivat jättää tietyt keskuspankkeihin liittyvät vastuut vähimmäisomavaraisuusasteen laskennan ulkopuolelle. Päätös ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Arviointimenetelmiä koskevan EKP:n oppaan tarkistaminen ja palauteyhteenveto

EKP:n neuvosto jätti 11.9.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista menetelmäoppaan tarkistettu laitos. Opas on päivitetty julkisessa kuulemisessa saadun palautteen perusteella. Lisäksi julkaistiin palauteyhteenveto. Asiakirjat ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Vuoden 2020 SREP-käytäntöä koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 14.9.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa EPV:lle, että EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita EBA/GL/2020/10, jotka koskevat vuoden 2020 valvojan arviointiprosessissa (SREP) noudatettavaa pragmaattista lähestymistapaa. Ohjeiden nojalla pankkivalvojat voivat toteuttaa vuoden 2020 valvojan arviointiprosessin joustavasti ja käytännönläheisesti ja ottaa koronapandemian huomioon ilman, että yhtenäisistä valvontakäytännöistä EU:ssa jouduttaisiin tinkimään.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle